ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพัฒน์ แสงวณิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 วินัย งามแสง 2
3 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
4 Chayaporn Supachartwong 1
5 Anawatch Mitpratan 1
6 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
7 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
8 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
9 Chonticha Srisawang 1
10 สิทธิพร แอกทอง 1
11 Jittima Chatchawansaisin 1
12 Kasidit Nootong 1
13 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
14 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
15 Chariya Uiyyasathian 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
18 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
19 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
20 Waraporn Siriterm 1
21 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
22 ประคอง ชอบเสียง 1
23 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
24 ๋Janes, Gavin W. 1
25 Chakkaphan Sutthirat 1
26 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
27 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
28 พรรณี กาญจนพลู 1
29 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
30 ชอุ่ม มลิลา 1
31 รุ่งราวี ทองกันยา 1
32 กำจัด มงคลกุล 1
33 นภสร โกวรรธนะกุล 1
34 Acom Sornsute 1
35 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
36 สุมิตรา พูลทอง 1
37 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
38 Yeshey Penjor 1
39 Phanphen Wattanaarsakit 1
40 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
41 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
42 Walaisiri Muangsiri 1
43 Pornpimol Muanjai 1
44 Rajalida Lipikorn 1
45 เอกชัย อดุลยธรรม 1
46 อวย เกตุสิงห์ 1
47 Thada Jirajaras 1
48 ประธาน ดาบเพชร 1
49 Varunee Padmasankh 1
50 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
51 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
52 วาสนา เสียงดัง 1
53 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
54 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
55 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
56 ไววิทย์ พุทธารี 1
57 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
58 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
59 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
60 สมชัย วัฒนการุณ 1
61 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
62 กระมล ทองธรรมชาติ 1
63 ศุกันยา ห้วยผัด 1
64 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
65 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
66 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
67 Pantharee Boonsatorn 1
68 Thanathon Sesuk 1
69 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
70 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
71 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
72 กมลชนก ยวดยง 1
73 Suchin Arunsawatwong 1
74 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
75 สุวดี ยาป่าคาย 1
76 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
77 สุมา เมืองใย 1
78 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
79 Somying Tumwasorn 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
81 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
83 อุทัย บุญประเสริฐ 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
85 วิไล ชินธเนศ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
88 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
89 Chalermpol Leevailoj 1
90 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
91 Srilert Chotpantarat 1
92 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
93 Boonchai Sangpetngam 1
94 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
95 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
96 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
98 สำเริง แย้มโสภี 1
99 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
100 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
101 วัลลภ แย้มเหมือน 1
102 สุวิชา ทองสิมา 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 สิริพร สิวราวุฒิ 1
105 สมพร พรมดี 1
106 ธวัชชัย สันติสุข 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
108 พรทิพย์ ธีรวรางกูร 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
110 คัคนางค์ มณีศรี 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 สาโรจน์ นิลดำ 1
115 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
116 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
117 บรรจง คณะวรรณ 1
118 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
119 Ampa Luiengpirom 1
120 มยุรี ตันติสิระ 1
121 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
122 Garnpimol C. Ritthidej 1
123 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
124 Vimolmas Lipipun 1
125 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
126 Naiyana Chaiyabutr 1
127 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
128 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
129 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
130 ละอองทิพย์ เหมะ 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 Puttipongse Varavudhi 1
134 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
135 Sumphan Wongseripipatana 1
136 กาญจนา แก้วเทพ 1
137 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
138 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
139 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
140 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
141 ศิริชัย ศิริกายะ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 Jaitip Paiboon 1
144 Wilai Anomasiri 1
145 Panee Boonthavi 1
146 Kittisak Likhitwitayawuid 1
147 Supa Chantharasakul 1
148 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
149 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
150 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
151 วัฒนชัย สมิทธากร 1
152 วิมล เหมะจันทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2521 1
4 2513 1