ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประนอม หนูเพชร
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิภาวี คงอินทร์ 4
2 วิภา แซ่เซี้ย 4
3 ประณีต ส่งวัฒนา 3
4 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 3
5 นวลจันทร์ รมณารักษ์ 3
6 ทิพมาส ชิณวงศ์ 2
7 เนตรนภา คู่พันธวี 2
8 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 2
9 ขวัญตา บาลทิพย์ 2
10 งบประมาณแผ่นดิน 2
11 พัชรียา ไชยลังกา 2
12 อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 2
13 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 2
14 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 2
15 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 2
16 สุดศิริ หิรัญชุณหะ 1
17 โขมพักตร์ มณีวัต 1
18 เกษิณี เพชรศรี 1
19 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
20 ปราณี นิพัทธกุศลกิจ 1
21 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
22 ทิพวรรณ รมณารักษ์ 1
23 อารี นุ้ยบ้านด่าน 1
24 ปริศนา อัตถาผล 1
25 ปิยะภรณ์ บุญพัฒน์ 1
26 สุดา นิยมเดชา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2550 2
5 2548 2
6 2546 1
7 2545 3
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
2 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสามารถการให้การดูแลครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดสมอง
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน
5 การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ปี พ.ศ. 2548
6 ผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มอ.
7 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุในชุมชน
ปี พ.ศ. 2546
8 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
9 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน
10 ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
11 การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์