ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประยุทธ กาวิละเวส
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 7
2 2556 5
3 2540 2
4 2536 3
5 2532 1
6 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาการผลิตผักอินทรีย์บนพื้นฐานของการปลูกเชิงระบบบนพื้นที่จำกัด
2 วิจัยและพัฒนา Chinese tallow tree และพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล
3 วิจัยและพัฒนา Chinese tallow tree และพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล
4 การพัฒนาสายพันธุ์การเขตกรรมและส่งเสริมการปลูกต้นดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba) เป็นการค้า
5 การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมระบบการปลูกพืชโดยมีผักหวานป่าเป็นพืชหลัก
6 การวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมการปลูกไผ่หวานเป็นการค้า
7 การวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมการปลูกผักกูดเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2556
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพและประเมินความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์ จากพืชสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช
9 วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่มีศักยภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์จากพืชเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
11 การศึกษาทดลองตลาดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักรการแปรรูปลองกอง
12 การคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและยาสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2540
13 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอัตราต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตไพล
14 ผลของระยะปลูกที่มีผลต่อผลผลิตไพล
ปี พ.ศ. 2536
15 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอัตราต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตไพล
16 ผลของระยะปลูกที่มีผลต่อผลผลิตไพล
17 การพัฒนาการผลิตไผ่ในระบบการเกษตร
ปี พ.ศ. 2532
18 การพัฒนาการผลิตไผ่ในระบบการเกษตร