ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประทีป กาลเขว้า
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวและการเกื้อหนุนจากชุมชนในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3 ภูมิปัญญาการรักษาบาดแผลเรื้อรัง ด้วยน้ำต้มสารสกัดเปลือกลูกมังคุดและน้ำมันสมุนไพรร้อยแปด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
4 ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ [สาธารณสุขชุมชน] รุ่นที่ 75 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
5 การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเจตคติและทักษะวิชาชีพ ของนักศึกษาต่อการทำงานในชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
6 การศึกษาภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน กรณีศึกษาอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปี 2550
7 คุณค่าทางโภชนาการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
8 การรักษาอาการปวดเมื่อยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น