ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชุมสุข อาชวอำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 พรรณี กาญจนพลู 2
3 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 2
4 กันยา สุทธินิเทศน์ 2
5 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
6 Chonticha Srisawang 1
7 Jittima Chatchawansaisin 1
8 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
9 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
10 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
11 นภสร โกวรรธนะกุล 1
12 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
13 วินัย งามแสง 1
14 Phanphen Wattanaarsakit 1
15 Anawatch Mitpratan 1
16 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
17 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
18 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
19 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
20 Kasidit Nootong 1
21 Waraporn Siriterm 1
22 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
23 กำจัด มงคลกุล 1
24 สิทธิพร แอกทอง 1
25 Chayaporn Supachartwong 1
26 Yeshey Penjor 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 วิมล เหมะจันทร 1
29 สุมา เมืองใย 1
30 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
31 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
32 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
33 Kitpramuk Tantayaporn 1
34 ละอองทิพย์ เหมะ 1
35 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
36 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
37 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
38 รุ่งราวี ทองกันยา 1
39 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
40 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
41 สุมิตรา พูลทอง 1
42 ชอุ่ม มลิลา 1
43 ๋Janes, Gavin W. 1
44 Chakkaphan Sutthirat 1
45 ประคอง ชอบเสียง 1
46 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
47 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
50 สุภักดิ์ พานิชวงศ์ 1
51 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
52 ประสพศรี สุวรรณวงศ์ 1
53 ลัดดาวัลย์ ลิ้มประวัติงาม 1
54 ไววิทย์ พุทธารี 1
55 Walaisiri Muangsiri 1
56 Varunee Padmasankh 1
57 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
58 เดือนเพ็ญ คุโณปการวงศ์ 1
59 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
60 พิศมัย ศรีอำไพ 1
61 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
62 อรุณี นาคทัต 1
63 สายฝน ควรผดุง 1
64 สำรวล อุทินทุ 1
65 สุพร ตั้งทางธรรม 1
66 วาสนา เสียงดัง 1
67 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
68 สุภาพร กิตติการอำพล 1
69 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
70 Rajalida Lipikorn 1
71 ประธาน ดาบเพชร 1
72 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
73 ศุกันยา ห้วยผัด 1
74 สมชัย วัฒนการุณ 1
75 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
76 Pantharee Boonsatorn 1
77 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
78 Acom Sornsute 1
79 Puttipongse Varavudhi 1
80 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
81 กระมล ทองธรรมชาติ 1
82 Thanathon Sesuk 1
83 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
84 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
85 กมลชนก ยวดยง 1
86 อวย เกตุสิงห์ 1
87 Suchin Arunsawatwong 1
88 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
89 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
90 สุวดี ยาป่าคาย 1
91 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
92 Chariya Uiyyasathian 1
93 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
94 ธวัชชัย สันติสุข 1
95 รุ่งทิพย์ เหล่าคำ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
97 ลลิตา วิเลิศปรีชาตระกูล 1
98 รัตนา ทองสมบุญ 1
99 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
100 สำเริง แย้มโสภี 1
101 ดารารัตน์ เชื่อมชิต 1
102 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
103 ปาน ตันตระกูล 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
105 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 1
106 คัคนางค์ มณีศรี 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
108 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
111 อุมาพร ว่องอภิวัฒน์กุล 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
113 อรวรรณ สุนทรชัย 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
115 ชาลี พงษ์เจริญ 1
116 วัลลภ แย้มเหมือน 1
117 ฆรณี หมื่นรักษ์ 1
118 ธัญญา เศรษฐชัย 1
119 นวลศรี ธรรมเศวต 1
120 พรรณมาศ คันฉาย 1
121 Pornpimol Muanjai 1
122 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 Thada Jirajaras 1
125 เอกชัย อดุลยธรรม 1
126 วัลยา ชาญโกเวทย์ 1
127 นิตยา ภัสสรศิริ 1
128 สมพร พรมดี 1
129 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
130 สุวิชา ทองสิมา 1
131 สุวรรณ ปะวรรณจะ 1
132 ศิริเพ็ญ อิ่มสุข 1
133 สิริพร สิวราวุฒิ 1
134 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 1
135 พัชรี คราประยูร 1
136 พวงทอง ไสยวรรณ์ 1
137 วิไล ชินธเนศ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
139 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
140 Panee Boonthavi 1
141 Kittisak Likhitwitayawuid 1
142 Supa Chantharasakul 1
143 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
144 วัฒนชัย สมิทธากร 1
145 Jaitip Paiboon 1
146 Wilai Anomasiri 1
147 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
148 Sumphan Wongseripipatana 1
149 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
150 บรรจง คณะวรรณ 1
151 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
152 Ampa Luiengpirom 1
153 Naiyana Chaiyabutr 1
154 มยุรี ตันติสิระ 1
155 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
156 Garnpimol C. Ritthidej 1
157 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
158 Vimolmas Lipipun 1
159 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
160 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
162 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
163 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
164 Boonchai Sangpetngam 1
165 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
167 อุทัย บุญประเสริฐ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
169 Somying Tumwasorn 1
170 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
171 Chalermpol Leevailoj 1
172 Vanida Chantarateptawan 1
173 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
174 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
175 กาญจนา แก้วเทพ 1
176 ศิริชัย ศิริกายะ 1
177 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
178 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
179 Srilert Chotpantarat 1
180 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
181 Sompol Sanguanrungsirikul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1
3 2529 1
4 2527 1
5 2521 1
6 2519 3
7 2518 3
8 2517 3
9 2516 2
10 2515 4
11 2514 6
12 2513 9
13 2507 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2537
2 ลักษณะนักวิทยาศาสตร์และผู้นำของพระยาอนุมานราชธน
ปี พ.ศ. 2529
3 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างสตรีนักวิชาชีพและสตรีนักธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2527
4 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประเทศไทย ปีสำมะโนประชากรสากล 1980
ปี พ.ศ. 2521
5 ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2519
6 การใช้คำ "และ" และ "แต่"
7 คุณวุฒิของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
8 สถานภาพทางวิชาการของสมาชิกสภาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2518
9 การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 การวิเคราะห์สถิติการเข้าเรียนของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
11 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
ปี พ.ศ. 2517
12 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างคนไทยต่างเชื้อชาติ
13 ลักษณะการกำหนดหน้าที่การงานให้ครูในโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
14 การศึกษาสถิติอาชญากรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2515
ปี พ.ศ. 2516
15 สัมพันธภาพระหว่างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ และการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาของคนไทยบางกลุ่ม
16 ภูมิหลังทางการศึกษาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2515
17 เวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
18 เกณฑ์ปกติของพฤติกรรมบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
19 มโนภาพของความมีอาวุโสในสังคมไทย
20 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับความมีอาวุโส ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2514
21 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นของประเทศไทย
22 การประเมินผลการประชุมอบรมครูหลักสูตรผู้นำอนุกาชาด ส่วนกลาง
23 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลเพื่อรองรับวิทยฐานะของโรงเรียนมัธยมศึกษา
24 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคน สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการในประเทศไทย
25 การคาดคะเนความต้องการอาคารสถานที่เรียนระดับประถมศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
26 ลักษณะการสูญเปล่าทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2513
27 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เวลาเรียนโดยการฟังในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
28 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยถึงปี พ.ศ. 2511
29 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลย์ สำหรับไทย
30 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
31 การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู
32 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของโรงเรียนรัฐบาลในอำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร ปี พ.ศ. 2512
34 การสำรวจและพยากรณ์ความต้องการอาคารสถานที่เรียนของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
35 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2507
36 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม
37 การศึกษาสถานะครูของประเทศในภาคพื้นอาเซีย
38 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม