ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชุมสุข อาชวอำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 กันยา สุทธินิเทศน์ 2
3 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 2
4 พรรณี กาญจนพลู 2
5 ดารารัตน์ เชื่อมชิต 1
6 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
7 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
8 สำเริง แย้มโสภี 1
9 ปาน ตันตระกูล 1
10 สุวรรณ ปะวรรณจะ 1
11 สุวิชา ทองสิมา 1
12 รัตนา ทองสมบุญ 1
13 วัลลภ แย้มเหมือน 1
14 ชาลี พงษ์เจริญ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
17 อรวรรณ สุนทรชัย 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
19 อุมาพร ว่องอภิวัฒน์กุล 1
20 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
22 รุ่งทิพย์ เหล่าคำ 1
23 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
24 ลลิตา วิเลิศปรีชาตระกูล 1
25 ธวัชชัย สันติสุข 1
26 สิริพร สิวราวุฒิ 1
27 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
28 ประสพศรี สุวรรณวงศ์ 1
29 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
30 พิศมัย ศรีอำไพ 1
31 สุภักดิ์ พานิชวงศ์ 1
32 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
33 เดือนเพ็ญ คุโณปการวงศ์ 1
34 ไววิทย์ พุทธารี 1
35 ลัดดาวัลย์ ลิ้มประวัติงาม 1
36 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
37 สุภาพร กิตติการอำพล 1
38 สายฝน ควรผดุง 1
39 สำรวล อุทินทุ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
41 ศิริเพ็ญ อิ่มสุข 1
42 อรุณี นาคทัต 1
43 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
44 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
45 วาสนา เสียงดัง 1
46 สุพร ตั้งทางธรรม 1
47 สมพร พรมดี 1
48 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
49 Wilai Anomasiri 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 Thada Jirajaras 1
52 เอกชัย อดุลยธรรม 1
53 Jaitip Paiboon 1
54 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
55 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
56 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
57 กาญจนา แก้วเทพ 1
58 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 นิตยา ภัสสรศิริ 1
62 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 1
63 พัชรี คราประยูร 1
64 พวงทอง ไสยวรรณ์ 1
65 วัลยา ชาญโกเวทย์ 1
66 พรรณมาศ คันฉาย 1
67 ฆรณี หมื่นรักษ์ 1
68 ธัญญา เศรษฐชัย 1
69 นวลศรี ธรรมเศวต 1
70 Vanida Chantarateptawan 1
71 ศิริชัย ศิริกายะ 1
72 อุทัย บุญประเสริฐ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
74 Somying Tumwasorn 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
77 วิไล ชินธเนศ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
79 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
81 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
83 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
84 Srilert Chotpantarat 1
85 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
86 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
87 Chalermpol Leevailoj 1
88 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
89 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
90 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 คัคนางค์ มณีศรี 1
93 Rajalida Lipikorn 1
94 สุมา เมืองใย 1
95 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
96 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
97 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
98 วิมล เหมะจันทร 1
99 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
100 ละอองทิพย์ เหมะ 1
101 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
102 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
103 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
104 Chakkaphan Sutthirat 1
105 ประคอง ชอบเสียง 1
106 Yeshey Penjor 1
107 สุมิตรา พูลทอง 1
108 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
109 กำจัด มงคลกุล 1
110 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
111 รุ่งราวี ทองกันยา 1
112 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
113 ๋Janes, Gavin W. 1
114 ชอุ่ม มลิลา 1
115 Kitpramuk Tantayaporn 1
116 Puttipongse Varavudhi 1
117 Kittisak Likhitwitayawuid 1
118 Supa Chantharasakul 1
119 Sumphan Wongseripipatana 1
120 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
121 Panee Boonthavi 1
122 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
123 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
124 วัฒนชัย สมิทธากร 1
125 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
126 Garnpimol C. Ritthidej 1
127 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
128 Ampa Luiengpirom 1
129 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 Sompol Sanguanrungsirikul 1
132 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
133 บรรจง คณะวรรณ 1
134 Vimolmas Lipipun 1
135 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
136 มยุรี ตันติสิระ 1
137 นภสร โกวรรธนะกุล 1
138 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
139 สมชัย วัฒนการุณ 1
140 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
141 กระมล ทองธรรมชาติ 1
142 Thanathon Sesuk 1
143 ศุกันยา ห้วยผัด 1
144 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
145 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
146 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
147 Pantharee Boonsatorn 1
148 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
149 สุวดี ยาป่าคาย 1
150 กมลชนก ยวดยง 1
151 อวย เกตุสิงห์ 1
152 ประธาน ดาบเพชร 1
153 Walaisiri Muangsiri 1
154 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
155 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
156 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
157 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
158 Suchin Arunsawatwong 1
159 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
160 Acom Sornsute 1
161 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
162 Jittima Chatchawansaisin 1
163 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
164 Chayaporn Supachartwong 1
165 Chonticha Srisawang 1
166 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
167 วินัย งามแสง 1
168 Phanphen Wattanaarsakit 1
169 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
170 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
171 Anawatch Mitpratan 1
172 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
173 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
174 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
175 Chariya Uiyyasathian 1
176 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
177 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
178 สิทธิพร แอกทอง 1
179 Waraporn Siriterm 1
180 Kasidit Nootong 1
181 Varunee Padmasankh 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1
3 2529 1
4 2527 1
5 2521 1
6 2519 3
7 2518 3
8 2517 3
9 2516 2
10 2515 4
11 2514 6
12 2513 9
13 2507 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2537
2 ลักษณะนักวิทยาศาสตร์และผู้นำของพระยาอนุมานราชธน
ปี พ.ศ. 2529
3 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างสตรีนักวิชาชีพและสตรีนักธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2527
4 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประเทศไทย ปีสำมะโนประชากรสากล 1980
ปี พ.ศ. 2521
5 ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2519
6 การใช้คำ "และ" และ "แต่"
7 คุณวุฒิของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
8 สถานภาพทางวิชาการของสมาชิกสภาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2518
9 การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 การวิเคราะห์สถิติการเข้าเรียนของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
11 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
ปี พ.ศ. 2517
12 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างคนไทยต่างเชื้อชาติ
13 ลักษณะการกำหนดหน้าที่การงานให้ครูในโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
14 การศึกษาสถิติอาชญากรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2515
ปี พ.ศ. 2516
15 สัมพันธภาพระหว่างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ และการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาของคนไทยบางกลุ่ม
16 ภูมิหลังทางการศึกษาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2515
17 เวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
18 เกณฑ์ปกติของพฤติกรรมบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
19 มโนภาพของความมีอาวุโสในสังคมไทย
20 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับความมีอาวุโส ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2514
21 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นของประเทศไทย
22 การประเมินผลการประชุมอบรมครูหลักสูตรผู้นำอนุกาชาด ส่วนกลาง
23 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลเพื่อรองรับวิทยฐานะของโรงเรียนมัธยมศึกษา
24 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคน สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการในประเทศไทย
25 การคาดคะเนความต้องการอาคารสถานที่เรียนระดับประถมศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
26 ลักษณะการสูญเปล่าทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2513
27 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เวลาเรียนโดยการฟังในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
28 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยถึงปี พ.ศ. 2511
29 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลย์ สำหรับไทย
30 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
31 การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู
32 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของโรงเรียนรัฐบาลในอำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร ปี พ.ศ. 2512
34 การสำรวจและพยากรณ์ความต้องการอาคารสถานที่เรียนของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
35 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2507
36 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม
37 การศึกษาสถานะครูของประเทศในภาคพื้นอาเซีย
38 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม