ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประธาน ดาบเพชร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
2 Chonticha Srisawang 1
3 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
4 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
5 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
6 นภสร โกวรรธนะกุล 1
7 Phanphen Wattanaarsakit 1
8 วินัย งามแสง 1
9 Jittima Chatchawansaisin 1
10 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
11 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
12 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
13 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
14 Waraporn Siriterm 1
15 Kasidit Nootong 1
16 Chayaporn Supachartwong 1
17 สิทธิพร แอกทอง 1
18 Anawatch Mitpratan 1
19 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
20 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
21 พรรณี กาญจนพลู 1
22 Chakkaphan Sutthirat 1
23 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
24 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
25 สุมา เมืองใย 1
26 วิมล เหมะจันทร 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
29 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
30 ประคอง ชอบเสียง 1
31 สุมิตรา พูลทอง 1
32 Yeshey Penjor 1
33 กำจัด มงคลกุล 1
34 รุ่งราวี ทองกันยา 1
35 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
36 ชอุ่ม มลิลา 1
37 ๋Janes, Gavin W. 1
38 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
39 Chariya Uiyyasathian 1
40 Thada Jirajaras 1
41 Walaisiri Muangsiri 1
42 เอกชัย อดุลยธรรม 1
43 Rajalida Lipikorn 1
44 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
45 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
46 กมลชนก ยวดยง 1
47 อวย เกตุสิงห์ 1
48 Varunee Padmasankh 1
49 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
50 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
51 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
52 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
53 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
54 ไววิทย์ พุทธารี 1
55 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
56 Pornpimol Muanjai 1
57 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
58 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
59 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
60 Pantharee Boonsatorn 1
61 สมชัย วัฒนการุณ 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
64 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
65 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
66 Acom Sornsute 1
67 ศุกันยา ห้วยผัด 1
68 กระมล ทองธรรมชาติ 1
69 สุวดี ยาป่าคาย 1
70 Suchin Arunsawatwong 1
71 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
72 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
73 Thanathon Sesuk 1
74 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
75 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
76 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
77 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
78 อุทัย บุญประเสริฐ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
80 Somying Tumwasorn 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
82 วิไล ชินธเนศ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
84 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
87 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
88 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
89 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
90 Boonchai Sangpetngam 1
91 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
94 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
95 คัคนางค์ มณีศรี 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
97 สุวิชา ทองสิมา 1
98 วัลลภ แย้มเหมือน 1
99 สำเริง แย้มโสภี 1
100 สมพร พรมดี 1
101 สิริพร สิวราวุฒิ 1
102 วาสนา เสียงดัง 1
103 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
104 สายฝน ควรผดุง 1
105 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
106 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
107 สุกัญญา วิโรจน์วัฒน์ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
109 พรสิริ ปุณเกษม 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
112 ธวัชชัย สันติสุข 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
115 Chalermpol Leevailoj 1
116 มยุรี ตันติสิระ 1
117 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
118 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
119 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
120 Vimolmas Lipipun 1
121 Supa Chantharasakul 1
122 Garnpimol C. Ritthidej 1
123 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
126 Puttipongse Varavudhi 1
127 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
128 ละอองทิพย์ เหมะ 1
129 Kitpramuk Tantayaporn 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 Ampa Luiengpirom 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 Sumphan Wongseripipatana 1
134 Panee Boonthavi 1
135 Vanida Chantarateptawan 1
136 กาญจนา แก้วเทพ 1
137 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
138 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
141 Srilert Chotpantarat 1
142 ศิริชัย ศิริกายะ 1
143 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
144 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
145 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
146 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
147 Kittisak Likhitwitayawuid 1
148 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
149 วัฒนชัย สมิทธากร 1
150 Wilai Anomasiri 1
151 Jaitip Paiboon 1
152 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2524 1