ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภาภรณ์ มูลแสดง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 สภาพและปัญหาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2 สภาพและปัญหาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2551
3 ปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2550
4 ปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2543
5 การนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2540
6 การศึกษาเหตุปัจจัยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียน ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2537
7 การศึกษาเหตุปัจจัยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียน ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2531
8 การนำเสนอรูปแบบการบริการแก่สังคมที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง