ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประคอง สุทธสาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประคอง สุทธิสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 กิติยวดี บุญซื่อ 4
3 แรมสมร อยู่สถาพร 3
4 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 3
5 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 2
6 วัชรินทร์ บรรณเกียรติ 2
7 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 2
8 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 2
9 เพ็ญแข สุภีกิตย์ 2
10 คัคนางค์ มณีศรี 1
11 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
12 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
13 ธวัชชัย สันติสุข 1
14 กาญจนา พลายอยู่วงษ์ 1
15 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
16 สุวิชา ทองสิมา 1
17 วิไล ชินธเนศ 1
18 จารุพรรณ ประดับหยิ่ว 1
19 จารุวรรณ พวงมาลี 1
20 วัลลภ แย้มเหมือน 1
21 กัญญา ศิลารังษี 1
22 สำเริง แย้มโสภี 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
25 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
26 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
28 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
30 Somying Tumwasorn 1
31 อุทัย บุญประเสริฐ 1
32 Chulalongkorn University. Graduate School 1
33 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
34 สุนีย์ นัยจรัญ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
36 สายฝน ควรผดุง 1
37 ยุพา บุญทวีสุข 1
38 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
39 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
40 พาณี พิทักษา 1
41 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
42 ยุพดี จันทร์ดวง 1
43 ไววิทย์ พุทธารี 1
44 อรรถ พลายระหาร 1
45 Walaisiri Muangsiri 1
46 Varunee Padmasankh 1
47 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
48 ภาวิณี ทรัพยาคม 1
49 ประคอง สุทธสาร 1
50 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
51 อรวรรณ บรรจงศิลป 1
52 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
53 สิริพร สิวราวุฒิ 1
54 ทัศไนย อายุเจริญ 1
55 สมพร พรมดี 1
56 ซ่อนกลิ่น คำศิริ 1
57 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
58 ยงยุทธ์ ยืนยงค์ 1
59 อนุทัย โรจนวิภาต 1
60 วาสนา เสียงดัง 1
61 บันลือ กันพงษ์ 1
62 มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 1
63 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
64 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
65 Vanida Chantarateptawan 1
66 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
67 Sompol Sanguanrungsirikul 1
68 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
69 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
70 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
71 Chalermpol Leevailoj 1
72 Garnpimol C. Ritthidej 1
73 Vimolmas Lipipun 1
74 Srilert Chotpantarat 1
75 มยุรี ตันติสิระ 1
76 Kitpramuk Tantayaporn 1
77 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
78 Chakkaphan Sutthirat 1
79 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
80 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
81 ทิศนา แขมมณี 1
82 ชอุ่ม มลิลา 1
83 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
84 วิมล เหมะจันทร 1
85 Jaitip Paiboon 1
86 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
87 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
88 Chulalongkorn University.Graduate school 1
89 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
90 Boonchai Sangpetngam 1
91 Sumphan Wongseripipatana 1
92 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
93 ศิริชัย ศิริกายะ 1
94 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
96 กาญจนา แก้วเทพ 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
98 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
99 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
102 วิภา ศิริสวัสดิ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
105 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
106 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
109 Kittisak Likhitwitayawuid 1
110 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
111 วัฒนชัย สมิทธากร 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
114 Wilai Anomasiri 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
116 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
117 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
118 อวย เกตุสิงห์ 1
119 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
120 วินัย งามแสง 1
121 Chonticha Srisawang 1
122 Jittima Chatchawansaisin 1
123 Chayaporn Supachartwong 1
124 Tadchanon Chuman 1
125 นภสร โกวรรธนะกุล 1
126 ๋Janes, Gavin W. 1
127 มยุรี จารุปาน 1
128 รุ่งราวี ทองกันยา 1
129 Yeshey Penjor 1
130 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
131 Anawatch Mitpratan 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 ศุกันยา ห้วยผัด 1
134 Pantharee Boonsatorn 1
135 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
136 Thanathon Sesuk 1
137 สุวดี ยาป่าคาย 1
138 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
139 Acom Sornsute 1
140 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
141 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
142 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
143 Ong, Say Kee 1
144 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
145 ประคอง ชอบเสียง 1
146 Panee Boonthavi 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 Supa Chantharasakul 1
149 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
150 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
151 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
152 สุวรรณา รัตนธรรมเมธี 1
153 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
154 เอกชัย อดุลยธรรม 1
155 Pornpimol Muanjai 1
156 Narong Punnim 1
157 วิจิตรา เจือจันทร์ 1
158 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
159 บรรจง คณะวรรณ 1
160 สุมา เมืองใย 1
161 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
162 พรรณี กาญจนพลู 1
163 นิศา วิชพันธุ์ 1
164 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
165 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
166 ละอองทิพย์ เหมะ 1
167 Ampa Luiengpirom 1
168 Naiyana Chaiyabutr 1
169 Prakong Tangpraprutkul 1
170 Puttipongse Varavudhi 1
171 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
172 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
173 ประภัสสร์ รุจิพร 1
174 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
175 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
176 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
177 สมชัย วัฒนการุณ 1
178 กัญญา ศุภปิติพร 1
179 วารี ถิระจิตร 1
180 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
181 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
182 Chariya Uiyyasathian 1
183 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
184 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
185 นงนุช พิเชษฐ์พันธ์ 1
186 กระมล ทองธรรมชาติ 1
187 ศุภกร มรกต 1
188 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
189 สุจินต์ ชวนชื่น 1
190 ประธาน ดาบเพชร 1
191 กิติยวดี บุญชื่อ 1
192 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
193 จิตอารมณ์ สวัสดิชิตัง 1
194 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
195 วลัยภรณ์ อาทิตย์เที่ยง 1
196 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
197 Suchin Arunsawatwong 1
198 นิรมล สวัสดิบุตร 1
199 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
200 สุมิตรา พูลทอง 1
201 วรรณี ศิริโชติ 1
202 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
203 กำจัด มงคลกุล 1
204 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
205 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
206 น้อมศรี เคท 1
207 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
208 กมลชนก ยวดยง 1
209 Thada Jirajaras 1
210 Siriporn Sriwarakan 1
211 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
212 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
213 Phanphen Wattanaarsakit 1
214 สิทธิพร แอกทอง 1
215 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
216 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
217 Kasidit Nootong 1
218 อำไพ สุจริตกุล 1
219 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
220 อุมา สุคนธมาน 1
221 สำลี ทองธิว 1
222 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
223 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
224 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
225 Rajalida Lipikorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 1
3 2537 1
4 2536 2
5 2535 7
6 2534 2
7 2533 4
8 2532 1
9 2529 5
10 2527 1
11 2526 4
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2538
2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยเน้นเนื้อหากับเรียนโดยเน้นฉันทลักษณ์
ปี พ.ศ. 2537
3 การพัฒนาแบบฝึกแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนประโยคภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
4 ผลของการสอนอ่านโดยวิธีธรรมชาติที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พูดสองภาษา
5 ผลของการสอนซ่อมเสริมด้วย "วิธีพี่สอนน้อง" ที่มีต่อความสามารถในการออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2535
6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงอยู่ ของการเรียนรู้โน้ตสากลเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยเพลงพื้นบ้านอีสานใต้กับเพลงไทยสมัยนิยม
7 ผลการสอนดนตรีสากลขั้นพื้นฐานโดยกระบวนการเรียนรู้ภาษาต่อผลสัมฤทธิ์
8 สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
9 การวิเคราะห์ลักษณะการอ่านผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
10 ผลของการใช้ "วิธีเงียบ" ในการสอนคำศัพท์ภาษาไทยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ ของนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
11 ผลของกิจกรรมทางภาษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
12 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2534
13 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
14 ผลของการสอนซ่อมเสริมการอ่านออกเสียงตัว ร ล ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ฝึกในห้องปฏิบัติการทางภาษา
ปี พ.ศ. 2533
15 สัมฤทธิผลด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีการสอนอ่านตามแนวคิด ของดัลล์แมน
16 การศึกษาสภาพการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
17 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา ในหมู่บ้านชาวเล
18 ผลของการใช้เพลงในการฝึกอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะ ร ล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2532
19 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่านกับนิสัย ในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2529
20 การศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียน
21 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ที่มีลักษณะและภูมิหลังต่างกัน
22 การศึกษามโนทัศน์ทางจริยธรรมในหลังสืออ่านสำหรับเด็กที่ชนะการแระกวด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2515-2527
23 การศึกษามโนทัศน์ทางจริยธรรมในหลังสืออ่านสำหรับเด็กที่ชนะการแระกวด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2515-2527
24 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2527
25 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านฉันทลักษณ์ในการเขียนบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเรียนด้วยวิธีอนุมานกับวิธีอุปมาน
ปี พ.ศ. 2526
26 ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
27 ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
28 การวิเคราะห์มโนทัศน์ทางจริยธรรมตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ที่ปรากฏในเพลงไทยสมัยนิยม
29 วิวัฒนาการของปริศนาคำทายไทย และการนำมาใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา