ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประณีต ส่งวัฒนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 22
2 วิภา แซ่เซี้ย 18
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 13
4 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 13
5 เนตรนภา คู่พันธวี 8
6 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 6
7 เนตรนภา พรหมเทพ 4
8 ประนอม หนูเพชร 4
9 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
10 สุมามิตา หวานสนิท 3
11 สุมามิตา สวัสดินฤนาท 3
12 ภินวนันทน์ นิมิตรพันธ์ 3
13 มนทกานต์ เพ็งสกุล 3
14 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 3
15 แวเย๊าะ แวหะมะ 3
16 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 3
17 นฤมล อนุมาศ 3
18 งบประมาณแผ่นดิน 3
19 ถนอม ภิบาลศักดิ์ 3
20 จูรี่ คอลซิดราย 3
21 พนิดา เตชะโต 3
22 จันทรา พรหมน้อย 3
23 วัฒนะ พรหมเพชร 3
24 มุสลินท์ โต๊ะกานิ 3
25 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
26 อัชฌา สุวรรณกาญจน์ 3
27 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 2
28 สุดศิริ หิรัญชุณหะ 2
29 โสเพ็ญ ชูนวล 2
30 ขวัญตา บาลทิพย์ 2
31 นันทิยา โข้ยนึ่ง 2
32 ศิริพร สิกพันธ์ 2
33 ขนิษฐา นาคะ 2
34 ฟูรียา เบ็ญฮาวัน 1
35 อาภาภรณ์ ดำรงสุสกุล 1
36 นิตยา เพ็งคล้าย 1
37 ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร 1
38 นันทา กาเลี่ยง 1
39 Marilyn Parker 1
40 Rozanno Locsin 1
41 Thomas Wong 1
42 รัตนา ใจสมาคม 1
43 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
44 สุดจิต ไตรประคอง 1
45 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 1
46 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 1
47 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
48 โครงการวิจัย Matching Fund 1
49 ปรัชมน อักษรจรุง 1
50 วัชรีย์ แสงมณี 1
51 พรพิมล เชื้อดวงผุย 1
52 โขมพักตร์ มณีวัต 1
53 ภมร แช่มรักษา 1
54 สุพัตรา อุปนิสากร 1
55 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
56 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
57 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
58 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
59 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
60 ไม่มีข้อมูล 1
61 ชนนท์ กองกมล 1
62 จินตนา ดำเกลี้ยง 1
63 โชติกา ภูชัยศิริ 1
64 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
65 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
66 Prince of Songkhla University 1
67 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
68 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
69 สิริลักษณ์ จันเทร์มะ 1
70 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
71 พรทิพย์ อารีย์กุล 1
72 อารีรัตน์ สิริวณิชชัย 1
73 Praneet Songwatta 1
74 อุไร หัถกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 4
2 2560 1
3 2558 2
4 2557 3
5 2556 3
6 2555 6
7 2554 2
8 2553 1
9 2551 1
10 2549 2
11 2548 4
12 2547 2
13 2545 2
14 2544 3
15 2543 1
16 2542 1
17 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนารูปแบบการเคลื่อนย้ายและส่งต่อแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์ภัยพิบัติ
2 Prevalence and Outcomes Management of Patients with Non-Traumatic Hypotension in Emergency Department
3 ประสบการณ์การเยียวยาและผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการเยียวยาภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิม
4 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจรตามบริบทวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บไทย
ปี พ.ศ. 2560
5 การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2558
6 พยาบาลวิชาชีพไทย : ประเด็นเพศภาวะกับวัฒนธรรมระบบบริการสุขภาพ
7 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะหลังจำหน่าย ของโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
8 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
9 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
10 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะหลังจำหน่าย ของโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
11 เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการนวดเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อการป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตและอุบัติเหตุ
12 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
13 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
14 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
15 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
16 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
17 วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
18 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการให้อาหารทางเดินอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บโรงพยาบาลสงขลา
19 วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2554
20 วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
21 คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
22 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือดดำในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
23 Project evaluation of the International short course in Critical/Gerontological training programs,Psu.
ปี พ.ศ. 2549
24 Evaluation of the project : expanding reproductive Health care services to Tsunami affected areas.
25 A Definition and Model of Nursing Practice in Thailand.
ปี พ.ศ. 2548
26 ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลที่เป็นไปได้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
27 สถานภาพความต้องการของผู้เรียนและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลและระบบการแลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
28 การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายบทบาทของคณะพยาบาลศาสตร์ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
29 การพัฒนาหลักสูตรด้านทักษะวัฒนธรรมของวิชาชีพทางสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
30 การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา
31 ศึกษากระบวนการให้บริการตามนโยบายดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์และผลกระทบระยะยางทางพฤติกรรม สังคม และเศรษฐกิจ การศึกษาระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2545
32 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในศูนย์สุขภาพชุมชน
33 การประเมินผลการดำเนินการให้ประชาชนเลือกสถานบริการสุขภาพโดยสมัครใจ ในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัดชื่อภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2544
34 การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัด
35 การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลแบบทางร่วมรักษาโดยอาศัยสื่อเสียงทางภูมิปัญญาไทย
36 การสังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมภาคใต้
ปี พ.ศ. 2543
37 ระบบบริการสุขภาพอนามัยสำหรับสตรีวัยกลางคนในสถานบริการภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2542
38 การรับรู้ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ต่อมาตรการป้องกันและดูแลโรคเอดส์ในโรงพยาบาล