ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประนอม โอทกานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 33
2 นลินี อุปภา 4
3 ประนอม รอดคำดี 3
4 รัตนา พุ่มไพศาล 3
5 นงนุช โอบะ 2
6 รุ่งศรี แสงแก้วศรี 2
7 ขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม 2
8 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 2
9 ทองใบ คำศรี 2
10 อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2
11 ศรีสุภา ใจโสภา 2
12 เพ็ญพิศ เล่าเรียนดี 2
13 ศรีสอางค์ คล้ายโกศล 2
14 อัปสร รังสิปราการ 1
15 อภิรดี ชัยวีระไทย 1
16 เพ็ญพักตร์ ยอดน้ำคำ 1
17 อรทัย หุ่นดี 1
18 เพลินพิศ อรรถาชิต 1
19 สมชาติ โตรักษา 1
20 นิดดา โชคบุณยสิทธิ์ 1
21 นฤมล เถื่อนมา 1
22 พรรณทิพา ศิลป์ประสิทธิ์ 1
23 บัวแก้ว ศรีจันทร์ทอง 1
24 นงลักษณ์ อนันตวาร 1
25 อัจฉราวรรณ กาญจนัมพะ 1
26 อุทุมพร จามรมาน 1
27 ทำนอง สินอยู่ 1
28 ปรียธิดา เชิดชูเกียรติสกุล 1
29 ยี่ซ่วน แซ่ต๊ก 1
30 ภรณี พวงแก้ว 1
31 พวงพิศ ชนะมณี 1
32 นิตยา แพร่วานิชย์ 1
33 สุนันท์ สมรรถกิจขจร 1
34 สุนันทา ภู่เกลี๊ยะ 1
35 ชวนพิศ สินธุวรการ 1
36 แสงทอง พากย์สุขี 1
37 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
38 ประไพ จิวัธยากูล 1
39 ดวงแข นาคะ 1
40 รัชดา ประคองสาย 1
41 ภัทรมนัส กล่อมจันทร์ 1
42 ดรุณี ลาภขจรสงวน 1
43 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
44 ชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ 1
45 พิมพ์ใจ ลังการ์พินธุ์ 1
46 จุฬารัตน์ ศรีลิขิตตานนท์ 1
47 กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ 1
48 จิราพร อมราภิบาล 1
49 จิรา เติมจิตรอารีย์ 1
50 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
51 สุนทรี สิทธิมงคลชัย 1
52 ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล 1
53 นิตยา วรชาครียนันท์ 1
54 ดาริณี สมศรี 1
55 ปัทมา ใจเพ็ชร 1
56 พวงเพ็ญ ชุณปราณ 1
57 พิศมัย ศิริคุปต์ 1
58 ชุติมา เลิศกวีพร 1
59 สกาวเดือน มงคลสุคนธรัก 1
60 พรพรรณ แสงพิทักษ์ 1
61 ประภัสศรี ชาวงษ์ 1
62 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
63 เรวดี ศิรินคร 1
64 เลขา สมยืน 1
65 สงัด อุทรานันท์ 1
66 สมรัก สิมะโรจน์ 1
67 ลดาวัลย์ จารุวนาวัฒน์ 1
68 สำเนียง แย้มสอาด 1
69 สุชาดา รัชชุกูล 1
70 สุวรรณา กิตติเนาวรัตน์ 1
71 ปาริชาต ตามไท 1
72 ศิริวรรณ โกมุติกานนท์ 1
73 ลัดดาวัลย์ ยังเฟื่องมนต์ 1
74 ปิยนุช บุญเพิ่ม 1
75 ศิริพร สิงหเนตร 1
76 อิชยา สุวรรณกุล 1
77 ไขแสง ชวศิริ 1
78 นิยดา สวัสดิ์วงศ์ 1
79 กนกวรรณ ตั้งวุฒิกร 1
80 กิตติพร เอี๊ยะสมบูรณ์ 1
81 กนิฐา ธนสารศิลป์ 1
82 นันทนา น้ำฝน 1
83 กรรณิกา เจิมเทียนชัย 1
84 รัชณีย์ ป้อมทอง 1
85 จันทร์เพ็ญ การีเวท 1
86 วิมล ธนสุวรรณ 1
87 สุดาพร สงวนวงษ์ 1
88 ระนอม รอดคำดี 1
89 อรพินธ์ เจริญผล 1
90 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
91 วิภา เพ็งเสงี่ยม 1
92 สุวดี ชูสุวรรณ 1
93 สุวรรณี อุดมทัศนีย์ 1
94 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
95 ลินดา คล้ายปักษี 1
96 มัณฑนา วรศักดิ์วุฒิพงษ์ 1
97 มรรยาท ณ นคร 1
98 พนมพร เภกะนันทน์ 1
99 อรพินท์ โพธาเจริญ 1
100 สุสี ร้อยคณฑา 1
101 สุภาพ ธีระประทีป 1
102 วนิดา ชื่นชม 1
103 ณิชกมล อินทร์ชู 1
104 อัจฉรา หล่อวิจิตร 1
105 วาสนา เกตุมะ 1
106 สุพัตรา วัชรเกตุ 1
107 ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม 1
108 ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร 1
109 เริงจิตร ธีรดิลก 1
110 เรณา วัฒนาณรงค์ 1
111 นิรมล คำเผื่อน 1
112 พิชญาภรณ์ มูลศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 3
3 2551 3
4 2550 1
5 2549 1
6 2544 3
7 2543 2
8 2542 1
9 2539 9
10 2538 3
11 2537 7
12 2536 8
13 2535 10
14 2534 5
15 2533 2
16 2532 3
17 2531 5
18 2530 8
19 2529 5
20 2528 4
21 2527 5
22 2525 1
23 2524 3
24 2523 1
25 2522 4
26 2521 4
27 2520 4
28 2518 2
29 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาติดตามความยั่งยืนของรูปแบบชมรมผู้สูงอายุพลูตาหลอง
3 พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน
4 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในรายวิชาการพยาบาล สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2551
5 ความรู้ความเข้าใจจิตสำนักและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เครือเทางาม
6 บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช
7 การศึกษาการรับรู้กระบวนการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในรายวิชาการพยาบาล สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2549
9 ความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เครือเทางาม
ปี พ.ศ. 2544
10 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์กร ความรู้เรื่องส่วนประสมการตลาดบริการสมรรถนะด้านการจัดการกับ การจัดการบริการพยาบาลตามแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน
11 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอนเรื่องเพศในผู้สูงอายุต่อความรู้และทัศนคติในการพยาบาลผู้สูงอายุเรื่องเพศของนักศึกษาพยาบาล
12 การพัฒนารูปแบบชมรมผู้สูงอายุ : รูปแบบชมรมผู้สูงอายุพลูตาหลวง
ปี พ.ศ. 2543
13 การพัฒนารูปแบบชมรมผู้สูงอายุ : รูปแบบชมรมผู้สูงอายุพลูตาหลวง
14 การพัฒนารูปแบบชมรมผู้สูงอายุ : รูปแบบชมรมผู้สูงอายุพลูตาหลวง
ปี พ.ศ. 2542
15 การศึกษาชุดข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทางการพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2539
16 การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่อง กระบวนการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)
17 บทบาทของพยาบาลประจำการด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฎิบัติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ตามการรับรู้และตามการคาดหวัง ของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
18 การศึกษาการจัดประสบการณ์การฝึกปฎิบัติงานเวรบ่าย ดึก สำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
19 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถเชิงสืบสอบทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
20 การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสาธารณสุขในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
21 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
22 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการดูแลตนเองกับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
23 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการทางการพยาบาล สำหรับหอผู้ป่วยทางอายุรกรรม : การศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
24 ความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติการนิเทศทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2538
25 การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและเทียบเท่า
26 ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อระดับความวิตกกังวลและความสามารถ ของบิดามารดาในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไส้เลื่อนขาหนีบ ที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
27 การนำเสนอรูปแบบการฝึกแก้ปัญหาการบริหารการพยาบาล ด้านการติดต่อสื่อสารสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2537
28 การศึกษากิจกรรมการบริหารงานวิชาการของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
29 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
30 การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุ ในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย
31 การศึกษากิจกรรมการนิเทศงานของพยาบาลหัวหน้าตึกโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
32 ผลของการเสริมแรงทางบวกในการสอนการคิดต่อความรู้ และความสามารถของนักศึกษาพยาบาล ในการแก้ปัญหาสุขภาพมารดาและทารกแรกเกิดในชุมชน
33 การศึกษาความรู้ เจตคติ และการจัดการทางการพยาบาล เพื่อการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังต่อเนื่องที่บ้าน ของพยาบาลผู้บริหารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
34 การศึกษาปัจจัยสนับสนุนการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
35 การศึกษาสภาพจริงและความคาดหวังของการทำงานเป็นทีมตามการรายงานของทีมสุขภาพ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
36 การบริการพยาบาลที่ต้องการและที่ได้รับจริง ตามการรายงานของผู้ประกันตน : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลตำรวจ
37 ศึกษาบทบาทตามการคาดหวังและที่เป็นจริงในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านตามการรายงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
38 การนำเสนอรูปแบบการจัดโครงการ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
39 การศึกษาความรู้เรื่องพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เจตคติและการปฏิบัติงานของพยาบาลต่อผู้ประกันตน ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
40 การศึกษากิจกรรมการจัดการการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข ตามการรายงานของตนเอง
41 พฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาลตามการรายงาน ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
42 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2535
43 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการให้บริการปรึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
44 การศึกษาการใช้เวลาในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนักแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลทั่วไปกรุงเทพมหานคร
45 การเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง และการปฏิบัติตนระหว่างผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิตได้ กับผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้
46 การศึกษากิจกรรมการสื่อสารเพื่อการบริหารงานของพยาบาลหัวหน้า ของผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
47 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง มนุษย์สัมพันธุ์ ทักษะทางการพยาบาล และการรับรู้โครงสร้างองค์การพยาบาลกับทักษะด้านการคิดของพยาบาล หัวหน้างานหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
48 การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
49 การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่รับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
50 การศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมวิชาการในคลินิกของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
51 การศึกษากิจกรรมการพัฒนาตนเองตามการรายงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
52 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง อัตมโนทัศน์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองกับความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
ปี พ.ศ. 2534
53 การวิเคราะห์กิจกรรมการบริหารการพยาบาล ของหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
54 การศึกษาความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพ ของผู้ที่มารับบริการในคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลของสภากาชาดไทย
55 การศึกษาการจัดการงานวิชาการในหอผู้ป่วย ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานคร
56 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับการปฏิบัติกิจกรรมการประสานงานของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชน
57 การนำเสนอรูปแบบการจัดโครงการ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2533
58 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางสุขภาพกับสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
59 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความพึงพอใจ ในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยชายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ปี พ.ศ. 2532
60 ผลของการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อทัศนคติในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดเปิดลำไส้ใหญ่ออกทางหน้าท้อง
61 การศึกษากิจกรรมการบริหารงานด้านการควบคุมการติดเชื้อโรคในหอผู้ป่วย ของพยาบาลหัวหน้างานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามการรายงานของตนเอง
62 การศึกษาความรู้ คุณค่าและการปฏิบัติกิจกรรมการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย ตามการรายงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2531
63 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการจัดการทางการพยาบาล ของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร ตามการรายงานของตนเอง
64 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับความร่วมรู้สึกของพยาบาลวิชาชีพ ที่มีต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
65 การเปรียบเทียบพฤติกรรมอนามัยของครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อน กลุ่มอาการสงบและกลุ่มอาการไม่สงบ ศูนย์โรคเรื้อนเขต 12
66 การศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรค ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
67 ผลของการใช้คู่มือการปฎิบัติตนที่มีต่อความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2530
68 การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย
69 การศึกษาการบริบาลทารกแรกเกิดของมารดา ในภาคเหนือของประเทศไทย
70 การศึกษาความคาดหวังของพยาบาลวิชาชีพ เกี่ยวกับการเตรียมบุคลากรพยาบาล สำหรับตำแหน่งหัวหน้างานหอผู้ป่วย
71 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการรับรู้บทบาทการเป็นมารดา ของหญิงที่คลอดในโรงพยาบาลในภาคเหนือของประเทศไทย
72 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
73 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบันทึกการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไปกรุงเทพมหานคร
74 การเปรียบเทียบการปฏิบัติตน ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมอาการได้และที่ควบคุมอาการไม่ได้
75 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลผู้ชำนาญเฉพาะทางตามความคาดหวัง ของตนเองและผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาล ศูนย์กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2529
76 แนวโน้มของการวิจัยทางการพยาบาลในปี 2539
77 ปัญหาและความต้องการการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการทางการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลหัวหน้าหน่วย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
78 การศึกษาความรู้และความต้องการปัจจัยที่เอื้อต่อการทำวิจัย ของพยาบาลประจำการและอาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
79 การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรพยาบาลของสภากาชาดไทย
80 บทบาทของบิดาต่อการเลี้ยงดูทารกตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2528
81 ผลของการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารที่มีต่อระดับความวิตกกังวล ของผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
82 การวิเคราะห์บันทึกการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปเขตกรุงเทพมหานคร
83 การวิเคราะห์กิจกรรมการนิเทศของพยาบาลหัวหน้าฝ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคเหนือ กระทรวงสาธารณสุข
84 การวิเคราะห์กิจกรรมการนิเทศ ของพยาบาลหัวหน้าฝ่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคเหนือ กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2527
85 พฤติกรรมการสอนของอาจารย์พยาบาลในตึกผู้ป่วยตามการรับรู้และคาดหวัง ของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
86 ความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของวัยรุ่นในระยะตั้งครรภ์
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาพยาบาลศึกษา
88 ความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของตนเองภายหลังการตัดเต้านมออก
89 การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กป่วย ระหว่างผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามปกติกับผู้ปกครอง ที่ได้รับการเตรียมตามโปรแกรม
ปี พ.ศ. 2525
90 การอนุมานของพยาบาลเกี่ยวกับความเจ็บปวดของผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2524
91 การสร้างบทเรียนสไลด์-เทปโปรแกรมสำหรับประชาชนเรื่อง"อาหารของทารก"
92 ความเครียดตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหว
93 การศึกษาเรื่องความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
94 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนของอาจารย์พยาบาล ในสถานศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
95 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร
96 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสำหรับพยาบาล เรื่อง "ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นหัวใจ"
97 ความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
98 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กป่วยและพยาบาลเกี่ยวกับกิจกรรมพยาบาล ในแผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2521
99 การสร้างสไลด์-เทปโปรแกรม วิชาพยาบาลเรื่อง "การวัดความดันโลหิต" สำหรับนักศึกษาปริญญาพยาบาล
100 ศึกษาเปรียบเทียบการดูแลบาดแผลผ่าตัดริดสีดวงทวารโดยการนั่งแช่ และการสวนล้างด้วยน้ำยาด่างทับทิม
101 การสร้างบทเรียนโปรแกรมเรื่อง "การดูแลสายสวนปัสสาวะ"สำหรับนักศึกษาพยาบาลระดับอนุปริญญา
102 การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติตนในระยะคลอดระหว่างมารดาที่ไม่ได้รับคำแนะนำก่อนคลอดกับมารดาที่ไม่ได้รับคำแนะนำ
ปี พ.ศ. 2520
103 บทบาทผู้นิเทศการพยาบาลของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค
104 ภูมิหลังทางวิชาชีพของผู้บริหารการพยาบาล
105 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัว ที่มีต่อบริการพยาบาลในแผนกปัจจุบันพยาบาล ในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
106 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัว ที่มีต่อบริการพยาบาลในแผนกปัจจุบันพยาบาล ในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
107 บทบาทของผู้นิเทศการพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
108 บทบาทผู้นิเทศการพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
109 การนำเสนอรูปแบบการจัดโครงการการศึกษานอกระบบ โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท