ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประคอง กรรณสูต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 50
2 สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ 6
3 กานต์มณี ศักดิ์เจริญ 6
4 อุ่นตา นพคุณ 6
5 กล่อมจิตต์ พลายเวช 4
6 ศจี จันทวิมล 4
7 สุนทรี หังสสูต 3
8 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 2
9 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 2
10 จ้อย นันทิวัชรินทร์ 2
11 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
12 ลักษณา วุฑฒยากร 2
13 ไพฑูรย์ บุณยะเวศ 2
14 มานีนวล จั่นสัญจัย 2
15 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2
16 ดิลก บุญเรืองรอด 1
17 ผลิวัลย์ รองสวัสดิ์ 1
18 นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ 1
19 เปรมวัลย์ วาริธร 1
20 ดรุณี ณ ลำปาง 1
21 ทวี แทนหนู 1
22 จตุพร สุทธิวิวัฒน์ 1
23 จรรยา มีวาสนา 1
24 อัจฉรา ดิสวัฒน์ 1
25 แผน เจียระนัย 1
26 ประเสริฐ พงศ์พิสิฐสันต์ 1
27 ศุภรัตน์ สุขสมนิล 1
28 เบญจมาศ ภูติพันธุ์ 1
29 นิภา เมธธาวิชัย 1
30 ฐะปะนีย์ นาครทรรพ 1
31 วรรณา บัวเกิด 1
32 จุรี อุศุภรัตน์ 1
33 ภิญญาพร นิตยะประภา 1
34 นวนิตย์ อินทรามะ 1
35 จิรภา นาคสมพงษ์ 1
36 นวลลออ ไชยมงคล 1
37 อุทัย ทุติยะโพธิ 1
38 จีรวรรณ สร้อยน้ำ 1
39 อำไพ สุจริตกุล 1
40 มารศรี ศิวรักษ์ 1
41 เพ็ญพิมล (วามานนท์) เชี่ยวนาวิน 1
42 จุลริณี ปั้นสังข์ 1
43 จงกลณี อรุณไพโรจน์ 1
44 กิ่งแก้ว บุญฤทธิกุล 1
45 วาสนา นิกรพันธุ์ 1
46 บุตศรี นารี 1
47 กนกวรรณ อรสุทธิกุลชัย 1
48 อาภาพร กาญจนอัศว์ 1
49 จิรพันธ์ จันทรศรีวงศ์ 1
50 ทรงศรี อักษรเสือ 1
51 ทรรศนีย์ กุลกลการ 1
52 ภัทร์ภูรี ประยูรเกียรติ 1
53 กำธร เชื้อเจ็ดตน 1
54 จิต เอียดสังข์ 1
55 กิติยวดี บุญซื่อ 1
56 ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา 1
57 ทวีป ศิริรัศมี 1
58 บวรศรี ยาบาดัน 1
59 วรลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา 1
60 กุลกาญจน์ บ่อทรัพย์ 1
61 ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ 1
62 ฉวีวรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร 1
63 วลัยรัตน์ อัศเวศน์ 1
64 ไพลิน ไชยเสนะ 1
65 อุไร ชุ่มเย็น 1
66 อุทัย หุติยะโพธิ 1
67 ศิริพร สุวรรณะ 1
68 วิไลวรรณ สันถวะโกมล 1
69 อัมพร กิจงาม 1
70 วาสนา พานิชการ 1
71 สุจริต เพียรชอบ 1
72 ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล 1
73 สุจิตต์ รักษ์เผ่า 1
74 หรรษา สาหร่ายทอง 1
75 ฐานินี แจ่มจันทร์ 1
76 ณพิศร กฤตติกากุล 1
77 สุภาณี เตชะดำรงสิน 1
78 อารมย์ สนานภู่ 1
79 สุพิตร โชตินุกูล 1
80 อัญชลี แช่มชูกลิ่น 1
81 พัชรินทร์ ชันทอง 1
82 ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี 1
83 เบ็ญจมาศ ตันตยาภรณ์ 1
84 เสนาะ ทั่วทิพย์ 1
85 สุปราณี อัทธเสรี 1
86 สุพัตรา ไชยศิริ 1
87 สาธิต จันทรวินิจ 1
88 ชุติมา สัจจานันท์ 1
89 อุทพินธุ์ จิตราทร 1
90 อรพรรณ โคตมานุรักษ์ 1
91 วารณี นาคบุตร 1
92 ดิเรก ศรีสุโข 1
93 วิรัตน์ วสะยางกูร 1
94 สายหยุด เขียวดอกน้อย 1
95 มุกดา อานันทสิทธิ์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
97 สัตพร อังไพบูลย์ 1
98 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
99 ประกอบ ตั้งคำ 1
100 พรทิพย์ วัฒนสุวกุล 1
101 อัมพร ปั้นศรี 1
102 ทวีป อภิสิทธิ์ 1
103 ศิริวรรณ ตันย้ง 1
104 ทัศนา หาญพล 1
105 พร้อมพรรณ เสนาพิทักษ์ 1
106 จิตรา ทับแสง 1
107 แม้นมาส ชวลิต 1
108 ดวงพร สุภชัยพานิชพงศ์ 1
109 สุรพล อรุณรัตน์ 1
110 ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล 1
111 ส่งศรี รัตนาจารย์ 1
112 บุบผา เจริญทรัพย์ 1
113 ภัทรา จินดาศรี 1
114 สุภาพร นาทีกาญจนกุล 1
115 กนกวรรณ ศุภกิจ 1
116 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
117 ประจักร อินจันทร์ 1
118 พนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ์ 1
119 โกเมศ จันทร์เกษ 1
120 เดชณรงค์ สุภิมารส 1
121 จุฑามาศ สุวรรณโครธ 1
122 เบญจวรรณ เกียรติสารพิภพ 1
123 โกมล สรรคเสรณี 1
124 ดรุณี ญาณวัฒนา 1
125 นงนารถ วิทูรปัญญากิจ 1
126 นรินทร์ บุญชู 1
127 จาระไน แกลโกศล 1
128 ประพีร์ อุ่นจิตติ 1
129 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
130 ธนิต ทองธัญญะ 1
131 สุธันนี กี่ศิริ 1
132 ทองหยด ประทุมวงศ์ 1
133 เรืองศรี จุลละจินดา 1
134 สุนิตย์ เย็นสบาย 1
135 อุ่นตา นพคุณ 1
136 ทัศนีย์ จิรารัตน์วัฒนา 1
137 อุบล รอดเอี่ยม 1
138 ศุภลักษณ์ รัตนมณีฉัตร 1
139 สุเทพ ไชยบุตร 1
140 ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 1
141 ปิยะชาติ แสงอรุณ 1
142 เอกศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ 1
143 ประดับ อนุศาสน์ 1
144 มานิตย์ สีสง่า 1
145 ขวัญใจ อุตราภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2536 1
2 2535 1
3 2534 3
4 2533 2
5 2531 2
6 2530 4
7 2529 5
8 2528 4
9 2527 5
10 2526 1
11 2525 2
12 2524 2
13 2523 3
14 2522 9
15 2521 9
16 2520 11
17 2519 8
18 2518 9
19 2517 1
20 2516 5
21 2515 5
22 2514 5
23 2513 4
24 2512 5
25 2511 6
26 2510 2
27 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2536
1 การประเมินการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบงานทะเบียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
2 การพัฒนาแบบวัดภาคปฏิบัติกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2534
3 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักศึกษาผู้ใหญ่สตรีต่างกลุ่ม หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4 การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
5 การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลตำรวจตามการรับรู้ของผู้ป่วย พยาบาล และผู้บริหารการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2533
6 การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนพณิชยการ
7 การพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูทะเบียนวัดผล ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
8 เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
9 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการอ่านและเขียนพยัญชนะไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยการสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์พยัญชนะกับชื่อสัตว์
ปี พ.ศ. 2530
10 ผลการวิจัยทางการศึกษาในโครงการร่วมระหว่างทหารและพลเรือนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 การวิเคระห์ตัวประกอบของประสิทธิภาพการสอน ของครูคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ตามการประเมินโดยตนเองและนักเรียน
12 ระดับการรู้หนังสือขั้นพื้นฐานของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตย: การศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
13 ผลของการเล่นของเล่นที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2529
14 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์แบบเลือกตอบที่สร้างตัวลวงด้วยวิธีต่างกัน
15 การเปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพอนามัยตนนเอง ภายใต้โครงการสาธารณสุขมูลฐานของประชากร ในกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในเขตรอบในและรอบนอก
16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรระหว่างกลุ่ม ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยทบวงมหาวิทยาลัย และโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
17 การหาประสิทธฺภาพของชุดเทป / แผ่นโปร่งใสเรื่อง "การเขียนรายงานการค้นคว้า" เพื่อส่งเสริมการใช้หนังสือและห้องสมุดในระดับอาชีวศึกษา
18 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้คำถามของครูในการเรียนการสอนวิชาเคมี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2528
19 การเปลี่ยนแปลงคำตอบในการสอบซ้ำของแบบสอบคัดเลือกตอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
20 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างประการศึกษา 2510-2525
21 ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนในส่วนกลาง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
22 ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน สาขาการศึกษานอกโรงเรียน ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
23 การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จากแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถาที่รับต่างกัน และบุคคลที่ออกจดหมายนำและจดหมายติดตามที่ต่างกัน
24 ความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ต่อบทบาทของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
25 ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ทั่วไป จุดประสงค์รายวิชา และเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาบังคับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรพุทธศักราช 2521 กับค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ
26 บทบาททางวิชาการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค ตามทัศนะของข้าราชการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค
27 ปัญหาในการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ สาขาพาณิชยกรรมโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2526
28 ผลของคำสั่งชี้แจงและการจัดเรียงลำดับข้อคำถาม ที่มีต่อคะแนนการสอบและค่าความเที่ยง ของแบบสอบวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2525
29 การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ
30 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยทั้ง 4 สถาบัน เกี่ยวกับการเตรียมตัวทางด้านวิชาการ ที่ได้รับจากโรงเรียนเตรียมทหาร
ปี พ.ศ. 2524
31 การวิเคราะห์เนื้อหางานเขียนภาษาอังกฤษด้านห้องสมุด และบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย
32 การสำรวจปริมาณและคุณภาพของหนังสือภาษาอังกฤษ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเทศไทย ในหอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2523
33 การใช้เวลาว่างของนักเรียนสองผลัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
34 การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างครูช่าง และผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเกี่ยวกับภาระงานของครูช่าง
35 การศึกษาการจัดและการดำเนินกิจกรรมทางด้านโครงการทดลอง และโครงการฝึกอบรมของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำกาค
ปี พ.ศ. 2522
36 การบริหารงานการจัดหมู่หนังสือและการทำบัตรรายการ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
37 การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานเขียนและงานวิจัยทางการแพทย์ ของคณาจารย์ คณะแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38 การประเมินผล "โครงการทอดผ้าป่าหนังสือฯ" ระหว่าง 5 ธันวาคม 2519
39 การสำรวจการใช้เครื่องถ่ายเอกสารของห้องสมุดในประเทศไทย
40 ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของ ม.ล. ศรีฟ้า มหาวรรณ
41 การอนุรักษ์วัสดุของห้องสมุดในเขตกรุงเทพมหานคร
42 การสำรวจสภาพและการใช้ห้องสมุดธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ ในกรุงเทพมหานคร
43 ปัญหาการสอนชั้นเด็กเล็กในสามจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
44 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวรรณคดีไทย เรื่อง "ลิลิตตะเลงพ่าย" โดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และกระบวนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2521
45 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย และวิชาวิธีสอนภาษาไทย กับผลการฝึกสอนวิชาภาษาไทย ของนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่
46 การวิเคราะห์เนื้อหา "สาส์นสมเด็จ" เพื่อใช้อ้างอิงและประกอบการวิจัย
47 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ และทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
48 ปัญหาของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในการใช้ห้องสมุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2519
49 การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารห้องสมุดของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
50 การประเมินผลการอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2512-2519
51 การประเมินคุณค่าหนังสืออ้างอิงที่พิมพ์ในประเทศไทย
52 การสร้างเกณฑ์ประเมินโรงเรียนอาชีวศึกษา แผนกพณิชยการ
53 การสำรวจความสนใจการอ่านของครูในโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
54 การศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55 ปัญหาการใช้หนังสือและวัสดุห้องสมุดประกอบการวิจัยขั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2510-2517
56 การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2519
57 การสำรวจความสนใจในการอ่านของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58 อิทธิพลของรายการโทรทัศน์ภาคหัวค่ำ ต่อการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
59 ผลการฝึกงานห้องสมุดต่อการปฏิบัติงานอาชีพบรรณารักษ์
60 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนนายทหารและนายตำรวจ
61 การใช้บริการห้องสมุดของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
62 การสำรวจความสนใจในการอ่านของผู้อ่านในหอสมุดแห่งชาติ
63 การสอนวิธีใช้ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
64 การสำรวจการอ่านของนิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2519
65 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
66 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาคใต้ของประเทศไทย
67 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคเหนือของประเทศไทย
68 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
69 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย
70 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาวิทยาลัยสวนสุนันทา
71 มโนทัศน์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา
72 การวิเคราะห์ค่าใช่จ่ายรายหัวในการผลิตครูของวิทยาลัยครูนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2518
73 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลทางการเรียนกับทักษะกิจกรรมพลศึกษา
74 การพัฒนาแบบสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 และ 2 เพื่อใช้กับนักศึกษาวิทยาลัยครูสกลนคร
75 การติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
76 การศึกษาความสนใจและความต้องการในการอ่านวรรณกรรมสังคมศาสตร์ไทยของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
77 ปัญหาการใช้หนังสือและวัสดุห้องสมุดประกอบการวิจัยวิชาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2507-2516
78 การสำรวจสถานภาพการทำงานของบัณฑิต (ปีการศึกษา 2502-2516) และมหาบัณฑิต (ปีการศึกษา 2507-2516) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79 การวิเคราะห์แบบสอบสัมฤทธิผลวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
80 การวิเคราะห์ข้อสอบแบบแบตเตอรีคัดเลือกของโรงเรียนเทคนิค ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
81 การประเมินค่าวารสารภาษาไทยที่ใช้ในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2517
82 ปัญหาการใช้หนังสือและวัสดุห้องสมุดประกอบการวิจัยวิชาการศึกษา ในประเทศไทย ระหว่างปีการศึกษา 2510-2515
ปี พ.ศ. 2516
83 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางกีฬากับการปรับตัวทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
84 การศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยกามโรคในประเทศไทย
85 ปัญหาการบริหารงานการทำบัตรรายการของห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
86 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับทักษะการเล่นบาสเกตบอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
87 ปัญหาและความต้องการทางด้านสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ ของเยาวชนในศูนย์ฝึกเยาวชนชนบท ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2515
88 การวิเคราะห์ข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาครูประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
89 ผลของการใช้การสอนแบบต่าง ๆ ต่อสัมฤทธิผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
90 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการ และผลการสอบคัดเลือกวิชาเอกกับความสำเร็จในการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
91 ค่านิยมของบิดา-มารดานักเรียนวัยรุ่นจากครอบครัวต่างระดับฐานะทางสัมคมและเศรษฐกิจ
92 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการ และผลการสอบคัดเลือกวิชาเอกกับความสำเร็จในการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2514
93 ความแม่นตรงของแบบทดสอบความถนัดเชิงกล ในการพยากรณ์การศึกษา ระดับวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ
94 ความแม่นตรงของแบบทดสอบความถนัดเชิงกล ในการพยากรณ์การศึกษา ระดับวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ
95 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
96 สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรประโยคครูประถม
97 ปัญหาในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บังคับเรียน ของสถานศึกษาฝึกหัดครู
ปี พ.ศ. 2513
98 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
99 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางสมองของนักเรียนชาวเขา และของนักเรียนพื้นราบในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
100 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
101 ปกติวิสัยของข้อทดสอบสมรรถภาพทางสมองที่ใช้กับนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาตอนปลายจังหวัดพระนคร
ปี พ.ศ. 2512
102 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับการเชื่อถือโชคลาง ของนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2511
103 การพัฒนาข้อทดสอบสมรรถภาพทางสมองเพื่อใช้กับนักเรียนไทย ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
104 การพัฒนาข้อทดสอบความถนัดเชิงจักรกล สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา
105 การพัฒนาข้อทดสอบสมรรถภาพทางสมองเพื่อใช้กับนักเรียนไทย ในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
106 การวิเคราะห์และคาดคะเนความต้องการครูระดับประถมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2511
107 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
108 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
109 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
110 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลีย ในปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค
111 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
112 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. 2510
113 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกศิลปะ ปีการศึกษา 2506 และผลการเรียนเมื่อเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ เฉพาะหมวดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
114 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกศิลปะ ปีการศึกษา 2506 และผลการเรียนเมื่อเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ เฉพาะหมวดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา