ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5
2 จิตราภรณ์ สงค์ประเสริฐ 4
3 อภิชาติ สวนคำกอง 2
4 อาภรณ์ เทพพานิช 2
5 สำรวย ชุมวรฐายี 2
6 พิชัย สมบูรณ์วงศ์ 2
7 ดำเกิง ป้องพาล 2
8 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 2
9 สมจิตต์ กิจรุ่งเรือง 2
10 ศุภชัย แก้วมีชัย 2
11 วิทยา เจริญอรุณวัฒนา 2
12 เอนก โชติญาณวงษ์ 2
13 ศิริชัย อุ่นศรีส่ง 2
14 ธงไชย ทองอุทัยศรี 2
15 อุดม พรหมเนตร 2
16 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 1
17 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
18 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 1
19 สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสตร์ 1
20 อรุณี จันทรสนิท 1
21 ฐิติมา ตันติกาญจน์ 1
22 วีรศักดิ์ ปรกติ 1
23 ชยุติ ราชาตัน 1
24 อายุส หยู่เย็น 1
25 แจ่มนภา สะใบบาง 1
26 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
27 มุกดา คูหิรัญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2552 9
4 2551 5
5 2550 5
6 2549 5
7 2548 3
8 2547 4
9 2546 3
10 2545 2
11 2542 1
12 2541 1
13 2540 4
14 2539 4
15 2538 1
16 2537 1
17 2535 1
18 2529 1
19 543 49
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์ (ปี 2553)
3 การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์ (ปี 2554)
4 การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการควบคุมสตรูพืชโดยวิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
5 การผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชเชิงพาณิชย์
6 การผลิตเอื้องแซะหอมเชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องหอม
7 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะ และการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู (ปีที่ 3)
8 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะ และการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู (ปีที่ 4)
9 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะและการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู (ปีที่ 5)
10 การผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชเชิงพาณิชย์
11 การผลิตเอื้องแซะหอมเชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องหอม
12 ความคาดหวังและความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการจากหมอดินอาสา
13 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2551
14 การผลิตเอื้องแซะหอมเชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องหอม
15 การผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชเชิงพาณิชย์
16 การผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชเชิงพาณิชย์
17 การผลิตเอื้องแซะหอมเชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องหอม
18 วิธีการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ในตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2550
19 การผลิตเอื้องแซะหอมเชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องหอม
20 การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่มีระดับความหนาแน่นต่างกันในบ่อดิน
21 การผลิตเอื้องแซะหอมเชิงพาณิชย์เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องหอม
22 การผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชเชิงพาณิชย์
23 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะ และการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู [โครงการวิจัยปีที่ 5]
ปี พ.ศ. 2549
24 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะ และการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู (ปีที่ 4)
25 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะและการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู (ปีที่ 5)
26 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะและการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู
27 การผลิตเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม
28 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะ และการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู [โครงการวิจัยปีที่ 4]
ปี พ.ศ. 2548
29 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะและการป้องกันและการจำกัดโรคและสัตรู
30 การผลิตเอื้งแซะหอมเพื่อสกัดกลิ่นหอม
31 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะและการป้องกัน และกำจัดโรคและศัตรู [โครงการวิจัยปีที่ 3]
ปี พ.ศ. 2547
32 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะ และการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู (ปีที่ 3)
33 การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่มีระดับความหนาแน่นต่างกันในบ่อดิน
34 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะและการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู
35 การผลิตเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม
ปี พ.ศ. 2546
36 การบริหารชุดโครงการ
37 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะและการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู
38 การผลิตเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม
ปี พ.ศ. 2545
39 การผลิตเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม
40 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการปลูกเอื้องแซะและการป้องกันและกำจัดโรคและศัตรู
ปี พ.ศ. 2542
41 การควบคุมเพลี้ยไก่ฟ้ากระถิน Heteropsylla cubana Crawford (Homoptera : Psyllidae) โดยชีววิธี ในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
42 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง
ปี พ.ศ. 2540
43 การควบคุมเพลี้ยไก่ฟ้ากระถิน Heteropsylla cubana Crawford (Homoptera : Psyllidae) โดยชีววิธี ในภาคเหนือของประเทศไทย
44 ความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์วัสดุเพาะจากขี้เลื่อยต่างชนิด และแหล่งที่เพาะเห็ดที่มีต่อการเจริญและผลผลิตของเห็ดหอม โดยวิธีเพาะในถุงพลาสติก
45 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น
46 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง
ปี พ.ศ. 2539
47 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง (ปี 2539)
48 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง (ปี 2540)
49 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง (ปี 2541)
50 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดเข็มทอง
ปี พ.ศ. 2538
51 การป้องกันกำจัดโรครากและลำต้นเน่าของถั่วเหลืองโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2537
52 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น
ปี พ.ศ. 2535
53 ความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์วัสดุเพาะจากขี้เลื่อยต่างชนิด และแหล่งที่เพาะเห็ดที่มีต่อการเจริญและผลผลิตของเห็ดหอม โดยวิธีเพาะในถุงพลาสติก
ปี พ.ศ. 2529
54 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะเห็ดหอม