ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพัฒน์ แสงวณิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 วินัย งามแสง 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
4 พรทิพย์ ธีรวรางกูร 1
5 คัคนางค์ มณีศรี 1
6 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
7 สาโรจน์ นิลดำ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
14 Somying Tumwasorn 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
16 อุทัย บุญประเสริฐ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
18 ธวัชชัย สันติสุข 1
19 วิไล ชินธเนศ 1
20 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
21 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
22 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
23 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
24 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
25 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
26 ไววิทย์ พุทธารี 1
27 Pornpimol Muanjai 1
28 Varunee Padmasankh 1
29 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
30 วาสนา เสียงดัง 1
31 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
32 วัลลภ แย้มเหมือน 1
33 สำเริง แย้มโสภี 1
34 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
35 สุวิชา ทองสิมา 1
36 สมพร พรมดี 1
37 สายฝน ควรผดุง 1
38 สิริพร สิวราวุฒิ 1
39 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
41 Kittisak Likhitwitayawuid 1
42 Supa Chantharasakul 1
43 Sumphan Wongseripipatana 1
44 Panee Boonthavi 1
45 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
46 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
47 วัฒนชัย สมิทธากร 1
48 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
49 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
50 Garnpimol C. Ritthidej 1
51 บรรจง คณะวรรณ 1
52 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
53 Ampa Luiengpirom 1
54 มยุรี ตันติสิระ 1
55 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
56 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
57 Vimolmas Lipipun 1
58 Wilai Anomasiri 1
59 Jaitip Paiboon 1
60 Chalermpol Leevailoj 1
61 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
62 Srilert Chotpantarat 1
63 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
64 Boonchai Sangpetngam 1
65 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
66 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
67 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
68 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
69 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
70 กาญจนา แก้วเทพ 1
71 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
72 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
73 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
74 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
75 ศิริชัย ศิริกายะ 1
76 Vanida Chantarateptawan 1
77 Walaisiri Muangsiri 1
78 Rajalida Lipikorn 1
79 สุมิตรา พูลทอง 1
80 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
81 กำจัด มงคลกุล 1
82 Yeshey Penjor 1
83 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
84 ๋Janes, Gavin W. 1
85 ชอุ่ม มลิลา 1
86 รุ่งราวี ทองกันยา 1
87 นภสร โกวรรธนะกุล 1
88 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
89 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
90 Jittima Chatchawansaisin 1
91 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
92 Chonticha Srisawang 1
93 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
94 Phanphen Wattanaarsakit 1
95 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
96 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
97 ประคอง ชอบเสียง 1
98 ละอองทิพย์ เหมะ 1
99 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
100 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
101 Kitpramuk Tantayaporn 1
102 Puttipongse Varavudhi 1
103 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
104 Naiyana Chaiyabutr 1
105 Sompol Sanguanrungsirikul 1
106 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
107 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
108 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
109 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
110 Chakkaphan Sutthirat 1
111 พรรณี กาญจนพลู 1
112 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
113 วิมล เหมะจันทร 1
114 สุมา เมืองใย 1
115 Chayaporn Supachartwong 1
116 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
117 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
118 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
119 Suchin Arunsawatwong 1
120 สุวดี ยาป่าคาย 1
121 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 กระมล ทองธรรมชาติ 1
124 Thanathon Sesuk 1
125 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
126 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
127 Thada Jirajaras 1
128 ประธาน ดาบเพชร 1
129 เอกชัย อดุลยธรรม 1
130 อวย เกตุสิงห์ 1
131 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
132 กมลชนก ยวดยง 1
133 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
134 สมชัย วัฒนการุณ 1
135 ศุกันยา ห้วยผัด 1
136 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
137 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
138 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
139 Kasidit Nootong 1
140 Waraporn Siriterm 1
141 Anawatch Mitpratan 1
142 สิทธิพร แอกทอง 1
143 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
144 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
145 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
146 Pantharee Boonsatorn 1
147 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
148 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
149 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
150 Chariya Uiyyasathian 1
151 Acom Sornsute 1
152 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2521 1
4 2513 1