ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประยุกต์ ศรีวิไล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พนิดา เล้าชาญวุฒิ 42
2 ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข 11
3 ปิติพงษ์ โตบันลือภพ 2
4 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
5 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
6 กฤษกร ปาสาใน 1
7 ขนิษฐา สมตระกูล 1
8 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
9 บรรจบ วันโน 1
10 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
11 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
12 ปิยะพร แสนสุข 1
13 ราตรี แมนไธสง 1
14 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
15 นิชธิมา แพ่งนคร 1
16 Prayook Srivilai 1
17 วัชรา กาญจนรัช 1
18 ปารณีย์ บุญไชย 1
19 ไพบูลย์ บุญไชย 1
20 ยศฐา ศรีเทพ 1
21 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
22 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
23 ไพโรจน์ ประมวล 1
24 ทุนภายนอก 1
25 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 1
26 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
27 รัชนี นามมาตย์ 1
28 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
29 สุพรรณ ฟู่เจริญ 1
30 พรรณี ชิโนรักษ์ 1
31 วีระชัย สายจันทา 1
32 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
33 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
34 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
35 ชฎาพร เสนาคุณ 1
36 ทรงคุณ จันทจร 1
37 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
38 อุทัย สาขี 1
39 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
40 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
41 เสนีย์ เครือเนตร 1
42 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 3
3 2556 4
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2552 4
8 2551 3
9 2550 2
10 2541 3
11 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาวิธีการสกัดเห็ดพิมานเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
2 การยืนยันฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระยะยาวของสารรบกวนการทำงานของฮอร์โมนอีควอลต่อการทำงานของสมองและชุดอวัยวะต่างๆ ของลิมบิค-ไฮโพธาลามัส-ต่อมพิทูอิทารี เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นสารเสริมสุขภาพในเพศชาย
3 การวิเคราะห์ระบบผสมพันธุ์และการเกิดขึ้นของดอกเห็ดหิ้งกัมพูชา (Cambodian Phellinus igniarius และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับเห็ดชนิดอื่น
4 -
ปี พ.ศ. 2557
5 Lack of anti-androgenic effects of equol on reproductive neuroendocrine function in the adult male rat
6 การศึกษายีนและคุณสมบัติโปรตีนไฮโดรโฟบินจากเส้นใยเชื้อรากลุ่มเบสิดิโอไมซิส และการประยุกต์ใช้
7 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
ปี พ.ศ. 2556
8 Comparison of differences between the wood degradation by monokaryons (n) and dikaryons (2n) of white rot fungus (Cambodian Phellinus linteus)
9 -
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2555
12 '"Journal Club กลุ่มวิจัยและเทคโนโลยี ปี 2555"
ปี พ.ศ. 2554
13 Effects of the natural endocrine disruptor equol on the pituitary function in adult male rats
ปี พ.ศ. 2553
14 การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการแบบอาศัยเพศ ยีนควบคุมการผสมพันธุ์ และสภาวะที่เหมาะสมต่อการเกิดดอกเห็ดของเห็ดหิ้งกัมพูชา Cambodian Phellinus linteus
ปี พ.ศ. 2552
15 เปรียบเทียบการแสดงออกของยีนในเส้นปฐมภูมิ (n) และทุติยภูมิ (2n) ของเบสิดิโอไมซีส โดยใช้ยีนแลคเดส เป็นเครื่องหมาย
16 Coprinopsis cinerea as a Model Fungus toEvaluate Genes Underlying Sexual Development in Basidiomycetes
17 -
18 -
ปี พ.ศ. 2551
19 --
20 การวิเคราะห์ระบบผสมพันธุ์ และการสังเกตลักษณะของการเริ่มต้นการสร้างดอกเห็ดของเห็ดหิ้งกัมพูชา (Cambodian Phellinus igniarus)
21 --
ปี พ.ศ. 2550
22 Blue light signaling inactivates the mating type genes-mediated repression of asexual spore production in the higher basidiomycete coprinopsis cinerea
23 Coprinopsis cinerea as a model fungus to evaluate genes underlying sexual development in basidiomycetes
ปี พ.ศ. 2541
24 การศึกษาแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในประชากรชาวกูยจังหวัดมหาสารคาม และสุรินทร์
25 การศึกษาแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในประชากรชาวกูย ในจังหวัดมหาสารคามและสุรินทร์
26 การศึกษาแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบิน ในประชากรชาวกูย จังหวัดมหาสารคามและสุรินทร์