ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประคอง ชอบเสียง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 2
3 Jittima Chatchawansaisin 1
4 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
5 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
6 Chonticha Srisawang 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 วินัย งามแสง 1
9 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
10 Chayaporn Supachartwong 1
11 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
12 Anawatch Mitpratan 1
13 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
14 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
15 Chariya Uiyyasathian 1
16 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 Phanphen Wattanaarsakit 1
19 Kasidit Nootong 1
20 สิทธิพร แอกทอง 1
21 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
22 พรรณี กาญจนพลู 1
23 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
24 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
25 Chakkaphan Sutthirat 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
29 ชอุ่ม มลิลา 1
30 ๋Janes, Gavin W. 1
31 กำจัด มงคลกุล 1
32 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
33 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
34 Yeshey Penjor 1
35 สุมิตรา พูลทอง 1
36 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
37 รุ่งราวี ทองกันยา 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 Acom Sornsute 1
40 เอกชัย อดุลยธรรม 1
41 Walaisiri Muangsiri 1
42 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
43 Rajalida Lipikorn 1
44 Thada Jirajaras 1
45 อวย เกตุสิงห์ 1
46 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
47 ประธาน ดาบเพชร 1
48 Varunee Padmasankh 1
49 Pornpimol Muanjai 1
50 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
51 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
52 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
53 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
54 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
55 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
56 ไววิทย์ พุทธารี 1
57 กมลชนก ยวดยง 1
58 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
59 สมชัย วัฒนการุณ 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 กระมล ทองธรรมชาติ 1
62 Pantharee Boonsatorn 1
63 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
64 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
65 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
66 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
69 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
70 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
71 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
72 Suchin Arunsawatwong 1
73 สุวดี ยาป่าคาย 1
74 Thanathon Sesuk 1
75 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
76 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
77 วิมล เหมะจันทร 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
79 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
81 Somying Tumwasorn 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
83 วิไล ชินธเนศ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
85 อุทัย บุญประเสริฐ 1
86 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
88 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
89 Boonchai Sangpetngam 1
90 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
91 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
92 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
93 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
97 สมพร พรมดี 1
98 สุวิชา ทองสิมา 1
99 วัลลภ แย้มเหมือน 1
100 สิริพร สิวราวุฒิ 1
101 สายฝน ควรผดุง 1
102 วาสนา เสียงดัง 1
103 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
107 คัคนางค์ มณีศรี 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
111 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
112 ธวัชชัย สันติสุข 1
113 Chalermpol Leevailoj 1
114 ศิริชัย ศิริกายะ 1
115 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
116 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
117 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
118 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
119 มยุรี ตันติสิระ 1
120 Supa Chantharasakul 1
121 Vimolmas Lipipun 1
122 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
123 บรรจง คณะวรรณ 1
124 Sompol Sanguanrungsirikul 1
125 Puttipongse Varavudhi 1
126 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
127 ละอองทิพย์ เหมะ 1
128 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
129 Naiyana Chaiyabutr 1
130 Ampa Luiengpirom 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 Garnpimol C. Ritthidej 1
133 Panee Boonthavi 1
134 Vanida Chantarateptawan 1
135 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
136 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
137 กาญจนา แก้วเทพ 1
138 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
139 Srilert Chotpantarat 1
140 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
141 Wilai Anomasiri 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 Kittisak Likhitwitayawuid 1
144 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
145 Sumphan Wongseripipatana 1
146 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
147 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
148 วัฒนชัย สมิทธากร 1
149 Jaitip Paiboon 1
150 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2513 1