ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภาพร พรหมเดชบุญ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ก่อนและหลังการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ [สาธารณสุขชุมชน]
ปี พ.ศ. 2552
2 คุณลักษณะที่ต้องการของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล
3 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ "สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์"
ปี พ.ศ. 2545
4 การใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการป้องกันเอดส์ของพนักงานในสถานีบริการน้ำมัน เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ประภาพร พรหมเดชบุญ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 คุณลักษณะที่ต้องการของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล
6 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริมดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์