ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพัฒน์ แสงวณิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 วินัย งามแสง 2
3 กมลชนก ยวดยง 1
4 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
5 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
6 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
7 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
8 สุวดี ยาป่าคาย 1
9 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
10 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
11 Suchin Arunsawatwong 1
12 Thada Jirajaras 1
13 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
14 Walaisiri Muangsiri 1
15 Pornpimol Muanjai 1
16 Rajalida Lipikorn 1
17 เอกชัย อดุลยธรรม 1
18 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
19 ประธาน ดาบเพชร 1
20 อวย เกตุสิงห์ 1
21 กระมล ทองธรรมชาติ 1
22 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
23 Chariya Uiyyasathian 1
24 Acom Sornsute 1
25 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
26 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
27 Kasidit Nootong 1
28 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
29 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
30 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
31 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
32 สมชัย วัฒนการุณ 1
33 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
34 Varunee Padmasankh 1
35 ศุกันยา ห้วยผัด 1
36 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
37 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
38 Pantharee Boonsatorn 1
39 Thanathon Sesuk 1
40 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
42 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
44 คัคนางค์ มณีศรี 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
48 พรทิพย์ ธีรวรางกูร 1
49 วิไล ชินธเนศ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
51 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
53 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
54 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
55 Somying Tumwasorn 1
56 อุทัย บุญประเสริฐ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
58 สาโรจน์ นิลดำ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
60 วาสนา เสียงดัง 1
61 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
62 สายฝน ควรผดุง 1
63 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
64 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
65 ไววิทย์ พุทธารี 1
66 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
67 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
68 สิริพร สิวราวุฒิ 1
69 สมพร พรมดี 1
70 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
71 ธวัชชัย สันติสุข 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
73 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
74 สำเริง แย้มโสภี 1
75 สุวิชา ทองสิมา 1
76 วัลลภ แย้มเหมือน 1
77 Waraporn Siriterm 1
78 Anawatch Mitpratan 1
79 Supa Chantharasakul 1
80 Sumphan Wongseripipatana 1
81 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
82 Kittisak Likhitwitayawuid 1
83 Panee Boonthavi 1
84 วัฒนชัย สมิทธากร 1
85 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
86 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
87 Garnpimol C. Ritthidej 1
88 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
89 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
90 Ampa Luiengpirom 1
91 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
92 บรรจง คณะวรรณ 1
93 มยุรี ตันติสิระ 1
94 Vimolmas Lipipun 1
95 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
96 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
97 Wilai Anomasiri 1
98 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
99 Srilert Chotpantarat 1
100 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
101 Chalermpol Leevailoj 1
102 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
103 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
104 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
105 Boonchai Sangpetngam 1
106 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
107 ศิริชัย ศิริกายะ 1
108 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
109 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
110 Jaitip Paiboon 1
111 กาญจนา แก้วเทพ 1
112 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
113 Vanida Chantarateptawan 1
114 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
115 Naiyana Chaiyabutr 1
116 Sompol Sanguanrungsirikul 1
117 กำจัด มงคลกุล 1
118 นภสร โกวรรธนะกุล 1
119 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
120 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
121 สุมิตรา พูลทอง 1
122 รุ่งราวี ทองกันยา 1
123 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
124 Yeshey Penjor 1
125 Phanphen Wattanaarsakit 1
126 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
127 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
128 Chayaporn Supachartwong 1
129 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
130 Jittima Chatchawansaisin 1
131 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
132 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
133 Chonticha Srisawang 1
134 ชอุ่ม มลิลา 1
135 ๋Janes, Gavin W. 1
136 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
137 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
138 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
139 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
140 ละอองทิพย์ เหมะ 1
141 Puttipongse Varavudhi 1
142 Kitpramuk Tantayaporn 1
143 วิมล เหมะจันทร 1
144 สุมา เมืองใย 1
145 Chakkaphan Sutthirat 1
146 ประคอง ชอบเสียง 1
147 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
148 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
149 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
150 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
151 พรรณี กาญจนพลู 1
152 สิทธิพร แอกทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2521 1
4 2513 1