ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประพจน์ อัศววิรุฬการ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 4
2 ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา 3
3 ทัศนีย์ สินสกุล 3
4 บรรจบ บรรณรุจิ 3
5 วิเชียร จีรวงส์ 1
6 นาวิน วรรณเวช 1
7 พระสมบูรณ์ สุพรรณวัฒนกุล 1
8 ปาจรีย์ ณ นคร 1
9 ชวโรฒน์ วัลยเมธี 1
10 พระมหาสุรพล สิงคิรัตน์ 1
11 ศุภมาศ เชยศักดิ์ 1
12 ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ 1
13 ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ 1
14 ประพจน์ อัศววิรุฬการ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
16 พระมหาโกย แก้วพร 1
17 พินิจ สุขสถิตย์ 1
18 ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา 1
19 จรวยพร สุเนตรวรกุล 1
20 พระมหาโยธิน ปัดชาสี 1
21 อัญชลี ปิ่นรอด 1
22 อารดา กีระนันทน์ 1
23 แม่ชีวิมุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง) 1
24 สมพรนุช ตันศรีสุข 1
25 พระมหาสายัญ ศรีอ่อน 1
26 สุภาพรรณ ณ บางช้าง 1
27 ละอองดาว นนทะสร 1
28 ปราณี ฬานานิช 1
29 พระมหาสนอง จำนิล 1
30 สุรีย์ ชุณหเรืองเดช 1
31 เจิงโหย่ว, ฟู่ 1
32 ประคอง นิมมานเหมินทร์ 1
33 พิชิต ชัยเสรี 1
34 พูนพิศ อมาตยกุล 1
35 อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, 2511- 1
36 ดนัย พลอยพลาย 1
37 สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
38 ศิริพร ภักดีผาสุข 1
39 วชิราภรณ์ วรรณดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 1
7 2547 1
8 2546 1
9 2541 1
10 2540 1
11 2539 2
12 2537 1
13 2532 1
14 2525 1
15 2523 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับภาษาและวรรณกรรมตะวันออก
2 พระนามเจ้านายสมัยรัตนโกสินทร์: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 อุทานวรรคสันสกฤตกับธรรมบทบาลี : การศึกษาเปรียบเทียบ
ปี พ.ศ. 2552
4 เทวีมาหาตมยะ : การบูชาสรรเสริญเทวีในวรรณคดีสันสกฤต
ปี พ.ศ. 2551
5 วิโลมจิตระในรามกฤษณวิโลมกาวยะ
ปี พ.ศ. 2550
6 ความรักในทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต
7 งานนิพนธ์ของพระสารีบุตรในพระไตรปิฎกบาลี
8 ประณามบทและนิคมนกถาในวรรณคดีบาลี : แนวคิด รูปแบบ และภาษา
ปี พ.ศ. 2549
9 ฤตุสํหาร : ฤดูกาลกับชีวิต
ปี พ.ศ. 2547
10 สาวกนิพพาน : การตรวจชำระ ลักษณะภาษา และการประพันธ์
ปี พ.ศ. 2546
11 ปฐมสมโพธิกถาภาษาไทยฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : ความสัมพันธ์ด้านสารัตถะกับวรรณกรรมพุทธประวัติอื่น
ปี พ.ศ. 2541
12 ปฐมสมโพธิ ปริจเฉทที่ 1-7 : การตรวจชำระและศึกษาวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2540
13 การศึกษาเชิงเปรียบรายชื่อพืชในมหาเวสสันดรชาดกสำนวนต่างๆ และการใช้เป็นพืชสมุนไพรในศิลาจารึก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหาร
ปี พ.ศ. 2539
14 พรหมจรรย์ในพระไตรปิฏก
15 ปาฏิหาริย์ในพระไตรปิฎก
ปี พ.ศ. 2537
16 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชั้นฉกามาพจรในพระไตรปิฏก
ปี พ.ศ. 2532
17 นามานุกรมศิลปินเพลงไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2525
18 คัมภีร์พุทธบาทมงคล : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2523
19 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระโพธิสัตว์ในคัมภีร์เถรวาท และคัมภีร์มหายาน