ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประจวบ ฉายบุ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 4
5 2552 5
6 2551 6
7 2550 3
8 2549 3
9 2548 3
10 2547 3
11 2538 2
12 543 60
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตปลานิลร่วมกับปลาช่อนในระบบอะควาโปนิคส์ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพและปลอดภัย (ปี 2557)
ปี พ.ศ. 2555
2 การผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยในการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
3 การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตสัตว์น้ำระบบอะควาโปนิคส์เพื่อเพิ่มผผลผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพและปลอดภัย
4 การผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยในการส่งออก
ปี พ.ศ. 2553
5 แนวทางการผลิตปลาบู่ขนาด 300 กรัม - 600 กรัมเชิงพาณิชย์ในระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยในการส่งออก
6 ผลของการใช้วัสดุดูดซับบางชนิดต่อการรอดตายและความเครียดในระหว่างการลำเลียงขนส่งปลาสวยงาม
7 การใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมผักกาดดอง ที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นในการเลี้ยงเพรียงทราย
8 ปัจจัยเศรษฐกิจ-สังคมและสิ่งแวดล้อมบางประการ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของประชาชนในแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
9 แนวทางการผลิตปลาบู่ขนาด 300-600 กรัมเชิงพาณิชย์ในระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยในการส่งออก
10 ผลของไขมันที่เสริมในอาหารเม็ดสำเร็จรูป ต่ออัตราการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อและผลตอบแทน ในการเลี้ยงปลานิลแปลงแพศ
11 การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในบ่อซีเมนต์ระบบหมุนเวียน ร่วมกับระบบการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์
12 ผลกระทบของไกลโฟเสทและพาราควอตต่อปลานิลและปลาตะเพียนขาว
13 ผลของการเสริมแป้งข้าวเจ้าและน้ำมันรำข้าวในอาหารเม็ดสำเร็จรูป ต่ออัตราการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของปลานิลแปลงเพศ
ปี พ.ศ. 2551
14 ผลของ Growth hormone analog ต่อการเติบโต และการพัฒนา อวัยวะสืบพันธุ์ของปลาบึก
15 การจัดการอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปิงตอนบน เพื่อให้เกิดโอกาสความมั่นคงทางสังคมและลดความเสี่ยงทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
16 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [Geographic Information System, GIS] เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาในกระชังในกว๊านพะเยา
17 คลอลาเจนในเศษเหลือปลาจีน [Silver carp, Hypophthalmichthys molitrix) จากกระบวนการผลิตปลาส้ม
18 แนวทางการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ของทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่
19 แนวทางการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้สารพิษทางการเกษตรในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
20 ผลของ Growth hormone analog ต่อการเจริญเติบโต และการเจริญพันธุ์ของปลาบึก
21 การจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตปลานิลในภาคเหนือ
22 การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมน จากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2549
23 แนวทางการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารพิษทางการเกษตรในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
24 กลยุทธ์เพื่อลดการใช้สารพิษทางการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่
25 การจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตปลานิลในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
26 แนวทางการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารพิษทางการเกษตรในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
27 กลยุทธ์เพื่อลดการใช้สารพิษทางการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่
28 การจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตปลานิลในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
29 การใช้เทคนิคการประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพเพื่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรต่อลำน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
30 การใช้เทคนิคการประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพเพื่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรต่อลำน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
31 การใช้ไส้เดือนน้ำที่พบท้องถิ่นในระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามวัยรุ่นขนาด 5-8 เซนติเมตร
ปี พ.ศ. 2538
32 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค็มและโพวิโดนไอโอดีน ที่มีต่อ การตายของกุ้งกุลาดำ
33 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค็ม และโพวิโดนไอโอดีน ที่มีต่อการตายของกุ้งกุลาดำ