ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประกอบ ใจมั่น
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2553 2
4 2547 3
5 2539 3
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาองค์ความรู้การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่า คุณค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2 การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ของเยาวชน
ปี พ.ศ. 2558
3 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับบุคลากรวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
4 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2547
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2539
9 การศึกษา สภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
10 การศึกษา สภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
11 การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง