ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชุม โฉมฉาย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมการโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศและการส่งเสริมการโอนเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศกำลังพัฒนา
ปี พ.ศ. 2519
2 การค้าระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ : บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2517
3 การบริหารการค้าต่างประเทศ ของกระทรวงพาณิชย์
4 การบริหารการค้าต่างประเทศ ของกระทรวงพาณิชย์
5 ธนาคารโลกกับพัฒนาการเศรษฐกิจของไทย
6 อิทธิพลของอีคาเฟ่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2516
7 วิวัฒนาการตลาดทุนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
8 การควบคุมเงินตราต่างประเทศของไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ปี พ.ศ. 2512
9 บทบาทของญี่ปุ่นในเศรษฐกิจไทย
10 บทบาทของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งเอเชียและตะวันออกไกล
ปี พ.ศ. 2509
11 สถาบันส่งเสริมอุตสาหกรรมส่วนเอกชนตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2507
12 กำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย