ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชุมสุข อาชวอำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 กันยา สุทธินิเทศน์ 2
3 พรรณี กาญจนพลู 2
4 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 2
5 Supa Chantharasakul 1
6 Sumphan Wongseripipatana 1
7 Garnpimol C. Ritthidej 1
8 Kittisak Likhitwitayawuid 1
9 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
10 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
11 วัฒนชัย สมิทธากร 1
12 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
13 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
14 Panee Boonthavi 1
15 มยุรี ตันติสิระ 1
16 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
17 Naiyana Chaiyabutr 1
18 Sompol Sanguanrungsirikul 1
19 Puttipongse Varavudhi 1
20 Ampa Luiengpirom 1
21 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
22 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
23 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
24 บรรจง คณะวรรณ 1
25 Vimolmas Lipipun 1
26 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
27 Boonchai Sangpetngam 1
28 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
29 Chalermpol Leevailoj 1
30 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
31 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
32 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
33 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
34 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
36 Srilert Chotpantarat 1
37 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
38 กาญจนา แก้วเทพ 1
39 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
40 Kitpramuk Tantayaporn 1
41 Jaitip Paiboon 1
42 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
43 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
44 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
45 ศิริชัย ศิริกายะ 1
46 Vanida Chantarateptawan 1
47 Wilai Anomasiri 1
48 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
49 Jittima Chatchawansaisin 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 Thada Jirajaras 1
52 เอกชัย อดุลยธรรม 1
53 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
54 Chonticha Srisawang 1
55 วินัย งามแสง 1
56 Phanphen Wattanaarsakit 1
57 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
58 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 นิตยา ภัสสรศิริ 1
62 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 1
63 พัชรี คราประยูร 1
64 พวงทอง ไสยวรรณ์ 1
65 วัลยา ชาญโกเวทย์ 1
66 พรรณมาศ คันฉาย 1
67 ฆรณี หมื่นรักษ์ 1
68 ธัญญา เศรษฐชัย 1
69 นวลศรี ธรรมเศวต 1
70 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
71 นภสร โกวรรธนะกุล 1
72 สุมา เมืองใย 1
73 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
74 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
75 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
76 วิมล เหมะจันทร 1
77 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
78 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
79 Somying Tumwasorn 1
80 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
81 Chakkaphan Sutthirat 1
82 ประคอง ชอบเสียง 1
83 Yeshey Penjor 1
84 สุมิตรา พูลทอง 1
85 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
86 กำจัด มงคลกุล 1
87 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
88 รุ่งราวี ทองกันยา 1
89 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
90 ๋Janes, Gavin W. 1
91 ชอุ่ม มลิลา 1
92 ละอองทิพย์ เหมะ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
94 Suchin Arunsawatwong 1
95 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
96 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
97 กมลชนก ยวดยง 1
98 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
99 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
100 กระมล ทองธรรมชาติ 1
101 Thanathon Sesuk 1
102 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
103 สุวดี ยาป่าคาย 1
104 อวย เกตุสิงห์ 1
105 ประธาน ดาบเพชร 1
106 ไววิทย์ พุทธารี 1
107 ลัดดาวัลย์ ลิ้มประวัติงาม 1
108 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
109 สุภักดิ์ พานิชวงศ์ 1
110 เดือนเพ็ญ คุโณปการวงศ์ 1
111 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
112 Rajalida Lipikorn 1
113 Walaisiri Muangsiri 1
114 Varunee Padmasankh 1
115 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
116 สมชัย วัฒนการุณ 1
117 Waraporn Siriterm 1
118 Kasidit Nootong 1
119 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
120 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
121 สิทธิพร แอกทอง 1
122 Anawatch Mitpratan 1
123 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
124 Chayaporn Supachartwong 1
125 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
126 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
127 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
128 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
129 Pantharee Boonsatorn 1
130 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
131 ศุกันยา ห้วยผัด 1
132 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
133 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
134 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
135 Chariya Uiyyasathian 1
136 Acom Sornsute 1
137 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
138 ประสพศรี สุวรรณวงศ์ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
140 ลลิตา วิเลิศปรีชาตระกูล 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
142 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 1
143 รุ่งทิพย์ เหล่าคำ 1
144 ธวัชชัย สันติสุข 1
145 ปาน ตันตระกูล 1
146 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
147 รัตนา ทองสมบุญ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
149 อรวรรณ สุนทรชัย 1
150 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
151 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
152 วิไล ชินธเนศ 1
153 อุทัย บุญประเสริฐ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
155 คัคนางค์ มณีศรี 1
156 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
157 อุมาพร ว่องอภิวัฒน์กุล 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
159 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
160 ดารารัตน์ เชื่อมชิต 1
161 วาสนา เสียงดัง 1
162 สุพร ตั้งทางธรรม 1
163 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
164 อรุณี นาคทัต 1
165 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
166 สุภาพร กิตติการอำพล 1
167 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
168 พิศมัย ศรีอำไพ 1
169 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
170 สายฝน ควรผดุง 1
171 สำรวล อุทินทุ 1
172 สุวรรณ ปะวรรณจะ 1
173 วัลลภ แย้มเหมือน 1
174 ชาลี พงษ์เจริญ 1
175 สำเริง แย้มโสภี 1
176 สุวิชา ทองสิมา 1
177 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
178 สิริพร สิวราวุฒิ 1
179 ศิริเพ็ญ อิ่มสุข 1
180 สมพร พรมดี 1
181 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1
3 2529 1
4 2527 1
5 2521 1
6 2519 3
7 2518 3
8 2517 3
9 2516 2
10 2515 4
11 2514 6
12 2513 9
13 2507 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2537
2 ลักษณะนักวิทยาศาสตร์และผู้นำของพระยาอนุมานราชธน
ปี พ.ศ. 2529
3 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างสตรีนักวิชาชีพและสตรีนักธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2527
4 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประเทศไทย ปีสำมะโนประชากรสากล 1980
ปี พ.ศ. 2521
5 ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2519
6 การใช้คำ "และ" และ "แต่"
7 คุณวุฒิของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
8 สถานภาพทางวิชาการของสมาชิกสภาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2518
9 การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 การวิเคราะห์สถิติการเข้าเรียนของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
11 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
ปี พ.ศ. 2517
12 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างคนไทยต่างเชื้อชาติ
13 ลักษณะการกำหนดหน้าที่การงานให้ครูในโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
14 การศึกษาสถิติอาชญากรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2515
ปี พ.ศ. 2516
15 สัมพันธภาพระหว่างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ และการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาของคนไทยบางกลุ่ม
16 ภูมิหลังทางการศึกษาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2515
17 เวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
18 เกณฑ์ปกติของพฤติกรรมบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
19 มโนภาพของความมีอาวุโสในสังคมไทย
20 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับความมีอาวุโส ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2514
21 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นของประเทศไทย
22 การประเมินผลการประชุมอบรมครูหลักสูตรผู้นำอนุกาชาด ส่วนกลาง
23 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลเพื่อรองรับวิทยฐานะของโรงเรียนมัธยมศึกษา
24 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคน สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการในประเทศไทย
25 การคาดคะเนความต้องการอาคารสถานที่เรียนระดับประถมศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
26 ลักษณะการสูญเปล่าทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2513
27 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เวลาเรียนโดยการฟังในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
28 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยถึงปี พ.ศ. 2511
29 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลย์ สำหรับไทย
30 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
31 การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู
32 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของโรงเรียนรัฐบาลในอำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร ปี พ.ศ. 2512
34 การสำรวจและพยากรณ์ความต้องการอาคารสถานที่เรียนของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
35 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2507
36 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม
37 การศึกษาสถานะครูของประเทศในภาคพื้นอาเซีย
38 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม