ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพัฒน์ แสงวณิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 วินัย งามแสง 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
4 ธวัชชัย สันติสุข 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
6 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
7 สำเริง แย้มโสภี 1
8 สุวิชา ทองสิมา 1
9 วัลลภ แย้มเหมือน 1
10 สาโรจน์ นิลดำ 1
11 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
14 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
16 คัคนางค์ มณีศรี 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
18 สมพร พรมดี 1
19 พรทิพย์ ธีรวรางกูร 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
21 สายฝน ควรผดุง 1
22 Walaisiri Muangsiri 1
23 Pornpimol Muanjai 1
24 Varunee Padmasankh 1
25 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
26 Rajalida Lipikorn 1
27 Thada Jirajaras 1
28 ประธาน ดาบเพชร 1
29 เอกชัย อดุลยธรรม 1
30 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
31 ไววิทย์ พุทธารี 1
32 วาสนา เสียงดัง 1
33 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
34 วิไล ชินธเนศ 1
35 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
36 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
37 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
38 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
39 สิริพร สิวราวุฒิ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
41 Wilai Anomasiri 1
42 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
43 วัฒนชัย สมิทธากร 1
44 Jaitip Paiboon 1
45 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
46 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
47 กาญจนา แก้วเทพ 1
48 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
49 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
50 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
51 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
52 Garnpimol C. Ritthidej 1
53 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
54 Sumphan Wongseripipatana 1
55 Supa Chantharasakul 1
56 Panee Boonthavi 1
57 Kittisak Likhitwitayawuid 1
58 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
59 Vanida Chantarateptawan 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
61 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
62 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
63 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
64 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
65 อุทัย บุญประเสริฐ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
67 Somying Tumwasorn 1
68 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
69 Boonchai Sangpetngam 1
70 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
71 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
72 ศิริชัย ศิริกายะ 1
73 Srilert Chotpantarat 1
74 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
75 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
76 Chalermpol Leevailoj 1
77 อวย เกตุสิงห์ 1
78 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
79 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
80 ๋Janes, Gavin W. 1
81 ชอุ่ม มลิลา 1
82 ประคอง ชอบเสียง 1
83 Chakkaphan Sutthirat 1
84 พรรณี กาญจนพลู 1
85 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
86 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
87 รุ่งราวี ทองกันยา 1
88 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
89 นภสร โกวรรธนะกุล 1
90 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
91 Phanphen Wattanaarsakit 1
92 กำจัด มงคลกุล 1
93 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
94 Yeshey Penjor 1
95 สุมิตรา พูลทอง 1
96 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
97 สุมา เมืองใย 1
98 Ampa Luiengpirom 1
99 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
100 Naiyana Chaiyabutr 1
101 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
102 บรรจง คณะวรรณ 1
103 Vimolmas Lipipun 1
104 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
105 มยุรี ตันติสิระ 1
106 Sompol Sanguanrungsirikul 1
107 Puttipongse Varavudhi 1
108 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
109 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
110 วิมล เหมะจันทร 1
111 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
112 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
113 Kitpramuk Tantayaporn 1
114 ละอองทิพย์ เหมะ 1
115 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
116 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
117 สมชัย วัฒนการุณ 1
118 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
119 กระมล ทองธรรมชาติ 1
120 ศุกันยา ห้วยผัด 1
121 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
122 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
123 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
124 Pantharee Boonsatorn 1
125 Thanathon Sesuk 1
126 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
127 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
128 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
129 กมลชนก ยวดยง 1
130 Suchin Arunsawatwong 1
131 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
132 สุวดี ยาป่าคาย 1
133 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
134 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
135 Acom Sornsute 1
136 Chayaporn Supachartwong 1
137 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
138 Anawatch Mitpratan 1
139 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
140 Jittima Chatchawansaisin 1
141 Chonticha Srisawang 1
142 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
143 สิทธิพร แอกทอง 1
144 Waraporn Siriterm 1
145 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
146 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
147 Chariya Uiyyasathian 1
148 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
149 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
150 Kasidit Nootong 1
151 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
152 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2521 1
4 2513 1