ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประนอม หนูเพชร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิภา แซ่เซี้ย 5
2 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 4
3 ประณีต ส่งวัฒนา 4
4 วิภาวี คงอินทร์ 4
5 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 3
6 เนตรนภา คู่พันธวี 3
7 งบประมาณแผ่นดิน 3
8 นวลจันทร์ รมณารักษ์ 3
9 ขวัญตา บาลทิพย์ 2
10 ทิพมาส ชิณวงศ์ 2
11 โขมพักตร์ มณีวัต 2
12 เกษิณี เพชรศรี 2
13 พัชรียา ไชยลังกา 2
14 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 2
15 อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 2
16 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 2
17 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 2
18 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
19 สุดศิริ หิรัญชุณหะ 1
20 ปราณี นิพัทธกุศลกิจ 1
21 สุดา นิยมเดชา 1
22 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
23 ทิพวรรณ รมณารักษ์ 1
24 อารี นุ้ยบ้านด่าน 1
25 ปริศนา อัตถาผล 1
26 ปิยะภรณ์ บุญพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2550 1
5 2548 1
6 2545 3
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
2 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสามารถการให้การดูแลครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดสมอง
ปี พ.ศ. 2550
4 ผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มอ.
ปี พ.ศ. 2548
5 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุในชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
6 ปัจจัยทำนายการรับรู้ภาระการให้การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่มีพยาธิสภาพระบบประสาท
7 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน
8 ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง