ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชุมสุข อาชวอำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 กันยา สุทธินิเทศน์ 2
3 พรรณี กาญจนพลู 2
4 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 2
5 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
6 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
7 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
8 Vanida Chantarateptawan 1
9 กาญจนา แก้วเทพ 1
10 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
11 Srilert Chotpantarat 1
12 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
13 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
14 ศิริชัย ศิริกายะ 1
15 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
16 Panee Boonthavi 1
17 Kittisak Likhitwitayawuid 1
18 Supa Chantharasakul 1
19 Sumphan Wongseripipatana 1
20 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
21 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
22 Wilai Anomasiri 1
23 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
24 วัฒนชัย สมิทธากร 1
25 Jaitip Paiboon 1
26 Boonchai Sangpetngam 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
28 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
30 วิไล ชินธเนศ 1
31 คัคนางค์ มณีศรี 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 อรวรรณ สุนทรชัย 1
34 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
35 อุมาพร ว่องอภิวัฒน์กุล 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
37 อุทัย บุญประเสริฐ 1
38 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
39 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
40 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
41 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
43 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
45 Somying Tumwasorn 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
47 Chalermpol Leevailoj 1
48 Vimolmas Lipipun 1
49 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 Thada Jirajaras 1
52 เอกชัย อดุลยธรรม 1
53 รุ่งราวี ทองกันยา 1
54 ชอุ่ม มลิลา 1
55 Chakkaphan Sutthirat 1
56 ประคอง ชอบเสียง 1
57 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
58 ๋Janes, Gavin W. 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 นิตยา ภัสสรศิริ 1
62 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 1
63 พัชรี คราประยูร 1
64 พวงทอง ไสยวรรณ์ 1
65 วัลยา ชาญโกเวทย์ 1
66 พรรณมาศ คันฉาย 1
67 ฆรณี หมื่นรักษ์ 1
68 ธัญญา เศรษฐชัย 1
69 นวลศรี ธรรมเศวต 1
70 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
71 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
72 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
73 Ampa Luiengpirom 1
74 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
75 Naiyana Chaiyabutr 1
76 บรรจง คณะวรรณ 1
77 มยุรี ตันติสิระ 1
78 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
80 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
81 Sompol Sanguanrungsirikul 1
82 Puttipongse Varavudhi 1
83 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
84 วิมล เหมะจันทร 1
85 สุมา เมืองใย 1
86 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
87 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
88 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
89 Kitpramuk Tantayaporn 1
90 ละอองทิพย์ เหมะ 1
91 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
92 Garnpimol C. Ritthidej 1
93 ลลิตา วิเลิศปรีชาตระกูล 1
94 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
95 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
96 Pantharee Boonsatorn 1
97 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
98 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
99 Acom Sornsute 1
100 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
101 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
102 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
103 Chariya Uiyyasathian 1
104 ศุกันยา ห้วยผัด 1
105 สมชัย วัฒนการุณ 1
106 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
107 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
108 Suchin Arunsawatwong 1
109 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
110 สุวดี ยาป่าคาย 1
111 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
112 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
113 กระมล ทองธรรมชาติ 1
114 Thanathon Sesuk 1
115 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
116 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
117 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
118 วินัย งามแสง 1
119 Phanphen Wattanaarsakit 1
120 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
121 นภสร โกวรรธนะกุล 1
122 กำจัด มงคลกุล 1
123 Yeshey Penjor 1
124 สุมิตรา พูลทอง 1
125 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
126 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
127 Chonticha Srisawang 1
128 Anawatch Mitpratan 1
129 สิทธิพร แอกทอง 1
130 Waraporn Siriterm 1
131 Kasidit Nootong 1
132 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
133 Chayaporn Supachartwong 1
134 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
135 Jittima Chatchawansaisin 1
136 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
137 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
138 กมลชนก ยวดยง 1
139 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
140 สุวิชา ทองสิมา 1
141 สุวรรณ ปะวรรณจะ 1
142 วัลลภ แย้มเหมือน 1
143 สมพร พรมดี 1
144 ศิริเพ็ญ อิ่มสุข 1
145 สายฝน ควรผดุง 1
146 สำรวล อุทินทุ 1
147 สิริพร สิวราวุฒิ 1
148 ชาลี พงษ์เจริญ 1
149 สำเริง แย้มโสภี 1
150 ธวัชชัย สันติสุข 1
151 รุ่งทิพย์ เหล่าคำ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
154 รัตนา ทองสมบุญ 1
155 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
156 ดารารัตน์ เชื่อมชิต 1
157 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
158 ปาน ตันตระกูล 1
159 อรุณี นาคทัต 1
160 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
161 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
162 เดือนเพ็ญ คุโณปการวงศ์ 1
163 ไววิทย์ พุทธารี 1
164 ลัดดาวัลย์ ลิ้มประวัติงาม 1
165 Varunee Padmasankh 1
166 Walaisiri Muangsiri 1
167 อวย เกตุสิงห์ 1
168 ประธาน ดาบเพชร 1
169 Rajalida Lipikorn 1
170 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
171 สุภักดิ์ พานิชวงศ์ 1
172 สุภาพร กิตติการอำพล 1
173 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
174 วาสนา เสียงดัง 1
175 สุพร ตั้งทางธรรม 1
176 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
177 พิศมัย ศรีอำไพ 1
178 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
179 ประสพศรี สุวรรณวงศ์ 1
180 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
181 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1
3 2529 1
4 2527 1
5 2521 1
6 2519 3
7 2518 3
8 2517 3
9 2516 2
10 2515 4
11 2514 6
12 2513 9
13 2507 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2537
2 ลักษณะนักวิทยาศาสตร์และผู้นำของพระยาอนุมานราชธน
ปี พ.ศ. 2529
3 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างสตรีนักวิชาชีพและสตรีนักธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2527
4 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประเทศไทย ปีสำมะโนประชากรสากล 1980
ปี พ.ศ. 2521
5 ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2519
6 การใช้คำ "และ" และ "แต่"
7 คุณวุฒิของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
8 สถานภาพทางวิชาการของสมาชิกสภาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2518
9 การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 การวิเคราะห์สถิติการเข้าเรียนของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
11 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
ปี พ.ศ. 2517
12 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างคนไทยต่างเชื้อชาติ
13 ลักษณะการกำหนดหน้าที่การงานให้ครูในโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
14 การศึกษาสถิติอาชญากรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2515
ปี พ.ศ. 2516
15 สัมพันธภาพระหว่างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ และการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาของคนไทยบางกลุ่ม
16 ภูมิหลังทางการศึกษาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2515
17 เวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
18 เกณฑ์ปกติของพฤติกรรมบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
19 มโนภาพของความมีอาวุโสในสังคมไทย
20 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับความมีอาวุโส ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2514
21 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นของประเทศไทย
22 การประเมินผลการประชุมอบรมครูหลักสูตรผู้นำอนุกาชาด ส่วนกลาง
23 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลเพื่อรองรับวิทยฐานะของโรงเรียนมัธยมศึกษา
24 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคน สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการในประเทศไทย
25 การคาดคะเนความต้องการอาคารสถานที่เรียนระดับประถมศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
26 ลักษณะการสูญเปล่าทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2513
27 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เวลาเรียนโดยการฟังในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
28 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยถึงปี พ.ศ. 2511
29 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลย์ สำหรับไทย
30 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
31 การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู
32 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของโรงเรียนรัฐบาลในอำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร ปี พ.ศ. 2512
34 การสำรวจและพยากรณ์ความต้องการอาคารสถานที่เรียนของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
35 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2507
36 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม
37 การศึกษาสถานะครูของประเทศในภาคพื้นอาเซีย
38 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม