ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 26
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 9
3 ณัฐวุฒิ สิทธิชัย 5
4 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 4
5 วิชชา อุทัยรัตน์ 2
6 นพวัชร์ แดงสระน้อย 2
7 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2
8 รดมยศ มาตเจือ 1
9 ภูฟ้า เสวกพันธ์ 1
10 ศิริเดช สุชีวะ 1
11 ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์ 1
12 ทิพย์นารี แพทย์วงศ์ 1
13 ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ 1
14 ชูชีพ อุสาโห 1
15 ธงชัย เจริญทรัพย์มณี 1
16 ลัดดา เรืองมโนธรรม 1
17 กิ่งกนก เสาวภาวงศ์ 1
18 วรรษมน อัจฉราวรรณ 1
19 เด่นชัย บูรณสรรค์ 1
20 ระลึก สัทธาพงศ์ 1
21 กาญจนา คงเจริญ 1
22 แสวง วิทยพิทักษ์ 1
23 กนกวดี เกิดแก้ว 1
24 กิตติพงศ์ งามพีระพงศ์ 1
25 ภัทรภร กอบกุลไชย 1
26 สาธิต ลิ้มขจรเดช 1
27 สมบัติ กาญจนกิจ 1
28 วิธูร ยุตตานนท์ 1
29 สันต์ชัย พูลสวัสดิ์ 1
30 ชลิต ประทุมศรี 1
31 ณัฐพล อันตรเสน 1
32 วรพงษ์ แย้มงามเหลือ 1
33 สืบสาย บุญวีรบุตร 1
34 กิจจา เกิดผล 1
35 ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล 1
36 เฉลียว จูพันทะ 1
37 วิบูลย์ มณีฉาย 1
38 กิ่งแก้ว พูลคลองตัน 1
39 สถาพร เกิดสว่างเนตร 1
40 จุลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
41 สุภาภรณ์ อยู่สบาย 1
42 สุมาลี ติยศิวาพร 1
43 ศุภฤกษ์ มั่นใจตน 1
44 มงคล ใจดี 1
45 เริงเดช อุทธิเสน 1
46 กมล อุปผล 1
47 โสภา กุศลวงศ์, 2499- 1
48 The purpose of this study was to investigate the opinions of administrators, instructors and students concerning problems in organizing student activities in Physical Education Colleges. The 609 population and samples were administrators, instructor 1
49 ศักดิ์ อินพิรุด 1
50 วรยุทธ ไกรเลิศมงคล 1
51 บุญเจอ สุวรรณพฤกษ์ 1
52 พัทยา สุคนธมณี 1
53 ไพฑูรย์ พลเสน 1
54 บำรุงศักดิ์ เพียรมั่นคง 1
55 - 1
56 แถมชัย ชัยเพชร 1
57 กฤตยา ช่างประดับ 1
58 เจสดา ธนวิภาคะนนท์ 1
59 วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง 1
60 จิราพร โฉมยงค์ 1
61 พีชเรข พิริยหะพันธุ์ 1
62 เกษม ช่วยพนัง 1
63 วิวัฒน์ไชย วรบวร 1
64 สมาน แสงโชติ 1
65 สิทธิโชค วรรธนเศรณี 1
66 สามารถชาย จอมวิญญา 1
67 ดุษดี สุขสวัสดิ์ 1
68 สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ 1
69 วิชัย คำทอง 1
70 วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง 1
71 บรรจบ สุพรรณพิทักษ์ 1
72 อาภรณ์ ราชูพิมล 1
73 ศศธร สุมน 1
74 อัญชลี บุญเดช 1
75 ไพรัช เลิศเกียรติศักดิ์ 1
76 โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง 1
77 มนัส ยอดคำ 1
78 ธวัช วีระศิริวัฒน์ 1
79 ไพโรจน์ อุลิ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
81 สุวัฒน์ ชาญแสง 1
82 ศิลป์พงศ์ ศรีวุฒิ 1
83 อนันต์ อัตชู 1
84 เชาวลักษณ์ จตุเทน 1
85 ชาญณรงค์ ศรีประเสริฐ 1
86 นวพร ศรีวงษ์ชัย 1
87 จรัญญา จันทะหิน 1
88 อดิศักดิ์ แขดอน 1
89 จันทร์จารี เกตุมาโร 1
90 ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา 1
91 บวร เอี่ยมละออ 1
92 ประภาส พริพล 1
93 นพพร เล้าเรืองศิลป์ชัย 1
94 ยุพาภรณ์ สิงห์ลำพอง 1
95 ปรีชา พงษ์เพ็ง 1
96 ยุทธนา วงศ์วิรัติ 1
97 ศุภชัย มั่นใจตน 1
98 เอกริน อิสสระสิทธิภาพ 1
99 ชวลิต จิรายุกุล 1
100 ชัยยุทธ์ เสรีรัฐ 1
101 อารีย์ มั่นใจตน 1
102 ไพฑูรย์ แย้มประสวน 1
103 เพิ่มพล ภูธรใจ 1
104 ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย 1
105 ขจรพงษ์ เพชรเลิศอนันต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 6
2 2555 3
3 2554 1
4 2551 4
5 2549 1
6 2547 1
7 2545 1
8 2544 1
9 2543 2
10 2542 1
11 2539 3
12 2538 4
13 2537 6
14 2536 5
15 2535 3
16 2534 4
17 2533 3
18 2532 1
19 2531 4
20 2530 3
21 2529 5
22 2528 2
23 2527 7
24 2526 8
25 2525 7
26 2524 14
27 2523 1
28 2522 2
29 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงจักรยานยนต์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน
2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อการบริการของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
4 แนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำ 25 เมตร
5 แนวทางพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
6 แนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตนักศึกษาวิชาเอกนันทนาการและวิชาเอกอื่นสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
8 การพัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร
9 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตนักศึกษาวิชาเอกนันทนาการและวิชาเอกอื่นสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2554
10 แนวทางการจัดการการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น
12 แนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมดูนก บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
13 แนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมดูนก บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
14 การศึกษาความสามาถในการรองรับนักท่องเที่ยว ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมนันทนจิตศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ปี พ.ศ. 2547
16 การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพของเด็กในสถานสงเคราะห์
ปี พ.ศ. 2544
18 ความสามารถในการทรงตัวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของโรงเรียนโสตศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนปกติ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2543
19 ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความสามารถ ในการเสิร์ฟลูกสั้นและลูกยาวในกีฬาแบดมินตัน
20 ผลของโปรแกรมการฝึกต่างแบบที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อ และเวลาตอบสนองของการเตะเฉียงในกีฬาเทควันโด
ปี พ.ศ. 2542
21 การศึกษาปัญหาการจัดและดำเนินการโครงการนันทนาการในโรงเรียน สำหรับเด็กพิเศษ
ปี พ.ศ. 2539
22 การเปรียบเทียบทัศนคติต่อวิชาพลศึกษาระหว่างนักเรียนในหลักสูตรปกติ กับนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
23 ความต้องการในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของผู้พิการที่นั่งบนรถเข็น
24 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในโรงเรียนส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2538
25 การประเมินโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในกรุงเทพมหานคร
27 การประเมินโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
28 การประเมินโปรแกรมพลศึกษาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2537
29 การศึกษาปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 ผลของการฝึกสมาธิแบบมโนมยิทธิที่มีต่อความแม่นยำในการโยนลูกเปตอง
31 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ตามการรับรู้ของผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาวอลเลย์บอล
32 ผลของการลดน้ำหนักอย่างเฉียบพลันและการชดเชย ที่มีต่อประสิทธิภาพของนักมวย
33 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในปัสสาวะของนักกีฬาชาย ที่เข้าแข่งขันกีฬาประเภทที่มีระยะเวลาในการแข่งขันต่างกัน
34 ผลของการลดน้ำหนักอย่างเฉียบพลันและการชดเชยที่มีต่อประสิทธิภาพของนักมวย
ปี พ.ศ. 2536
35 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
36 ผลของการฝึกซ้อมกีฬาเซปัดตะกร้อที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสารเคมี ในปัสสาวะของนักกีฬาเซปัดตะกร้อทีมชาติไทย
37 สภาพและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพลานามัย
38 ผลของการลดน้ำหนักและการชดเชยที่มีต่อประสิทธิภาพของนักมวย
39 การสำรวจบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนสาธิตประถมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2535
40 ความสัมพันธ์ระหว่างทรวดทรง กับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มโรงเรียนที่ 8 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
41 พัฒนาการทางมานุษยมิติและสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
42 การศึกษาการปรับตัวทางสังคมของนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน และนักกีฬาที่ไม่ชนะเลิศการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2534
ปี พ.ศ. 2534
43 ผลของการฝึกแอโรบิคดานซ์ที่มีต่อความสามารถของเด็กปัญญาอ่อน ในการร่ายรำเบื้องต้น ตามแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
44 ความคิดเห็นของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนนักกีฬาเกี่ยวกับปัญหาการจัดและดำเนินการ ในการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกประเทศไทย ครั้งที่ 3
45 ความต้องการการออกกำลังกายของอาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
46 เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของโรงเรียนโสตศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
47 ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการโยนลูกในกีฬาเปตอง
48 เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของโรงเรียนโสตศึกษาในส่วนภูมิภาค
49 การศึกษาความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาพิการที่เข้าแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2533
ปี พ.ศ. 2532
50 การวิเคราะห์กติกาด้านคุณค่าเชิงคุณธรรมและความปลอดภัย ของกีฬาประเภททีมปะทะ
ปี พ.ศ. 2531
51 การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 19
52 ความสัมพันธ์ของวิธีหาน้ำหนักตัวระหว่างวิธีของมอทท์กับวิธีของดีเอสบีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
53 ความคิดเห็นของหัวหน้าและผู้ฝึกสอนกีฬาของศูนย์ส่งเสริมกีฬา เกี่ยวกับปัญหาการจัดและดำเนินการศูนย์ส่งเสริมกีฬา ในเขตกรุงเทพมหานคร
54 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
55 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ในวิทยาลัยพลศึกษา
56 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
57 การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนทักษะวิชายืดหยุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2529
58 การศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในงานของครูพลศึกษา
59 การเปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของครูพลศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน
60 ความสามารถทางกลไกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
61 สมรรถภาพทางกายของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลระดับอุดมศึกษา
62 ผลของการอบอุ่นร่างกายที่มีช่วงเวลาพักแตกต่างกัน ต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด และการปรับตัวของระบบไหลเวียนโลหิต เมื่อออกกำลังกายถึงระดับเกือบสูงสุด ด้วยวิธีของออสตรานด์
ปี พ.ศ. 2528
63 ความคิดเห็นของอาจารย์ และผู้บริหารในวิทยาลัยพลศึกษา เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
64 ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการต่อสู้ป้องกันตัว
ปี พ.ศ. 2527
65 ผลของการฝึกหะฐะโยคะที่มีต่อคะแนนสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนเทนนิส
66 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการจัดดำเนินการกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา
67 การเปรียบเทียบความเร็วต้นในการว่ายน้ำโดยใช้ท่าตั้งต้นต่างกัน
68 การสร้างแบบสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับนักกีฬายิมนาสติกส์หญิง
69 ความคิดเห็นของนักกีฬาและผู้จัดการทีม เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
70 เปรียบเทียบการฟื้นตัวหลังการออกกำลังกาย ระหว่างวิธีดื่มน้ำเย็น การชโลมตัวด้วยน้ำเย็น และการนั่งพักในห้องอุณหภูมิต่ำ
71 เหตุจูงใจในการเลือกเรียนวิชาเอกพลศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง ในวิทยาลัยครูและวิทยาลัยพลศึกษาภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2526
72 ผลการฝึกโดยการใช้เครื่องลากถ่วงน้ำหนักที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 100 เมตร
73 การสำรวจบุคลลิกภาพของนักกีฬาโดยใช้แบบสำรวจ ซี พี ไอ
74 ผลของการฝึกเต้นรำที่มีต่อเวลาปฏิกริยา
75 การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีรูปร่างแตกต่างกัน
76 ปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
77 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสามารถทางทักษะกีฬาทั่วไป ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
78 ผลของการอบอุ่นร่างกายต่างแบบที่มีต่อการวิ่ง 200 เมตร
79 ทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อวิชาพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2525
80 บุคลิกภาพของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก ที่วัดด้วยแบบสำรวจบุคลิกภาพแคลิฟอร์เนี
81 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์
82 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนไทยภูเขาในจังหวัดภาคเหนือ
83 ปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
84 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูปร่างและผลการแข่งขันของนักกีฑาชาย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
85 สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยครูกลุ่มภาคกลาง
86 ผลของการใช้สารเคมีทาผิวต่อความเร็วในการว่ายน้ำ
ปี พ.ศ. 2524
87 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร
88 ปัญหาการจัดและดำเนินการสระว่ายน้ำในกรุงเทพมหานคร
89 ปัญหาการสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยครูภาคกลาง ในประเทศไทย
90 การเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมระหว่างนักกีฬาประเภทชุดกับนักกีฬาประเภทบุคคล
91 ปัญหาการสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิชาพลศึกษา ของวิทยาลัยครูภาคตะวันตกและภาคใต้
92 การเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีภูมิหลังต่างกัน
93 ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของน้ำใจนักกีฬา
94 ปัญหาการสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยครูภาคเหนือ ในประเทศไทย
95 บุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยที่วัดด้วยแบบสำรวจบุคลิกภาพแคลิฟอร์เนีย
96 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 10
97 ปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
98 ปัญหาการสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิชาพลศึกษา ของวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในประเทศไท
99 การสร้างแบบสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับนักศึกษาชายวิทยาลัยพลศึกษา ในกีฬายิมนาสติกส์ ประเภทฟลอร์เอกเซอร์ไซส์
100 ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชากิจกรรพลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2523
101 ปัญหาการจัดและการดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนรัฐบาลมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
102 พัฒนาการกีฬามวยไทย
103 ปัญหาการใช้หลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษาฉบับพุทธศักราช 2520