ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 4
2 สุรีย์ ชุณหเรืองเดช 4
3 จินตนา ธันวานิวัฒน์ 4
4 พัชนี ตั้งยืนยง 3
5 นววรรณ พันธุเมธา 2
6 มัฒนา โตเดชะวัฒนา 1
7 เริ่น อีสง 1
8 อิงอร สุพันธุ์วณิช 1
9 ฉลวย วุธาทิตย์ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
11 วัลยา ช้างขวัญยืน 1
12 ฉิน หยงหลิน 1
13 กรมศิลปากร 1
14 ชัชศรัณย์ ฉัตรแสงอุทัย 1
15 สุวิชญ์ รัศมิภูต 1
16 อัษมา มหาพสุธานนท์ 1
17 ฟู, เจิง โหย่ว 1
18 นวรรณ พันธุเมธา 1
19 รสริน สิริเลิศศักดิ์สกุล 1
20 สุนทรี ชัยสถาผล 1
21 สุชาทิพย์ อัมพรดนัย 1
22 วรรัตน์ พิริยานสรณ์ 1
23 ปิยะมาศ สรรพวีรวงศ์ 1
24 ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ 1
25 หทัย แซ่เจี่ย 1
26 พิริยา สุรขจร 1
27 เดือนพร เครือพันธุ์ทอง 1
28 ชัชศรัณย์ เชิดชูตระกูลชัย 1
29 กรรณิการ์ โกวิทกุล 1
30 อารยา พนมไพรรัตน์ 1
31 สุกัญญา วงศ์คงเดิม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2553 1
3 2552 1
4 2550 1
5 2549 2
6 2548 2
7 2547 2
8 2545 1
9 2544 4
10 2543 3
11 2542 3
12 2530 1
13 2527 1
14 2526 3
15 2509 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 การศึกษาวิเคราะห์การใช้คำเชื่อมบอกความร่วมในภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย
3 มโนทัศน์ของ “XIN” ในภาษาจีนและ “ใจ” ในภาษาไทย: การศึกษาตามแนวทางอรรถศาสตร์ปริชาน
ปี พ.ศ. 2553
4 ความเป็นหญิงจีนในนวนิยายของนักเขียนสตรีจีนยุคหลังเหมา
ปี พ.ศ. 2552
5 กวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถัง : การศึกษาเชิงวาทกรรม
ปี พ.ศ. 2550
6 พัฒนาการของการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษาการใช้ภาษาในนวนิยายเรื่อง ลั่วทัวเสียงจึ กับการแปลเป็นภาษาไทย
8 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างนามวลีที่มี "de" ในภาษาจีน กับโครงสร้างในภาษาไทยที่มีลักษณะเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2548
9 การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่าในภาษาจีนกับในภาษาไทย
10 การศึกษาเปรียบเทียบคำว่า "Le" ในภาษาจีนกลางกับคำ "แล้ว" ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2547
11 คำเชื่อม "e'r" ในภาษาจีนโบราณในหนังสือ ลุ่นยุหวี่ และการแปลเป็นไทย
12 คำสองพยางค์และคำซ้อนในภาษาไทย : การสืบหาความหมายจากภาษาจีน
ปี พ.ศ. 2545
13 การศึกษาศัพท์ปฏิภาคระหว่างภาษาจีนกวางตุ้งกับภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2544
14 หรูหลินไว่ฉื่อ : นวนิยายแนวเสียดสีสังคมจีนสมัยหมิง-ชิง
15 สำนวนจีนและสำนวนไทยที่มีคำเกี่ยวกับสัตว์ : การศึกษาเปรียบเทียบ
16 การเปรียบเทียบภาษิตคำพังเพยจีนกับสำนวน-ภาษิตไทย
17 สำนวนกริยา-กรรมแบบสามพยางค์ที่ใช้บ่อยในภาษาจีน
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาเปรียบเทียบ "สี่แผ่นดิน" ฉบับแปลภาษาจีนสองสำนวน
19 การเปรียบเทียบเฉ้อเตียวอิงสฺยงจฺว้านกับมังกรหยก
20 การศึกษาเปรียบเทียบคำลักษณะนามในภาษาจีนกลางกับภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2542
21 การเปรียบเทียบคำเสริมกริยาบอกทิศทาง "Shang" "Xia" ในภาษาจีนกลางกับคำภาษาไทยในลักษณะเดียวกัน
22 การเปรียบเทียบสุยหู่จ้วนกับซ้องกั๋ง
23 การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำประสมแบบกริยา-นามในภาษาจีนกลาง
ปี พ.ศ. 2530
24 ภาคแสดงในประโยคความเดียวของภาษาจีน และภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ
ปี พ.ศ. 2527
25 การศึกษาเปรียบเทียบความเปรียบในสามก๊กฉบับจีนกับฉบับไทย
ปี พ.ศ. 2526
26 การแปลงคำในภาษาไทย
27 คำซ้ำในภาษาจีนและภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ
28 สำนวนจีนและสำนวนไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ
ปี พ.ศ. 2509
29 สามก๊ก : การศึกษาเปรียบเทียบ