ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภาส มหินชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลตอบสนองของพันธุกรรมสุกรกรมปศุสัตว์ในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกร
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิจัยและพัฒนาสุกรพันธุ์เชียงใหม่ ๒ เป็นสุกรสายพ่อพันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
3 การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ 30. การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์แคนาดา-นอร์เวย์ ระหว่างชั่วอายุที่ 4 และ 5
ปี พ.ศ. 2551
4 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกรเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและการส่งออก (1.การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของกรมปศุสัตว์ โดยการทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์ดีสู่ฟาร์มสุกรของเกษตรกร)
5 1. ประสิทธิภาพการผลิตของสุกรพันธุ์แท้ของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย (1.5 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์นอร์เวย์และแลนด์เรซสายพันธุ์จีไอเพื่อผลิตแม่พันธุ์ลูกผสมสองสายของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์เชียงใหม่ และในสภาพฟาร์มเกษตรก
ปี พ.ศ. 2538
6 การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรเพศผู้เพศผู้ตอนใดโดยผ่า ลูกอัณฑะและเพศผู้ตอนโดยฉีดสารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด์
7 การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรเพศผู้ตอนโดยผ่าลูกอัณฑะและเพศผู้ตอนโดยฉีดสารละลายแคลเซียมคลอไรด์