ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประธาน ดาบเพชร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นภสร โกวรรธนะกุล 1
2 Phanphen Wattanaarsakit 1
3 วินัย งามแสง 1
4 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
5 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
6 สุมิตรา พูลทอง 1
7 Yeshey Penjor 1
8 กำจัด มงคลกุล 1
9 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
10 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
11 Chayaporn Supachartwong 1
12 สิทธิพร แอกทอง 1
13 Anawatch Mitpratan 1
14 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
15 Jittima Chatchawansaisin 1
16 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
17 Chonticha Srisawang 1
18 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
19 รุ่งราวี ทองกันยา 1
20 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
21 วิมล เหมะจันทร 1
22 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
23 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
24 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
25 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
26 Puttipongse Varavudhi 1
27 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
28 ละอองทิพย์ เหมะ 1
29 สุมา เมืองใย 1
30 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
31 ประคอง ชอบเสียง 1
32 ชอุ่ม มลิลา 1
33 ๋Janes, Gavin W. 1
34 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
35 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
36 พรรณี กาญจนพลู 1
37 Chakkaphan Sutthirat 1
38 Kasidit Nootong 1
39 Waraporn Siriterm 1
40 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
41 กมลชนก ยวดยง 1
42 อวย เกตุสิงห์ 1
43 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
44 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
45 สุวดี ยาป่าคาย 1
46 Suchin Arunsawatwong 1
47 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
48 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
49 Rajalida Lipikorn 1
50 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
51 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
52 Pornpimol Muanjai 1
53 Varunee Padmasankh 1
54 เอกชัย อดุลยธรรม 1
55 Thada Jirajaras 1
56 Walaisiri Muangsiri 1
57 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
58 Thanathon Sesuk 1
59 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
60 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
61 Acom Sornsute 1
62 Chariya Uiyyasathian 1
63 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
64 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
65 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
66 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
67 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
68 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
69 กระมล ทองธรรมชาติ 1
70 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
71 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
72 ศุกันยา ห้วยผัด 1
73 สมชัย วัฒนการุณ 1
74 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
75 Pantharee Boonsatorn 1
76 Kitpramuk Tantayaporn 1
77 Naiyana Chaiyabutr 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
79 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
81 คัคนางค์ มณีศรี 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
83 สุกัญญา วิโรจน์วัฒน์ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
85 พรสิริ ปุณเกษม 1
86 วิไล ชินธเนศ 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
88 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
90 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
92 Somying Tumwasorn 1
93 อุทัย บุญประเสริฐ 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
97 วาสนา เสียงดัง 1
98 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
99 สายฝน ควรผดุง 1
100 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
101 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
102 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
103 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
104 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 สมพร พรมดี 1
107 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
108 ธวัชชัย สันติสุข 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
110 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
111 สำเริง แย้มโสภี 1
112 สุวิชา ทองสิมา 1
113 วัลลภ แย้มเหมือน 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
115 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
116 Supa Chantharasakul 1
117 Garnpimol C. Ritthidej 1
118 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
119 Sumphan Wongseripipatana 1
120 Panee Boonthavi 1
121 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
122 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
123 Kittisak Likhitwitayawuid 1
124 Vimolmas Lipipun 1
125 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
126 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
127 Ampa Luiengpirom 1
128 Sompol Sanguanrungsirikul 1
129 บรรจง คณะวรรณ 1
130 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
131 มยุรี ตันติสิระ 1
132 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
133 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
134 วัฒนชัย สมิทธากร 1
135 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
136 Srilert Chotpantarat 1
137 ศิริชัย ศิริกายะ 1
138 Chalermpol Leevailoj 1
139 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
140 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
141 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
142 Boonchai Sangpetngam 1
143 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
144 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
145 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
146 Wilai Anomasiri 1
147 Jaitip Paiboon 1
148 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
149 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
150 Vanida Chantarateptawan 1
151 กาญจนา แก้วเทพ 1
152 ไววิทย์ พุทธารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2524 1