ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประนอม โอทกานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 33
2 นลินี อุปภา 4
3 ประนอม รอดคำดี 3
4 รัตนา พุ่มไพศาล 3
5 เพ็ญพิศ เล่าเรียนดี 2
6 ศรีสอางค์ คล้ายโกศล 2
7 อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2
8 ศรีสุภา ใจโสภา 2
9 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 2
10 ทองใบ คำศรี 2
11 นงนุช โอบะ 2
12 รุ่งศรี แสงแก้วศรี 2
13 ขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม 2
14 เริงจิตร ธีรดิลก 1
15 ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร 1
16 นิรมล คำเผื่อน 1
17 ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม 1
18 เรณา วัฒนาณรงค์ 1
19 สุวรรณี อุดมทัศนีย์ 1
20 อรพินธ์ เจริญผล 1
21 สุพัตรา วัชรเกตุ 1
22 วิภา เพ็งเสงี่ยม 1
23 สุวดี ชูสุวรรณ 1
24 สุสี ร้อยคณฑา 1
25 สุภาพ ธีระประทีป 1
26 สุดาพร สงวนวงษ์ 1
27 ศิริวรรณ โกมุติกานนท์ 1
28 ลัดดาวัลย์ ยังเฟื่องมนต์ 1
29 ปิยนุช บุญเพิ่ม 1
30 สุวรรณา กิตติเนาวรัตน์ 1
31 ปาริชาต ตามไท 1
32 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
33 ณิชกมล อินทร์ชู 1
34 อัจฉรา หล่อวิจิตร 1
35 วาสนา เกตุมะ 1
36 ระนอม รอดคำดี 1
37 วนิดา ชื่นชม 1
38 มัณฑนา วรศักดิ์วุฒิพงษ์ 1
39 ชวนพิศ สินธุวรการ 1
40 สุนันทา ภู่เกลี๊ยะ 1
41 แสงทอง พากย์สุขี 1
42 อุทุมพร จามรมาน 1
43 พวงพิศ ชนะมณี 1
44 สุนันท์ สมรรถกิจขจร 1
45 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
46 เพลินพิศ อรรถาชิต 1
47 เพ็ญพักตร์ ยอดน้ำคำ 1
48 อรทัย หุ่นดี 1
49 นฤมล เถื่อนมา 1
50 ทำนอง สินอยู่ 1
51 ปรียธิดา เชิดชูเกียรติสกุล 1
52 พนมพร เภกะนันทน์ 1
53 อรพินท์ โพธาเจริญ 1
54 ลินดา คล้ายปักษี 1
55 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
56 มรรยาท ณ นคร 1
57 สุชาดา รัชชุกูล 1
58 ยี่ซ่วน แซ่ต๊ก 1
59 ภรณี พวงแก้ว 1
60 พิศมัย ศิริคุปต์ 1
61 พิชญาภรณ์ มูลศิลป์ 1
62 เรวดี ศิรินคร 1
63 กรรณิกา เจิมเทียนชัย 1
64 ประไพ จิวัธยากูล 1
65 ประภัสศรี ชาวงษ์ 1
66 พวงเพ็ญ ชุณปราณ 1
67 ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล 1
68 นิตยา วรชาครียนันท์ 1
69 พรพรรณ แสงพิทักษ์ 1
70 สกาวเดือน มงคลสุคนธรัก 1
71 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
72 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
73 สุนทรี สิทธิมงคลชัย 1
74 ชุติมา เลิศกวีพร 1
75 ดาริณี สมศรี 1
76 ปัทมา ใจเพ็ชร 1
77 นงลักษณ์ อนันตวาร 1
78 อัจฉราวรรณ กาญจนัมพะ 1
79 อภิรดี ชัยวีระไทย 1
80 อัปสร รังสิปราการ 1
81 สมชาติ โตรักษา 1
82 บัวแก้ว ศรีจันทร์ทอง 1
83 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
84 นิตยา แพร่วานิชย์ 1
85 นิดดา โชคบุณยสิทธิ์ 1
86 พรรณทิพา ศิลป์ประสิทธิ์ 1
87 ดรุณี ลาภขจรสงวน 1
88 ภัทรมนัส กล่อมจันทร์ 1
89 จันทร์เพ็ญ การีเวท 1
90 รัชณีย์ ป้อมทอง 1
91 วิมล ธนสุวรรณ 1
92 นันทนา น้ำฝน 1
93 กนิฐา ธนสารศิลป์ 1
94 อิชยา สุวรรณกุล 1
95 ศิริพร สิงหเนตร 1
96 เลขา สมยืน 1
97 สมรัก สิมะโรจน์ 1
98 ลดาวัลย์ จารุวนาวัฒน์ 1
99 สำเนียง แย้มสอาด 1
100 ไขแสง ชวศิริ 1
101 นิยดา สวัสดิ์วงศ์ 1
102 พิมพ์ใจ ลังการ์พินธุ์ 1
103 ชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ 1
104 รัชดา ประคองสาย 1
105 ดวงแข นาคะ 1
106 จิรา เติมจิตรอารีย์ 1
107 จิราพร อมราภิบาล 1
108 กนกวรรณ ตั้งวุฒิกร 1
109 กิตติพร เอี๊ยะสมบูรณ์ 1
110 จุฬารัตน์ ศรีลิขิตตานนท์ 1
111 กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ 1
112 สงัด อุทรานันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 3
3 2550 1
4 2549 1
5 2544 2
6 2543 1
7 2542 1
8 2539 9
9 2538 3
10 2537 7
11 2536 7
12 2535 10
13 2534 5
14 2533 2
15 2532 3
16 2531 5
17 2530 8
18 2529 5
19 2528 4
20 2527 5
21 2525 1
22 2524 3
23 2523 1
24 2522 4
25 2521 4
26 2520 4
27 2518 2
28 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาติดตามความยั่งยืนของรูปแบบชมรมผู้สูงอายุพลูตาหลอง
ปี พ.ศ. 2551
2 ความรู้ความเข้าใจจิตสำนักและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เครือเทางาม
3 บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช
4 การศึกษาการรับรู้กระบวนการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในรายวิชาการพยาบาล สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2549
6 ความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เครือเทางาม
ปี พ.ศ. 2544
7 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์กร ความรู้เรื่องส่วนประสมการตลาดบริการสมรรถนะด้านการจัดการกับ การจัดการบริการพยาบาลตามแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน
8 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอนเรื่องเพศในผู้สูงอายุต่อความรู้และทัศนคติในการพยาบาลผู้สูงอายุเรื่องเพศของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2543
9 การพัฒนารูปแบบชมรมผู้สูงอายุ : รูปแบบชมรมผู้สูงอายุพลูตาหลวง
ปี พ.ศ. 2542
10 การศึกษาชุดข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทางการพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2539
11 การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่อง กระบวนการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)
12 บทบาทของพยาบาลประจำการด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฎิบัติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ตามการรับรู้และตามการคาดหวัง ของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
13 การศึกษาการจัดประสบการณ์การฝึกปฎิบัติงานเวรบ่าย ดึก สำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
14 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถเชิงสืบสอบทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
15 การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสาธารณสุขในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
16 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
17 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการดูแลตนเองกับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
18 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการทางการพยาบาล สำหรับหอผู้ป่วยทางอายุรกรรม : การศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
19 ความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติการนิเทศทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2538
20 การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและเทียบเท่า
21 ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อระดับความวิตกกังวลและความสามารถ ของบิดามารดาในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไส้เลื่อนขาหนีบ ที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
22 การนำเสนอรูปแบบการฝึกแก้ปัญหาการบริหารการพยาบาล ด้านการติดต่อสื่อสารสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2537
23 การศึกษากิจกรรมการบริหารงานวิชาการของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
24 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
25 การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุ ในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย
26 การศึกษากิจกรรมการนิเทศงานของพยาบาลหัวหน้าตึกโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
27 ผลของการเสริมแรงทางบวกในการสอนการคิดต่อความรู้ และความสามารถของนักศึกษาพยาบาล ในการแก้ปัญหาสุขภาพมารดาและทารกแรกเกิดในชุมชน
28 การศึกษาความรู้ เจตคติ และการจัดการทางการพยาบาล เพื่อการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังต่อเนื่องที่บ้าน ของพยาบาลผู้บริหารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
29 การศึกษาปัจจัยสนับสนุนการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
30 การศึกษาสภาพจริงและความคาดหวังของการทำงานเป็นทีมตามการรายงานของทีมสุขภาพ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
31 การบริการพยาบาลที่ต้องการและที่ได้รับจริง ตามการรายงานของผู้ประกันตน : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลตำรวจ
32 ศึกษาบทบาทตามการคาดหวังและที่เป็นจริงในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านตามการรายงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
33 การศึกษาความรู้เรื่องพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เจตคติและการปฏิบัติงานของพยาบาลต่อผู้ประกันตน ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
34 การศึกษากิจกรรมการจัดการการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข ตามการรายงานของตนเอง
35 พฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาลตามการรายงาน ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
36 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2535
37 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการให้บริการปรึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
38 การศึกษาการใช้เวลาในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนักแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลทั่วไปกรุงเทพมหานคร
39 การเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง และการปฏิบัติตนระหว่างผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิตได้ กับผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้
40 การศึกษากิจกรรมการสื่อสารเพื่อการบริหารงานของพยาบาลหัวหน้า ของผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
41 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง มนุษย์สัมพันธุ์ ทักษะทางการพยาบาล และการรับรู้โครงสร้างองค์การพยาบาลกับทักษะด้านการคิดของพยาบาล หัวหน้างานหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
42 การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
43 การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่รับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
44 การศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมวิชาการในคลินิกของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
45 การศึกษากิจกรรมการพัฒนาตนเองตามการรายงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
46 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง อัตมโนทัศน์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองกับความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
ปี พ.ศ. 2534
47 การวิเคราะห์กิจกรรมการบริหารการพยาบาล ของหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
48 การศึกษาความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพ ของผู้ที่มารับบริการในคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลของสภากาชาดไทย
49 การศึกษาการจัดการงานวิชาการในหอผู้ป่วย ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานคร
50 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับการปฏิบัติกิจกรรมการประสานงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชน
51 การนำเสนอรูปแบบการจัดโครงการ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2533
52 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางสุขภาพกับสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
53 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความพึงพอใจ ในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยชายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ปี พ.ศ. 2532
54 ผลของการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อทัศนคติในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดเปิดลำไส้ใหญ่ออกทางหน้าท้อง
55 การศึกษากิจกรรมการบริหารงานด้านการควบคุมการติดเชื้อโรคในหอผู้ป่วย ของพยาบาลหัวหน้างานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามการรายงานของตนเอง
56 การศึกษาความรู้ คุณค่าและการปฏิบัติกิจกรรมการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย ตามการรายงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2531
57 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการจัดการทางการพยาบาล ของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร ตามการรายงานของตนเอง
58 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับความร่วมรู้สึกของพยาบาลวิชาชีพ ที่มีต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
59 การเปรียบเทียบพฤติกรรมอนามัยของครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อน กลุ่มอาการสงบและกลุ่มอาการไม่สงบ ศูนย์โรคเรื้อนเขต 12
60 การศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรค ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
61 ผลของการใช้คู่มือการปฎิบัติตนที่มีต่อความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2530
62 การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย
63 การศึกษาการบริบาลทารกแรกเกิดของมารดา ในภาคเหนือของประเทศไทย
64 การศึกษาความคาดหวังของพยาบาลวิชาชีพ เกี่ยวกับการเตรียมบุคลากรพยาบาล สำหรับตำแหน่งหัวหน้างานหอผู้ป่วย
65 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการรับรู้บทบาทการเป็นมารดา ของหญิงที่คลอดในโรงพยาบาลในภาคเหนือของประเทศไทย
66 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
67 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบันทึกการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไปกรุงเทพมหานคร
68 การเปรียบเทียบการปฏิบัติตน ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมอาการได้และที่ควบคุมอาการไม่ได้
69 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลผู้ชำนาญเฉพาะทางตามความคาดหวัง ของตนเองและผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาล ศูนย์กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2529
70 แนวโน้มของการวิจัยทางการพยาบาลในปี 2539
71 ปัญหาและความต้องการการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการทางการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลหัวหน้าหน่วย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
72 การศึกษาความรู้และความต้องการปัจจัยที่เอื้อต่อการทำวิจัย ของพยาบาลประจำการและอาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
73 การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรพยาบาลของสภากาชาดไทย
74 บทบาทของบิดาต่อการเลี้ยงดูทารกตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2528
75 ผลของการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารที่มีต่อระดับความวิตกกังวล ของผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
76 การวิเคราะห์บันทึกการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปเขตกรุงเทพมหานคร
77 การวิเคราะห์กิจกรรมการนิเทศของพยาบาลหัวหน้าฝ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคเหนือ กระทรวงสาธารณสุข
78 การวิเคราะห์กิจกรรมการนิเทศ ของพยาบาลหัวหน้าฝ่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคเหนือ กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2527
79 พฤติกรรมการสอนของอาจารย์พยาบาลในตึกผู้ป่วยตามการรับรู้และคาดหวัง ของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
80 ความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของวัยรุ่นในระยะตั้งครรภ์
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาพยาบาลศึกษา
82 ความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของตนเองภายหลังการตัดเต้านมออก
83 การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กป่วย ระหว่างผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามปกติกับผู้ปกครอง ที่ได้รับการเตรียมตามโปรแกรม
ปี พ.ศ. 2525
84 การอนุมานของพยาบาลเกี่ยวกับความเจ็บปวดของผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2524
85 การสร้างบทเรียนสไลด์-เทปโปรแกรมสำหรับประชาชนเรื่อง"อาหารของทารก"
86 ความเครียดตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหว
87 การศึกษาเรื่องความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
88 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนของอาจารย์พยาบาล ในสถานศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
89 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร
90 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสำหรับพยาบาล เรื่อง "ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นหัวใจ"
91 ความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
92 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กป่วยและพยาบาลเกี่ยวกับกิจกรรมพยาบาล ในแผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2521
93 การสร้างสไลด์-เทปโปรแกรม วิชาพยาบาลเรื่อง "การวัดความดันโลหิต" สำหรับนักศึกษาปริญญาพยาบาล
94 ศึกษาเปรียบเทียบการดูแลบาดแผลผ่าตัดริดสีดวงทวารโดยการนั่งแช่ และการสวนล้างด้วยน้ำยาด่างทับทิม
95 การสร้างบทเรียนโปรแกรมเรื่อง "การดูแลสายสวนปัสสาวะ"สำหรับนักศึกษาพยาบาลระดับอนุปริญญา
96 การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติตนในระยะคลอดระหว่างมารดาที่ไม่ได้รับคำแนะนำก่อนคลอดกับมารดาที่ไม่ได้รับคำแนะนำ
ปี พ.ศ. 2520
97 บทบาทผู้นิเทศการพยาบาลของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค
98 ภูมิหลังทางวิชาชีพของผู้บริหารการพยาบาล
99 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัว ที่มีต่อบริการพยาบาลในแผนกปัจจุบันพยาบาล ในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
100 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัว ที่มีต่อบริการพยาบาลในแผนกปัจจุบันพยาบาล ในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
101 บทบาทของผู้นิเทศการพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
102 บทบาทผู้นิเทศการพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร