ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพัฒน์ แสงวณิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 วินัย งามแสง 2
3 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
5 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
6 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
7 Somying Tumwasorn 1
8 อุทัย บุญประเสริฐ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
10 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
12 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
13 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
14 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
15 ศิริชัย ศิริกายะ 1
16 Srilert Chotpantarat 1
17 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
19 Chalermpol Leevailoj 1
20 Boonchai Sangpetngam 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
22 ธวัชชัย สันติสุข 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
25 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
26 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
27 สุวิชา ทองสิมา 1
28 วัลลภ แย้มเหมือน 1
29 สำเริง แย้มโสภี 1
30 สาโรจน์ นิลดำ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
33 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
34 Vanida Chantarateptawan 1
35 คัคนางค์ มณีศรี 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
38 พรทิพย์ ธีรวรางกูร 1
39 วิไล ชินธเนศ 1
40 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
41 Naiyana Chaiyabutr 1
42 Sompol Sanguanrungsirikul 1
43 Puttipongse Varavudhi 1
44 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
45 Ampa Luiengpirom 1
46 มยุรี ตันติสิระ 1
47 บรรจง คณะวรรณ 1
48 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
49 Kitpramuk Tantayaporn 1
50 ละอองทิพย์ เหมะ 1
51 วิมล เหมะจันทร 1
52 สุมา เมืองใย 1
53 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
54 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
55 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
56 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
57 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
58 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
59 Vimolmas Lipipun 1
60 Wilai Anomasiri 1
61 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
62 วัฒนชัย สมิทธากร 1
63 Jaitip Paiboon 1
64 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
65 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
66 กาญจนา แก้วเทพ 1
67 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
68 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
69 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
70 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
71 Garnpimol C. Ritthidej 1
72 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
73 Sumphan Wongseripipatana 1
74 Supa Chantharasakul 1
75 Panee Boonthavi 1
76 Kittisak Likhitwitayawuid 1
77 สมพร พรมดี 1
78 สายฝน ควรผดุง 1
79 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
80 Anawatch Mitpratan 1
81 สิทธิพร แอกทอง 1
82 Chayaporn Supachartwong 1
83 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
84 Chonticha Srisawang 1
85 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
86 Jittima Chatchawansaisin 1
87 Waraporn Siriterm 1
88 Kasidit Nootong 1
89 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
90 Chariya Uiyyasathian 1
91 Acom Sornsute 1
92 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
93 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
94 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
95 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
96 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
97 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
98 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
99 ๋Janes, Gavin W. 1
100 ชอุ่ม มลิลา 1
101 ประคอง ชอบเสียง 1
102 Chakkaphan Sutthirat 1
103 พรรณี กาญจนพลู 1
104 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
105 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
106 รุ่งราวี ทองกันยา 1
107 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
108 นภสร โกวรรธนะกุล 1
109 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
110 Phanphen Wattanaarsakit 1
111 กำจัด มงคลกุล 1
112 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
113 Yeshey Penjor 1
114 สุมิตรา พูลทอง 1
115 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
116 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
117 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
118 Walaisiri Muangsiri 1
119 Pornpimol Muanjai 1
120 Rajalida Lipikorn 1
121 เอกชัย อดุลยธรรม 1
122 อวย เกตุสิงห์ 1
123 Thada Jirajaras 1
124 ประธาน ดาบเพชร 1
125 Varunee Padmasankh 1
126 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
127 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
128 วาสนา เสียงดัง 1
129 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
130 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
131 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
132 ไววิทย์ พุทธารี 1
133 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
134 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
135 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
136 สมชัย วัฒนการุณ 1
137 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
138 กระมล ทองธรรมชาติ 1
139 ศุกันยา ห้วยผัด 1
140 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
141 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
142 Pantharee Boonsatorn 1
143 Thanathon Sesuk 1
144 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
145 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
146 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
147 กมลชนก ยวดยง 1
148 Suchin Arunsawatwong 1
149 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
150 สุวดี ยาป่าคาย 1
151 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
152 สิริพร สิวราวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2521 1
4 2513 1