ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประนอม รอดคำดี,
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประนอม รอดคำดี
- ประนอม รอดดำดี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 11
2 ปชาณัฏฐ์ ตันติโกสุม 3
3 ยุพิน อังสุโรจน์ 3
4 ประนอม โอทกานนท์ 3
5 ยุพิน เนียมแสง 3
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
7 ไม่มีข้อมูล 2
8 มยุรี เนียมหลวง 2
9 พร้อมพรรณ สัชชานนท์ 2
10 นพมล ไชยโยธา 2
11 วริสรา ศักดาจิวะเจริญ 2
12 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 2
13 พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ 2
14 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
15 สมคิด รัษาสัตย์ 1
16 รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ 1
17 ศิริรักษ์ พ่วงพรพิทักษ์ 1
18 เบญจลักษณ์ สีเกิดพงษ์ 1
19 สมคิด รักษาสัตย์ 1
20 วรรณพร อรรถธรรมสุนทร 1
21 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
22 ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ 1
23 ไพลิน นุกูลกิจ 1
24 อรพินท์ โพธาเจริญ 1
25 จันทร์จุรีย์ ถือทอง 1
26 เพียงใจ นวนหนู 1
27 สุภาพร หมุกรอด 1
28 นรลักขณ์ เอื้อกิจ 1
29 อังสนาภรณ์ ฉัตรจินดา 1
30 ปริ่มกมล แก้วช่วย 1
31 ยศรวีร์ กีรติภควัต 1
32 ยุพิน ตรีรส 1
33 วรสุดา บุญยไวโรจน์ 1
34 ศิรินทร์ณา ทัศนียรัตน์ 1
35 อุทัย บุญประเสริฐ 1
36 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 1
37 วิไลวรรณ พุกทอง, 2501- 1
38 อัศรีย์ พิชัยรัตน์ 1
39 ปัทมาภรณ์ สรรพรชัยพงษ์, 2509- 1
40 อารีย์วรรณ อ่วมตานี 1
41 สิรินาถ ชาบุญเรือง 1
42 ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม, 2514- 1
43 อภิญญา ปานชูเชิด, 2516- 1
44 พัฒนพร ตรีสูนย์ 1
45 กุลลดา เปรมจิตร์, 2519- 1
46 สำเนียง แย้มสอาด 1
47 รัตน์ศิริ ทาโต 1
48 บุญเรือน ชุ่มแจ่ม, 2507- 1
49 นิทรา ใจดี 1
50 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 1
51 วรรณรัตน์ ศรีกนก 1
52 นุชมาศ แจ้งหมื่นไวย์ 1
53 นันทา เลียววิริยะกิจ 1
54 พวงแก้ว แสนคำ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะครุศาสตร์ 1
56 กนกวรรณ ทองฉวี, 2516- 1
57 ศรีสอางค์ คล้ายโกศล 1
58 กาญจนา สิงห์แก้ว 1
59 พิชญาภรณ์ มูลศิลป์ 1
60 อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 1
61 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
62 อภิญญา ปานชูเชิด 1
63 พรพิมล จงเป็นสุขเลิศ, 2518- 1
64 คณิต ณ พัทลุง 1
65 นุชนาถ สะกะมะณี 1
66 วิภาพร สิทธิสาตร์ 1
67 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
68 มาสริน จันทงาม 1
69 พัชรี ประไพพิณ 1
70 ตรีชดา ปุ่นสำเริง 1
71 ทัสสนี นุชประยูร 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 1
73 ชยารัตน์ ฤกษ์หร่าย 1
74 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
75 วรวลัญช์ บรรลือทรัพย์ 1
76 มารยาท เงินดี 1
77 สุนทรีย์ พันธุ์คำ 1
78 นภา ศิวรังสรรค์ 1
79 พนิดา ดามาพงศ์ 1
80 จิรารัชต์ โกกนุต 1
81 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
82 รัชดา อนุวงศ์ศิลปชัย 1
83 จารุวรรณ บัวสุวรรณ 1
84 กิติมา คงขวัญเมือง 1
85 กฤษณา โชติชื่น 1
86 จารุวรรณ ทิมทอง 1
87 จีรนาฏ ยิ่งศักดิ์มงคล 1
88 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
89 ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น 1
90 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
91 ฉลอง สุนทราวาณิชย์ 1
92 ณัฐยา ศรีทะแก้ว 1
93 ชนกพร จิตปัญญา 1
94 อภิรดี แสงศิริโรจน์ 1
95 รุ่งฤดี พันธุ์ประเสริฐ 1
96 สรัลรัตน์ พลอินทร์ 1
97 อรพินธ์ เจริญผล 1
98 ลดาวัลย์ ศรีธัญรัตน์ 1
99 ชุติมา บูรณธนิต 1
100 พวงเพ็ญ ชุณหปราณ 1
101 สุธีตา หงษาชาติ 1
102 อรนุช เชาว์ปรีชา 1
103 วิจิตรา แย้มกระโทก 1
104 ตติรัตน์ พัฒนาอุตสาหกิจ 1
105 ทุติยรัตน์ รื่นเริง 1
106 ปาริชาติ สนธิชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 3
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 3
6 2553 7
7 2551 2
8 2550 3
9 2549 5
10 2548 1
11 2547 5
12 2546 4
13 2545 7
14 2544 1
15 2543 2
16 2542 6
17 2541 3
18 2540 3
19 2539 9
20 2538 1
21 2537 1
22 2536 1
23 2533 1
24 2530 2
25 2529 3
26 2527 3
27 2526 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองมุ่งเน้นการออกกำลังกายต่อความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมวัยผู้ใหญ่
2 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของผู้เลี้ยงดูต่อพฤติกรรมส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเตาะแตะที่มีภาวะน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
3 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของลำไส้ในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงแบบเปิดช่องท้อง
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลของโปรแกรมการสอนแนะมารดาต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กวัยเตาะแตะโรคปอดอักเสบ
5 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่ออาการปวดข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมวัยผู้ใหญ่
6 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดโรคหืดในเด็กวัยเตาะแตะที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหืด
ปี พ.ศ. 2556
7 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนโดยกลุ่มเพื่อนต่อพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายของวัยรุ่นตอนต้นที่มีภาวะโภชนาการเกิน
ปี พ.ศ. 2555
8 ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภค และการออกกำลังกาย ของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
ปี พ.ศ. 2554
9 ผลของโปรแกรมป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อความตั้งใจในการกระทำพฤติกรรมป้องกันตนเองของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา
10 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระบบการพยาบาลสนับสนุน และให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
11 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระบบการพยาบาลสนับสนุน และให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ปี พ.ศ. 2553
12 ผลของโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดา
13 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลของมารดา ในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคปอดอักเสบในบุตรปฐมวัย
14 ปัจจัยทำนายการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อย
15 ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนและการมีส่วนร่วมของมารดาต่อการปฏิบัติบทบาทมารดา ในการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดหน้าท้อง
16 ผลของโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดา
17 ปัจจัยทำนายการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อย
18 ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนและการมีส่วนร่วมของมารดาต่อการปฏิบัติงาานบทบาทมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดหน้าท้อง
ปี พ.ศ. 2551
19 ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กของมารดาและการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย
20 การพัฒนารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอนของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ปี พ.ศ. 2550
21 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคใต้ ประเทศไทย
22 ผลของการสอนตามแนวคิดความเชื่อด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
23 ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะโรคปอดอักเสบ
ปี พ.ศ. 2549
24 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความง่วงของเด็กวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร
25 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาระการดูแล ความเข็มแข็งในการมองโลกแรงสนับสนุนทางสังคม และความสุขสมบูรณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง
26 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวที่บ้านต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคกลุ่มอาการเนฟโฟรติก
27 ผลของการเรียนรู้ผ่านตัวแบบต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของเด็กวัยเรียน
28 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ร่วมกับการให้ข้อมูลในการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลทารกป่วยด้วยโรคปอดอักเสบของมารดา
ปี พ.ศ. 2548
29 ผลของการปฎิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
30 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถในการดูแลทารก ร่วมกับการดูแลแบบแคงการู ต่อพฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดา และการเพิ่มน้ำหนักตัวของทารกคลอดก่อนกำหนด
31 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคม การรับรู้สมรรถนะของตนเองกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร
32 ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการโดยใช้เกมเป็นสื่อต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน
33 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่อด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย
34 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคมการรับรู้สมรรถนะของตนเอง กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
35 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจความเชี่ยวชาญของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ กับประสิทธิผลของหอผุ้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
36 ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคหอบหืด
37 ผลของการสอนรายบุคคลที่บ้านต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
38 ผลของการสอนรายบุคคลที่บ้านต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2545
39 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง บทบาทอาจรย์ในการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้สภาพแวดล้อมในสถาบันกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
40 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบริบทในการทำงาน กับการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลศูนย์
41 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการทำงานกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมชน ภาคกลาง
42 ความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองโดยยึดองค์การเป็นหลัก กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ขององค์การ ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชน
43 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ ภาวะผู้นำทางความคิด กับการยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ ของหน่วยงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป
44 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้วิสัยทัศน์ขององค์การ ปัจจัยจูงใจกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ ของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานคร
45 การศึกษาอัตรากำลังบุคคลทางการพยาบาลตามกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
46 ผลการสอนโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหญิงในสถานสงเคราะห์
ปี พ.ศ. 2543
47 การศึกษาการจัดโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
48 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยต่อการใฝ่รู้ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2542
49 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
50 ผลของการฝึกทักษะการบริหารเวลาต่อความเครียดและความสามารถ ในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล
51 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายและสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล
52 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ กับความเต็มใจในการดูแลมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีของพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดโรง พยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
53 ผลของการใช้โปรแกรมฝึกการกำกับตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
54 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
55 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร
56 ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อความสามารถในการดำรงบทบาทมารดาครั้งแรกของมารดาหลังคลอด
57 อนาคตภาพหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2540
58 ภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาล: รายงานการวิจัย
59 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม สำหรับนักศึกษาพยาบาล
60 วิสัยทัศน์ผู้นำทางการศึกษาพยาบาล : ศึกษากรณี รศ.ดร. วิเชียร ทวีลาภ
ปี พ.ศ. 2539
61 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม ความมีคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคม กับระดับความสุขสมบูรณ์ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
62 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ในการดูแลตนเองและการสนับสนุนทางสังคม กับความสามารถในการดูแลตนเองของนักศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
63 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบัน บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการรับข่าวสารกับความรู้ และการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาพยาบาล
64 ผลการสอนโดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ในการป้องกันการแพร่กระจายโรคของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะ ของโรคไวรัสตับอักเสบ บี
65 ผลการให้ความรู้ที่บ้านเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการบุตรต่อความรู้ และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปฐมวัย ของมารดาผู้ใช้แรงงานในชนบท
66 อนาคตภาพการจัดที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2549
67 ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร กับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
68 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง แรงจูงใจ ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมสถาบัน และการบูรณาการตนเองกับความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
69 การวิเคราะห์สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฎิบัติงาน ในคลินิกของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารสุข
ปี พ.ศ. 2538
70 รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
71 รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
72 สภาพและปัญหาของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
73 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับระดับความวิตกกังวล ของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนด ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
74 การศึกษาการบริบาลทารกแรกเกิดของมารดา ในภาคเหนือของประเทศไทย
75 ผลของการเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรีที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิต ของผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและสามี
ปี พ.ศ. 2529
76 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกับความรู้ ความเชื่อ และบริโภคนิสัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
77 การวิเคราะห์พัฒนาการของการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
78 บทบาทของบิดาต่อการเลี้ยงดูทารกตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2527
79 ภาวะโภชนาการของเด็กระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
80 ทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัยไทย ต่อการจัดประสบการณ์ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534
81 การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กป่วย ระหว่างผู้ปกครองที่ได้รับการเตรียมตามปกติกับผู้ปกครอง ที่ได้รับการเตรียมตามโปรแกรม
ปี พ.ศ. 2526
82 การเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของร่างกายก่อนและหลังรับประทานอาหาร