ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพิธาริ์ ธนารักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิพนธ์ เกตุจ้อย 8
2 งบประมาณแผ่นดิน 6
3 อัจจิมา ตรีทานนท์ 4
4 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 4
5 ชานนท์ บุญมีพิพิธ 4
6 บงกช ประสิทธิ์ 4
7 สุมินทร์ญา ทีทา 4
8 เงินรายได้ ม.นเรศวร 3
9 พิสิษฏ์ มณีโชติ 3
10 กฤตย์ขิพุธ ผอบแก้ว 2
11 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 2
12 สรวิศ สอนสารี 2
13 กิ่งกานต์ พันธุวาณิชย์ 2
14 สุชัจจ์ ศรีแก้ว 2
15 ยอดธง เม่นสิน 2
16 สุขฤดี สุขใจ 2
17 ธีรารัตน์ จีระมะกร 2
18 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 2
19 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 2
20 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
21 พัชรินทร์ เยาวรัตน์ 2
22 นางสาวอมรพรรณ ปานคำ 1
23 วิกานต์ วันสูงเนิน 1
24 แหล่งทุนภายนอก 1
25 ศศิวิมล ทรงไตร 1
26 ไท่ระบุแหล่งเงิน 1
27 พรธิดา เทพประสิทธิ์ 1
28 ศรีสกุล แก้วกระจ่าง 1
29 ชุลีพร ไชยโยชน์ 1
30 กานดา แซ่เอี้ย 1
31 ภูษิตา ไชยสมบัติ 1
32 ภัทรพล เวียงนาค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 4
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 2
9 2551 2
10 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
2 Smart school in Lower Nothern region of Thailand with biogas production through biomass
3 การพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีผลต่อการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
ปี พ.ศ. 2558
4 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
ปี พ.ศ. 2557
5 การประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน (ระยะที่ 2)
6 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเตาแก๊สชีวมวลโดยใช้อิฐทนไฟ IF-145 กรุห้อง เผาไหม้
ปี พ.ศ. 2556
7 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเตาแก๊สชีวมวลโดยใช้ห้องเผาแบบเซรามิก
8 การประเมินวัฎจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน (ระยะที่ 1)
9 การประเมินวัฎจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน (ระยะที่ 1)
10 การศึกษาแนวทางนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
11 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย
12 การจัดการโซ่อุปทานของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการผลิตพลังงานชีวมวลและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
13 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ผลสำหรับเครื่องมือวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับนำไปประเมินค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ
14 การศึกษาการเสื่อมสภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอฟัสซิลิคอนด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ
ปี พ.ศ. 2554
15 การจัดการโซ่อุปทานของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการผลิตพลังงานชีวมวลและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
16 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย
17 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
18 การศึกษาแนวทางนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
19 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช
ปี พ.ศ. 2552
20 การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบปรับอากาศ แบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาระบบปรับอากาศต้นแบบขนาด 35 กิโลวัตต์
21 การพยากรณ์แนวโน้มความต้องการพลังงานทดแทนภาคขนส่งทางบกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
22 การใช้ตาข่ายมุ้งกำจัดความชื้น ในระบบทำความเย็นแบบระเหย
23 การผลิตเชื้อเพลิงพลังงานจากขยะชุมชน ด้วยวิธีเชิงกลชีวภาพ