ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประคอง สุทธสาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประคอง สุทธิสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 กิติยวดี บุญซื่อ 4
3 แรมสมร อยู่สถาพร 3
4 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 3
5 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 2
6 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 2
7 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 2
8 เพ็ญแข สุภีกิตย์ 2
9 วัชรินทร์ บรรณเกียรติ 2
10 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
12 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
13 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
14 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
16 Chulalongkorn University. Graduate School 1
17 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
18 อุทัย บุญประเสริฐ 1
19 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
21 Somying Tumwasorn 1
22 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
25 ศิริชัย ศิริกายะ 1
26 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
28 กาญจนา แก้วเทพ 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
30 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
31 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
35 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
36 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
37 สิริพร สิวราวุฒิ 1
38 อรวรรณ บรรจงศิลป 1
39 ทัศไนย อายุเจริญ 1
40 สมพร พรมดี 1
41 มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 1
42 สายฝน ควรผดุง 1
43 ซ่อนกลิ่น คำศิริ 1
44 อนุทัย โรจนวิภาต 1
45 ยงยุทธ์ ยืนยงค์ 1
46 วาสนา เสียงดัง 1
47 บันลือ กันพงษ์ 1
48 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
49 สุนีย์ นัยจรัญ 1
50 จารุพรรณ ประดับหยิ่ว 1
51 คัคนางค์ มณีศรี 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
53 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
54 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
55 ธวัชชัย สันติสุข 1
56 กาญจนา พลายอยู่วงษ์ 1
57 สำเริง แย้มโสภี 1
58 สุวิชา ทองสิมา 1
59 จารุวรรณ พวงมาลี 1
60 วัลลภ แย้มเหมือน 1
61 กัญญา ศิลารังษี 1
62 วิไล ชินธเนศ 1
63 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
64 Chakkaphan Sutthirat 1
65 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
66 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
67 ทิศนา แขมมณี 1
68 ชอุ่ม มลิลา 1
69 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
70 วิมล เหมะจันทร 1
71 Jaitip Paiboon 1
72 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
73 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
74 Chulalongkorn University.Graduate school 1
75 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
76 น้อมศรี เคท 1
77 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
78 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
79 สำลี ทองธิว 1
80 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
81 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
82 อุมา สุคนธมาน 1
83 Phanphen Wattanaarsakit 1
84 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
85 สุมิตรา พูลทอง 1
86 วรรณี ศิริโชติ 1
87 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
88 กำจัด มงคลกุล 1
89 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
90 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
91 Kitpramuk Tantayaporn 1
92 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
93 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
94 Kittisak Likhitwitayawuid 1
95 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
96 Sumphan Wongseripipatana 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
98 วัฒนชัย สมิทธากร 1
99 Wilai Anomasiri 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
101 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
102 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
104 Boonchai Sangpetngam 1
105 Garnpimol C. Ritthidej 1
106 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
107 Vanida Chantarateptawan 1
108 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
109 Sompol Sanguanrungsirikul 1
110 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
111 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
112 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
113 Chalermpol Leevailoj 1
114 Vimolmas Lipipun 1
115 Srilert Chotpantarat 1
116 มยุรี ตันติสิระ 1
117 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
118 ยุพา บุญทวีสุข 1
119 Ampa Luiengpirom 1
120 บรรจง คณะวรรณ 1
121 Naiyana Chaiyabutr 1
122 Prakong Tangpraprutkul 1
123 Puttipongse Varavudhi 1
124 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
125 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
126 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
127 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
128 Panee Boonthavi 1
129 Supa Chantharasakul 1
130 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
133 มยุรี จารุปาน 1
134 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
135 ๋Janes, Gavin W. 1
136 รุ่งราวี ทองกันยา 1
137 Yeshey Penjor 1
138 ประคอง ชอบเสียง 1
139 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
140 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
141 สุมา เมืองใย 1
142 พรรณี กาญจนพลู 1
143 นิศา วิชพันธุ์ 1
144 สุวรรณา รัตนธรรมเมธี 1
145 วิจิตรา เจือจันทร์ 1
146 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
147 Acom Sornsute 1
148 Pantharee Boonsatorn 1
149 ศุกันยา ห้วยผัด 1
150 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
151 Ong, Say Kee 1
152 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
153 Anawatch Mitpratan 1
154 Chayaporn Supachartwong 1
155 Waraporn Siriterm 1
156 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
157 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
158 Thanathon Sesuk 1
159 สุวดี ยาป่าคาย 1
160 เอกชัย อดุลยธรรม 1
161 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
162 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
163 Pornpimol Muanjai 1
164 Narong Punnim 1
165 Siriporn Sriwarakan 1
166 Thada Jirajaras 1
167 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
168 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
169 กมลชนก ยวดยง 1
170 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
171 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
172 นภสร โกวรรธนะกุล 1
173 อวย เกตุสิงห์ 1
174 ศุภกร มรกต 1
175 สุจินต์ ชวนชื่น 1
176 ประธาน ดาบเพชร 1
177 กิติยวดี บุญชื่อ 1
178 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
179 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
180 วลัยภรณ์ อาทิตย์เที่ยง 1
181 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
182 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
183 Suchin Arunsawatwong 1
184 จิตอารมณ์ สวัสดิชิตัง 1
185 Rajalida Lipikorn 1
186 วิภา ศิริสวัสดิ 1
187 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
188 ยุพดี จันทร์ดวง 1
189 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
190 พาณี พิทักษา 1
191 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
192 ไววิทย์ พุทธารี 1
193 ภาวิณี ทรัพยาคม 1
194 Walaisiri Muangsiri 1
195 อรรถ พลายระหาร 1
196 Varunee Padmasankh 1
197 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
198 กระมล ทองธรรมชาติ 1
199 นงนุช พิเชษฐ์พันธ์ 1
200 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
201 สิทธิพร แอกทอง 1
202 Kasidit Nootong 1
203 อำไพ สุจริตกุล 1
204 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
205 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
206 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
207 วินัย งามแสง 1
208 Tadchanon Chuman 1
209 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
210 Chonticha Srisawang 1
211 Jittima Chatchawansaisin 1
212 นิรมล สวัสดิบุตร 1
213 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
214 ประภัสสร์ รุจิพร 1
215 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
216 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
217 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
218 สมชัย วัฒนการุณ 1
219 กัญญา ศุภปิติพร 1
220 วารี ถิระจิตร 1
221 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
222 Chariya Uiyyasathian 1
223 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
224 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
225 ประคอง สุทธสาร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 1
3 2537 1
4 2536 2
5 2535 7
6 2534 2
7 2533 4
8 2532 2
9 2529 5
10 2527 2
11 2526 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2538
2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยเน้นเนื้อหากับเรียนโดยเน้นฉันทลักษณ์
ปี พ.ศ. 2537
3 การพัฒนาแบบฝึกแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนประโยคภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
4 ผลของการสอนอ่านโดยวิธีธรรมชาติที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พูดสองภาษา
5 ผลของการสอนซ่อมเสริมด้วย "วิธีพี่สอนน้อง" ที่มีต่อความสามารถในการออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2535
6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงอยู่ ของการเรียนรู้โน้ตสากลเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยเพลงพื้นบ้านอีสานใต้กับเพลงไทยสมัยนิยม
7 ผลการสอนดนตรีสากลขั้นพื้นฐานโดยกระบวนการเรียนรู้ภาษาต่อผลสัมฤทธิ์
8 สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
9 การวิเคราะห์ลักษณะการอ่านผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
10 ผลของการใช้ "วิธีเงียบ" ในการสอนคำศัพท์ภาษาไทยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ ของนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
11 ผลของกิจกรรมทางภาษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
12 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2534
13 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
14 ผลของการสอนซ่อมเสริมการอ่านออกเสียงตัว ร ล ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ฝึกในห้องปฏิบัติการทางภาษา
ปี พ.ศ. 2533
15 สัมฤทธิผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีการสอนอ่านตามแนวคิด ของดัลล์แมน
16 การศึกษาสภาพการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
17 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา ในหมู่บ้านชาวเล
18 ผลของการใช้เพลงในการฝึกอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะ ร ล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2532
19 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่านกับนิสัย ในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
20 การเรียนการสอนการเขียนความเรียง ระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2529
21 การศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียน
22 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ที่มีลักษณะและภูมิหลังต่างกัน
23 การศึกษามโนทัศน์ทางจริยธรรมในหลังสืออ่านสำหรับเด็กที่ชนะการแระกวด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2515-2527
24 การศึกษามโนทัศน์ทางจริยธรรมในหลังสืออ่านสำหรับเด็กที่ชนะการแระกวด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2515-2527
25 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2527
26 การเรียนการสอนการเขียนความเรียง ระดับประถมศึกษา
27 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านฉันทลักษณ์ในการเขียนบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเรียนด้วยวิธีอนุมานกับวิธีอุปมาน
ปี พ.ศ. 2526
28 ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
29 ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
30 การวิเคราะห์มโนทัศน์ทางจริยธรรมตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ที่ปรากฏในเพลงไทยสมัยนิยม
31 วิวัฒนาการของปริศนาคำทายไทย และการนำมาใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา