ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประคอง สุทธสาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประคอง สุทธิสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 กิติยวดี บุญซื่อ 4
3 แรมสมร อยู่สถาพร 3
4 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 3
5 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 2
6 วัชรินทร์ บรรณเกียรติ 2
7 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 2
8 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 2
9 เพ็ญแข สุภีกิตย์ 2
10 วาสนา เสียงดัง 1
11 อนุทัย โรจนวิภาต 1
12 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
13 ซ่อนกลิ่น คำศิริ 1
14 ยงยุทธ์ ยืนยงค์ 1
15 บันลือ กันพงษ์ 1
16 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
17 สายฝน ควรผดุง 1
18 ยุพา บุญทวีสุข 1
19 พาณี พิทักษา 1
20 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
21 ประคอง สุทธสาร 1
22 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
23 มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 1
24 จารุวรรณ พวงมาลี 1
25 สุวิชา ทองสิมา 1
26 วัลลภ แย้มเหมือน 1
27 กัญญา ศิลารังษี 1
28 สำเริง แย้มโสภี 1
29 จารุพรรณ ประดับหยิ่ว 1
30 สุนีย์ นัยจรัญ 1
31 สิริพร สิวราวุฒิ 1
32 ทัศไนย อายุเจริญ 1
33 สมพร พรมดี 1
34 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
35 อรวรรณ บรรจงศิลป 1
36 อรรถ พลายระหาร 1
37 Suchin Arunsawatwong 1
38 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
39 จิตอารมณ์ สวัสดิชิตัง 1
40 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
41 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
42 วลัยภรณ์ อาทิตย์เที่ยง 1
43 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
44 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
45 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
46 สมชัย วัฒนการุณ 1
47 นงนุช พิเชษฐ์พันธ์ 1
48 กระมล ทองธรรมชาติ 1
49 ศุภกร มรกต 1
50 อวย เกตุสิงห์ 1
51 Varunee Padmasankh 1
52 กาญจนา พลายอยู่วงษ์ 1
53 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
54 ภาวิณี ทรัพยาคม 1
55 ไววิทย์ พุทธารี 1
56 Walaisiri Muangsiri 1
57 วิภา ศิริสวัสดิ 1
58 สุจินต์ ชวนชื่น 1
59 ประธาน ดาบเพชร 1
60 กิติยวดี บุญชื่อ 1
61 Rajalida Lipikorn 1
62 ยุพดี จันทร์ดวง 1
63 ธวัชชัย สันติสุข 1
64 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
65 Wilai Anomasiri 1
66 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
68 วัฒนชัย สมิทธากร 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
70 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
71 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
74 กาญจนา แก้วเทพ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
77 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
78 Srilert Chotpantarat 1
79 Vimolmas Lipipun 1
80 มยุรี ตันติสิระ 1
81 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
82 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
83 Chalermpol Leevailoj 1
84 Garnpimol C. Ritthidej 1
85 Kittisak Likhitwitayawuid 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
87 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
88 Sumphan Wongseripipatana 1
89 Boonchai Sangpetngam 1
90 ศิริชัย ศิริกายะ 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
92 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
93 Chulalongkorn University. Graduate School 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
95 Somying Tumwasorn 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
97 อุทัย บุญประเสริฐ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
99 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
100 คัคนางค์ มณีศรี 1
101 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
102 ประภัสสร์ รุจิพร 1
103 วิไล ชินธเนศ 1
104 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
107 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
108 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
112 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
113 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
117 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
118 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
119 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
120 สุวรรณา รัตนธรรมเมธี 1
121 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
122 Panee Boonthavi 1
123 Supa Chantharasakul 1
124 วิจิตรา เจือจันทร์ 1
125 Narong Punnim 1
126 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
127 Siriporn Sriwarakan 1
128 เอกชัย อดุลยธรรม 1
129 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
130 Pornpimol Muanjai 1
131 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
132 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
133 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
134 ละอองทิพย์ เหมะ 1
135 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
136 สุมา เมืองใย 1
137 พรรณี กาญจนพลู 1
138 Puttipongse Varavudhi 1
139 Prakong Tangpraprutkul 1
140 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
141 บรรจง คณะวรรณ 1
142 Ampa Luiengpirom 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 Thada Jirajaras 1
145 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
146 Chayaporn Supachartwong 1
147 Jittima Chatchawansaisin 1
148 Anawatch Mitpratan 1
149 Waraporn Siriterm 1
150 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
151 Chonticha Srisawang 1
152 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
153 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
154 Yeshey Penjor 1
155 นภสร โกวรรธนะกุล 1
156 Tadchanon Chuman 1
157 วินัย งามแสง 1
158 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
159 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
160 สุวดี ยาป่าคาย 1
161 Thanathon Sesuk 1
162 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
163 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
164 กมลชนก ยวดยง 1
165 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
166 ศุกันยา ห้วยผัด 1
167 Ong, Say Kee 1
168 Acom Sornsute 1
169 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
170 Pantharee Boonsatorn 1
171 นิศา วิชพันธุ์ 1
172 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
173 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
174 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
175 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
176 อุมา สุคนธมาน 1
177 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
178 สำลี ทองธิว 1
179 Phanphen Wattanaarsakit 1
180 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
181 สุมิตรา พูลทอง 1
182 กำจัด มงคลกุล 1
183 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
184 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
185 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
186 สิทธิพร แอกทอง 1
187 Chariya Uiyyasathian 1
188 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
189 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
190 วารี ถิระจิตร 1
191 กัญญา ศุภปิติพร 1
192 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
193 นิรมล สวัสดิบุตร 1
194 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
195 Kasidit Nootong 1
196 อำไพ สุจริตกุล 1
197 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
198 วรรณี ศิริโชติ 1
199 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
200 Sompol Sanguanrungsirikul 1
201 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
202 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
203 Kitpramuk Tantayaporn 1
204 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
205 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
206 Vanida Chantarateptawan 1
207 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
208 ประคอง ชอบเสียง 1
209 มยุรี จารุปาน 1
210 ๋Janes, Gavin W. 1
211 รุ่งราวี ทองกันยา 1
212 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
213 Jaitip Paiboon 1
214 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
215 Chakkaphan Sutthirat 1
216 ทิศนา แขมมณี 1
217 ชอุ่ม มลิลา 1
218 น้อมศรี เคท 1
219 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
220 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
221 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
222 Chulalongkorn University.Graduate school 1
223 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
224 วิมล เหมะจันทร 1
225 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 1
3 2537 1
4 2536 2
5 2535 7
6 2534 2
7 2533 4
8 2532 1
9 2529 5
10 2527 1
11 2526 4
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2538
2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยเน้นเนื้อหากับเรียนโดยเน้นฉันทลักษณ์
ปี พ.ศ. 2537
3 การพัฒนาแบบฝึกแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนประโยคภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
4 ผลของการสอนอ่านโดยวิธีธรรมชาติที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พูดสองภาษา
5 ผลของการสอนซ่อมเสริมด้วย "วิธีพี่สอนน้อง" ที่มีต่อความสามารถในการออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2535
6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงอยู่ ของการเรียนรู้โน้ตสากลเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยเพลงพื้นบ้านอีสานใต้กับเพลงไทยสมัยนิยม
7 ผลการสอนดนตรีสากลขั้นพื้นฐานโดยกระบวนการเรียนรู้ภาษาต่อผลสัมฤทธิ์
8 สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
9 การวิเคราะห์ลักษณะการอ่านผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
10 ผลของการใช้ "วิธีเงียบ" ในการสอนคำศัพท์ภาษาไทยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ ของนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
11 ผลของกิจกรรมทางภาษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
12 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2534
13 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
14 ผลของการสอนซ่อมเสริมการอ่านออกเสียงตัว ร ล ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ฝึกในห้องปฏิบัติการทางภาษา
ปี พ.ศ. 2533
15 สัมฤทธิผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีการสอนอ่านตามแนวคิด ของดัลล์แมน
16 การศึกษาสภาพการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
17 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา ในหมู่บ้านชาวเล
18 ผลของการใช้เพลงในการฝึกอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะ ร ล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2532
19 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่านกับนิสัย ในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2529
20 การศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียน
21 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ที่มีลักษณะและภูมิหลังต่างกัน
22 การศึกษามโนทัศน์ทางจริยธรรมในหลังสืออ่านสำหรับเด็กที่ชนะการแระกวด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2515-2527
23 การศึกษามโนทัศน์ทางจริยธรรมในหลังสืออ่านสำหรับเด็กที่ชนะการแระกวด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2515-2527
24 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2527
25 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านฉันทลักษณ์ในการเขียนบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเรียนด้วยวิธีอนุมานกับวิธีอุปมาน
ปี พ.ศ. 2526
26 ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
27 ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
28 การวิเคราะห์มโนทัศน์ทางจริยธรรมตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ที่ปรากฏในเพลงไทยสมัยนิยม
29 วิวัฒนาการของปริศนาคำทายไทย และการนำมาใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา