ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชุมสุข อาชวอำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 พรรณี กาญจนพลู 2
3 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 2
4 กันยา สุทธินิเทศน์ 2
5 กมลชนก ยวดยง 1
6 อวย เกตุสิงห์ 1
7 Rajalida Lipikorn 1
8 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
9 ประธาน ดาบเพชร 1
10 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
11 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
12 Walaisiri Muangsiri 1
13 Suchin Arunsawatwong 1
14 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
15 เดือนเพ็ญ คุโณปการวงศ์ 1
16 สุภักดิ์ พานิชวงศ์ 1
17 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
18 ประสพศรี สุวรรณวงศ์ 1
19 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
20 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
21 ลัดดาวัลย์ ลิ้มประวัติงาม 1
22 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
23 สุวดี ยาป่าคาย 1
24 ไววิทย์ พุทธารี 1
25 Varunee Padmasankh 1
26 กระมล ทองธรรมชาติ 1
27 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
28 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
29 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
30 Chariya Uiyyasathian 1
31 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
32 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
33 สิทธิพร แอกทอง 1
34 Waraporn Siriterm 1
35 Kasidit Nootong 1
36 Acom Sornsute 1
37 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
38 สมชัย วัฒนการุณ 1
39 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
40 พิศมัย ศรีอำไพ 1
41 Thanathon Sesuk 1
42 ศุกันยา ห้วยผัด 1
43 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
44 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
45 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
46 Pantharee Boonsatorn 1
47 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
48 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
50 อรวรรณ สุนทรชัย 1
51 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
52 อุมาพร ว่องอภิวัฒน์กุล 1
53 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
55 ธวัชชัย สันติสุข 1
56 รุ่งทิพย์ เหล่าคำ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
58 ลลิตา วิเลิศปรีชาตระกูล 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
60 คัคนางค์ มณีศรี 1
61 อุทัย บุญประเสริฐ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
63 Somying Tumwasorn 1
64 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
66 วิไล ชินธเนศ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
68 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
70 รัตนา ทองสมบุญ 1
71 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
72 อรุณี นาคทัต 1
73 สายฝน ควรผดุง 1
74 สำรวล อุทินทุ 1
75 สิริพร สิวราวุฒิ 1
76 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
77 สุพร ตั้งทางธรรม 1
78 สุภาพร กิตติการอำพล 1
79 Anawatch Mitpratan 1
80 วาสนา เสียงดัง 1
81 ศิริเพ็ญ อิ่มสุข 1
82 สมพร พรมดี 1
83 สำเริง แย้มโสภี 1
84 ดารารัตน์ เชื่อมชิต 1
85 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
86 ปาน ตันตระกูล 1
87 ชาลี พงษ์เจริญ 1
88 วัลลภ แย้มเหมือน 1
89 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
90 สุวิชา ทองสิมา 1
91 สุวรรณ ปะวรรณจะ 1
92 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
93 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
94 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
95 กาญจนา แก้วเทพ 1
96 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
97 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
98 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
99 Vanida Chantarateptawan 1
100 Srilert Chotpantarat 1
101 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
103 ศิริชัย ศิริกายะ 1
104 Jaitip Paiboon 1
105 Wilai Anomasiri 1
106 Kittisak Likhitwitayawuid 1
107 Supa Chantharasakul 1
108 Sumphan Wongseripipatana 1
109 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
110 Panee Boonthavi 1
111 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
112 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
115 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
116 Chalermpol Leevailoj 1
117 ฆรณี หมื่นรักษ์ 1
118 ธัญญา เศรษฐชัย 1
119 นวลศรี ธรรมเศวต 1
120 พรรณมาศ คันฉาย 1
121 Pornpimol Muanjai 1
122 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 Thada Jirajaras 1
125 เอกชัย อดุลยธรรม 1
126 วัลยา ชาญโกเวทย์ 1
127 นิตยา ภัสสรศิริ 1
128 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
129 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
130 Boonchai Sangpetngam 1
131 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
133 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
134 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 1
135 พัชรี คราประยูร 1
136 พวงทอง ไสยวรรณ์ 1
137 Garnpimol C. Ritthidej 1
138 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
139 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
140 Yeshey Penjor 1
141 สุมิตรา พูลทอง 1
142 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
143 รุ่งราวี ทองกันยา 1
144 ชอุ่ม มลิลา 1
145 ประคอง ชอบเสียง 1
146 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 กำจัด มงคลกุล 1
149 นภสร โกวรรธนะกุล 1
150 Chonticha Srisawang 1
151 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
152 Jittima Chatchawansaisin 1
153 Chayaporn Supachartwong 1
154 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
155 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
156 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
157 วินัย งามแสง 1
158 Phanphen Wattanaarsakit 1
159 Chakkaphan Sutthirat 1
160 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
161 Ampa Luiengpirom 1
162 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
163 Naiyana Chaiyabutr 1
164 Sompol Sanguanrungsirikul 1
165 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
166 บรรจง คณะวรรณ 1
167 Vimolmas Lipipun 1
168 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
169 มยุรี ตันติสิระ 1
170 Puttipongse Varavudhi 1
171 Kitpramuk Tantayaporn 1
172 วิมล เหมะจันทร 1
173 สุมา เมืองใย 1
174 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
175 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
176 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
177 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
178 ละอองทิพย์ เหมะ 1
179 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
180 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
181 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1
3 2529 1
4 2527 1
5 2521 1
6 2519 3
7 2518 3
8 2517 3
9 2516 2
10 2515 4
11 2514 6
12 2513 9
13 2507 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2537
2 ลักษณะนักวิทยาศาสตร์และผู้นำของพระยาอนุมานราชธน
ปี พ.ศ. 2529
3 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างสตรีนักวิชาชีพและสตรีนักธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2527
4 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประเทศไทย ปีสำมะโนประชากรสากล 1980
ปี พ.ศ. 2521
5 ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2519
6 การใช้คำ "และ" และ "แต่"
7 คุณวุฒิของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
8 สถานภาพทางวิชาการของสมาชิกสภาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2518
9 การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 การวิเคราะห์สถิติการเข้าเรียนของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
11 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
ปี พ.ศ. 2517
12 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างคนไทยต่างเชื้อชาติ
13 ลักษณะการกำหนดหน้าที่การงานให้ครูในโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
14 การศึกษาสถิติอาชญากรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2515
ปี พ.ศ. 2516
15 สัมพันธภาพระหว่างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ และการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาของคนไทยบางกลุ่ม
16 ภูมิหลังทางการศึกษาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2515
17 เวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
18 เกณฑ์ปกติของพฤติกรรมบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
19 มโนภาพของความมีอาวุโสในสังคมไทย
20 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับความมีอาวุโส ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2514
21 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นของประเทศไทย
22 การประเมินผลการประชุมอบรมครูหลักสูตรผู้นำอนุกาชาด ส่วนกลาง
23 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลเพื่อรองรับวิทยฐานะของโรงเรียนมัธยมศึกษา
24 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคน สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการในประเทศไทย
25 การคาดคะเนความต้องการอาคารสถานที่เรียนระดับประถมศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
26 ลักษณะการสูญเปล่าทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2513
27 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เวลาเรียนโดยการฟังในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
28 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยถึงปี พ.ศ. 2511
29 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลย์ สำหรับไทย
30 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
31 การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู
32 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของโรงเรียนรัฐบาลในอำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร ปี พ.ศ. 2512
34 การสำรวจและพยากรณ์ความต้องการอาคารสถานที่เรียนของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
35 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2507
36 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม
37 การศึกษาสถานะครูของประเทศในภาคพื้นอาเซีย
38 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม