ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 คุณลักษณะการสเปรย์และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสม ดีเซล-ไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2558
2 สมรรถนะและคุณลักษณะการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ชนิดจุดระเบิดด้วยการอัดเมื่อใช้เชื้อเพลิงร่วมก๊าซชีวมวล-ปาล์มไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2557
3 คุณลักษณะการสเปรย์และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของลำพุ่งเชื้อเพลิงเหลวที่มีความเร็วมากกว่าเสียงและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดของเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง
ปี พ.ศ. 2554
5 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราและการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาชุดอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลให้สามารถใช้ก๊าชเป็นเชื้อเพลิงร่วมสำหรับเครื่องปั่นไฟ
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีแจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ระบบปรับอากาศ
8 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศ
9 คุณลักษณะการสเปรย์และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซล
10 การใช้คาวิเทชั่นกระตุ้นปฏิกิริยาเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
11 คุณลักษณะการสเปรย์และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซล
12 การสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และการศึกษาผลกระทบต่อสมรรถนะการปล่อยสารมลพิษ และการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอล และน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการทดสอบระยะเวลาสั้นและยาว
13 การสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และการศึกษาผลกระทบต่อสมรรถนะ การปล่อยสารมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอล และน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการทดสอบ ระยะเวลาสั้นและยาว
ปี พ.ศ. 2551
14 การศึกษาอากาศพลศาสตร์ของรถบรรทุกเล็กที่ติดอุปรกรณ์เสริมและแนวทางการประหยัดพลังงาน
15 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
16 การศึกษาอากาศพลศาสตร์ของรถบรรทุกเล็กที่ติดอุปกรณ์เสริมและแนวทางการประหยัดพลังงาน
17 การศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของลำพุ่งเชื้อเพลิงเหลวที่มีความเร็วมากกว่าเสียงและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดของเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง
ปี พ.ศ. 2550
18 การสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และการศึกษาผลกระทบต่อสมรรถนะการปล่อยสารมลพิษ และการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอล และน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการทดสอบระยะเวลาสั้นและยาว
19 การสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว ผลกระทบต่อสมรรถนะการปล่อยมลพิษ และการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมเอาทานอลเป็นเชื้อเพลิง
20 การสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วผลกระทบต่อสมรรถนะการปล่อยมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง
21 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2549
22 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
23 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2548
24 การผลิตน้ำ Bio diesel จากน้ำมันพืชใช้แล้วและศึกษาผลกระทบต่อเครื่องยนต์
25 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และศึกษาผลกระทบต่อเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2547
26 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2541
27 การออกแบบเครื่องกรองควันดำแบบแห้งของเครื่องยนต์ดีเซล