ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประนอม จันทรโณทัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 3
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กองทุนวิจัย 40 ปี) 3
4 ธีระยุทธ นาคแดง 2
5 อำนวย คำตื้อ 2
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2
7 อารมณ์ คัตตะวะศาสตร์ 2
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
9 วารินทร์ ทองเจริญ 2
10 วรรณา ศิริแสงตระกูล 2
11 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2
12 จินดา หวังบุญสกุล 2
13 อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 2
14 อรุณศรี ปรีเปรม 2
15 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) 1
16 BRT 1
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
18 บุญช่วง บุญสุข 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
20 วิยดา เทพหัตถี 1
21 ช่อทิพย์ กัณฑโชติ 1
22 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 1
23 พนม สุทธิศักดิ์โสภณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 4
6 2553 4
7 2552 5
8 2551 2
9 2550 2
10 2548 1
11 2547 2
12 2546 1
13 2528 1
14 2523 1
15 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อนุกรมวิธานของหญ้าสกุล Digitaria และสกุลใกล้เคียงในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2 systematics of Genus lindernia all. (Scrophulariaceae) in Thailand
3 systematics of Genus lindernia all. (Scrophulariaceae) in Thailand
4 อนุกรมวิธานของหญ้าสกุล Digitaria และสกุลใกล้เคียงในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปี พ.ศ. 2557
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก(คปก. รุ่นที่ 10) สำหรับ นายบุญช่วง บุญสุข
ปี พ.ศ. 2556
6 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ)
ปี พ.ศ. 2555
7 การกระจายพันธุ์ และศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของเมล็ดพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำพอง และลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น
8 การกระจายพันธุ์ และศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของเมล็ดพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำพอง และลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
9 วิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและนิเวศวิทยาของพืชถูกคุกคาม สกุลจอกบ่วาย (วงศ์หยาดน้ำค้าง) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ)
11 การศึกษาทบทวนพืชสกุลเข็มขาว (วงศ์เข็ม) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและ ส.ป.ป.ลาว เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
12 การศึกษาทบทวนพืชสกุลเข็มขาว (วงศ์เข็ม) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและ ส.ป.ป.ลาว เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2553
13 A morphological survey of foliar trichomes of Croton L. (Euphorbiaceae) in Thailan.
14 อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์พริกไทยในประเทศไทย
15 โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก(คปก. รุ่นที่ 10) สำหรับ นายบุญช่วง บุญสุข
16 ทบทวนพืชสกุลเข็มขาว (วงศ์เข็ม) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และ ส.ป.ป.ลาว เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2552
17 อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ปอหมัน วงศ์พริกไทย วงศ์ผักไผ่น้ำ ในประเทศไทย และวงศ์ชมพู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
18 พืชสกุลแก้มขาว(Mussaenda L.) ในประเทศไทย
19 อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ปอหมัน วงศ์พริกไทย วงศ์ผักไผ่น้ำ ในประเทศไทย และวงศ์ชมพู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
20 การศึกษาทบทวนพืชสกุลเข็มขาว (วงศ์เข็ม) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและ ส.ป.ป.ลาว เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
21 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2551
22 การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างของป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง-ไม้สน และป่าไม้ก่อ-ไม้สน ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
23 การศึกษาทบทวนพืชสกุลเข็มขาว (วงศ์เข็ม) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและ ส.ป.ป.ลาว เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2550
24 อนุกรมวิธานของพืชวงศ์พลับพลึง วงศ์โปร่งฟ้า วงศ์ปอหมัน วงศ์พริกไทย วงศ์ผักไผ่น้ำในประเทศไทยและวงศ์ชมพู่ในสปป(ปีที่2)
25 อนุกรมวิธานของพืชวงศ์พลับพลึง วงศ์โปร่งฟ้า วงศ์ปอหมัน วงศ์พริกไทย วงศ์ผักไผ่น้ำในประเทศไทยและวงศ์ชมพู่ในสปป(ปีที่2)
ปี พ.ศ. 2548
26 การคัดเลือกชนิดของไผ่เพื่อใช้ปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติและใช้ในงานหัตถกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
27 การปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิดเพื่อการลดระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
28 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
29 การคัดเลือกชนิดของไม้หนามที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2528
30 พืชและสัตว์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตอนที่ 1 แพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว์
ปี พ.ศ. 2523
31 การสำรวจวัชพืช ประเภทใบเลี้ยงคู่ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์พริกไทยในประเทศไทย
33 ความหลากหลายของไม้ต้นและไม้พุ่ม ของพืชวงศ์เข็มในป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควาย สปป. ลาว
34 อนุกรมวิธานเชิงสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุลของพืชเผ่า Vernonieae (Asteraceae) ในประเทศไทย
35 พืชสกุลแก้มขาว (Mussaenda L.) ในประเทศไทย