ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประธาน ดาบเพชร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
2 Pornpimol Muanjai 1
3 ไววิทย์ พุทธารี 1
4 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
5 Varunee Padmasankh 1
6 Thada Jirajaras 1
7 Walaisiri Muangsiri 1
8 เอกชัย อดุลยธรรม 1
9 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
10 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
11 สายฝน ควรผดุง 1
12 สิริพร สิวราวุฒิ 1
13 สมพร พรมดี 1
14 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
15 วาสนา เสียงดัง 1
16 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
17 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
18 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
19 Rajalida Lipikorn 1
20 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
21 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
22 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
23 Thanathon Sesuk 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 ศุกันยา ห้วยผัด 1
26 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
27 Pantharee Boonsatorn 1
28 สมชัย วัฒนการุณ 1
29 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
30 สุวดี ยาป่าคาย 1
31 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
32 กมลชนก ยวดยง 1
33 อวย เกตุสิงห์ 1
34 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
35 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
36 Suchin Arunsawatwong 1
37 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
38 สุวิชา ทองสิมา 1
39 วัลลภ แย้มเหมือน 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
41 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
42 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
43 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
45 Somying Tumwasorn 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
47 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
48 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
49 Boonchai Sangpetngam 1
50 ศิริชัย ศิริกายะ 1
51 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
52 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
53 Srilert Chotpantarat 1
54 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
55 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
56 Chalermpol Leevailoj 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
58 อุทัย บุญประเสริฐ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
61 สุกัญญา วิโรจน์วัฒน์ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
63 ธวัชชัย สันติสุข 1
64 สำเริง แย้มโสภี 1
65 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
66 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
68 พรสิริ ปุณเกษม 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
70 วิไล ชินธเนศ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
72 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
75 คัคนางค์ มณีศรี 1
76 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
77 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
78 Sompol Sanguanrungsirikul 1
79 Naiyana Chaiyabutr 1
80 Kitpramuk Tantayaporn 1
81 Ampa Luiengpirom 1
82 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
83 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
84 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
85 บรรจง คณะวรรณ 1
86 Puttipongse Varavudhi 1
87 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
88 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
89 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
90 สุมา เมืองใย 1
91 วิมล เหมะจันทร 1
92 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
93 ละอองทิพย์ เหมะ 1
94 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
95 มยุรี ตันติสิระ 1
96 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
97 Jaitip Paiboon 1
98 วัฒนชัย สมิทธากร 1
99 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
100 Wilai Anomasiri 1
101 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
102 กาญจนา แก้วเทพ 1
103 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
104 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
105 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
106 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
107 Garnpimol C. Ritthidej 1
108 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
109 Vimolmas Lipipun 1
110 Supa Chantharasakul 1
111 Sumphan Wongseripipatana 1
112 Kittisak Likhitwitayawuid 1
113 Panee Boonthavi 1
114 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
115 พรรณี กาญจนพลู 1
116 สิทธิพร แอกทอง 1
117 Anawatch Mitpratan 1
118 Kasidit Nootong 1
119 Chayaporn Supachartwong 1
120 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
121 Chonticha Srisawang 1
122 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
123 Jittima Chatchawansaisin 1
124 Waraporn Siriterm 1
125 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
126 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
127 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
128 Acom Sornsute 1
129 Chariya Uiyyasathian 1
130 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
131 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
132 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
133 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
134 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
135 ๋Janes, Gavin W. 1
136 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
137 รุ่งราวี ทองกันยา 1
138 ชอุ่ม มลิลา 1
139 ประคอง ชอบเสียง 1
140 Chakkaphan Sutthirat 1
141 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 สุมิตรา พูลทอง 1
144 Yeshey Penjor 1
145 Phanphen Wattanaarsakit 1
146 วินัย งามแสง 1
147 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
148 นภสร โกวรรธนะกุล 1
149 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
150 กำจัด มงคลกุล 1
151 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
152 Vanida Chantarateptawan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2524 1