ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประยูร ศรีประสาธน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2545 3
3 2544 1
4 2543 3
5 2541 2
6 2538 1
7 2535 1
8 2533 1
9 2510 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
2 ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา
4 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
5 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา
ปี พ.ศ. 2543
6 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา
7 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
8 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
9 การกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของไทย
10 การศึกษารายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
11 การกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของไทย
ปี พ.ศ. 2535
12 การศึกษารายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
13 ผลกระทบของการศึกษาเอกชนต่อสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2510
14 ปัญหาการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษาแห่งชาติ :ศึกษาเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย