ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประคอง สุทธสาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประคอง สุทธิสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 กิติยวดี บุญซื่อ 4
3 แรมสมร อยู่สถาพร 3
4 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 3
5 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 2
6 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 2
7 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 2
8 เพ็ญแข สุภีกิตย์ 2
9 วัชรินทร์ บรรณเกียรติ 2
10 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
12 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
13 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
14 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
17 ศิริชัย ศิริกายะ 1
18 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
19 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
21 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
22 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
25 Wilai Anomasiri 1
26 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
28 วัฒนชัย สมิทธากร 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
30 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
31 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
33 กาญจนา แก้วเทพ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
35 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
36 Chulalongkorn University. Graduate School 1
37 วัลลภ แย้มเหมือน 1
38 จารุวรรณ พวงมาลี 1
39 กัญญา ศิลารังษี 1
40 สำเริง แย้มโสภี 1
41 กาญจนา พลายอยู่วงษ์ 1
42 สุวิชา ทองสิมา 1
43 จารุพรรณ ประดับหยิ่ว 1
44 ทัศไนย อายุเจริญ 1
45 สิริพร สิวราวุฒิ 1
46 สมพร พรมดี 1
47 มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 1
48 สุนีย์ นัยจรัญ 1
49 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
50 คัคนางค์ มณีศรี 1
51 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
54 Somying Tumwasorn 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
56 อุทัย บุญประเสริฐ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
58 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
59 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
60 ธวัชชัย สันติสุข 1
61 วิไล ชินธเนศ 1
62 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
63 Sumphan Wongseripipatana 1
64 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
65 สุมิตรา พูลทอง 1
66 กำจัด มงคลกุล 1
67 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
68 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
69 วรรณี ศิริโชติ 1
70 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
71 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
72 Chakkaphan Sutthirat 1
73 ทิศนา แขมมณี 1
74 ชอุ่ม มลิลา 1
75 น้อมศรี เคท 1
76 Phanphen Wattanaarsakit 1
77 สำลี ทองธิว 1
78 Kasidit Nootong 1
79 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
80 อำไพ สุจริตกุล 1
81 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
82 นิรมล สวัสดิบุตร 1
83 สิทธิพร แอกทอง 1
84 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
85 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
86 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
87 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
88 อุมา สุคนธมาน 1
89 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
90 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
91 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
92 Srilert Chotpantarat 1
93 Vimolmas Lipipun 1
94 มยุรี ตันติสิระ 1
95 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
96 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
97 Chalermpol Leevailoj 1
98 Garnpimol C. Ritthidej 1
99 Kittisak Likhitwitayawuid 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
101 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
102 อรวรรณ บรรจงศิลป 1
103 Boonchai Sangpetngam 1
104 Vanida Chantarateptawan 1
105 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
106 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
107 Jaitip Paiboon 1
108 Chulalongkorn University.Graduate school 1
109 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
110 วิมล เหมะจันทร 1
111 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
112 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
113 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
114 Sompol Sanguanrungsirikul 1
115 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
116 Kitpramuk Tantayaporn 1
117 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
118 วาสนา เสียงดัง 1
119 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
120 Yeshey Penjor 1
121 นภสร โกวรรธนะกุล 1
122 Tadchanon Chuman 1
123 วินัย งามแสง 1
124 รุ่งราวี ทองกันยา 1
125 ๋Janes, Gavin W. 1
126 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
127 นิศา วิชพันธุ์ 1
128 ประคอง ชอบเสียง 1
129 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
130 มยุรี จารุปาน 1
131 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
132 Chonticha Srisawang 1
133 Ong, Say Kee 1
134 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
135 Acom Sornsute 1
136 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
137 Pantharee Boonsatorn 1
138 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
139 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
140 Jittima Chatchawansaisin 1
141 Chayaporn Supachartwong 1
142 Anawatch Mitpratan 1
143 Waraporn Siriterm 1
144 พรรณี กาญจนพลู 1
145 สุมา เมืองใย 1
146 วิจิตรา เจือจันทร์ 1
147 Narong Punnim 1
148 สุวรรณา รัตนธรรมเมธี 1
149 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
150 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
151 Pornpimol Muanjai 1
152 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
153 Thada Jirajaras 1
154 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
155 Siriporn Sriwarakan 1
156 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
157 เอกชัย อดุลยธรรม 1
158 Panee Boonthavi 1
159 Supa Chantharasakul 1
160 Puttipongse Varavudhi 1
161 Prakong Tangpraprutkul 1
162 ละอองทิพย์ เหมะ 1
163 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
164 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
165 Naiyana Chaiyabutr 1
166 Ampa Luiengpirom 1
167 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
168 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
169 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
170 บรรจง คณะวรรณ 1
171 ศุกันยา ห้วยผัด 1
172 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
173 Varunee Padmasankh 1
174 อรรถ พลายระหาร 1
175 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
176 ภาวิณี ทรัพยาคม 1
177 ไววิทย์ พุทธารี 1
178 Walaisiri Muangsiri 1
179 วิภา ศิริสวัสดิ 1
180 สุจินต์ ชวนชื่น 1
181 อวย เกตุสิงห์ 1
182 ประธาน ดาบเพชร 1
183 กิติยวดี บุญชื่อ 1
184 Rajalida Lipikorn 1
185 ยุพดี จันทร์ดวง 1
186 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
187 อนุทัย โรจนวิภาต 1
188 ยงยุทธ์ ยืนยงค์ 1
189 บันลือ กันพงษ์ 1
190 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
191 ซ่อนกลิ่น คำศิริ 1
192 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
193 ประคอง สุทธสาร 1
194 ยุพา บุญทวีสุข 1
195 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
196 พาณี พิทักษา 1
197 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
198 ศุภกร มรกต 1
199 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
200 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
201 Chariya Uiyyasathian 1
202 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
203 วารี ถิระจิตร 1
204 กัญญา ศุภปิติพร 1
205 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
206 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
207 สุวดี ยาป่าคาย 1
208 Thanathon Sesuk 1
209 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
210 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
211 กมลชนก ยวดยง 1
212 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
213 ประภัสสร์ รุจิพร 1
214 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
215 วลัยภรณ์ อาทิตย์เที่ยง 1
216 Suchin Arunsawatwong 1
217 จิตอารมณ์ สวัสดิชิตัง 1
218 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
219 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
220 กระมล ทองธรรมชาติ 1
221 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
222 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
223 สมชัย วัฒนการุณ 1
224 นงนุช พิเชษฐ์พันธ์ 1
225 สายฝน ควรผดุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 1
3 2537 1
4 2536 2
5 2535 7
6 2534 2
7 2533 4
8 2532 1
9 2529 5
10 2527 1
11 2526 4
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2538
2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยเน้นเนื้อหากับเรียนโดยเน้นฉันทลักษณ์
ปี พ.ศ. 2537
3 การพัฒนาแบบฝึกแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนประโยคภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
4 ผลของการสอนอ่านโดยวิธีธรรมชาติที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พูดสองภาษา
5 ผลของการสอนซ่อมเสริมด้วย "วิธีพี่สอนน้อง" ที่มีต่อความสามารถในการออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2535
6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงอยู่ ของการเรียนรู้โน้ตสากลเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยเพลงพื้นบ้านอีสานใต้กับเพลงไทยสมัยนิยม
7 ผลการสอนดนตรีสากลขั้นพื้นฐานโดยกระบวนการเรียนรู้ภาษาต่อผลสัมฤทธิ์
8 สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
9 การวิเคราะห์ลักษณะการอ่านผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
10 ผลของการใช้ "วิธีเงียบ" ในการสอนคำศัพท์ภาษาไทยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ ของนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
11 ผลของกิจกรรมทางภาษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
12 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2534
13 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
14 ผลของการสอนซ่อมเสริมการอ่านออกเสียงตัว ร ล ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ฝึกในห้องปฏิบัติการทางภาษา
ปี พ.ศ. 2533
15 สัมฤทธิผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีการสอนอ่านตามแนวคิด ของดัลล์แมน
16 การศึกษาสภาพการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
17 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา ในหมู่บ้านชาวเล
18 ผลของการใช้เพลงในการฝึกอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะ ร ล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2532
19 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่านกับนิสัย ในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2529
20 การศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียน
21 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ที่มีลักษณะและภูมิหลังต่างกัน
22 การศึกษามโนทัศน์ทางจริยธรรมในหลังสืออ่านสำหรับเด็กที่ชนะการแระกวด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2515-2527
23 การศึกษามโนทัศน์ทางจริยธรรมในหลังสืออ่านสำหรับเด็กที่ชนะการแระกวด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2515-2527
24 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2527
25 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านฉันทลักษณ์ในการเขียนบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเรียนด้วยวิธีอนุมานกับวิธีอุปมาน
ปี พ.ศ. 2526
26 ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
27 ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
28 การวิเคราะห์มโนทัศน์ทางจริยธรรมตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ที่ปรากฏในเพลงไทยสมัยนิยม
29 วิวัฒนาการของปริศนาคำทายไทย และการนำมาใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา