ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชุมสุข อาชวอำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 กันยา สุทธินิเทศน์ 2
3 พรรณี กาญจนพลู 2
4 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 2
5 มยุรี ตันติสิระ 1
6 บรรจง คณะวรรณ 1
7 Ampa Luiengpirom 1
8 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
9 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
10 Garnpimol C. Ritthidej 1
11 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
12 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
13 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
14 Vimolmas Lipipun 1
15 Puttipongse Varavudhi 1
16 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
17 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
18 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
19 วิมล เหมะจันทร 1
20 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
21 ละอองทิพย์ เหมะ 1
22 Sompol Sanguanrungsirikul 1
23 Sumphan Wongseripipatana 1
24 Kitpramuk Tantayaporn 1
25 Naiyana Chaiyabutr 1
26 Panee Boonthavi 1
27 ศิริชัย ศิริกายะ 1
28 Vanida Chantarateptawan 1
29 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
30 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
31 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
32 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
33 Chalermpol Leevailoj 1
34 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
35 Srilert Chotpantarat 1
36 กาญจนา แก้วเทพ 1
37 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
38 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
39 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
40 สุมา เมืองใย 1
41 Kittisak Likhitwitayawuid 1
42 วัฒนชัย สมิทธากร 1
43 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
44 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
45 Jaitip Paiboon 1
46 Wilai Anomasiri 1
47 Supa Chantharasakul 1
48 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
49 Kasidit Nootong 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 Thada Jirajaras 1
52 เอกชัย อดุลยธรรม 1
53 Waraporn Siriterm 1
54 สิทธิพร แอกทอง 1
55 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
56 Chayaporn Supachartwong 1
57 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
58 Anawatch Mitpratan 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 นิตยา ภัสสรศิริ 1
62 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 1
63 พัชรี คราประยูร 1
64 พวงทอง ไสยวรรณ์ 1
65 วัลยา ชาญโกเวทย์ 1
66 พรรณมาศ คันฉาย 1
67 ฆรณี หมื่นรักษ์ 1
68 ธัญญา เศรษฐชัย 1
69 นวลศรี ธรรมเศวต 1
70 Jittima Chatchawansaisin 1
71 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
72 ๋Janes, Gavin W. 1
73 ชอุ่ม มลิลา 1
74 รุ่งราวี ทองกันยา 1
75 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
76 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
77 ประคอง ชอบเสียง 1
78 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
79 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
80 Chakkaphan Sutthirat 1
81 Yeshey Penjor 1
82 สุมิตรา พูลทอง 1
83 Phanphen Wattanaarsakit 1
84 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
85 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
86 Chonticha Srisawang 1
87 วินัย งามแสง 1
88 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
89 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
90 กำจัด มงคลกุล 1
91 นภสร โกวรรธนะกุล 1
92 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
93 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
94 Walaisiri Muangsiri 1
95 Varunee Padmasankh 1
96 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
97 เดือนเพ็ญ คุโณปการวงศ์ 1
98 Rajalida Lipikorn 1
99 ประธาน ดาบเพชร 1
100 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
101 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
102 กมลชนก ยวดยง 1
103 อวย เกตุสิงห์ 1
104 ไววิทย์ พุทธารี 1
105 ลัดดาวัลย์ ลิ้มประวัติงาม 1
106 พิศมัย ศรีอำไพ 1
107 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
108 สุภาพร กิตติการอำพล 1
109 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
110 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
111 ประสพศรี สุวรรณวงศ์ 1
112 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
113 สุภักดิ์ พานิชวงศ์ 1
114 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
115 Suchin Arunsawatwong 1
116 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
117 Chariya Uiyyasathian 1
118 Acom Sornsute 1
119 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
120 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
121 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
122 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
123 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
124 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
125 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
126 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 Thanathon Sesuk 1
129 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
130 สุวดี ยาป่าคาย 1
131 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
132 กระมล ทองธรรมชาติ 1
133 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
134 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
135 ศุกันยา ห้วยผัด 1
136 สมชัย วัฒนการุณ 1
137 วาสนา เสียงดัง 1
138 สุพร ตั้งทางธรรม 1
139 อุมาพร ว่องอภิวัฒน์กุล 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
141 คัคนางค์ มณีศรี 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
144 อรวรรณ สุนทรชัย 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
146 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
148 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
149 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
151 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
153 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
154 Somying Tumwasorn 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
156 วิไล ชินธเนศ 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
158 อุทัย บุญประเสริฐ 1
159 ลลิตา วิเลิศปรีชาตระกูล 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
161 ศิริเพ็ญ อิ่มสุข 1
162 สมพร พรมดี 1
163 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
164 สุวิชา ทองสิมา 1
165 สิริพร สิวราวุฒิ 1
166 สำรวล อุทินทุ 1
167 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
168 อรุณี นาคทัต 1
169 สายฝน ควรผดุง 1
170 สุวรรณ ปะวรรณจะ 1
171 วัลลภ แย้มเหมือน 1
172 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
173 รัตนา ทองสมบุญ 1
174 ธวัชชัย สันติสุข 1
175 รุ่งทิพย์ เหล่าคำ 1
176 ปาน ตันตระกูล 1
177 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
178 ชาลี พงษ์เจริญ 1
179 สำเริง แย้มโสภี 1
180 ดารารัตน์ เชื่อมชิต 1
181 Boonchai Sangpetngam 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1
3 2529 1
4 2527 1
5 2521 1
6 2519 3
7 2518 3
8 2517 3
9 2516 2
10 2515 4
11 2514 6
12 2513 9
13 2507 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2537
2 ลักษณะนักวิทยาศาสตร์และผู้นำของพระยาอนุมานราชธน
ปี พ.ศ. 2529
3 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างสตรีนักวิชาชีพและสตรีนักธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2527
4 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประเทศไทย ปีสำมะโนประชากรสากล 1980
ปี พ.ศ. 2521
5 ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2519
6 การใช้คำ "และ" และ "แต่"
7 คุณวุฒิของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
8 สถานภาพทางวิชาการของสมาชิกสภาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2518
9 การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 การวิเคราะห์สถิติการเข้าเรียนของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
11 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
ปี พ.ศ. 2517
12 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างคนไทยต่างเชื้อชาติ
13 ลักษณะการกำหนดหน้าที่การงานให้ครูในโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
14 การศึกษาสถิติอาชญากรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2515
ปี พ.ศ. 2516
15 สัมพันธภาพระหว่างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ และการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาของคนไทยบางกลุ่ม
16 ภูมิหลังทางการศึกษาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2515
17 เวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
18 เกณฑ์ปกติของพฤติกรรมบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
19 มโนภาพของความมีอาวุโสในสังคมไทย
20 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับความมีอาวุโส ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2514
21 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นของประเทศไทย
22 การประเมินผลการประชุมอบรมครูหลักสูตรผู้นำอนุกาชาด ส่วนกลาง
23 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลเพื่อรองรับวิทยฐานะของโรงเรียนมัธยมศึกษา
24 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคน สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการในประเทศไทย
25 การคาดคะเนความต้องการอาคารสถานที่เรียนระดับประถมศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
26 ลักษณะการสูญเปล่าทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2513
27 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เวลาเรียนโดยการฟังในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
28 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยถึงปี พ.ศ. 2511
29 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลย์ สำหรับไทย
30 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
31 การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู
32 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของโรงเรียนรัฐบาลในอำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร ปี พ.ศ. 2512
34 การสำรวจและพยากรณ์ความต้องการอาคารสถานที่เรียนของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
35 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2507
36 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม
37 การศึกษาสถานะครูของประเทศในภาคพื้นอาเซีย
38 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม