ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพัฒน์ แสงวณิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 วินัย งามแสง 2
3 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
4 Chonticha Srisawang 1
5 Jittima Chatchawansaisin 1
6 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
7 Phanphen Wattanaarsakit 1
8 นภสร โกวรรธนะกุล 1
9 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
10 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
11 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
12 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
13 Kasidit Nootong 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
16 Waraporn Siriterm 1
17 สิทธิพร แอกทอง 1
18 กำจัด มงคลกุล 1
19 Anawatch Mitpratan 1
20 Chayaporn Supachartwong 1
21 สุมิตรา พูลทอง 1
22 พรรณี กาญจนพลู 1
23 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
24 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
25 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
28 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
29 วิมล เหมะจันทร 1
30 Chakkaphan Sutthirat 1
31 ประคอง ชอบเสียง 1
32 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
33 Yeshey Penjor 1
34 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
35 รุ่งราวี ทองกันยา 1
36 ชอุ่ม มลิลา 1
37 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
38 ๋Janes, Gavin W. 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
41 Thada Jirajaras 1
42 ประธาน ดาบเพชร 1
43 เอกชัย อดุลยธรรม 1
44 อวย เกตุสิงห์ 1
45 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
46 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
47 กมลชนก ยวดยง 1
48 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
49 Rajalida Lipikorn 1
50 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
51 ไววิทย์ พุทธารี 1
52 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
53 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
54 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
55 Varunee Padmasankh 1
56 Walaisiri Muangsiri 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
59 Suchin Arunsawatwong 1
60 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
61 Pantharee Boonsatorn 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
65 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
66 Chariya Uiyyasathian 1
67 Acom Sornsute 1
68 ศุกันยา ห้วยผัด 1
69 สมชัย วัฒนการุณ 1
70 สุวดี ยาป่าคาย 1
71 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
72 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
73 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
74 Thanathon Sesuk 1
75 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
76 กระมล ทองธรรมชาติ 1
77 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
78 ละอองทิพย์ เหมะ 1
79 วิไล ชินธเนศ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
81 อุทัย บุญประเสริฐ 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
83 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
85 คัคนางค์ มณีศรี 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
88 Somying Tumwasorn 1
89 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
90 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
96 พรทิพย์ ธีรวรางกูร 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
98 สิริพร สิวราวุฒิ 1
99 สมพร พรมดี 1
100 สุวิชา ทองสิมา 1
101 สายฝน ควรผดุง 1
102 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
103 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
104 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
105 วาสนา เสียงดัง 1
106 วัลลภ แย้มเหมือน 1
107 สำเริง แย้มโสภี 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
109 สาโรจน์ นิลดำ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
112 ธวัชชัย สันติสุข 1
113 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
114 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
115 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
116 Chalermpol Leevailoj 1
117 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
118 Vimolmas Lipipun 1
119 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
120 Garnpimol C. Ritthidej 1
121 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
122 Kittisak Likhitwitayawuid 1
123 Supa Chantharasakul 1
124 Sumphan Wongseripipatana 1
125 มยุรี ตันติสิระ 1
126 บรรจง คณะวรรณ 1
127 Sompol Sanguanrungsirikul 1
128 Puttipongse Varavudhi 1
129 Kitpramuk Tantayaporn 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
132 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
133 Ampa Luiengpirom 1
134 Panee Boonthavi 1
135 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
136 ศิริชัย ศิริกายะ 1
137 Vanida Chantarateptawan 1
138 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
141 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
142 Srilert Chotpantarat 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 กาญจนา แก้วเทพ 1
145 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
146 วัฒนชัย สมิทธากร 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 Wilai Anomasiri 1
149 Jaitip Paiboon 1
150 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
151 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
152 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2521 1
4 2513 1