ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประจักร บัวผัน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ประจักร บัวผัน,
- ประจักร บัวพัน,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
2 การบริหารโครงการสุขภาพของหัวหน้าสถานีอนามัย เขตสาธารณสุขที่ 10
ปี พ.ศ. 2554
3 ประสิทธิผลการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ในรายวิชาการบริหารโครงการสาธารณสุข
4 ประสิทธิผลการเรียนของนักศึกษาปริญญาโท ในรายวิชาหลักการบริหารสาธารณสุข
5 ประสิทธิผลการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ในรายวิชาการบริหารโครงการสาธารณสุข
6 การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขตสาธารณสุขที่ 10
7 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
8 การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้างานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
9 การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขตสาธารณสุขที่ 10
10 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
11 ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารมีผลต่อสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
12 แรงจูงใจที่มีต่อการบริหารโครงการสุขภาพของหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดขอนแก่น
13 การมีส่วนร่วมในการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2552
14 ค่าใช้จ่ายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนจากการดื่มสุราจังหวัดขอนแก่น
15 ค่าใช้จ่ายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนจากการดื่มสุราจังหวัดขอนแก่น
16 การดำเนินงานทันตสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุข ในสถานีอนามัย จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
17 แรงจูงใจและการสนับสนุนองค์กร ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 การบริหารโครงการสุขภาพของหัวหน้าสถานีอนามัย เขตสาธารณสุขที่ 10
19 ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานโครงการเมืองไทยแข็งแรง ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนยน์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
20 แรงจูงใจและการสนับสนุนองค์กร ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานโครงการเมืองไทยแข็งแรง ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนยน์สุขภาพชุมชน จังหวัดขแนก่น
22 ค่าใช้จ่ายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนจากการดื่มสุราจังหวัดขอนแก่น
23 แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการ และบริหารการเงินการคลัง โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
24 แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์
25 ค่าใช้จ่ายและผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
26 ค่าใช้จ่ายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนจากการดื่มสุราจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
27 การพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
28 การพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การสนับสนุนจากองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์
30 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี
31 การปฎิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลตำบล จังหวัดนครราชสีมา
32 การปฏิบัติงานคุณภาพระบบยาตามเกณฑ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12
33 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความขัดแย้งของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
34 การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12
35 การปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวชของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น
36 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา
37 การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเวชสถิติในโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10
38 การปฏิบัติงานตามโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนระบบประกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี
39 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
40 ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารองค์กร ที่มีผลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าสถานีอนามัย เขตโซนเหนือ จังหวัดขอนแก่น
41 การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้างานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น
42 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
43 บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อกระบวนการจัดการความรู้ของบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักบริหารงานสาธารณสุขในเทศบาล เขตสาธารณสุขที่ 12
45 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดหนองคาย
46 ปัจจัยทางการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานีอนามัยพื้นที่อำเภอโซนใต้ จังหวัดขอนแก่น
47 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดขอนแก่น
48 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
49 บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุดรธานี
50 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์
51 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี
52 การสนับสนุนองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานระบาดวิทยาโรคติดต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดเลย
53 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการบริหารโครงการสุขภาพของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดชัยภูมิ
54 การพัฒนาบุคลากรของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดชัยภูมิ
55 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของคณะกรรมการปงทุนหลักประกันสุขภาพ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
56 ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารมีผลต่อสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
57 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
58 การบริหารงานพัสดุของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
59 ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน ด้านการประเมินผลของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์
60 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
61 แรงจูงใจที่มีผลต่อการบริหารโครงการสุขภาพของหัวหน้าสถานีอนามัยจังหวัดขอนแก่น
62 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดขอนแก่น
63 การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนส้มกบ ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
64 การดำเนินงานด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานีอนามัย จังหวัดชัยภูมิ
65 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประธานเครือข่ายระดับหมู่บ้านสังกัดเครือข่ายชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านสวนมอญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
66 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
67 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
68 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
69 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองคาย
70 แรงจูงใจที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
71 การพัฒนาคุณภาพบริหารอย่างต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
72 การสนับสนุนจากองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี
73 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทย ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองคาย