ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประยงค์ ลิ้มตระกูล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 การประเมินผลโครงการการให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม
3 การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านชุมชนศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4 การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ชุมชนศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
5 ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชาวเขาในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
7 ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
8 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชาวเขาในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
9 การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านชุมชนศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
10 การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์
11 ใหญ่ : รณรงค์คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง ย่อย : พฤติกรรมอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
12 การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์
13 การประเมินผลการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2541
14 ใหญ่ : รณรงค์คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง ย่อย : พฤติกรรมอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
15 ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2540
16 การให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้านแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลนครพิงค์
ปี พ.ศ. 2539
17 การให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้านแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลนครพิงค์
18 การประเมินผลโครงการการให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2537
19 การประเมินผลการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2536
20 ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่