ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรรณิการ์ พงษ์สนิท 8
2 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 6
3 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 6
4 ยงยุทธ แก้วเต็ม 4
5 ดวงฤดี ลาศุขะ 4
6 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 3
7 ศิวพร อึ้งวัฒนา 3
8 สุภารัตน์ วังศรีคูณ 2
9 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 2
10 พิกุล นันทชัยพันธ์ 2
11 มาลี เอื้ออำนวย 2
12 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
13 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
14 ชูศรี วงษ์เครือวัลย์ 2
15 ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ 2
16 อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 2
17 ดรุณี ทายะติ 2
18 สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2
19 อรพิน พรหมตัน 2
20 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
21 อรอนงค์ กวินกุล 2
22 ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ 2
23 วิลาภา ยศมาดี 1
24 พนาวัน พรหมเผ่า 1
25 ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ 1
26 วราภรณ์ บุญเชียง 1
27 มรกต หน่อศักดิ์ 1
28 ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 1
29 ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ 1
30 บุญเทียน แก้วมงคล 1
31 เบญจวรรณ สุภาพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 3
3 2553 1
4 2552 6
5 2551 1
6 2546 1
7 2545 2
8 2543 1
9 2542 2
10 2539 1
11 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ในชุมชน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการศึกษาผลการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในประเทศไทย: ภาคเหนือ
4 ศักยภาพ ความต้องการ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมผลิตพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาภาคเหนือ (Mapping & Matching)
5 การสังเคราะห์การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
8 กระบวนการดำเนินงานของชุมชน ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านกอกชุม อำเภอเมืองลำปาง
9 การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของแกนนำชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
10 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
11 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
12 การปฏิบัติของผู้นำชุมชนด้านการจัดการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง อำเภอเมืองลำปาง
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
14 การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนของบุคลากรหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
15 การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนของบุคลากรหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ของบุคลากรหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
17 การพัฒนาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ บ้างข่วงสิงห์ หมู่ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
18 การพัฒนาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ บ้างข่วงสิงห์ หมู่ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
19 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปี พ.ศ. 2539
20 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผ้สูงอายุในภาวะอุทกภัย ตำบลตาลชุม จังหวัดน่าน
22 การสังเคราะห์การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในเขตภาคเหนือ
23 การช่วยเหลือฉุกเฉินวิถีชุมชนแบบยั่งยืนบนที่สูงซกรณีศึกษาตำบลโป่งสา
24 การสังเคราะห์การออกแบบแนวปฏิบัติในการทำงานพัฒนาสุขภาพชุมชนและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาสุขภาพชุมชนของพยาบาลของชุมชน วันที่ 3-4 ตุลาคม 2551 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
25 การพัฒนารูปแบบระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ.
26 ศักยภาพ ความต้องการ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมผลิตพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน: กรณีศึกษาภาคเหนือ.
27 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 ศักยภาพ ความต้องการ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมผลิตพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาภาคเหนือ (Mapping & Matching)
29 การสังเคราะห์การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในเขตภาคเหนือ