ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชุมสุข อาชวอำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 กันยา สุทธินิเทศน์ 2
3 พรรณี กาญจนพลู 2
4 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 2
5 ชอุ่ม มลิลา 1
6 รุ่งราวี ทองกันยา 1
7 Yeshey Penjor 1
8 ๋Janes, Gavin W. 1
9 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
10 Chakkaphan Sutthirat 1
11 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
12 สุมิตรา พูลทอง 1
13 ประคอง ชอบเสียง 1
14 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
15 นภสร โกวรรธนะกุล 1
16 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
17 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
18 Chonticha Srisawang 1
19 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
20 Phanphen Wattanaarsakit 1
21 วินัย งามแสง 1
22 กำจัด มงคลกุล 1
23 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
24 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
25 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
26 วิมล เหมะจันทร 1
27 บรรจง คณะวรรณ 1
28 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
29 Ampa Luiengpirom 1
30 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
31 มยุรี ตันติสิระ 1
32 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
33 Garnpimol C. Ritthidej 1
34 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
35 Vimolmas Lipipun 1
36 Naiyana Chaiyabutr 1
37 Sompol Sanguanrungsirikul 1
38 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
39 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
40 Jittima Chatchawansaisin 1
41 สุมา เมืองใย 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
44 Puttipongse Varavudhi 1
45 Kitpramuk Tantayaporn 1
46 ละอองทิพย์ เหมะ 1
47 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
48 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
49 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 Thada Jirajaras 1
52 เอกชัย อดุลยธรรม 1
53 Suchin Arunsawatwong 1
54 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
55 Thanathon Sesuk 1
56 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 นิตยา ภัสสรศิริ 1
62 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 1
63 พัชรี คราประยูร 1
64 พวงทอง ไสยวรรณ์ 1
65 วัลยา ชาญโกเวทย์ 1
66 พรรณมาศ คันฉาย 1
67 ฆรณี หมื่นรักษ์ 1
68 ธัญญา เศรษฐชัย 1
69 นวลศรี ธรรมเศวต 1
70 กระมล ทองธรรมชาติ 1
71 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
72 Kasidit Nootong 1
73 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
74 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
75 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
76 Waraporn Siriterm 1
77 สิทธิพร แอกทอง 1
78 Chayaporn Supachartwong 1
79 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
80 Anawatch Mitpratan 1
81 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
82 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
83 Pantharee Boonsatorn 1
84 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
85 ศุกันยา ห้วยผัด 1
86 สมชัย วัฒนการุณ 1
87 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
88 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
89 Chariya Uiyyasathian 1
90 Acom Sornsute 1
91 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
92 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
93 Kittisak Likhitwitayawuid 1
94 สมพร พรมดี 1
95 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
96 สุวิชา ทองสิมา 1
97 สุวรรณ ปะวรรณจะ 1
98 ศิริเพ็ญ อิ่มสุข 1
99 สิริพร สิวราวุฒิ 1
100 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
101 อรุณี นาคทัต 1
102 สายฝน ควรผดุง 1
103 สำรวล อุทินทุ 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 ชาลี พงษ์เจริญ 1
106 รัตนา ทองสมบุญ 1
107 ธวัชชัย สันติสุข 1
108 รุ่งทิพย์ เหล่าคำ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
110 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
111 ปาน ตันตระกูล 1
112 สำเริง แย้มโสภี 1
113 ดารารัตน์ เชื่อมชิต 1
114 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
115 สุพร ตั้งทางธรรม 1
116 วาสนา เสียงดัง 1
117 Walaisiri Muangsiri 1
118 Varunee Padmasankh 1
119 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
120 เดือนเพ็ญ คุโณปการวงศ์ 1
121 Rajalida Lipikorn 1
122 ประธาน ดาบเพชร 1
123 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
124 กมลชนก ยวดยง 1
125 อวย เกตุสิงห์ 1
126 ไววิทย์ พุทธารี 1
127 ลัดดาวัลย์ ลิ้มประวัติงาม 1
128 พิศมัย ศรีอำไพ 1
129 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
130 สุภาพร กิตติการอำพล 1
131 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
132 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
133 ประสพศรี สุวรรณวงศ์ 1
134 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
135 สุภักดิ์ พานิชวงศ์ 1
136 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
137 ลลิตา วิเลิศปรีชาตระกูล 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
139 ศิริชัย ศิริกายะ 1
140 Vanida Chantarateptawan 1
141 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
142 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
143 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
144 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
145 Chalermpol Leevailoj 1
146 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
147 Srilert Chotpantarat 1
148 กาญจนา แก้วเทพ 1
149 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
150 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
151 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
152 Panee Boonthavi 1
153 Supa Chantharasakul 1
154 วัฒนชัย สมิทธากร 1
155 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
156 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
157 Jaitip Paiboon 1
158 Wilai Anomasiri 1
159 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
160 Boonchai Sangpetngam 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
162 คัคนางค์ มณีศรี 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
164 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
165 อุมาพร ว่องอภิวัฒน์กุล 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
167 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
169 อรวรรณ สุนทรชัย 1
170 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
171 วิไล ชินธเนศ 1
172 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
174 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
175 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
176 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
177 Somying Tumwasorn 1
178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
179 อุทัย บุญประเสริฐ 1
180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
181 Sumphan Wongseripipatana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1
3 2529 1
4 2527 1
5 2521 1
6 2519 3
7 2518 3
8 2517 3
9 2516 2
10 2515 4
11 2514 6
12 2513 9
13 2507 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2537
2 ลักษณะนักวิทยาศาสตร์และผู้นำของพระยาอนุมานราชธน
ปี พ.ศ. 2529
3 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างสตรีนักวิชาชีพและสตรีนักธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2527
4 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประเทศไทย ปีสำมะโนประชากรสากล 1980
ปี พ.ศ. 2521
5 ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2519
6 การใช้คำ "และ" และ "แต่"
7 คุณวุฒิของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
8 สถานภาพทางวิชาการของสมาชิกสภาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2518
9 การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 การวิเคราะห์สถิติการเข้าเรียนของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
11 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
ปี พ.ศ. 2517
12 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างคนไทยต่างเชื้อชาติ
13 ลักษณะการกำหนดหน้าที่การงานให้ครูในโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
14 การศึกษาสถิติอาชญากรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2515
ปี พ.ศ. 2516
15 สัมพันธภาพระหว่างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ และการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาของคนไทยบางกลุ่ม
16 ภูมิหลังทางการศึกษาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2515
17 เวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
18 เกณฑ์ปกติของพฤติกรรมบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
19 มโนภาพของความมีอาวุโสในสังคมไทย
20 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับความมีอาวุโส ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2514
21 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นของประเทศไทย
22 การประเมินผลการประชุมอบรมครูหลักสูตรผู้นำอนุกาชาด ส่วนกลาง
23 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลเพื่อรองรับวิทยฐานะของโรงเรียนมัธยมศึกษา
24 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคน สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการในประเทศไทย
25 การคาดคะเนความต้องการอาคารสถานที่เรียนระดับประถมศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
26 ลักษณะการสูญเปล่าทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2513
27 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เวลาเรียนโดยการฟังในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
28 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยถึงปี พ.ศ. 2511
29 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลย์ สำหรับไทย
30 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
31 การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู
32 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของโรงเรียนรัฐบาลในอำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร ปี พ.ศ. 2512
34 การสำรวจและพยากรณ์ความต้องการอาคารสถานที่เรียนของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
35 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2507
36 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม
37 การศึกษาสถานะครูของประเทศในภาคพื้นอาเซีย
38 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม