ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประนอม ใจอ้าย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธินี เจริญคิด 10
2 สากล มีสุข 10
3 วิภาดา แสงสร้อย 8
4 คณิศร มนุษย์สม 7
5 ปรีชา แสงโสดา 6
6 ชาตรี สิทธิกุล 6
7 สุภาพร สุขโต 6
8 สุภาวดี สมภาค 6
9 มณทิรา ภูติวรนาถ 5
10 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 5
11 รัชฎาภรณ์ ทองเหม 4
12 จริยา วิสิทธิ์พานิช 4
13 สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ 4
14 ชูชาติ สันธทรัพย์ 4
15 นันทินี ศรีจุมปา 4
16 ศิรากานต์ ขยันการ 4
17 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 4
18 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 4
19 ศิริพร หัสสรังสี 4
20 สิริพร มะเจี่ยว 4
21 พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล 4
22 เสาวรี บำรุง 3
23 สุชาติ คำอ่อน 3
24 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
25 สันติ พรหมคำ 3
26 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
27 จารุวรรณ บางแวก 3
28 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
29 แฉล้ม มาศวรรณา 3
30 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
31 กิติพร เจริญสุข 3
32 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
33 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
34 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
35 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
36 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
37 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
38 โอภาษ บุญเส็ง 3
39 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
40 อิสระ พุทธสิมมา 3
41 วินัย ศรวัต 3
42 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
43 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
44 ฉลอง เกิดศรี 3
45 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
46 เอมอร เพชรทอง 3
47 สมพงษ์ ทองช่วย 3
48 วัลลีย์ อมรพล 3
49 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
50 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
51 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
52 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
53 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
54 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
55 บุญญาภา ศรีหาตา 3
56 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
57 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
58 จงรักษ์ จารุเนตร 3
59 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
60 อานนท์ มลิพันธ์ 3
61 อนุชา เหลาเคน 3
62 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
63 ประพิศ วองเทียม 3
64 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
65 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
66 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
67 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
68 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
69 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
70 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
71 นาทระพี วังศรี 3
72 นาตยา ดำอำไพ 3
73 เมธาพร พุฒขำว 3
74 สุมนำ งามผ่องใส 3
75 สุมาลี ศรีแก้ว 3
76 โอภำษ บุญเส็ง 3
77 กุลชาติ นำคจันทึก 3
78 อรวินทินี ชูศรี 3
79 จำนง ชัญถาวร 3
80 ศรีสุดา โท้ทอง 3
81 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
82 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
83 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
84 มณี หาชานนท์ 3
85 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
86 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
87 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
88 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
89 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
90 สาคร โรจนัย 3
91 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
92 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
93 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
94 มัตติกา ทองรส 3
95 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
96 เครือวัลย์ บุญเงิน 3
97 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
98 จันทนา โชคพาชื่น 3
99 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
100 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
101 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
102 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
103 พรรณผกา รัตนโกศล 3
104 นพดล แดงพวง 3
105 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
106 ศักดา พุทธพาธ 3
107 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
108 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
109 โสภิตา สมคิด 3
110 มัลลิกา แสงเพชร 3
111 แสงมณี ชิงดวง 3
112 กฤชพร ศรีสังข์ 3
113 นงลักษณ์ จีนกูล 3
114 จิดาภา สุภาผล 3
115 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
116 มานิตา คงชื่นสิน 2
117 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
118 อังศนา อัครพิศาล 2
119 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
120 พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง 2
121 กัทลีวัลย์ สุขช่วย 2
122 นายวีระ วรปิติรังสี 2
123 นิยม ไข฽มุกข์ 2
124 รณรงค์ คนชม 2
125 ทรงพล สมศรี 2
126 พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม 2
127 ชานาญ กสิบาล 2
128 สงัด ดวงแก้ว 1
129 เกศรา แก่นจันทร์ 1
130 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
131 นิยม ไข่มุกข์ 1
132 ชำนาญ กสิบาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 1
3 2541 3
4 2540 1
5 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีศักยภาพ
2 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง
3 โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง
4 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามป้อมอย่างมีคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2557
5 ชื่อโครงการภาษาไทย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้วัสดุและอาหารเสริมเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2541
6 ชีวนิเวศวิทยาของไรอิริโอไฟอิดศัตรูลำไย และความเสียหายจากการเข้าทำลายของไรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
7 ชีวนิเวศวิทยาของไรอิริโอไฟอิดศัตรูลำไย และความเสียหายจากการเข้าทำลายของไร ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ประนอม ใจอ้าย
8 ชีวนิเวศวิทยาของไรอิริโอไฟอิดศัตรูลำไย และความเสียหายจากการเข้าทำลายของไรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี พ.ศ. 2540
9 ชีวนิเวศวิทยาของไรอิริโอไฟอิดศัตรูลำใย และความเสียหายจากการเข้าทำลายของไร ใน จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน