ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประกิตติ์สิน สีหนนทน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิตรตรา เพียภูเขียว 9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 8
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
4 วรปรัชญ์ ศรีสุขคำ 3
5 โสภณ เริงสำราญ 2
6 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 2
7 สุรชัย พรภคกุล 2
8 อมร เพชรสม 2
9 จตุรงค์ พูลทวี 2
10 สุรเชษฐ์ พัฒนพานิชสวัสดิ์ 2
11 สมเจตน์ เอกมหาสวัสดิ์ 2
12 สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 2
13 ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
15 จารุรัตน์ แดงทน 1
16 ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ 1
17 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
18 ศิรประภา ประพานศรี 1
19 จิตรตรา กาญจนประยุธ 1
20 ทิศนา นิธิสกุลกาญจน์ 1
21 กัลยา สุนทรวงศ์สกุล 1
22 ศิราภรณ์ สุขวโรทัย 1
23 สินทวี สิงห์วงศ์วัฒนะ 1
24 พิมพ์ชนก เต็งเจริญ 1
25 ทัศวรรณ สมสีมี 1
26 ปิติภรณ์ บัวเจริญ 1
27 จารุรัตน์ เอี่ยมศิริ 1
28 สุนัดดา โยมญาติ 1
29 ยุวดี มหาศักดิ์ศิริ, 2519- 1
30 รุ่งนภา ทับหนองฮี 1
31 สุมาลี พิชญางกูร 1
32 วรรณดี สุประดิษฐ์อาภรณ์ 1
33 สมภพ สนองราษฎร์ 1
34 พรทิภา ตั้งใจตรง 1
35 ปิยนุช จันทสุบรรณ 1
36 พงษ์เทพ บวรยรรยง 1
37 ศราวุธ หุ่นโตภาพ 1
38 ชวนพิศ สีมาขจร 1
39 กัญญา ม่วงแก้ว 1
40 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 1
41 ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ 1
42 ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ 1
43 กฤษณา นุราช 1
44 สุชาดา จาติกวนิช 1
45 ดิเรก ธนานนท์นิวาส 1
46 นงนรา อัตนวานิช 1
47 อภิชาติ กาญจนทัต 1
48 ศุภวิน วัชรมูล 1
49 ไพรัช สายเชื้อ 1
50 เยาวลักษณ์ อัพรรัตน์ 1
51 สุชาดา จาติกวนิช 1
52 บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ 1
53 ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 1
54 ญาติมา โพธิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2552 4
5 2551 4
6 2550 9
7 2548 2
8 2547 1
9 2546 2
10 2545 2
11 2544 2
12 2541 2
13 2540 1
14 2539 2
15 2537 1
16 2535 3
17 2533 2
18 2532 1
19 2528 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาการเก็บกลับคืนทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้จุลินทรีย์ สายพันธุ์ Chromobacterium violeceum
2 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดย Xylaria spp. ซึ่งเก็บจากสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
ปี พ.ศ. 2555
3 การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลและโครงสร้างอติจุลภาคของชุมชนราที่เกี่ยวข้องกับปลวกที่สร้างสวนรา
ปี พ.ศ. 2554
4  แอล-แอสพาราจิเนสจากเชื้อราสกุลไซลาเรีย และการประยุกต์ใช้ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ปี พ.ศ. 2552
5 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการใส่แหล่งจุลินทรีย์ที่ต่างกัน
6 ราเอนโดไฟต์จากใบปาล์ม Arenga pinnata (Wurmb) Merrill. และ Borassodendron machadonis (Ridley) Becc.
7 การคัดเลือกราเอคโตไมคอร์ไรซาที่ทนโลหะหนัก
8 การคัดเลือกราเอคโตไมคอร์ไรซาที่ทนโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2551
9 ความหลากหลาย ความจำเพาะของราไมคอร์ไรซาต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ Doritis pulcherrima Lindl.
10 การทดสอบการสร้างเอคโตไมคอร์ไรซากับรากพืชทดสอบโดยราเห็ดตับเต่าดำ
11 การทดสอบการสร้างเอคโตไมคอร์ไรซากับรากพืชทดสอบโดยราเห็ดตับเต่าดำ
12 ความหลากหลาย ความจำเพาะของราไมคอร์ไรซาต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ Doritis pulcherrima Lindl.
ปี พ.ศ. 2550
13 ความหลากหลายทางชีวภาพของราเอคโตมัยคอร์ไรซ่าในป่าเต็งรังที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
14 การปรับปรุงการผลิตการตลาดและสร้างมาตรฐานส้มโอด้วยระบบเกษตรอินทรีย์
15 การตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอกติโนมัยซิสที่แยกได้จากบริเวณชายหาดและป่าชายเลน
16 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
17 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลิตโดยแอกติโนมัยซีตที่แยกจากมูลสัตว์กินพืช
18 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
19 การคัดแยกแอกติโนมัยซีตที่ผลิตเซลลูเลสและสารปฏิชีวนะ
20 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
21 ความหลากหลายทางชีวภาพของราเอคโตไมคอร์ซ่าในป่าเต็งรัง ที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [ปีที่ 3]
ปี พ.ศ. 2548
22 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟต์ที่แยกจากกระท้อน Sandoricum koetjape จังหวัดจันทบุรี
23 ความหลากหลายทางชีวภาพของราเอคโตไมคอร์ซ่าในป่าเต็งรังที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [ปีที่ 1]
ปี พ.ศ. 2547
24 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟต์ที่แยกจากกระท่อม Mitragyna speciosa Korth
ปี พ.ศ. 2546
25 การแยกแอกติโนมัยซีตที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะจากดินรังปลวกในประเทศไทย
26 การกำจัดสีของน้ำทิ้งในการผลิตลิกนินโดยราไวต์รอต
ปี พ.ศ. 2545
27 การกำจัดสีน้ำกากส่าโดยยีสต์
28 ผลของราอาบัสคูลาไมคอร์ไรซาและราเอคโตไมคอร์ไรซา Pisolithus sp. สายพันธุ์คัดต่อการกระตุ้นการเจริญของกล้าไม้ยูคาลิปตัส
ปี พ.ศ. 2544
29 การปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเซลลูโลสและตรึงไนโตรเจน
30 คัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนและละลายฟอสเฟต
ปี พ.ศ. 2541
31 การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนบนผิวใบข้าว
32 ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบดีไนตริฟิเคชัน สำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus Monodon)
ปี พ.ศ. 2540
33 การขจัดแอมโมเนียในน้ำทะเลโดยไนตริฟายอิงแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2539
34 ผลของราวีเอไมโคไรซ่าที่แยกจากดินและรากพืชต่อการเจริญของข้าวโพด
35 การปรับปรุงการเจริญของกล้าสน Pinus kesiya โดยใช้ราเอ็กโตไมคอร์ไรซ่าที่แยกจากเห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus) และ เห็ดตับเต่าดำ (Boletus edulis)
ปี พ.ศ. 2537
36 อิทธิพลของโลหะหนักต่อกิจกรรมจุลินทรีย์ดิน และความเสี่ยงต่อเชื้อซาลโมเนลลา เนื่องจากการนำกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2535
37 ผลของราเอคโดไมเคอร์ไรซ่าที่แยกได้ต่อการเจริญของกล้าสนสามใบ (Pinus kesiya royle ex gordon)
38 การฟอกสีและผลิตโพลีแซคคาไรด์จากน้ำกากส่าโดยเชื้อรา
39 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองเพื่อใช้เป็นอาหาร สำหรับกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2533
40 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของสาหร่ายสไปรูไลน่า (Spirulina sp.)
41 ประสิทธิภาพของโรงผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ และผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2532
42 การผลิตปุ๋ยหมักจากฟางข้าวและน้ำกากส่า โดย Aspergillus sp.
ปี พ.ศ. 2528
43 การคัดเลือกเชื้อราเพื่อใช้ในการฟอกสีของน้ำกากส่า