ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพันธ์ คูชลธารา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประพันธ์ คูซลธารา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 21
2 เลอสรวง เมฆสุต 14
3 ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ 6
4 สุภชิตา เกริกไกวัล 5
5 สุธารัตน์ พัวเจริญ 5
6 นพิดา หิญชีระนันทน์ 4
7 สุรัตน์ พุทธา 2
8 บุษกร เซี่ยงเห็น 2
9 ภานุวัฒน กนกวรรณากร 1
10 ปรางค์เนตร เฟื่องฟุ้ง 1
11 กนกรส คงเถื่อน 1
12 ประจักษ์ ทรัพย์อุดมมาก 1
13 พิชญฎา ปูรณโชติ 1
14 นิพิฐพนธ์ ปะนามะสา 1
15 บุปผา พุทธสวัสดิ์ 1
16 นฤมล ชูบัวทอง 1
17 วรัญญา จิตสนธิ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
19 รติ แสงบุญ 1
20 วีรชัย สุนทรรังสรรค์ 1
21 ศิวพรรณ มหาสุภาพ 1
22 เอกพร แจ่มกระจ่าง 1
23 คุณิตา ทองน้อย 1
24 ธีระชัย สายแก้ว 1
25 จุฑาภรณ์ สิงห์สู่ถ้ำ 1
26 ปวัน ทาวรรณ์ 1
27 ต่อพงษ์ ศงสนันทน์ 1
28 อรณี พูนศรีธนากูล 1
29 สุขวัชรา จันทร์แดง 1
30 มาวิน ปูนอน 1
31 สุกฤษฏิ์ ภคเวชกุล 1
32 ชัยณรงค์ หาญชนะ 1
33 รุ่งทิพย์ สิริมิตตานนท์ 1
34 อาณัฐชัย วงศ์จักร์ 1
35 จิราพร พยอมหอม 1
36 ชลัท ธีรฐิตยางกูร 1
37 สราวุฒิ คงมั่นทวีทรัพย์ 1
38 ทัศนัย องค์กบิลย์ 1
39 วรรณิตา ทศไชย 1
40 ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ 1
41 อัญรัตน์ กันดอก 1
42 เบญจวรรณ บุญสินวโรทัย 1
43 วัจนาภรณ์ คำบุญเรือง 1
44 เอกสิทธิ์ สกุลการค้า 1
45 วารินทร์ หาญอุดมลาภยศ 1
46 สมฤทัย ขุนโสภา 1
47 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 4
5 2557 1
6 2556 3
7 2555 4
8 2554 6
9 2553 5
10 2552 6
11 2551 6
12 2550 7
13 2549 2
14 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตไฮโดรเจนจากแกซิฟิเคชันของใบอ้อยด้วยไอน้ำที่เพิ่มการดูดซับโดยใช้ Li4SiO4/MgO เเละ Li4SiO4/CaO
ปี พ.ศ. 2560
2 การผลิตไฮโดรเจนจากรีฟอร์มิงด้วยไอน้ำของกลีเซอรอลดิบและกลีเซอรอลบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2559
3 การผลิตน้ำมันดิบชีวภาพจากไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของใบอ้อยที่ผ่านการขจัดแร่ธาตุ
4 การเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนหรือถ่านหินโดยใช้ Fe2O3 และ CaSO4 เป็นตัวพาออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2558
5 ผลของ ZnO และ Fe2O3/Al2O3 เพื่อเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคัลลูปิง
6 ไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของหญ้าเนเปียร์ในตัวทำละลายร่วมเอทานอล-น้ำ
7 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายโดยไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันแบบกึ่งต่อเนื่องที่ใช้ตัวทำละลายร่วมของน้ำและเอทานอล
8 การเตรียมยางธรรมชาติโปรตีนต่ำโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล
ปี พ.ศ. 2557
9 การผลิตมีเทนจากไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์ผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล
ปี พ.ศ. 2556
10 ผลของกรดโอเลอิกต่อลิควิแฟกชันของทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าในกลีเซอรอลและน้ำ
11 ผลของการเติมแมกนีเซียมออกไซด์ต่อการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนด้วยตัวพาออกซิเจนชนิดแคลเซียมซัลเฟต
12 ผลของแกมมาอะลูมินาต่อคาร์บอไนเซชันกะลาปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2555
13 การลดทาร์จากชีวมวลในแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา NiO/Al2O3 ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยเบสออกไซด์ของ Mg และ Ca
14 ผลของรีฟอร์มิงเชิงเร่งปฏิกิริยาต่อการผลิตแก๊สสังเคราะห์จากขี้เลื่อยในเตาผลิตแก๊สแบบเบดคู่
15 ดีออกซิจิเนชันเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันชีวภาพในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
16 มีเทเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์/ทัลก์
ปี พ.ศ. 2554
17 ผลของโครงสร้างทางเคมีของชีวมวลต่อดีออกซิจิเนชันเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันชีวภาพ
18 ดีออกซิจิเนชันของไบโอออยล์ที่ได้จากไพโรไลซิสของกระถินยักษ์ Leucaena leucocepphala โดยใช้แพลทินัมรองรับบนอะลูมินา
19 ผลเชิงเร่งปฏิกิริยาของโลหะแอลคาไล และแอลคาไลน์เอิร์ทที่ดูดซับบนวัสดุเบดต่อการรีฟอร์มน้ำมันทาร์ด้วยไอน้ำ
20 ผลของตัวรองรับต่อแกซิฟิเคชันของพลาสติกบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล
21 ผลของตัวแปรดำเนินการต่อการปล่อยแก๊สระหว่างการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในหม้อกำเนิดไอน้ำฟลูอิไดซ์เบสแบบหมุนเวียน
22 ผลของโลหะแอลคาไลและแอลคาไลน์เอิร์ทต่อไฮโดรเทอร์มัลไพโรไลซิสของกระถินยักษ์
ปี พ.ศ. 2553
23 แกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจนของพลาสติกผสมในเครื่องปฏิกรณ์เบดนิ่ง
24 การผลิตแก๊สสังเคราะห์จากขี้เลื้อยในเตาผลิตแก๊สแบบเบดคู่
25 ผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสต่อรีฟอร์มิงด้วยไอน้ำเชิงเร่งปฏิกิริยาของทาร์จากชีวมวลในเบดนิ่งสองขั้นตอน
26 การผลิตไอน้ำจากเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
27 การผลิตน้ำมันชีวภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำจากกระถินยักษ์
ปี พ.ศ. 2552
28 การรีฟอร์มด้วยไอน้ำของโทลูอีนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์บนทัลค์
29 ผลของชนิดชีวมวลต่อการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์ในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
30 ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการรีฟอร์มโทลูอีนด้วยไอน้ำเชิงเร่งปฏิกิริยา
31 แกซิฟิเคชันของพลาสติกโดยใช้ไพโรไลซ์ชาร์จากชีวมวล
32 การรีฟอร์มด้วยไอน้ำของโทลูอีน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์บนทัลค์
33 ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการรีฟอร์มโทลูอีนด้วยไอน้ำเชิงเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2551
34 การลดปริมาณทาร์ในกระบวนการแกซิฟิเคชันของชีวมวลโดยตัวเร่งปฏิกิริยา K2CO3/NiO/Al2O3
35 แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำของทะลายปาล์มน้ำมัน
36 การผลิตแก๊สสังเคราะห์ที่มีความดันสูงจากแกซิฟิเคชันของถ่านหินโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก
37 การลดปริมาณทาร์ ในกระบวนการแกซิฟิเคชันของชีวมวล โดยตัวเร่งปฏิกิริยา K2CO3/NiO/Al2O3 /
38 การผลิตแก๊สสังเคราะห์ที่ความดันสูง จากแกซิพิเคชันของถ่านหิน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก
39 แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำ ของทะลายปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2550
40 ผลของแร่ธาตุต่อการสลายตัวด้วยความร้อนของชีวมวล
41 แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
42 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่มีเสถียรภาพสำหรับการแตกตัวของน้ำมันทาร์ในแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำของชีวมวล
43 ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลต่อไพโรไลซิสและการเผาไหม้
44 แก๊สสังเคราะห์จากขยะพลาสติกโดยแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจน
45 การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
46 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพเทสเซียมคาร์บอเนต-นิกเกิลออกไซด์บนตัวรองรับโดโลไมต์
ปี พ.ศ. 2549
47 ผลของแร่ธาตุต่อแกซิฟิเคชันร่วมของถ่านหินและชีวมวล
48 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/K2CO3/y-AI2O3