ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภาศรี สีหอำไพ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดปทุมธานี : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับ 3-5 ดาว
ปี พ.ศ. 2540
2 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสำนึกความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนวัดไทยในสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2536
3 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสำนึกความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนวัดไทยในสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2530
4 การวิเคราะห์แนวคิดทางจริยธรรมจากบทเพลงที่ใช้ในการสอนจริยศึกษา และการใช้บทเพลงในการสอนจริยศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
5 การประเมินหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
6 การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเสภาเพื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทย
ปี พ.ศ. 2522
7 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "การเข้าประโยคในภาษาไทย" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2521
8 การผลิตและการใช้ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
9 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "คำบาลี สันสกฤตที่นำมาใช้ในภาษาไทย" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
10 การวิเคราะห์บทบาทของสื่ออีเล็คโทรนิคที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
11 การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชาภาษาไทยเรื่อง "กาพย์เห่และกาพย์ห่อโคลง" ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2520
12 การสอนเรื่อง "เอกรรถประโยค" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโดยใช้แบบฝึกหัดเสริมการสอน
ปี พ.ศ. 2516
13 กิจกรรมการเรียนและการสอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร