ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การตรวจหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดและ Enterobacteriaceae ในแต่ละกระบวนการในโรงฆ่าไก่
2 การตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในกระบวนการผลิตเนื้อไก่ในโรงฆ่าและชำแหละไก่และผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อไก่
3 การตรวจหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดและ Enterobacteriaceae ในแต่ละกระบวนการในโรงฆ่าไก่
4 Epidemiology and quantitative microbial risk assissment of Campylobactoer in broiler chicken production chain in Thailand
5 การตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในกระบวนการผลิตเนื้อไก่ในโรงฆ่าและชำแหละไก่และผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อไก่
6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียบ่งชีั้ต่อการปนเปื้อนแคมไพโลแบคเตอร์จากน้ำใช้ในฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2556
7 การหาความชุกและประเมินความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในเนื้อไก่ในโรงฆ่าสัตว์จังหวัดขอนแก่น
8 การหาความชุกและประเมินความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในเนื้อไก่ในโรงฆ่าสัตว์จังหวัดขอนแก่น
9 การศึกษารูปแบบการป้องกันไข้หวัดนกในเกษตรกรรายย่อย
10 การศึกษารูปแบบการป้องกันไข้หวัดนกในเกษตรกรรายย่อย
ปี พ.ศ. 2555
11 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสมุนไพรตำรับตรีผลาต่อเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์สปีชี่ ที่แยกได้จากไก่
12 Epidemiology and quantitative microbial risk assissment of Campylobactoer in broiler chicken production chain in Thailand
ปี พ.ศ. 2554
13 การศึกษารูปแบบการป้องกันไข้หวัดนกในเกษตรกรรายย่อย
ปี พ.ศ. 2553
14 การศึกษารูปแบบการป้องกันไข้หวัดนกในเกษตรกรรายย่อย
15 การเจือจางน้ำเชื้อแพะโดยการเสริมสารสกัดจากหว่านหางจระเข้และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง
16 การเจือจางน้ำเชื้อแพะโดยการเสริมสารสกัดจากหว่านหางจระเข้และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง
17 การศึกษาความเป็นไปได้ของแบคทีเรียคัดแยกจากไก่ที่ปลอดจากแคมไพโลแบคเตอร์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตแคมไพโลแบคเตอร์
18 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรต่อการยับยั้งการเจริญของ campylobacter spp. ที่แยกได้จากไก่
19 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาจากการเลี้ยงสุกรหลุมกับการเลี้ยงสุกรแบบรายย่อยในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
20 ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนแคมไพโลแบคเตอร์ในซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์
21 ปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในฟาร์มไก่ที่เป็นต้นแบบการเลี้ยงในระบบอินทรีย์และระบบดั้งเดิม
ปี พ.ศ. 2552
22 ผลของการให้อาหารแบบขั้นบันไดต่อการเจริญเติบโตทดแทน สุขภาพและความสมบูรณ์พันธุ์ของแพะพันธุ์พื้นเมืองไทย
23 การเพาะเลี้ยงโอโอไซด์และการเจือจางน้ำเชื้อแพะโดยการเสริมสารสกัดจากว่านหางจระเข้
24 การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Campylobacter spp.ในไก่ในระดับฟาร์มจนถึงโรงเชือด(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
25 การเพาะเลี้ยงโอโอไซด์และการเจือจางน้ำเชื้อแพะโดยการเสริมสารสกัดจากว่านหางจระเข้
26 การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Campylobacter spp.ในไก่ในระดับฟาร์มจนถึงโรงเชือด(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ปี พ.ศ. 2551
27 การเจือจางน้ำเชื้อแพะโดยการเสริมสารสกัดจากหว่านหางจระเข้และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง
28 การเพาะเลี้ยงโอโอไซด์และการเจือจางน้ำเชื้อแพะโดยการเสริมสารสกัดจากว่านหางจระเข้
29 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการระบาดของไข้หวัดนกในไก่ในเขตจังหหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการระบาดของไข้หวัดนกในไก่ในเขตจังหหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
31 การให้วัคซีนนิวคาสเซิลโดยวิธีผสมอาหาร
32 การเพาะเลี้ยงโอโอไซด์และการเจือจางน้ำเชื้อแพะโดยการเสริมสารสกัดจากว่านหางจระเข้
33 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการระบาดของไข้หวัดนกในไก่ในเขตจังหหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34 การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Campylobacter spp. ในระดับฟาร์มจนถึงโรงเชือด
ปี พ.ศ. 2549
35 การศึกษาความเป็นไปได้ของ bactteria ที่แยกได้จากไก่เพื่อนำมาเป็น Probiotie ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อ Camylobacter ในไก่เนื้อ
36 การพัฒนารูปแบบกระบวนการฆ่าสัตว์และชำแหละซากสัตว์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
37 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการระบาดของไข้หวัดนกในไก่ในเขตจังหหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
38 การพัฒนารูปแบบกระบวนการฆ่าสัตว์และชำแหละซากสัตว์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
39 การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Campylobacter spp.ในไก่ในระดับฟาร์มจนถึงโรงเชือด(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ปี พ.ศ. 2547
40 การศึกษาสมุนไพรไทยต่อการเจริญของเชื้อแคมไพโรแบเตอรรีที่แยกจากทางเดินอาหารไก่
41 การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Campylobacter spp.ในไก่ในระดับฟาร์มจนถึงโรงเชือด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
42 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงในการพบเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในสุนัข
43 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาจากการเลี้ยงสุกรหลุมกับการเลี้ยงสุกรแบบรายย่อยในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
44 การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกในไก่ชนและไก่พื้นเมือง พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
45 ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนแคมไพโลแคนเตอร์ในซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์
46 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิล
47 ปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์ในฟาร์มไก่ที่เป็นต้นแบบการเลี้ยงในระบบอินทรีย์ และระบบดั้งเดิม
48 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของ Campylobacter Spp. ที่แยกได้จากไก่