ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพรัช กาญจนการุณ 15
2 นิสิต พันธมิตร 11
3 อัญชลี เจ็งเจริญ 5
4 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 4
5 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 4
6 ณันทิวร เทียนแป้น 4
7 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 3
8 สังคม สุวรรณรัตน์ 2
9 ปัทมา ฉิมพาลี 2
10 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
11 กาญจนา โชคถาวร 2
12 คมสัน สุริยะ 2
13 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
14 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
15 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
16 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 2
17 วัชรี พฤกษิกานนท์ 2
18 นัทธมน ธีระกุล 2
19 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
20 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
21 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
22 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
23 ประไพศรี ทิพย์แก้ว 1
24 ศรินญา หลวงสา 1
25 เนตรนิภา เกาะแจ่มใส 1
26 ประกายเดือน ธรรมวงค์ 1
27 อิฐิรัตน์ ตาปวน 1
28 ทิพวรรณ เลิศชูเกียรติ 1
29 ดำริ ขวัญสุวรรณ 1
30 ชวพงษ์ สุขสมัย 1
31 อารีย์ เชื้อเมืองพาน 1
32 จักรพงศ์ ตรงมา 1
33 ปัสสณา เจริญสำราญ 1
34 ชัญญนิษฐ์ ไพรินทร์ 1
35 พิจิตต์ อินตา 1
36 ฐิติภรณ์ พุ่มเผือก 1
37 อัครัช จงจำเนียร 1
38 วิษณุเดช นันไชยแก้ว 1
39 สิรินธร คำตันสมบัติ 1
40 อุษสยา แพทย์เจริญ 1
41 จุฑาภรณ์ เวชมนัส 1
42 นิติวัธน์ ดวงงาม 1
43 ทัศนวรรณ ศิริเดชพันธุ์ 1
44 ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล 1
45 ทรรศนาพร ขันธ์ทะยศ 1
46 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
47 ชนานุช จันทรา 1
48 ภูวดล ทิมะณี 1
49 วีเพชร พรหมแสน 1
50 มาโนช โพธาภรณ์ 1
51 เริงชัย ตันสุชาติ 1
52 นนทลี ศรีสว่าง 1
53 ทัศนีย์ คำมงคล 1
54 ปวรินทร์ อินทธิรา 1
55 ธาดา สุขะปุณพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 3
4 2552 25
5 2551 4
6 2550 2
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่อภายในประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีต่อการไหลของเงินทุนจากต่างประเทศสู่ประเทศไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยและช่วงวิกฤตซับไพร์มของประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
4 การปรับตัวแบบไม่เชิงเส้นในอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของประเทศไทย
5 ผลกระทบจากตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
ปี พ.ศ. 2552
6 Alpha - Portfolio Strategy for SET 50
7 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราผลตอบแทน ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีไบวาร์ริเอทการ์ช
8 การพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบไลท์สวีท และน้ำมันสำเร็จรูปเบนซิน ในตลาดฟิวเจอร์ไนเม็กซ์ โดยการใช้แบบจำลองอาร์ฟีมา
9 การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ ของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ โดยใช้แบบจำลองโลจิท
10 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน กับดัชนีหมวดธุรกิจ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาหลักทรัพย์ ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาหลักทรัพย์ ของกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 แบบจำลองการส่งผ่านความผันผวน และความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไข ระหว่างตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์
14 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ โดยวิธีไบวาร์ริเอทการ์ช
15 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันดูไบ กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย
16 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาษีมูลค่าเพิ่ม และดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชั่น
17 การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราเงินเฟ้อ และการว่างงานของประเทศไทย โดยวิธีไบวาร์ริเอทการ์ช
18 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอนแทน ของการให้บริการข้อมูลอุทกวิทยา ของสถานีสำรวจอุทกวิทยาอุตุนิยมวิทยา ของส่วนอุทกวิทยา ในจังหวัดเชียงใหม่
19 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ การส่งออกรองเท้าและผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของไทยไปตลาดสหรัฐอเมริกา
20 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของภาคผลผลิตพืชผลและปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย
21 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ในตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
22 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
23 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย และดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย
24 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการส่งออกของไทย
25 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวน ระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน
27 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสัญญาสินค้าเกษตร ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน
28 การวิเคราะห์ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ G7
29 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวนระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย
30 การวิเคราะห์ทางเทคนิค ของแบบจำลองความผันผวน ของผลตอบแทนดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 50 หลักทรัพย์ โดยแบบจำลองการ์ชเอ็กซ์
ปี พ.ศ. 2551
31 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อ กับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยด้วยแบบจำลองไบวาเรจการ์ช
32 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้า กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
33 การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการเจริญเติบโต ของปริมาณเงินกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย
34 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลง ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
35 Alpha – portfolio Strategy for SET 50
36 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 Foreign Direct Investment, Human capital and Economic Growth of People’s Republic of China using Panel Data Approach
38 House Prices and Economic Growth in People’s Republic of China using Panel Data
39 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้งประชากรกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
40 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายทางการทหารและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้ข้อมูลพาเนล