ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จารึก สิงหปรีชา 10
2 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 7
3 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 5
4 นุชนาถ มั่งคั่ง 5
5 นงนุช ปรมาคม 3
6 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 3
7 นิพนธ์ พัวพงศกร 2
8 สมพร อิศวิลานนท์ 2
9 อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ 2
10 วารีรัตน์ เพชรสีช่วง 2
11 เดชรัต สุขกำเนิด 2
12 ชพิกา สังขพิทักษ์ 2
13 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 2
14 ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล 2
15 วลีรัตน์ สุพรรณชาติ 1
16 นิภา ศรีอนันต์ 1
17 เศก เมธาสุรารักษ์ 1
18 กัมพล ปั้นตะกั่ว 1
19 ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ 1
20 Andreas Neef 1
21 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
22 สันติ แสงเลิศไสว 1
23 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
24 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
25 Rudiger Korff 1
26 Fanz Heidhues 1
27 ทศพล พรพรหม 1
28 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
29 สิริกุล วะสี 1
30 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
31 สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล 1
32 วินัย พุทธกูล 1
33 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
34 อรรัตน์ มงคลพร 1
35 ศรายุทธ หนูโยม 1
36 พนารัตน์ พรายเมฆ 1
37 วรพัฒน์ สายสิญจน์ 1
38 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
39 ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ 1
40 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
41 นายบรรณสรณ์ บัณฑิตก่อปฏิภาณ 1
42 รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาท 1
43 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
44 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
45 อ.สุภาวดี โพธิยะราช 1
46 อิสริยา บุญญะศิริ 1
47 นายชยุตน์ วะนา 1
48 มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร 1
49 นางสาวสุคนธ์ คงกล่อม 1
50 นางสาวพนิดา ไพบูรณ์จิตต์อารี 1
51 นางสาวรัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร 1
52 อ.ชมพูนุท อุปพงศ์ 1
53 นายไชวิวัฒน์ ศิริปุณย์ 1
54 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
55 สมนิมิตร พุกงาม 1
56 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
57 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
58 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
59 ธันวา จิตต์สงวน 1
60 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 1
61 นางสาวศรัญญา พึ่งผลงาม 1
62 วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ 1
63 พรประภา สกุลแสง 1
64 โสภิณ ทองปาน 1
65 วรดี จงอัศญากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 1
4 2556 1
5 2555 5
6 2554 4
7 2553 3
8 2552 4
9 2551 2
10 2549 1
11 2548 1
12 2547 1
13 2545 2
14 2544 1
15 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-เยอรมัน) เรื่องผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีต่อแบบแผนการผลิตและการบริโภคผักและผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ปีที่ 3)
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาลฺ์มน้ำมัน ต่อเนื่องปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2559
3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาลฺ์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2556
4 การเตรียมความพร้อมขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) ในการดำเนินธุรกิจทางการตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาการขยายตลาดผลไม้สดไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน
6 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
7 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาระดับรากหญ้า (GED) พอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจต่อไป
8 โอกาสของผลไม้ในพื้นโอกาสของผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทยภายใต้การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี : โลจิสติกส์ (ปีที่ ๑)
9 โอกาสของผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทยภายใต้การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี: โลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2554
10 การวิจัยประเมินผลโครงการประกันรายได้
11 การศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
12 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย
13 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ ชลประทานน้ำอูน
ปี พ.ศ. 2553
14 การศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain สินค้าเกษตรเพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเซียปี 2553 : กรณีศึกษามันสำปะหลัง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
15 ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีต่อแบบแผนการผลิตและการบริโภคผักและผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ต่อความตระหนักของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2552
17 การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2551
18 การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมสำหรับชุมชนลำน้ำอูน
19 การศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางการขยายตลาดส่งออกกล้วยไม้ในต่างประเทศ
20 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีต่อแบบแผนการผลิตและการบริโภคผักและผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ปีที่ 2)
22 วิเคราะห์แบบจำลองทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2549
23 ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีต่อแบบแผนการผลิตและการบริโภคผักและผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
24 การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทย(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง Sustainable Land Use and Rural Development in Mountainous Areas of South East Asia) (ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน))
ปี พ.ศ. 2547
25 ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสะท้อนแนวทางการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย(ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกันต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน ))
ปี พ.ศ. 2545
26 Country Report for Livestock Sector : Pig and Poultry Industries.
27 การถือครองที่ดินและแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่สูงทางตอนเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
28 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR