ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประนอม รอดคำดี,
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประนอม รอดคำดี
- ประนอม รอดดำดี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 11
2 ยุพิน เนียมแสง 3
3 ปชาณัฏฐ์ ตันติโกสุม 3
4 ยุพิน อังสุโรจน์ 3
5 ประนอม โอทกานนท์ 3
6 พร้อมพรรณ สัชชานนท์ 2
7 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
9 ไม่มีข้อมูล 2
10 มยุรี เนียมหลวง 2
11 พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ 2
12 วริสรา ศักดาจิวะเจริญ 2
13 นพมล ไชยโยธา 2
14 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
15 ไพลิน นุกูลกิจ 1
16 สมคิด รักษาสัตย์ 1
17 ปริ่มกมล แก้วช่วย 1
18 ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ 1
19 นุชมาศ แจ้งหมื่นไวย์ 1
20 อรพินท์ โพธาเจริญ 1
21 นิทรา ใจดี 1
22 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 1
23 วรรณรัตน์ ศรีกนก 1
24 พิชญาภรณ์ มูลศิลป์ 1
25 วรรณพร อรรถธรรมสุนทร 1
26 อุทัย บุญประเสริฐ 1
27 ยุพิน ตรีรส 1
28 วรสุดา บุญยไวโรจน์ 1
29 ศิรินทร์ณา ทัศนียรัตน์ 1
30 นันทา เลียววิริยะกิจ 1
31 รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ 1
32 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
33 เบญจลักษณ์ สีเกิดพงษ์ 1
34 สมคิด รัษาสัตย์ 1
35 ศิริรักษ์ พ่วงพรพิทักษ์ 1
36 รัตน์ศิริ ทาโต 1
37 อภิญญา ปานชูเชิด, 2516- 1
38 พัฒนพร ตรีสูนย์ 1
39 กุลลดา เปรมจิตร์, 2519- 1
40 สำเนียง แย้มสอาด 1
41 มารยาท เงินดี 1
42 วรวลัญช์ บรรลือทรัพย์ 1
43 นภา ศิวรังสรรค์ 1
44 สุนทรีย์ พันธุ์คำ 1
45 ชยารัตน์ ฤกษ์หร่าย 1
46 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
47 ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม, 2514- 1
48 สิรินาถ ชาบุญเรือง 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะครุศาสตร์ 1
50 กนกวรรณ ทองฉวี, 2516- 1
51 ศรีสอางค์ คล้ายโกศล 1
52 กาญจนา สิงห์แก้ว 1
53 บุญเรือน ชุ่มแจ่ม, 2507- 1
54 ยศรวีร์ กีรติภควัต 1
55 วิไลวรรณ พุกทอง, 2501- 1
56 อัศรีย์ พิชัยรัตน์ 1
57 ปัทมาภรณ์ สรรพรชัยพงษ์, 2509- 1
58 อารีย์วรรณ อ่วมตานี 1
59 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 1
60 ฉลอง สุนทราวาณิชย์ 1
61 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
62 มาสริน จันทงาม 1
63 พัชรี ประไพพิณ 1
64 ตรีชดา ปุ่นสำเริง 1
65 จารุวรรณ บัวสุวรรณ 1
66 กิติมา คงขวัญเมือง 1
67 อรพินธ์ เจริญผล 1
68 ลดาวัลย์ ศรีธัญรัตน์ 1
69 ชุติมา บูรณธนิต 1
70 พวงเพ็ญ ชุณหปราณ 1
71 วิภาพร สิทธิสาตร์ 1
72 นุชนาถ สะกะมะณี 1
73 พนิดา ดามาพงศ์ 1
74 จิรารัชต์ โกกนุต 1
75 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
76 รัชดา อนุวงศ์ศิลปชัย 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 1
78 ทัสสนี นุชประยูร 1
79 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
80 อภิญญา ปานชูเชิด 1
81 พรพิมล จงเป็นสุขเลิศ, 2518- 1
82 คณิต ณ พัทลุง 1
83 สุธีตา หงษาชาติ 1
84 อรนุช เชาว์ปรีชา 1
85 ณัฐยา ศรีทะแก้ว 1
86 ชนกพร จิตปัญญา 1
87 อภิรดี แสงศิริโรจน์ 1
88 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
89 ปาริชาติ สนธิชัย 1
90 พวงแก้ว แสนคำ 1
91 เพียงใจ นวนหนู 1
92 สุภาพร หมุกรอด 1
93 นรลักขณ์ เอื้อกิจ 1
94 อังสนาภรณ์ ฉัตรจินดา 1
95 ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น 1
96 อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 1
97 สรัลรัตน์ พลอินทร์ 1
98 วิจิตรา แย้มกระโทก 1
99 ตติรัตน์ พัฒนาอุตสาหกิจ 1
100 ทุติยรัตน์ รื่นเริง 1
101 รุ่งฤดี พันธุ์ประเสริฐ 1
102 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
103 กฤษณา โชติชื่น 1
104 จารุวรรณ ทิมทอง 1
105 จีรนาฏ ยิ่งศักดิ์มงคล 1
106 จันทร์จุรีย์ ถือทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 3
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 3
6 2553 7
7 2551 1
8 2550 3
9 2549 5
10 2548 1
11 2547 5
12 2546 4
13 2545 7
14 2544 1
15 2543 2
16 2542 5
17 2541 2
18 2540 3
19 2539 9
20 2538 1
21 2537 1
22 2536 1
23 2533 1
24 2530 2
25 2529 3
26 2527 3
27 2526 1
28 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองมุ่งเน้นการออกกำลังกายต่อความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมวัยผู้ใหญ่
2 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของผู้เลี้ยงดูต่อพฤติกรรมส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเตาะแตะที่มีภาวะน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
3 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของลำไส้ในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงแบบเปิดช่องท้อง
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลของโปรแกรมการสอนแนะมารดาต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กวัยเตาะแตะโรคปอดอักเสบ
5 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่ออาการปวดข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมวัยผู้ใหญ่
6 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดโรคหืดในเด็กวัยเตาะแตะที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหืด
ปี พ.ศ. 2556
7 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนโดยกลุ่มเพื่อนต่อพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายของวัยรุ่นตอนต้นที่มีภาวะโภชนาการเกิน
ปี พ.ศ. 2555
8 ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภค และการออกกำลังกาย ของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
ปี พ.ศ. 2554
9 ผลของโปรแกรมป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อความตั้งใจในการกระทำพฤติกรรมป้องกันตนเองของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา
10 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระบบการพยาบาลสนับสนุน และให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
11 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระบบการพยาบาลสนับสนุน และให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ปี พ.ศ. 2553
12 ผลของโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดา
13 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลของมารดา ในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคปอดอักเสบในบุตรปฐมวัย
14 ปัจจัยทำนายการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อย
15 ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนและการมีส่วนร่วมของมารดาต่อการปฏิบัติบทบาทมารดา ในการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดหน้าท้อง
16 ผลของโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดา
17 ปัจจัยทำนายการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อย
18 ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนและการมีส่วนร่วมของมารดาต่อการปฏิบัติงาานบทบาทมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดหน้าท้อง
ปี พ.ศ. 2551
19 ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กของมารดาและการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2550
20 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคใต้ ประเทศไทย
21 ผลของการสอนตามแนวคิดความเชื่อด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
22 ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะโรคปอดอักเสบ
ปี พ.ศ. 2549
23 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความง่วงของเด็กวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร
24 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาระการดูแล ความเข็มแข็งในการมองโลกแรงสนับสนุนทางสังคม และความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง
25 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวที่บ้านต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคกลุ่มอาการเนฟโฟรติก
26 ผลของการเรียนรู้ผ่านตัวแบบต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของเด็กวัยเรียน
27 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ร่วมกับการให้ข้อมูลในการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลทารกป่วยด้วยโรคปอดอักเสบของมารดา
ปี พ.ศ. 2548
28 ผลของการปฎิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
29 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถในการดูแลทารก ร่วมกับการดูแลแบบแคงการู ต่อพฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดา และการเพิ่มน้ำหนักตัวของทารกคลอดก่อนกำหนด
30 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคม การรับรู้สมรรถนะของตนเองกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร
31 ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการโดยใช้เกมเป็นสื่อต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน
32 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่อด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย
33 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคมการรับรู้สมรรถนะของตนเอง กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
34 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจความเชี่ยวชาญของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ กับประสิทธิผลของหอผุ้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
35 ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคหอบหืด
36 ผลของการสอนรายบุคคลที่บ้านต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
37 ผลของการสอนรายบุคคลที่บ้านต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2545
38 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง บทบาทอาจรย์ในการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้สภาพแวดล้อมในสถาบันกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
39 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบริบทในการทำงาน กับการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลศูนย์
40 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการทำงานกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมชน ภาคกลาง
41 ความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองโดยยึดองค์การเป็นหลัก กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ขององค์การ ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชน
42 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ ภาวะผู้นำทางความคิด กับการยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ ของหน่วยงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป
43 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์การ ปัจจัยจูงใจกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ ของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานคร
44 การศึกษาอัตรากำลังบุคคลทางการพยาบาลตามกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
45 ผลการสอนโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหญิงในสถานสงเคราะห์
ปี พ.ศ. 2543
46 การศึกษาการจัดโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
47 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยต่อการใฝ่รู้ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2542
48 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
49 ผลของการฝึกทักษะการบริหารเวลาต่อความเครียดและความสามารถ ในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล
50 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายและสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล
51 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ กับความเต็มใจในการดูแลมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีของพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดโรง พยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
52 ผลของการใช้โปรแกรมฝึกการกำกับตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2541
53 ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อความสามารถในการดำรงบทบาทมารดาครั้งแรกของมารดาหลังคลอด
54 อนาคตภาพหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2540
55 ภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาล: รายงานการวิจัย
56 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม สำหรับนักศึกษาพยาบาล
57 วิสัยทัศน์ผู้นำทางการศึกษาพยาบาล : ศึกษากรณี รศ.ดร. วิเชียร ทวีลาภ
ปี พ.ศ. 2539
58 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม ความมีคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคม กับระดับความสุขสมบูรณ์ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
59 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ในการดูแลตนเองและการสนับสนุนทางสังคม กับความสามารถในการดูแลตนเองของนักศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
60 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบัน บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการรับข่าวสารกับความรู้ และการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาพยาบาล
61 ผลการสอนโดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ในการป้องกันการแพร่กระจายโรคของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะ ของโรคไวรัสตับอักเสบ บี
62 ผลการให้ความรู้ที่บ้านเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการบุตรต่อความรู้ และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปฐมวัย ของมารดาผู้ใช้แรงงานในชนบท
63 อนาคตภาพการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2549
64 ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร กับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
65 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง แรงจูงใจ ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมสถาบัน และการบูรณาการตนเองกับความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
66 การวิเคราะห์สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฎิบัติงาน ในคลินิกของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารสุข
ปี พ.ศ. 2538
67 รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
68 รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
69 สภาพและปัญหาของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
70 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับระดับความวิตกกังวล ของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนด ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
71 การศึกษาการบริบาลทารกแรกเกิดของมารดา ในภาคเหนือของประเทศไทย
72 ผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรีที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิต ของผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและสามี
ปี พ.ศ. 2529
73 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกับความรู้ ความเชื่อ และบริโภคนิสัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
74 การวิเคราะห์พัฒนาการของการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
75 บทบาทของบิดาต่อการเลี้ยงดูทารกตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2527
76 ภาวะโภชนาการของเด็กระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
77 ทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัยไทย ต่อการจัดประสบการณ์ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534
78 การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กป่วย ระหว่างผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามปกติกับผู้ปกครอง ที่ได้รับการเตรียมตามโปรแกรม
ปี พ.ศ. 2526
79 การเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของร่างกายก่อนและหลังรับประทานอาหาร