ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภาส ปิ่นตบแต่ง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประภาส ปิ่นตบแต่ง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บัญชร แก้วส่อง 8
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 6
3 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 6
4 อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์ 2
5 วิภาดา เอี่ยมคง 2
6 สุรีรัตน์ ฉัตรมงคล 2
7 ธวัชชัย ป้องศรี 2
8 วีระ หวังสัจจะโชค 1
9 พีระฉัตร ดาบเพชร 1
10 วิรุญา แก้วสมบูรณ์ 1
11 เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ 1
12 พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 1
13 นภาพร อติวานิชยพงศ์ 1
14 กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ 1
15 ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ 1
16 ดารุณี พุ่มแก้ว 1
17 จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร 1
18 ไอรยา สังฆะ 1
19 วารุณี ณ นคร 1
20 พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. 1
21 อมรา พงศาพิชญ์ 1
22 จรัส สุวรรณมาลา 1
23 สุริชัย หวันแก้ว 1
24 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 1
25 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 1
26 กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 1
27 อรอร ภู่เจริญ 1
28 ชาคร พิทักษ์วัชระ 1
29 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 1
30 เอกพล เสียงดัง 1
31 อนุสรณ์ ลิ่มมณี 1
32 ประเทือง ม่วงอ่อน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2554 2
4 2553 5
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 1
9 2547 1
10 2546 1
11 2540 2
12 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 กระบวนการกระจายอำนาจสู่ชุมชน : กรณีศึกษายุทธวิธีการผลักดันนโยบายจังหวัดจัดการตนเอง
ปี พ.ศ. 2556
2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ขบวนการและขบวนการโต้กลับ: กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง ตั้งแต่ปี 2549-2553
3 บทบาทของภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำท่วม พ.ศ. 2554 ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
4 การจัดสถาบันของนโยบายจำนำข้าว
ปี พ.ศ. 2554
5 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษาสภาพัฒนาการเมือง
6 ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
7 ผลสะเทือนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
8 การเคลื่อนไหวของขบวนการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์
9 ปฏิบัติการอารยะขัดขืนของขบวนการต่อต้านเขื่อนราษีไศล
10 การเคลื่อนไหวของขบวนการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์
11 ผลสะเทือนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2552
12 พลวัตของขบวนการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540
13 พลวัตของขบวนการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540
ปี พ.ศ. 2551
14 สวัสดิการพื้นฐาน [Social Safety Net] : รากฐานความเป็นธรรมทางรายได้
ปี พ.ศ. 2550
15 การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย
16 ผลสะเทือนจากการต่อสู้ของขบวนการคนจนและคนด้อยอำนาจในสังคมไทยตั้งแต่ปี 2531-2549
ปี พ.ศ. 2549
17 สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนกับฐานทรัพยากร ในสถานการณ์สากล ปีพ.ศ.2547-2548
ปี พ.ศ. 2547
18 การเปลี่ยนแปลงนโยบายสุรา : ศึกษากรณีการผลักดันนโยบายโดยกลุ่มเครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
19 การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 : ศึกษากรณีการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2540
20 การเมืองของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
21 การเมืองของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย