ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประธาน ดาบเพชร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Phanphen Wattanaarsakit 1
2 วินัย งามแสง 1
3 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
4 นภสร โกวรรธนะกุล 1
5 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
6 Yeshey Penjor 1
7 กำจัด มงคลกุล 1
8 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
9 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
10 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
11 สิทธิพร แอกทอง 1
12 Anawatch Mitpratan 1
13 Kasidit Nootong 1
14 Chayaporn Supachartwong 1
15 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
16 Chonticha Srisawang 1
17 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
18 Jittima Chatchawansaisin 1
19 สุมิตรา พูลทอง 1
20 รุ่งราวี ทองกันยา 1
21 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
22 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
23 สุมา เมืองใย 1
24 วิมล เหมะจันทร 1
25 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
26 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
27 ละอองทิพย์ เหมะ 1
28 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
29 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
30 พรรณี กาญจนพลู 1
31 ชอุ่ม มลิลา 1
32 ๋Janes, Gavin W. 1
33 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
34 ประคอง ชอบเสียง 1
35 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
36 Chakkaphan Sutthirat 1
37 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
38 Waraporn Siriterm 1
39 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
40 กมลชนก ยวดยง 1
41 อวย เกตุสิงห์ 1
42 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
43 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
44 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
45 Suchin Arunsawatwong 1
46 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
47 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
48 Rajalida Lipikorn 1
49 Thada Jirajaras 1
50 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
51 Pornpimol Muanjai 1
52 ไววิทย์ พุทธารี 1
53 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
54 Varunee Padmasankh 1
55 Walaisiri Muangsiri 1
56 เอกชัย อดุลยธรรม 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
59 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
60 Acom Sornsute 1
61 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
62 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
63 Chariya Uiyyasathian 1
64 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
65 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
66 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
67 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
68 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
69 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
70 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
71 Thanathon Sesuk 1
72 กระมล ทองธรรมชาติ 1
73 ศุกันยา ห้วยผัด 1
74 Pantharee Boonsatorn 1
75 สมชัย วัฒนการุณ 1
76 Puttipongse Varavudhi 1
77 Kitpramuk Tantayaporn 1
78 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
80 วิไล ชินธเนศ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
82 คัคนางค์ มณีศรี 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
84 พรสิริ ปุณเกษม 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
87 อุทัย บุญประเสริฐ 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
89 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
91 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
94 Somying Tumwasorn 1
95 สุกัญญา วิโรจน์วัฒน์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
97 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
98 สายฝน ควรผดุง 1
99 สิริพร สิวราวุฒิ 1
100 วาสนา เสียงดัง 1
101 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
102 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
103 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
104 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
105 สมพร พรมดี 1
106 สุวิชา ทองสิมา 1
107 ธวัชชัย สันติสุข 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
110 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
111 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
112 วัลลภ แย้มเหมือน 1
113 สำเริง แย้มโสภี 1
114 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
115 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
116 Garnpimol C. Ritthidej 1
117 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
118 Vimolmas Lipipun 1
119 Supa Chantharasakul 1
120 Sumphan Wongseripipatana 1
121 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
122 Kittisak Likhitwitayawuid 1
123 Panee Boonthavi 1
124 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
125 มยุรี ตันติสิระ 1
126 Ampa Luiengpirom 1
127 Sompol Sanguanrungsirikul 1
128 Naiyana Chaiyabutr 1
129 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
130 บรรจง คณะวรรณ 1
131 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
132 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
133 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
134 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
135 Srilert Chotpantarat 1
136 ศิริชัย ศิริกายะ 1
137 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
138 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
139 Chalermpol Leevailoj 1
140 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
141 Boonchai Sangpetngam 1
142 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
143 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
144 Vanida Chantarateptawan 1
145 Wilai Anomasiri 1
146 Jaitip Paiboon 1
147 วัฒนชัย สมิทธากร 1
148 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
149 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
150 กาญจนา แก้วเทพ 1
151 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
152 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2524 1