ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประคอง กรรณสูต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 50
2 สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ 6
3 กานต์มณี ศักดิ์เจริญ 6
4 อุ่นตา นพคุณ 6
5 กล่อมจิตต์ พลายเวช 4
6 ศจี จันทวิมล 4
7 สุนทรี หังสสูต 3
8 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 2
9 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
10 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 2
11 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2
12 จ้อย นันทิวัชรินทร์ 2
13 มานีนวล จั่นสัญจัย 2
14 ลักษณา วุฑฒยากร 2
15 ไพฑูรย์ บุณยะเวศ 2
16 สุปราณี อัทธเสรี 1
17 ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี 1
18 สุพัตรา ไชยศิริ 1
19 สัตพร อังไพบูลย์ 1
20 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
21 เบ็ญจมาศ ตันตยาภรณ์ 1
22 สาธิต จันทรวินิจ 1
23 ชุติมา สัจจานันท์ 1
24 วิรัตน์ วสะยางกูร 1
25 สายหยุด เขียวดอกน้อย 1
26 ดวงพร สุภชัยพานิชพงศ์ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 มุกดา อานันทสิทธิ์ 1
29 อุทพินธุ์ จิตราทร 1
30 อรพรรณ โคตมานุรักษ์ 1
31 เสนาะ ทั่วทิพย์ 1
32 พรทิพย์ วัฒนสุวกุล 1
33 ทวีป อภิสิทธิ์ 1
34 อัมพร ปั้นศรี 1
35 ทัศนา หาญพล 1
36 ศิริวรรณ ตันย้ง 1
37 บวรศรี ยาบาดัน 1
38 วรลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา 1
39 ประกอบ ตั้งคำ 1
40 วารณี นาคบุตร 1
41 ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล 1
42 สุรพล อรุณรัตน์ 1
43 บุบผา เจริญทรัพย์ 1
44 ส่งศรี รัตนาจารย์ 1
45 พร้อมพรรณ เสนาพิทักษ์ 1
46 จิตรา ทับแสง 1
47 แม้นมาส ชวลิต 1
48 สุธันนี กี่ศิริ 1
49 พนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ์ 1
50 ประจักร อินจันทร์ 1
51 กนกวรรณ ศุภกิจ 1
52 เดชณรงค์ สุภิมารส 1
53 โกเมศ จันทร์เกษ 1
54 ธนิต ทองธัญญะ 1
55 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
56 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
57 จุฑามาศ สุวรรณโครธ 1
58 นรินทร์ บุญชู 1
59 นงนารถ วิทูรปัญญากิจ 1
60 ประพีร์ อุ่นจิตติ 1
61 จาระไน แกลโกศล 1
62 เบญจวรรณ เกียรติสารพิภพ 1
63 พัชรินทร์ ชันทอง 1
64 ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 1
65 สุเทพ ไชยบุตร 1
66 สุนิตย์ เย็นสบาย 1
67 เรืองศรี จุลละจินดา 1
68 ทัศนีย์ จิรารัตน์วัฒนา 1
69 อุ่นตา นพคุณ 1
70 ภัทรา จินดาศรี 1
71 สุภาพร นาทีกาญจนกุล 1
72 กุลกาญจน์ บ่อทรัพย์ 1
73 ทองหยด ประทุมวงศ์ 1
74 เอกศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ 1
75 ปิยะชาติ แสงอรุณ 1
76 มานิตย์ สีสง่า 1
77 ประดับ อนุศาสน์ 1
78 อุบล รอดเอี่ยม 1
79 ศุภลักษณ์ รัตนมณีฉัตร 1
80 ดิเรก ศรีสุโข 1
81 จิรพันธ์ จันทรศรีวงศ์ 1
82 ดรุณี ณ ลำปาง 1
83 เปรมวัลย์ วาริธร 1
84 จตุพร สุทธิวิวัฒน์ 1
85 ประเสริฐ พงศ์พิสิฐสันต์ 1
86 กนกวรรณ อรสุทธิกุลชัย 1
87 เพ็ญพิมล (วามานนท์) เชี่ยวนาวิน 1
88 จุลริณี ปั้นสังข์ 1
89 จรรยา มีวาสนา 1
90 นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ 1
91 นิภา เมธธาวิชัย 1
92 ฐะปะนีย์ นาครทรรพ 1
93 วรรณา บัวเกิด 1
94 ทวี แทนหนู 1
95 ดิลก บุญเรืองรอด 1
96 ผลิวัลย์ รองสวัสดิ์ 1
97 จงกลณี อรุณไพโรจน์ 1
98 กิ่งแก้ว บุญฤทธิกุล 1
99 อุทัย ทุติยะโพธิ 1
100 จีรวรรณ สร้อยน้ำ 1
101 ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล 1
102 ขวัญใจ อุตราภรณ์ 1
103 โกมล สรรคเสรณี 1
104 ดรุณี ญาณวัฒนา 1
105 นวลลออ ไชยมงคล 1
106 จิรภา นาคสมพงษ์ 1
107 วาสนา นิกรพันธุ์ 1
108 บุตศรี นารี 1
109 จุรี อุศุภรัตน์ 1
110 อำไพ สุจริตกุล 1
111 ภิญญาพร นิตยะประภา 1
112 นวนิตย์ อินทรามะ 1
113 เบญจมาศ ภูติพันธุ์ 1
114 ศุภรัตน์ สุขสมนิล 1
115 จิต เอียดสังข์ 1
116 กิติยวดี บุญซื่อ 1
117 ไพลิน ไชยเสนะ 1
118 อุไร ชุ่มเย็น 1
119 หรรษา สาหร่ายทอง 1
120 ฐานินี แจ่มจันทร์ 1
121 กำธร เชื้อเจ็ดตน 1
122 ภัทร์ภูรี ประยูรเกียรติ 1
123 ฉวีวรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร 1
124 วลัยรัตน์ อัศเวศน์ 1
125 ทวีป ศิริรัศมี 1
126 ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา 1
127 ทรงศรี อักษรเสือ 1
128 ทรรศนีย์ กุลกลการ 1
129 ณพิศร กฤตติกากุล 1
130 สุภาณี เตชะดำรงสิน 1
131 วาสนา พานิชการ 1
132 สุจริต เพียรชอบ 1
133 อัญชลี แช่มชูกลิ่น 1
134 มารศรี ศิวรักษ์ 1
135 แผน เจียระนัย 1
136 อัจฉรา ดิสวัฒน์ 1
137 อัมพร กิจงาม 1
138 วิไลวรรณ สันถวะโกมล 1
139 อารมย์ สนานภู่ 1
140 สุพิตร โชตินุกูล 1
141 สุจิตต์ รักษ์เผ่า 1
142 อาภาพร กาญจนอัศว์ 1
143 อุทัย หุติยะโพธิ 1
144 ศิริพร สุวรรณะ 1
145 ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2542 1
2 2536 2
3 2535 1
4 2534 3
5 2533 2
6 2531 2
7 2530 4
8 2529 5
9 2528 4
10 2527 5
11 2526 1
12 2525 2
13 2524 2
14 2523 3
15 2522 9
16 2521 9
17 2520 11
18 2519 8
19 2518 9
20 2517 1
21 2516 5
22 2515 5
23 2514 5
24 2513 4
25 2512 5
26 2511 6
27 2510 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ชั้นปีของรุ่นปีการศึกษา 2527
ปี พ.ศ. 2536
2 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ชั้นปีของรุ่นปีการศึกษา 2527
3 การประเมินการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบงานทะเบียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
4 การพัฒนาแบบวัดภาคปฏิบัติกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2534
5 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักศึกษาผู้ใหญ่สตรีต่างกลุ่ม หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6 การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
7 การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลตำรวจตามการรับรู้ของผู้ป่วย พยาบาล และผู้บริหารการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2533
8 การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนพณิชยการ
9 การพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูทะเบียนวัดผล ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
10 เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
11 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการอ่านและเขียนพยัญชนะไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยการสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์พยัญชนะกับชื่อสัตว์
ปี พ.ศ. 2530
12 ผลการวิจัยทางการศึกษาในโครงการร่วมระหว่างทหารและพลเรือนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 การวิเคระห์ตัวประกอบของประสิทธิภาพการสอน ของครูคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ตามการประเมินโดยตนเองและนักเรียน
14 ระดับการรู้หนังสือขั้นพื้นฐานของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตย: การศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
15 ผลของการเล่นของเล่นที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2529
16 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์แบบเลือกตอบที่สร้างตัวลวงด้วยวิธีต่างกัน
17 การเปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพอนามัยตนนเอง ภายใต้โครงการสาธารณสุขมูลฐานของประชากร ในกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในเขตรอบในและรอบนอก
18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรระหว่างกลุ่ม ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยทบวงมหาวิทยาลัย และโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
19 การหาประสิทธฺภาพของชุดเทป / แผ่นโปร่งใสเรื่อง "การเขียนรายงานการค้นคว้า" เพื่อส่งเสริมการใช้หนังสือและห้องสมุดในระดับอาชีวศึกษา
20 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้คำถามของครูในการเรียนการสอนวิชาเคมี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2528
21 การเปลี่ยนแปลงคำตอบในการสอบซ้ำของแบบสอบคัดเลือกตอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
22 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างประการศึกษา 2510-2525
23 ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนในส่วนกลาง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
24 ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน สาขาการศึกษานอกโรงเรียน ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
25 การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จากแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถาที่รับต่างกัน และบุคคลที่ออกจดหมายนำและจดหมายติดตามที่ต่างกัน
26 ความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ต่อบทบาทของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
27 ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ทั่วไป จุดประสงค์รายวิชา และเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาบังคับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรพุทธศักราช 2521 กับค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ
28 บทบาททางวิชาการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค ตามทัศนะของข้าราชการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค
29 ปัญหาในการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ สาขาพาณิชยกรรมโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2526
30 ผลของคำสั่งชี้แจงและการจัดเรียงลำดับข้อคำถาม ที่มีต่อคะแนนการสอบและค่าความเที่ยง ของแบบสอบวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2525
31 การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ
32 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยทั้ง 4 สถาบัน เกี่ยวกับการเตรียมตัวทางด้านวิชาการ ที่ได้รับจากโรงเรียนเตรียมทหาร
ปี พ.ศ. 2524
33 การวิเคราะห์เนื้อหางานเขียนภาษาอังกฤษด้านห้องสมุด และบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย
34 การสำรวจปริมาณและคุณภาพของหนังสือภาษาอังกฤษ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเทศไทย ในหอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2523
35 การใช้เวลาว่างของนักเรียนสองผลัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
36 การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างครูช่าง และผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเกี่ยวกับภาระงานของครูช่าง
37 การศึกษาการจัดและการดำเนินกิจกรรมทางด้านโครงการทดลอง และโครงการฝึกอบรมของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำกาค
ปี พ.ศ. 2522
38 การบริหารงานการจัดหมู่หนังสือและการทำบัตรรายการ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
39 การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานเขียนและงานวิจัยทางการแพทย์ ของคณาจารย์ คณะแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40 การประเมินผล "โครงการทอดผ้าป่าหนังสือฯ" ระหว่าง 5 ธันวาคม 2519
41 การสำรวจการใช้เครื่องถ่ายเอกสารของห้องสมุดในประเทศไทย
42 ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของ ม.ล. ศรีฟ้า มหาวรรณ
43 การอนุรักษ์วัสดุของห้องสมุดในเขตกรุงเทพมหานคร
44 การสำรวจสภาพและการใช้ห้องสมุดธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ ในกรุงเทพมหานคร
45 ปัญหาการสอนชั้นเด็กเล็กในสามจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
46 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวรรณคดีไทย เรื่อง "ลิลิตตะเลงพ่าย" โดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และกระบวนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2521
47 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย และวิชาวิธีสอนภาษาไทย กับผลการฝึกสอนวิชาภาษาไทย ของนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่
48 การวิเคราะห์เนื้อหา "สาส์นสมเด็จ" เพื่อใช้อ้างอิงและประกอบการวิจัย
49 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ และทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
50 ปัญหาของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในการใช้ห้องสมุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2519
51 การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารห้องสมุดของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
52 การประเมินผลการอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2512-2519
53 การประเมินคุณค่าหนังสืออ้างอิงที่พิมพ์ในประเทศไทย
54 การสร้างเกณฑ์ประเมินโรงเรียนอาชีวศึกษา แผนกพณิชยการ
55 การสำรวจความสนใจการอ่านของครูในโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
56 การศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57 ปัญหาการใช้หนังสือและวัสดุห้องสมุดประกอบการวิจัยขั้นปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2510-2517
58 การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2519
59 การสำรวจความสนใจในการอ่านของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 อิทธิพลของรายการโทรทัศน์ภาคหัวค่ำ ต่อการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
61 ผลการฝึกงานห้องสมุดต่อการปฏิบัติงานอาชีพบรรณารักษ์
62 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนนายทหารและนายตำรวจ
63 การใช้บริการห้องสมุดของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
64 การสำรวจความสนใจในการอ่านของผู้อ่านในหอสมุดแห่งชาติ
65 การสอนวิธีใช้ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
66 การสำรวจการอ่านของนิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2519
67 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
68 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาคใต้ของประเทศไทย
69 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคเหนือของประเทศไทย
70 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
71 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย
72 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาวิทยาลัยสวนสุนันทา
73 มโนทัศน์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา
74 การวิเคราะห์ค่าใช่จ่ายรายหัวในการผลิตครูของวิทยาลัยครูนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2518
75 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลทางการเรียนกับทักษะกิจกรรมพลศึกษา
76 การพัฒนาแบบสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 และ 2 เพื่อใช้กับนักศึกษาวิทยาลัยครูสกลนคร
77 การติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78 การศึกษาความสนใจและความต้องการในการอ่านวรรณกรรมสังคมศาสตร์ไทยของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
79 ปัญหาการใช้หนังสือและวัสดุห้องสมุดประกอบการวิจัยวิชาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2507-2516
80 การสำรวจสถานภาพการทำงานของบัณฑิต (ปีการศึกษา 2502-2516) และมหาบัณฑิต (ปีการศึกษา 2507-2516) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81 การวิเคราะห์แบบสอบสัมฤทธิผลวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
82 การวิเคราะห์ข้อสอบแบบแบตเตอรีคัดเลือกของโรงเรียนเทคนิค ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
83 การประเมินค่าวารสารภาษาไทยที่ใช้ในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2517
84 ปัญหาการใช้หนังสือและวัสดุห้องสมุดประกอบการวิจัยวิชาการศึกษา ในประเทศไทย ระหว่างปีการศึกษา 2510-2515
ปี พ.ศ. 2516
85 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางกีฬากับการปรับตัวทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
86 การศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยกามโรคในประเทศไทย
87 ปัญหาการบริหารงานการทำบัตรรายการของห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
88 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับทักษะการเล่นบาสเกตบอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
89 ปัญหาและความต้องการทางด้านสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ ของเยาวชนในศูนย์ฝึกเยาวชนชนบท ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2515
90 การวิเคราะห์ข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาครูประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
91 ผลของการใช้การสอนแบบต่าง ๆ ต่อสัมฤทธิผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
92 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการ และผลการสอบคัดเลือกวิชาเอกกับความสำเร็จในการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
93 ค่านิยมของบิดา-มารดานักเรียนวัยรุ่นจากครอบครัวต่างระดับฐานะทางสัมคมและเศรษฐกิจ
94 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการ และผลการสอบคัดเลือกวิชาเอกกับความสำเร็จในการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2514
95 ความแม่นตรงของแบบทดสอบความถนัดเชิงกล ในการพยากรณ์การศึกษา ระดับวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ
96 ความแม่นตรงของแบบทดสอบความถนัดเชิงกล ในการพยากรณ์การศึกษา ระดับวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ
97 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
98 สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรประโยคครูประถม
99 ปัญหาในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บังคับเรียน ของสถานศึกษาฝึกหัดครู
ปี พ.ศ. 2513
100 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
101 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางสมองของนักเรียนชาวเขา และของนักเรียนพื้นราบในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
102 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
103 ปกติวิสัยของข้อทดสอบสมรรถภาพทางสมองที่ใช้กับนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาตอนปลายจังหวัดพระนคร
ปี พ.ศ. 2512
104 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับการเชื่อถือโชคลาง ของนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2511
105 การพัฒนาข้อทดสอบสมรรถภาพทางสมองเพื่อใช้กับนักเรียนไทย ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
106 การพัฒนาข้อทดสอบความถนัดเชิงจักรกล สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา
107 การพัฒนาข้อทดสอบสมรรถภาพทางสมองเพื่อใช้กับนักเรียนไทย ในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
108 การวิเคราะห์และคาดคะเนความต้องการครูระดับประถมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2511
109 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
110 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
111 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
112 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลีย ในปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค
113 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
114 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. 2510
115 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกศิลปะ ปีการศึกษา 2506 และผลการเรียนเมื่อเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ เฉพาะหมวดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
116 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกศิลปะ ปีการศึกษา 2506 และผลการเรียนเมื่อเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ เฉพาะหมวดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา