ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชุมสุข อาชวอำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 กันยา สุทธินิเทศน์ 2
3 พรรณี กาญจนพลู 2
4 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 2
5 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
6 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
7 Chakkaphan Sutthirat 1
8 สุมา เมืองใย 1
9 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
10 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
11 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
12 ประคอง ชอบเสียง 1
13 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
14 วิมล เหมะจันทร 1
15 ชอุ่ม มลิลา 1
16 สุมิตรา พูลทอง 1
17 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
18 กำจัด มงคลกุล 1
19 นภสร โกวรรธนะกุล 1
20 Yeshey Penjor 1
21 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
22 ๋Janes, Gavin W. 1
23 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
24 รุ่งราวี ทองกันยา 1
25 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
26 Puttipongse Varavudhi 1
27 Sumphan Wongseripipatana 1
28 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
29 Garnpimol C. Ritthidej 1
30 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
31 Supa Chantharasakul 1
32 Kittisak Likhitwitayawuid 1
33 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
34 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
35 Panee Boonthavi 1
36 Vimolmas Lipipun 1
37 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
38 Naiyana Chaiyabutr 1
39 Sompol Sanguanrungsirikul 1
40 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
41 Kitpramuk Tantayaporn 1
42 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
43 Ampa Luiengpirom 1
44 มยุรี ตันติสิระ 1
45 บรรจง คณะวรรณ 1
46 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
47 ละอองทิพย์ เหมะ 1
48 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
49 กระมล ทองธรรมชาติ 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 Thada Jirajaras 1
52 เอกชัย อดุลยธรรม 1
53 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
54 สมชัย วัฒนการุณ 1
55 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
56 Pantharee Boonsatorn 1
57 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
58 ศุกันยา ห้วยผัด 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 นิตยา ภัสสรศิริ 1
62 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 1
63 พัชรี คราประยูร 1
64 พวงทอง ไสยวรรณ์ 1
65 วัลยา ชาญโกเวทย์ 1
66 พรรณมาศ คันฉาย 1
67 ฆรณี หมื่นรักษ์ 1
68 ธัญญา เศรษฐชัย 1
69 นวลศรี ธรรมเศวต 1
70 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
71 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
72 Jittima Chatchawansaisin 1
73 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
74 Chayaporn Supachartwong 1
75 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
76 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
77 Chonticha Srisawang 1
78 Phanphen Wattanaarsakit 1
79 วัฒนชัย สมิทธากร 1
80 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
81 Anawatch Mitpratan 1
82 สิทธิพร แอกทอง 1
83 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
84 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
85 Chariya Uiyyasathian 1
86 Acom Sornsute 1
87 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
88 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
89 Waraporn Siriterm 1
90 Kasidit Nootong 1
91 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
92 วินัย งามแสง 1
93 Jaitip Paiboon 1
94 สุพร ตั้งทางธรรม 1
95 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
96 อรุณี นาคทัต 1
97 สายฝน ควรผดุง 1
98 วาสนา เสียงดัง 1
99 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
100 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
101 พิศมัย ศรีอำไพ 1
102 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
103 สุภาพร กิตติการอำพล 1
104 สำรวล อุทินทุ 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 วัลลภ แย้มเหมือน 1
107 ชาลี พงษ์เจริญ 1
108 สำเริง แย้มโสภี 1
109 ดารารัตน์ เชื่อมชิต 1
110 สุวรรณ ปะวรรณจะ 1
111 สุวิชา ทองสิมา 1
112 ศิริเพ็ญ อิ่มสุข 1
113 สมพร พรมดี 1
114 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
115 ประสพศรี สุวรรณวงศ์ 1
116 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
117 Suchin Arunsawatwong 1
118 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
119 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
120 กมลชนก ยวดยง 1
121 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
122 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
123 Thanathon Sesuk 1
124 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
125 สุวดี ยาป่าคาย 1
126 อวย เกตุสิงห์ 1
127 ประธาน ดาบเพชร 1
128 ไววิทย์ พุทธารี 1
129 ลัดดาวัลย์ ลิ้มประวัติงาม 1
130 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
131 สุภักดิ์ พานิชวงศ์ 1
132 เดือนเพ็ญ คุโณปการวงศ์ 1
133 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
134 Rajalida Lipikorn 1
135 Walaisiri Muangsiri 1
136 Varunee Padmasankh 1
137 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
138 ปาน ตันตระกูล 1
139 Boonchai Sangpetngam 1
140 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
141 Chalermpol Leevailoj 1
142 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
143 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
144 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
146 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
148 Srilert Chotpantarat 1
149 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
150 กาญจนา แก้วเทพ 1
151 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
152 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
153 Wilai Anomasiri 1
154 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
155 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
156 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
157 ศิริชัย ศิริกายะ 1
158 Vanida Chantarateptawan 1
159 Somying Tumwasorn 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
161 ลลิตา วิเลิศปรีชาตระกูล 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
163 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
166 รุ่งทิพย์ เหล่าคำ 1
167 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
168 รัตนา ทองสมบุญ 1
169 ธวัชชัย สันติสุข 1
170 อรวรรณ สุนทรชัย 1
171 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
172 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
173 วิไล ชินธเนศ 1
174 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
175 อุทัย บุญประเสริฐ 1
176 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
178 อุมาพร ว่องอภิวัฒน์กุล 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
180 คัคนางค์ มณีศรี 1
181 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1
3 2529 1
4 2527 1
5 2521 1
6 2519 3
7 2518 3
8 2517 3
9 2516 2
10 2515 4
11 2514 6
12 2513 9
13 2507 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2537
2 ลักษณะนักวิทยาศาสตร์และผู้นำของพระยาอนุมานราชธน
ปี พ.ศ. 2529
3 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างสตรีนักวิชาชีพและสตรีนักธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2527
4 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประเทศไทย ปีสำมะโนประชากรสากล 1980
ปี พ.ศ. 2521
5 ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2519
6 การใช้คำ "และ" และ "แต่"
7 คุณวุฒิของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
8 สถานภาพทางวิชาการของสมาชิกสภาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2518
9 การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 การวิเคราะห์สถิติการเข้าเรียนของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
11 การวิเคราะห์สถิติการเรียนสำเร็จการศึกษาของประชากรไทย ปีสำมะโนประชากร 1970
ปี พ.ศ. 2517
12 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ระหว่างคนไทยต่างเชื้อชาติ
13 ลักษณะการกำหนดหน้าที่การงานให้ครูในโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
14 การศึกษาสถิติอาชญากรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2515
ปี พ.ศ. 2516
15 สัมพันธภาพระหว่างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ และการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาของคนไทยบางกลุ่ม
16 ภูมิหลังทางการศึกษาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2515
17 เวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
18 เกณฑ์ปกติของพฤติกรรมบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
19 มโนภาพของความมีอาวุโสในสังคมไทย
20 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับความมีอาวุโส ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2514
21 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นของประเทศไทย
22 การประเมินผลการประชุมอบรมครูหลักสูตรผู้นำอนุกาชาด ส่วนกลาง
23 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลเพื่อรองรับวิทยฐานะของโรงเรียนมัธยมศึกษา
24 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคน สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการในประเทศไทย
25 การคาดคะเนความต้องการอาคารสถานที่เรียนระดับประถมศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
26 ลักษณะการสูญเปล่าทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2513
27 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เวลาเรียนโดยการฟังในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
28 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยถึงปี พ.ศ. 2511
29 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลย์ สำหรับไทย
30 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
31 การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู
32 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของโรงเรียนรัฐบาลในอำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร ปี พ.ศ. 2512
34 การสำรวจและพยากรณ์ความต้องการอาคารสถานที่เรียนของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
35 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2507
36 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม
37 การศึกษาสถานะครูของประเทศในภาคพื้นอาเซีย
38 ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยม