ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภาวดี สืบสนธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ประภาวดี สืบสนธิ์ 4
3 เสาวภา จารุสกุล 2
4 วิภาวรรณ มนุญปิจุ 2
5 ชุมศรี วงศ์วีระชัย 1
6 ปฤชญีน นาครทรรพ 1
7 ยุพิน แสงทอง 1
8 พรธิดา วิเชียรปัญญา 1
9 ทัศนีย์ ปัทมเทศ 1
10 วิภาวรรณ มนูญปิจุ 1
11 ประภาวดี สืบสนธ์ 1
12 ฟิลิปดา นาคะประทีป 1
13 จินตนา เจียมพิทักษ์วงษ์ 1
14 กมลวรรณ พานิชยการ 1
15 ขวัญแก้ว, เทพวิชิต 1
16 จันทร์เพ็ญ, จุ้ยจงรักษ์ 1
17 ภิญโญ ประเสริฐสม 1
18 สุภารักษ์, เมินกระโทก 1
19 พิมพา อินแบน 1
20 รัตนา กระแสชัย 1
21 ศิริพร ปัญญายอง 1
22 จารุพร พงศ์ศรีวิวัฒน์ 1
23 ศิริกุล ถาวรคุณ 1
24 สุรีย์ บุหงามงคล 1
25 ศรีพันธุ์ พิพัฒพันธุ์ 1
26 ศุภนิจ ศรีรักษ์ 1
27 โชติก ทรัพย์ดี 1
28 จรรยา ไพโรจน์กุล 1
29 วรางคณา อินทรพิทุวัฒน์ 1
30 แจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ 1
31 ยุพดี จารุทรัพย์ 1
32 อารีย์ ชื่นวัฒนา 1
33 อุทัย ทุติยะโพธิ 1
34 นายิกา เมฆจรัสกุล 1
35 มยุรี จุลกัณห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2547 2
3 2539 2
4 2538 2
5 2537 2
6 2534 4
7 2533 2
8 2532 1
9 2531 3
10 2530 1
11 2529 2
12 2528 4
13 2527 4
14 2525 2
15 2524 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 ประเด็นการคัดสรรด้านบริการสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2547
2 คุณภาพการบริการในสถาบันบริการสารสนเทศอุดมศึกษา
3 รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการใช้ทรัพยากรและบริการสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2539
4 ความสามารถของครูบรรณารักษ์ตามความคาดหวังของผู้บริหาร ครู และครูบรรณารักษ์ โรงเรียนมัธยมศึกษา
5 งานสารนิเทศเพื่อชุมชนชนบทของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2538
6 การจำหน่ายหนังสือออกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
7 การคิดค่าบริการค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลซีดี-รอม ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและทัศนะของผู้ใช้ต่อค่าบริการ
ปี พ.ศ. 2537
8 การแสวงหาสารนิเทศเพื่อการตัดสินใจเลือกคณะในสถาบันระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
9 การใช้สิทธิบัตรของอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสาตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2534
10 การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
11 แรงจูงใจทางจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศ ของนิสิตปริญญาตรี สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 แรงจูงใจทางจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศ ของนิสิตปริญญาตรี สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 บทบาทบรรณารักษ์บริการสารนิเทศต่อการวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2533
14 สื่อออพติคัล
15 การใช้ทรัพยากรของห้องสมุดเพื่อการสอนของอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2532
16 แหล่งสารนิเทศทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
17 ความร่วมมือในการฝึกงานห้องสมุดระหว่างภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กับห้องสมุดต่างๆ
18 การใช้บัตรรายการและการค้นหาหนังสือโดยใช้บัตรรายการ ในสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
19 ความสนใจในการอ่าน และการใช้ห้องสมุดของผู้ต้องขังหญิง ทัณฑสถานหญิง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
20 การแบ่งกลุ่มผู้ใช้และประสิทธิภาพการให้บริการ
ปี พ.ศ. 2529
21 งานสารนิเทศและการตลาด
22 ความต้องการและการใช้ข้อสนเทศของคณาจารย์ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2528
23 ความต้องการและการใช้ข้อสนเทศของคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
24 การใช้วิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์ ของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย
25 ความสำเร็จและความล้มเหลวในการค้นหาหนังสือ ของนักศึกษาในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 การใช้บัตรรายการในห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2527
27 ผลของการศึกษาวิชาการใช้ห้องสมุด "หส 011" ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการใช้ห้องสมุดในปัจจุชัน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวิทยาลัยเอกชน
28 การดำเนินงานและการให้บริการของร้านเช่าหนังสือในกรุงเทพมหานคร
29 การใช้บัญชีสำรวจเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
30 ลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ใช้ห้องสมุดในกรุงเทพมหานครกับการอ่าน
ปี พ.ศ. 2525
31 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของหนังสือที่ยืมออกกับประเภท ของหนังสือที่ใช้ภายในห้องสมุดของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
32 ความต้องการในบริการห้องสมุดของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2524
33 การวิเคราะห์การอ้างถึงของวิทยานิพนธ์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย