ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประณีต ส่งวัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 17
2 วิภา แซ่เซี้ย 13
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 13
4 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 10
5 เนตรนภา คู่พันธวี 6
6 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 4
7 ประนอม หนูเพชร 3
8 จันทรา พรหมน้อย 3
9 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 3
10 เนตรนภา พรหมเทพ 3
11 มุสลินท์ โต๊ะกานิ 3
12 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
13 งบประมาณแผ่นดิน 3
14 อัชฌา สุวรรณกาญจน์ 3
15 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 2
16 สุมามิตา หวานสนิท 2
17 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 2
18 แวเย๊าะ แวหะมะ 2
19 ถนอม ภิบาลศักดิ์ 2
20 สุมามิตา สวัสดินฤนาท 2
21 วัฒนะ พรหมเพชร 2
22 จูรี่ คอลซิดราย 2
23 พนิดา เตชะโต 2
24 มนทกานต์ เพ็งสกุล 2
25 นันทิยา โข้ยนึ่ง 2
26 ขนิษฐา นาคะ 2
27 ขวัญตา บาลทิพย์ 2
28 ภินวนันทน์ นิมิตรพันธ์ 2
29 โสเพ็ญ ชูนวล 2
30 ศิริพร สิกพันธ์ 2
31 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 2
32 นฤมล อนุมาศ 2
33 สุดศิริ หิรัญชุณหะ 2
34 วัชรีย์ แสงมณี 1
35 พรพิมล เชื้อดวงผุย 1
36 โขมพักตร์ มณีวัต 1
37 สุดจิต ไตรประคอง 1
38 ภมร แช่มรักษา 1
39 นิตยา เพ็งคล้าย 1
40 รัตนา ใจสมาคม 1
41 ปรัชมน อักษรจรุง 1
42 อาภาภรณ์ ดำรงสุสกุล 1
43 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
44 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
45 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
46 ฟูรียา เบ็ญฮาวัน 1
47 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
48 ไม่มีข้อมูล 1
49 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 1
50 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
51 สุพัตรา อุปนิสากร 1
52 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 1
53 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
54 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
55 สิริลักษณ์ จันเทร์มะ 1
56 Prince of Songkhla University 1
57 Praneet Songwatta 1
58 อารีรัตน์ สิริวณิชชัย 1
59 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
60 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
61 พรทิพย์ อารีย์กุล 1
62 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
63 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
64 Thomas Wong 1
65 นันทา กาเลี่ยง 1
66 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
67 Rozanno Locsin 1
68 Marilyn Parker 1
69 อุไร หัถกิจ 1
70 โครงการวิจัย Matching Fund 1
71 ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2560 1
3 2558 2
4 2557 3
5 2556 3
6 2555 8
7 2554 2
8 2553 1
9 2551 1
10 2549 1
11 2548 4
12 2547 2
13 2546 1
14 2545 2
15 2544 3
16 2543 1
17 2542 2
18 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ประสบการณ์การเยียวยาและผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการเยียวยาภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิม
2 Prevalence and Outcomes Management of Patients with Non-Traumatic Hypotension in Emergency Department
ปี พ.ศ. 2560
3 การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2558
4 พยาบาลวิชาชีพไทย : ประเด็นเพศภาวะกับวัฒนธรรมระบบบริการสุขภาพ
5 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะหลังจำหน่าย ของโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
6 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
7 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
8 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะหลังจำหน่าย ของโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
9 เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการนวดเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อการป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตและอุบัติเหตุ
10 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
11 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
12 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
13 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
14 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
15 วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
16 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการให้อาหารทางเดินอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บโรงพยาบาลสงขลา
17 เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการนวดเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อการป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตและอุบัติเหตุ
18 เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการนวดเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อการป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยวิกฤตและอุบัติเหตุ
19 วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2554
20 วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
21 คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
22 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือดดำในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
23 Project evaluation of the International short course in Critical/Gerontological training programs,Psu.
ปี พ.ศ. 2549
24 Evaluation of the project : expanding reproductive Health care services to Tsunami affected areas.
ปี พ.ศ. 2548
25 ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลที่เป็นไปได้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
26 สถานภาพความต้องการของผู้เรียนและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลและระบบการแลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
27 การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายบทบาทของคณะพยาบาลศาสตร์ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
28 การพัฒนาหลักสูตรด้านทักษะวัฒนธรรมของวิชาชีพทางสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
29 การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา
30 ศึกษากระบวนการให้บริการตามนโยบายดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์และผลกระทบระยะยางทางพฤติกรรม สังคม และเศรษฐกิจ การศึกษาระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2546
31 A Definition and Model of Nursing Practice in Thailand.
ปี พ.ศ. 2545
32 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในศูนย์สุขภาพชุมชน
33 การประเมินผลการดำเนินการให้ประชาชนเลือกสถานบริการสุขภาพโดยสมัครใจ ในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัดชื่อภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2544
34 การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัด
35 การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลแบบทางร่วมรักษาโดยอาศัยสื่อเสียงทางภูมิปัญญาไทย
36 การสังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมภาคใต้
ปี พ.ศ. 2543
37 ระบบบริการสุขภาพอนามัยสำหรับสตรีวัยกลางคนในสถานบริการภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2542
38 การรับรู้ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ต่อมาตรการป้องกันและดูแลโรคเอดส์ในโรงพยาบาล
39 การรับรู้ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ต่อมาตรการป้องกันและดูแลโรคเอดส์ในโรงพยาบาล