ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประกิตติ์สิน สีหนนทน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิตรตรา เพียภูเขียว 9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 8
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
4 วรปรัชญ์ ศรีสุขคำ 3
5 สมเจตน์ เอกมหาสวัสดิ์ 2
6 สุรเชษฐ์ พัฒนพานิชสวัสดิ์ 2
7 จตุรงค์ พูลทวี 2
8 สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 2
9 สุรชัย พรภคกุล 2
10 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 2
11 โสภณ เริงสำราญ 2
12 อมร เพชรสม 2
13 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
14 จิตรตรา กาญจนประยุธ 1
15 ทิศนา นิธิสกุลกาญจน์ 1
16 สุนัดดา โยมญาติ 1
17 อภิชาติ กาญจนทัต 1
18 กัลยา สุนทรวงศ์สกุล 1
19 ไพรัช สายเชื้อ 1
20 นงนรา อัตนวานิช 1
21 ศุภวิน วัชรมูล 1
22 ญาติมา โพธิวัฒน์ 1
23 ศิรประภา ประพานศรี 1
24 สมภพ สนองราษฎร์ 1
25 รุ่งนภา ทับหนองฮี 1
26 สุมาลี พิชญางกูร 1
27 วรรณดี สุประดิษฐ์อาภรณ์ 1
28 เยาวลักษณ์ อัพรรัตน์ 1
29 ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 1
30 ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
32 จารุรัตน์ แดงทน 1
33 ศิราภรณ์ สุขวโรทัย 1
34 ชวนพิศ สีมาขจร 1
35 จารุรัตน์ เอี่ยมศิริ 1
36 ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ 1
37 ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ 1
38 กฤษณา นุราช 1
39 ปิติภรณ์ บัวเจริญ 1
40 ทัศวรรณ สมสีมี 1
41 ยุวดี มหาศักดิ์ศิริ, 2519- 1
42 สินทวี สิงห์วงศ์วัฒนะ 1
43 พิมพ์ชนก เต็งเจริญ 1
44 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 1
45 กัญญา ม่วงแก้ว 1
46 สุชาดา จาติกวนิช 1
47 บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ 1
48 ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 1
49 ดิเรก ธนานนท์นิวาส 1
50 สุชาดา จาติกวนิช 1
51 ปิยนุช จันทสุบรรณ 1
52 พงษ์เทพ บวรยรรยง 1
53 ศราวุธ หุ่นโตภาพ 1
54 พรทิภา ตั้งใจตรง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2552 4
4 2551 4
5 2550 7
6 2548 2
7 2547 1
8 2546 2
9 2545 2
10 2544 2
11 2541 2
12 2540 1
13 2539 2
14 2537 1
15 2535 3
16 2533 2
17 2532 1
18 2528 1
19 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาการเก็บกลับคืนทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้จุลินทรีย์ สายพันธุ์ Chromobacterium violeceum
2 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดย Xylaria spp. ซึ่งเก็บจากสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
ปี พ.ศ. 2555
3 การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลและโครงสร้างอติจุลภาคของชุมชนราที่เกี่ยวข้องกับปลวกที่สร้างสวนรา
ปี พ.ศ. 2552
4 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการใส่แหล่งจุลินทรีย์ที่ต่างกัน
5 ราเอนโดไฟต์จากใบปาล์ม Arenga pinnata (Wurmb) Merrill. และ Borassodendron machadonis (Ridley) Becc.
6 การคัดเลือกราเอคโตไมคอร์ไรซาที่ทนโลหะหนัก
7 การคัดเลือกราเอคโตไมคอร์ไรซาที่ทนโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2551
8 ความหลากหลาย ความจำเพาะของราไมคอร์ไรซาต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ Doritis pulcherrima Lindl.
9 การทดสอบการสร้างเอคโตไมคอร์ไรซากับรากพืชทดสอบโดยราเห็ดตับเต่าดำ
10 การทดสอบการสร้างเอคโตไมคอร์ไรซากับรากพืชทดสอบโดยราเห็ดตับเต่าดำ
11 ความหลากหลาย ความจำเพาะของราไมคอร์ไรซาต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ Doritis pulcherrima Lindl.
ปี พ.ศ. 2550
12 การตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอกติโนมัยซิสที่แยกได้จากบริเวณชายหาดและป่าชายเลน
13 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
14 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลิตโดยแอกติโนมัยซีตที่แยกจากมูลสัตว์กินพืช
15 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
16 การคัดแยกแอกติโนมัยซีตที่ผลิตเซลลูเลสและสารปฏิชีวนะ
17 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
18 ความหลากหลายทางชีวภาพของราเอคโตไมคอร์ซ่าในป่าเต็งรัง ที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [ปีที่ 3]
ปี พ.ศ. 2548
19 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟต์ที่แยกจากกระท้อน Sandoricum koetjape จังหวัดจันทบุรี
20 ความหลากหลายทางชีวภาพของราเอคโตไมคอร์ซ่าในป่าเต็งรังที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [ปีที่ 1]
ปี พ.ศ. 2547
21 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟต์ที่แยกจากกระท่อม Mitragyna speciosa Korth
ปี พ.ศ. 2546
22 การแยกแอกติโนมัยซีตที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะจากดินรังปลวกในประเทศไทย
23 การกำจัดสีของน้ำทิ้งในการผลิตลิกนินโดยราไวต์รอต
ปี พ.ศ. 2545
24 การกำจัดสีน้ำกากส่าโดยยีสต์
25 ผลของราอาบัสคูลาไมคอร์ไรซาและราเอคโตไมคอร์ไรซา Pisolithus sp. สายพันธุ์คัดต่อการกระตุ้นการเจริญของกล้าไม้ยูคาลิปตัส
ปี พ.ศ. 2544
26 การปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเซลลูโลสและตรึงไนโตรเจน
27 คัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนและละลายฟอสเฟต
ปี พ.ศ. 2541
28 การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนบนผิวใบข้าว
29 ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบดีไนตริฟิเคชัน สำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus Monodon)
ปี พ.ศ. 2540
30 การขจัดแอมโมเนียในน้ำทะเลโดยไนตริฟายอิงแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2539
31 ผลของราวีเอไมโคไรซ่าที่แยกจากดินและรากพืชต่อการเจริญของข้าวโพด
32 การปรับปรุงการเจริญของกล้าสน Pinus kesiya โดยใช้ราเอ็กโตไมคอร์ไรซ่าที่แยกจากเห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus) และ เห็ดตับเต่าดำ (Boletus edulis)
ปี พ.ศ. 2537
33 อิทธิพลของโลหะหนักต่อกิจกรรมจุลินทรีย์ดิน และความเสี่ยงต่อเชื้อซาลโมเนลลา เนื่องจากการนำกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2535
34 ผลของราเอคโดไมเคอร์ไรซ่าที่แยกได้ต่อการเจริญของกล้าสนสามใบ (Pinus kesiya royle ex gordon)
35 การฟอกสีและผลิตโพลีแซคคาไรด์จากน้ำกากส่าโดยเชื้อรา
36 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองเพื่อใช้เป็นอาหาร สำหรับกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2533
37 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของสาหร่ายสไปรูไลน่า (Spirulina sp.)
38 ประสิทธิภาพของโรงผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ และผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2532
39 การผลิตปุ๋ยหมักจากฟางข้าวและน้ำกากส่า โดย Aspergillus sp.
ปี พ.ศ. 2528
40 การคัดเลือกเชื้อราเพื่อใช้ในการฟอกสีของน้ำกากส่า