ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประคอง สุทธสาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประคอง สุทธิสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 กิติยวดี บุญซื่อ 4
3 แรมสมร อยู่สถาพร 3
4 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 3
5 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 2
6 วัชรินทร์ บรรณเกียรติ 2
7 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 2
8 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 2
9 เพ็ญแข สุภีกิตย์ 2
10 Kittisak Likhitwitayawuid 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
12 Sumphan Wongseripipatana 1
13 Boonchai Sangpetngam 1
14 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
15 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
17 Garnpimol C. Ritthidej 1
18 Wilai Anomasiri 1
19 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
21 วัฒนชัย สมิทธากร 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
23 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
24 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
25 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
26 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
27 Panee Boonthavi 1
28 Supa Chantharasakul 1
29 Vanida Chantarateptawan 1
30 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
31 Vimolmas Lipipun 1
32 Srilert Chotpantarat 1
33 มยุรี ตันติสิระ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
35 Chalermpol Leevailoj 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
38 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
39 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
41 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
43 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
44 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
45 Chulalongkorn University. Graduate School 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
47 Somying Tumwasorn 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
50 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
51 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
52 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
54 กาญจนา แก้วเทพ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
56 ศิริชัย ศิริกายะ 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
59 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
61 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
62 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
63 Naiyana Chaiyabutr 1
64 Pantharee Boonsatorn 1
65 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 Thanathon Sesuk 1
69 Acom Sornsute 1
70 Ong, Say Kee 1
71 Waraporn Siriterm 1
72 Anawatch Mitpratan 1
73 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
74 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
75 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
76 สุวดี ยาป่าคาย 1
77 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
78 Pornpimol Muanjai 1
79 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
80 Narong Punnim 1
81 วิจิตรา เจือจันทร์ 1
82 สุวรรณา รัตนธรรมเมธี 1
83 เอกชัย อดุลยธรรม 1
84 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
85 กมลชนก ยวดยง 1
86 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
87 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
88 Thada Jirajaras 1
89 Siriporn Sriwarakan 1
90 Chayaporn Supachartwong 1
91 Jittima Chatchawansaisin 1
92 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
93 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
94 สุมา เมืองใย 1
95 พรรณี กาญจนพลู 1
96 นิศา วิชพันธุ์ 1
97 ละอองทิพย์ เหมะ 1
98 Puttipongse Varavudhi 1
99 บรรจง คณะวรรณ 1
100 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
101 Ampa Luiengpirom 1
102 อุทัย บุญประเสริฐ 1
103 Prakong Tangpraprutkul 1
104 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
105 ประคอง ชอบเสียง 1
106 Tadchanon Chuman 1
107 นภสร โกวรรธนะกุล 1
108 วินัย งามแสง 1
109 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
110 Chonticha Srisawang 1
111 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
112 Yeshey Penjor 1
113 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
114 มยุรี จารุปาน 1
115 ๋Janes, Gavin W. 1
116 รุ่งราวี ทองกันยา 1
117 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
118 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
119 Kasidit Nootong 1
120 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
121 อำไพ สุจริตกุล 1
122 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
123 นิรมล สวัสดิบุตร 1
124 สิทธิพร แอกทอง 1
125 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
126 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
127 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
128 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
129 อุมา สุคนธมาน 1
130 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
131 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
132 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
133 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
134 ประภัสสร์ รุจิพร 1
135 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
136 สมชัย วัฒนการุณ 1
137 นงนุช พิเชษฐ์พันธ์ 1
138 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
139 กัญญา ศุภปิติพร 1
140 Chariya Uiyyasathian 1
141 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
142 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
143 วารี ถิระจิตร 1
144 สำลี ทองธิว 1
145 Phanphen Wattanaarsakit 1
146 Chulalongkorn University.Graduate school 1
147 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
148 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
149 วิมล เหมะจันทร 1
150 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
151 Jaitip Paiboon 1
152 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
153 Sompol Sanguanrungsirikul 1
154 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
155 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
156 Kitpramuk Tantayaporn 1
157 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
158 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
159 Chakkaphan Sutthirat 1
160 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
161 สุมิตรา พูลทอง 1
162 กำจัด มงคลกุล 1
163 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
164 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
165 วรรณี ศิริโชติ 1
166 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
167 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
168 ทิศนา แขมมณี 1
169 ชอุ่ม มลิลา 1
170 น้อมศรี เคท 1
171 กระมล ทองธรรมชาติ 1
172 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
173 สิริพร สิวราวุฒิ 1
174 อรวรรณ บรรจงศิลป 1
175 ทัศไนย อายุเจริญ 1
176 สมพร พรมดี 1
177 มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 1
178 สายฝน ควรผดุง 1
179 ซ่อนกลิ่น คำศิริ 1
180 อนุทัย โรจนวิภาต 1
181 ยงยุทธ์ ยืนยงค์ 1
182 วาสนา เสียงดัง 1
183 บันลือ กันพงษ์ 1
184 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
185 สุนีย์ นัยจรัญ 1
186 จารุพรรณ ประดับหยิ่ว 1
187 คัคนางค์ มณีศรี 1
188 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
189 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
190 ธวัชชัย สันติสุข 1
191 วิไล ชินธเนศ 1
192 กาญจนา พลายอยู่วงษ์ 1
193 สำเริง แย้มโสภี 1
194 สุวิชา ทองสิมา 1
195 จารุวรรณ พวงมาลี 1
196 วัลลภ แย้มเหมือน 1
197 กัญญา ศิลารังษี 1
198 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
199 ประคอง สุทธสาร 1
200 สุจินต์ ชวนชื่น 1
201 อวย เกตุสิงห์ 1
202 ประธาน ดาบเพชร 1
203 กิติยวดี บุญชื่อ 1
204 Rajalida Lipikorn 1
205 ศุภกร มรกต 1
206 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
207 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
208 วลัยภรณ์ อาทิตย์เที่ยง 1
209 Suchin Arunsawatwong 1
210 จิตอารมณ์ สวัสดิชิตัง 1
211 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
212 วิภา ศิริสวัสดิ 1
213 Walaisiri Muangsiri 1
214 ยุพา บุญทวีสุข 1
215 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
216 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
217 พาณี พิทักษา 1
218 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
219 ยุพดี จันทร์ดวง 1
220 ไววิทย์ พุทธารี 1
221 อรรถ พลายระหาร 1
222 Varunee Padmasankh 1
223 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
224 ภาวิณี ทรัพยาคม 1
225 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 1
3 2537 1
4 2536 2
5 2535 7
6 2534 2
7 2533 4
8 2532 2
9 2529 5
10 2527 2
11 2526 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2538
2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยเน้นเนื้อหากับเรียนโดยเน้นฉันทลักษณ์
ปี พ.ศ. 2537
3 การพัฒนาแบบฝึกแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนประโยคภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
4 ผลของการสอนอ่านโดยวิธีธรรมชาติที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พูดสองภาษา
5 ผลของการสอนซ่อมเสริมด้วย "วิธีพี่สอนน้อง" ที่มีต่อความสามารถในการออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2535
6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงอยู่ ของการเรียนรู้โน้ตสากลเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยเพลงพื้นบ้านอีสานใต้กับเพลงไทยสมัยนิยม
7 ผลการสอนดนตรีสากลขั้นพื้นฐานโดยกระบวนการเรียนรู้ภาษาต่อผลสัมฤทธิ์
8 สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
9 การวิเคราะห์ลักษณะการอ่านผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
10 ผลของการใช้ "วิธีเงียบ" ในการสอนคำศัพท์ภาษาไทยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ ของนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
11 ผลของกิจกรรมทางภาษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
12 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2534
13 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
14 ผลของการสอนซ่อมเสริมการอ่านออกเสียงตัว ร ล ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ฝึกในห้องปฏิบัติการทางภาษา
ปี พ.ศ. 2533
15 สัมฤทธิผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีการสอนอ่านตามแนวคิด ของดัลล์แมน
16 การศึกษาสภาพการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
17 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา ในหมู่บ้านชาวเล
18 ผลของการใช้เพลงในการฝึกอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะ ร ล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2532
19 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่านกับนิสัย ในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
20 การเรียนการสอนการเขียนความเรียง ระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2529
21 การศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียน
22 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ที่มีลักษณะและภูมิหลังต่างกัน
23 การศึกษามโนทัศน์ทางจริยธรรมในหลังสืออ่านสำหรับเด็กที่ชนะการแระกวด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2515-2527
24 การศึกษามโนทัศน์ทางจริยธรรมในหลังสืออ่านสำหรับเด็กที่ชนะการแระกวด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2515-2527
25 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2527
26 การเรียนการสอนการเขียนความเรียง ระดับประถมศึกษา
27 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านฉันทลักษณ์ในการเขียนบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเรียนด้วยวิธีอนุมานกับวิธีอุปมาน
ปี พ.ศ. 2526
28 ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
29 ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
30 การวิเคราะห์มโนทัศน์ทางจริยธรรมตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ที่ปรากฏในเพลงไทยสมัยนิยม
31 วิวัฒนาการของปริศนาคำทายไทย และการนำมาใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา