ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประยุทธ ชูสอน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ข้อเสนอเชิงนโยบายความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีประสิทธิผล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักการสอนแบบโครงงานกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
3 ศึกษากระบวนการบริหารเชิงบูรณาการสู่องค์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
4 ศึกษากระบวนการบริหารเชิงบูรณาการสู่องค์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
5 การศึกษากระบวนการเชิงบริหารบูรณาการสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2553
6 ศึกษากระบวนการบริหารเชิงบูรณาการสู่องค์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2552
7 ระบบการสร้างเครือข่ายการจัดการสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2551
9 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียน และความผูกพันต่อวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
10 พฤติกรรมภาวะผู้นำและแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
11 การศึกษารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในเขตจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2533
12 รูปแบบการวางแผนในระดับคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2532
13 รูปแบบการวางแผนในระดับคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น