ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประยงค์ศรี พัฒนกิจจำรูญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 ปิยะพร เจนจิต 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 2
4 อัญชลี ดวงทรัพย์ 1
5 ไกรลาส สุทธิเกิด 1
6 อรพินธุ์ พูนนารถ 1
7 ชัยเลิศ ปริสุทธกุล 1
8 มะลิวัลย์ จันทกนกากร 1
9 ณวัฒน์ เนียมแสง 1
10 เกษร บัวทอง 1
11 สุภาณี เลิศจิระประเสริฐ 1
12 ศิริวรรณ ธุลีจันทร์ 1
13 สัจจะ จังรัสสะ 1
14 วรปรีย์ ตั้งสีฟ้า 1
15 กุสุมา ศิริ 1
16 วรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์ 1
17 จุฑามาศ สุวรรณโครธ 1
18 เอกอนงค์ ดวงจักร์ 1
19 วันวิสาข์ พวงสุวรรณ์ 1
20 อารียา อุทัยรุ่งเรือง 1
21 บุณฑริกา กิ่งแก้ว 1
22 วิไลรัตน์ เต็งวัฒนโชติ 1
23 เบญจวรรณ ระงับภัย, 2520- 1
24 บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ 1
25 นาตยา เสียงสกุล 1
26 นริศรา เพชรพนาภรณ์ 1
27 ฉวีวรรณ์ ประริเทสาโน 1
28 เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง 1
29 นวลวรรณ ชั้นไพศาลศิลป์ 1
30 รดาวรรณ ศิลปโภชากุล 1
31 ชัยวุฒิ ไชยชนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 2
3 2549 3
4 2548 2
5 2547 2
6 2546 1
7 2545 4
8 2543 1
9 2542 2
10 2540 1
11 2539 3
12 2535 1
13 2532 1
14 2531 2
15 2530 1
16 2528 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ด้านสาธารณสุขที่ผลิตในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2520-2549
2 การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ด้านสาธารณสุข ที่ผลิตในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2520-2549
ปี พ.ศ. 2550
3 การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ข้อมูลอาชีพที่ผลิตระหว่าง พ.ศ.2530-2549
4 การวิเคราะห์หนังสือสถิติภาษาไทยที่ผลิตระหว่าง พ.ศ.2530-2549
ปี พ.ศ. 2549
5 การวิเคราะห์หนังสือนามานุกรมของไทยที่จัดพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2543-2547
6 การวิเคราะห์หนังสือเพศศึกษาที่จัดพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2520-2547
7 การแสวงหาและการใช้สารนิเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. 2548
8 การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์ที่ผลิตในประเทศไทย
9 การใช้บริการจากแหล่งภายนอกในห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2547
10 การมีส่วนร่วมในการเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 ความต้องการเพิ่มพูนความรู้ของบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
12 การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ผลิตโดยหน่วยงานราชการของไทย
ปี พ.ศ. 2545
13 การจัดการสารนิเทศเชิงพาณิชย์ในห้องสมุดเฉพาะ
14 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
15 การจัดการสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยที่เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
16 ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้บริหารและบรรณารักษ์ต่อความสามารถของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2543
17 การใช้สารนิเทศของบุคลากรด้านการจัดการคุณภาพน้ำในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ปี พ.ศ. 2542
18 การวิเคราะห์หนังสืออนุสรณ์งานศพที่จัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2521-2530
19 ความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของครูบรรณารักษ์ ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
20 การใช้เอกสารสิทธิบัตรในศูนย์สารนิเทศสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2539
21 ทัศนคติของผู้บริหารโรงเรียนและครูบรรณารักษ์ที่มีต่อการจัดห้องสมุด ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
22 การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยธนาคารไทย
23 ทัศนคติที่มีต่อห้องสมุดหมวดวิชาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
24 การให้บริการชุมชนของห้องสมุดโรงเรียนมัธยม เพื่อพัฒนาชนบทในเขตภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2532
25 การปฏิบัติงานของกลุ่มครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
26 การใช้นักเรียนช่วยงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3
27 ความรู้ ทัศนคติ และการใช้บัตรรายการหนังสือของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพระโขนง
ปี พ.ศ. 2530
28 ทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ์และครูโสตทัศนศึกษา ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ต่อการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
29 ความต้องการการนิเทศงานห้องสมุดของครูบรรณารักษ์ โรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
30 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานห้องสมุดของอาจารย์บรรณารักษ์ในวิทยาลัยครู