ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 สมรรถนะและคุณลักษณะการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ชนิดจุดระเบิดด้วยการอัดเมื่อใช้เชื้อเพลิงร่วมก๊าซชีวมวล-ปาล์มไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2557
2 คุณลักษณะการสเปรย์และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2554
3 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราและการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาชุดอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลให้สามารถใช้ก๊าชเป็นเชื้อเพลิงร่วมสำหรับเครื่องปั่นไฟ
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีแจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ระบบปรับอากาศ
6 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศ
7 คุณลักษณะการสเปรย์และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซล
8 การใช้คาวิเทชั่นกระตุ้นปฏิกิริยาเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
9 การสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และการศึกษาผลกระทบต่อสมรรถนะ การปล่อยสารมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอล และน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการทดสอบ ระยะเวลาสั้นและยาว
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาอากาศพลศาสตร์ของรถบรรทุกเล็กที่ติดอุปรกรณ์เสริมและแนวทางการประหยัดพลังงาน
11 การศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของลำพุ่งเชื้อเพลิงเหลวที่มีความเร็วมากกว่าเสียงและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดของเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง
ปี พ.ศ. 2550
12 การสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วผลกระทบต่อสมรรถนะการปล่อยมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง
13 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2549
14 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2548
15 การผลิตน้ำ Bio diesel จากน้ำมันพืชใช้แล้วและศึกษาผลกระทบต่อเครื่องยนต์
16 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และศึกษาผลกระทบต่อเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2547
17 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2541
18 การออกแบบเครื่องกรองควันดำแบบแห้งของเครื่องยนต์ดีเซล