ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุทัยรัตน์ ณ นคร 10
2 วิทย์ ธารชลานุกิจ 8
3 อรพินท์ จินตสถาพร 7
4 ยนต์ มุสิก 6
5 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 4
6 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 4
7 สุบรรณ เสถียรจิตร 4
8 สุรพันธ์ เพชราภา 4
9 วิชา นิยม 4
10 สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล 4
11 ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ 3
12 กรณิการ์ พันพอน 2
13 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 2
14 อรทัย จินตสถาพร 2
15 ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน 2
16 วรวิทย์ พรหมปากดี 2
17 วราห์ เทพาหุดี 2
18 ชัยชาญ มหาสวัสดิ์ 2
19 สนิท อักษรแก้ว 2
20 ส่งศรี มหาสวัสดิ์ 2
21 เกษม จันทร์แก้ว 2
22 อรทัย ไตรวุฒานนท์ 2
23 สุภาวดี พุ่มพวง 2
24 อำพน จรัสจรุงเกียรติ 1
25 จารุพันธุ์ หนูสมตน 1
26 ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
27 นายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ 1
28 พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ 1
29 นายแหลมไทย พู่วณิชย์ 1
30 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
31 ฉัตรดนัย จิระเดชะ 1
32 นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช 1
33 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
34 รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ 1
35 นายบรรทม เพริดพราว 1
36 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 1
37 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
38 ณัฐกาณต์ ประทุมศรี 1
39 สมพร อิศวิลานนท์ 1
40 กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ 1
41 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 1
42 สุทิน สมบูรณ์ 1
43 วินัย อาจคงหาญ 1
44 ประทีป เจริญไทย 1
45 สาโรจน์ เริ่มดำริห์ 1
46 ล้านแก้ว แพงอรุณ 1
47 เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 3
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 4
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 5
9 2546 1
10 2545 2
11 2542 2
12 2540 2
13 2539 1
14 2537 1
15 2534 4
16 2532 1
17 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
2 การพัฒนาอาหารวัยอ่อนและการใช้ประโยชน์แป้งดัดแปรรูป ในอาหารระยะเริ่มต้นสำหรับปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2553
3 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
4 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
5 ผลของการลดความเค็มต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยเชลล์ (Mimachlamys senatoria) จากระยะวัยอ่อนถึงระยะวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2552
6 การใช้โปรตีนไฮโดรไลเซตจากหนอนไหมอีรี่ (Philosamia ricini, Boisd) ทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus)
7 ผลของเบทาอีนต่อสมดุลออสโมซิส องค์ประกอบของเลือดและระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon, Fabricius) จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ครบวงจร
ปี พ.ศ. 2550
9 ศึกษาแนวทางการจัดเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และการใช้ฮอร์โมนฉีดกระตุ้นการวางไข่ปลาเสือตอ
10 ศึกษาแนวทางการจัดเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และการใช้ฮอร์โมนฉีดกระตุ้นการวางไข่ปลาเสือตอ
11 ผลของการเสริมกากขมิ้นชันในอาหารกุ้งก้ามกรามต่อสมรรถภาพการผลิตและสีในผลิตภัณฑ์
12 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการอพยพ เพื่อสืบพันธุ์ของปลาบางชนิดในแม่น้ำมูล
ปี พ.ศ. 2549
13 เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสมและปลานิลที่ปลอดภัยในสภาวะไข้หวัดนกระบาด
14 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ และการอพยพเพื่อสืบพันธุ์ของปลาบางชนิดในแม่น้ำมูน
ปี พ.ศ. 2548
15 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการอพยพ เพื่อสืบพันธุ์ของปลาบางชนิดในแม่น้ำมูล
ปี พ.ศ. 2547
16 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า 230 เควี สระบุรี-นครราชสีมา
17 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ระนอง จังหวัดระนอง
18 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 115 เควี ระนอง-หลังสวน จังหวัดชุมพรและระนอง
19 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : ระยะที่สอง
20 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวอาหารสัตว์น้ำเชิงการค้า สำหรับอาหารสูตรมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2546
21 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : ระยะที่สอง
ปี พ.ศ. 2545
22 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) จำกด
23 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวอาหารสัตว์น้ำเชิงการค้า สำหรับอาหารสูตรมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2542
24 การศึกษาผลของช่วงความยาวแสงในรอบวัน และอุณหภูมิต่อการฟื้นตัวของรังไข่หลังการวางไข่ในปลาดุกอุย
25 ผลของการเติมอากาศต่อผลผลิตของลูกปลาตะเพียนขาวที่อนุบาลในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2540
26 การศึกษาผลของช่วงความยาวแสงในรอบวัน และอุณหภูมิต่อการฟื้นตัวของรังไข่หลังการวางไข่ในปลาดุกอุย
27 การตกค้างและผลของยาปฏิชีวนะต่อการเจริญเติบโต และโรคในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2539
28 การศึกษาข้อมูลฐานด้วยสภาวะแวดล้อม บริเวณสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2537
29 การตกค้างและผลของยาปฏิชีวนะต่อการเจริญเติบโต และโรคในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2534
30 การตกค้างและผลของยาปฏิชีวนะต่อการเจริญเติบโต และโรคในกุ้งกุลาดำ
31 ผลของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง HCG และ LHRHA ต่อการเจริญของไข่ปลาดุกด้าน Clarias batrachus L.
32 การเหนี่ยวนำให้เพิ่มจำนวนชุดของโครโมโซม ด้วยความเย็นในปลาดุกด้าน
33 การทดลองเพาะขยายพันธุ์ปลากดคลัง
ปี พ.ศ. 2532
34 การทดลองเพาะขยายพันธุ์ปลากดคลัง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 ผลของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง HCG และ LHRHA ต่อการเจริญของไข่ปลาดุกด้าน Clarias batrachus L.
36 การเหนี่ยวนำให้เพิ่มจำนวนชุดของโครโมโซม ด้วยความเย็นในปลาดุกด้าน
37 การศึกษาข้อมูลฐานด้วยสภาวะแวดล้อม บริเวณสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม