ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประยงค์ เนตยารักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อการใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเงินในการลงทุนสร้างบ้านจัดสรรประเภททาวน์โฮมบริเวณถนนเพชรเกษม 81
3 การศึกษาลักษณะและแนวโน้มธุรกิจค้าไม้ในเขตชุมชนวัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
4 ผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ยางในตลาดโลก
5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจประมงทะเล :
ปี พ.ศ. 2551
6 ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลกระทบของนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน :
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของฟาร์มสุกร กรณีศึกษา :
9 การศึกษาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโคเนื้อภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย