ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุทัยรัตน์ ณ นคร 10
2 วิทย์ ธารชลานุกิจ 8
3 อรพินท์ จินตสถาพร 7
4 ยนต์ มุสิก 6
5 สุบรรณ เสถียรจิตร 4
6 สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล 4
7 สุรพันธ์ เพชราภา 4
8 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 4
9 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 4
10 วิชา นิยม 4
11 ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ 3
12 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 2
13 ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน 2
14 วรวิทย์ พรหมปากดี 2
15 วราห์ เทพาหุดี 2
16 กรณิการ์ พันพอน 2
17 สุภาวดี พุ่มพวง 2
18 เกษม จันทร์แก้ว 2
19 อรทัย จินตสถาพร 2
20 ชัยชาญ มหาสวัสดิ์ 2
21 สนิท อักษรแก้ว 2
22 ส่งศรี มหาสวัสดิ์ 2
23 อรทัย ไตรวุฒานนท์ 2
24 สมพร อิศวิลานนท์ 1
25 ณัฐกาณต์ ประทุมศรี 1
26 กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ 1
27 ฉัตรดนัย จิระเดชะ 1
28 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
29 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 1
30 สาโรจน์ เริ่มดำริห์ 1
31 ประทีป เจริญไทย 1
32 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
33 ล้านแก้ว แพงอรุณ 1
34 สุทิน สมบูรณ์ 1
35 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 1
36 วินัย อาจคงหาญ 1
37 นายแหลมไทย พู่วณิชย์ 1
38 นายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ 1
39 นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช 1
40 เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 1
41 ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
42 อำพน จรัสจรุงเกียรติ 1
43 รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ 1
44 นายบรรทม เพริดพราว 1
45 พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ 1
46 จารุพันธุ์ หนูสมตน 1
47 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 2
7 2547 3
8 2545 1
9 2542 1
10 2537 1
11 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
2 การพัฒนาอาหารวัยอ่อนและการใช้ประโยชน์แป้งดัดแปรรูป ในอาหารระยะเริ่มต้นสำหรับปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2553
3 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
4 ผลของการลดความเค็มต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยเชลล์ (Mimachlamys senatoria) จากระยะวัยอ่อนถึงระยะวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2552
5 การใช้โปรตีนไฮโดรไลเซตจากหนอนไหมอีรี่ (Philosamia ricini, Boisd) ทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus)
6 ผลของเบทาอีนต่อสมดุลออสโมซิส องค์ประกอบของเลือดและระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon, Fabricius) จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ครบวงจร
ปี พ.ศ. 2550
8 ศึกษาแนวทางการจัดเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และการใช้ฮอร์โมนฉีดกระตุ้นการวางไข่ปลาเสือตอ
ปี พ.ศ. 2549
9 เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสมและปลานิลที่ปลอดภัยในสภาวะไข้หวัดนกระบาด
10 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ และการอพยพเพื่อสืบพันธุ์ของปลาบางชนิดในแม่น้ำมูน
ปี พ.ศ. 2547
11 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า 230 เควี สระบุรี-นครราชสีมา
12 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ระนอง จังหวัดระนอง
13 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 115 เควี ระนอง-หลังสวน จังหวัดชุมพรและระนอง
ปี พ.ศ. 2545
14 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) จำกด
ปี พ.ศ. 2542
15 ผลของการเติมอากาศต่อผลผลิตของลูกปลาตะเพียนขาวที่อนุบาลในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2537
16 การตกค้างและผลของยาปฏิชีวนะต่อการเจริญเติบโต และโรคในกุ้งกุลาดำ