ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภาภัทร นิยม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของท้องถิ่นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2540
2 การศึกษากระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวทางพึ่งพาตนเอง ของผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง กรณีศึกษาโครงการที่องค์กรชุมชน ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย
3 การเลือกที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานด้านการให้บริการ ในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
4 ความเป็นอยู่ของคนงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 การประเมินการลงทุนโครงการเคหะชุมชนของรัฐ : กรณีศึกษาโครงการฟื้นนครร่มเกล้า
ปี พ.ศ. 2537
6 การประเมินผลการรื้อย้ายชุมชนแออัดในเมืองสู่ชานเมือง : กรณีศึกษาชุมชนอ่อนนุช
7 บ้านใต้สะพานในเขตกรุงเทพมหานคร
8 การใช้พื้นที่และการต่อเติมของที่ดินรายแปลงสำหรับที่พักอาศัย ของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2530
9 การศึกษาเพื่อเสนอแนะรูปแบบเคหะชุมชนของผู้มีรายได้ต่ำในเมือง กรณีศึกษา "สลัมคลองเตย"