ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นนทวิทย์ อารีย์ชน 6
2 ณิชนันทน์ แมคมิลแลน 4
3 วราห์ เทพาหุดี 2
4 น้ำผึ้ง อนุกูล 2
5 เสาวรัตน์ สุขสำราญ 2
6 Prapansak Srisapoome 2
7 Kaoru Hamano 2
8 กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก 1
9 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
10 เจนนุช ว่องธวัชชัย 1
11 พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 1
12 วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล 1
13 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
14 เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ 1
15 ครศร ศรีกุลนาถ 1
16 อังคณาลักษณ์ แจ้งอนันต์ 1
17 สุวินัย ปานขาว 1
18 เสาวลักษณ์ อ่อนมิ่ง 1
19 ธนารดี คำยา 1
20 มยุวา อารีกิจเสรี 1
21 วัลลภา อรุณไพโรจน์ 1
22 องอาจ เลาหวินิจ 1
23 ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
24 ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ 1
25 ณัฐพงษ์ ปานขาว 1
26 ชัยเทพ พูลเขตต์ 1
27 วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ 1
28 สุวิชา เกษมสุวรรณ 1
29 วราพร พิมพ์ประไพ 1
30 ชลาลัย เรืองหิรัญ 1
31 จารุวรรณ เหรียญปรีชา 1
32 ดร.ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ 1
33 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 1
34 ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ 1
35 ดร.ปณรัตน์, ผาดี 1
36 อิสริยา วุฒิสินธุ์ 1
37 ดวงดาว ฉันทศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 3
3 2556 2
4 2555 8
5 2554 4
6 2553 3
7 2552 4
8 2551 1
9 2550 3
10 2549 1
11 2547 1
12 2542 3
13 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาโครงสร้างและบทบาทของยีนที่ทำหน้าที่ในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลานิล
ปี พ.ศ. 2557
2 การผลิตเปปไทด์ androgenic gland hormone (AGH) ของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii
3 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี
4 การศึกษาและประเมินผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาโครงสร้าง Complementary DNA (cDNA) และการแสดงออกของยีน Heat shock Proteins ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
6 ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร
ปี พ.ศ. 2555
7 Expression Analysis of Genes in Head Kidney, Spleen, Liver and Intestine of Tra Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) by Expressed Sequence Tags Approach
8 การประยุกต์ใช้สาหร่ายในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
9 การพัฒนาวัคซีนในการป้องกันเชื้อ Flavobacterium columnare และการตอบสนองยีนที่เกี่ยวของกับภูมิคุ้มกันในปลานิล (Oreochromis niloticus)
10 การศึกษาประสิทธิภาพของโปรไบโอติคส์แบคทีเรียที่ใช้ผสมอาหารในการป้องกันโรคในปลานิล
11 การศึกษาประสิทธิภาพของโปรไบโอติคส์แบคทีเรียที่ใช้ผสมอาหารในการป้องกันโรคในปลานิลและปลาสวาย
12 การศึกษาผลของการใช้ Probiotic bacteria ในปลานิล
13 การศึกษาโครงสร้างและการแสดงออกของยีน Sex lethal (Sxl) ในกุ้งก้ามกราม
14 การสร้างห้องสมุด cDNA ของ Pangasianodon hypophthalamus จากการใช้เทคนิค expressed sequence tag
ปี พ.ศ. 2554
15 การประยุกต์ใช้สาหร่ายในการเลี้ยงกุ้งกุลา
16 การศึกษาคุณลักษณะและความหลากหลายของ Complementary DNA ของยีน Immunoglobulin M heavy chain ของปลานิล
17 การแยกและศึกษาหน้าที่ของเลคตินในปลานิลที่พบหลังจากกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae
18 การประยุกต์ใช้ Bacillus AQBS01 ในการป้องกันโรค Streptococcosis ในปลานิล
ปี พ.ศ. 2553
19 ผลของ Lignin ต่อการต้านทานเชื้อไวรัส YHV และ TSV ในกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนมาไมย์
20 การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ Complementary DNAs (cDNAs) และการแสดงออกของยีน Caspase-3 และ Granzyme ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)
21 การศึกษาพิษเฉียบพลัน ผลต่อภูมิคุ้มกันและความสามารถในการต้านทานเชื้อไวรัสของสารลิกนิน (Lignin) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
ปี พ.ศ. 2552
22 การประยุกต์ใช้ Bacillus AQBS01 ในการป้องกันโรค Streptococcosis ในปลานิล
23 การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ
24 การใช้แอนติบอดีจากไข่แดงเพื่อการป้องกันโรคแบคทีเรียและไวรัสในกุ้งกุลาดำ
25 ผลของ Lignin ต่อการต้านทานเชื้อไวรัส MrNV ในกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2551
26 การสร้างห้องสมุดยีนและการสืบค้นยีนที่แสดงออกใน Androgenic gland ของกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2550
27 การสร้างห้องสมุดและการสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ที่ได้รับสารเบตา-กลูแคนในอาหาร
28 การสร้างห้องสมุดและการสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium resenbergii) ที่ได้รับสารเบตา-กลูแคนในอาหาร
29 การสร้างห้องสมุดและการสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งก้ามกราม [Macrobrachium rosenbergil] ที่ได้รับสารเบตา-กลูแคนในอาหาร
ปี พ.ศ. 2549
30 การสร้างห้องสมุดยีนและการสืบค้นยีนที่แสดงออกใน Androgenic gland ของกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2547
31 มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2542
32 การศึกษาพิษเฉียบพลันของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยอ่อนและประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ (Vibrio spp.) และแพลงก์ตอน พืชบางชนิดที่พบในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
33 การศึกษาพิษเฉียบพลันของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยอ่อนและประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ (Vibrio spp ) และแพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่พบในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
34 การศึกษาพิษเฉียบพลันของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยอ่อนและประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ (Vibrio spp.) และแพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่พบในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ