ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประคอง นิมมานเหมินท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 กาพยสารวิลาสินีและกาพยคันถะ ตำราฉันทลักษณ์ไทยที่เขียนเป็นภาษาบาลี
ปี พ.ศ. 2546
2 ปฐมสมโพธิกถาภาษาไทยฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : ความสัมพันธ์ด้านสารัตถะกับวรรณกรรมพุทธประวัติอื่น
ปี พ.ศ. 2535
3 วรรณกรรมนิทานของพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) : การศึกษาเชิงวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2534
4 การศึกษาบทบาทผู้หญิงในอรรถกถาชาดกกับชาดกที่แต่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2527
5 ที่มาของวรรณคดีล้านนาเรื่องปทุมสังกา
6 คำขยายกริยาในภาษาถิ่นลำพูน
ปี พ.ศ. 2526
7 การศึกษาเปรียบเทียบคำลักษณนามในภาษาเชียงใหม่กับภาษากรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2525
8 การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนพระยามังราย
ปี พ.ศ. 2524
9 การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทละครพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 เรื่องคาวี
10 ลักษณะร้อยกรองพื้นถิ่นอีสาน
ปี พ.ศ. 2523
11 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง กาฬะเกษ
ปี พ.ศ. 2522
12 การสร้างโปรแกรมแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "วรรณยุกต์" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
ปี พ.ศ. 2518
13 การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยสำหรับผู้เริ่มเรียนชาวต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2509
14 ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ