ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประกอบ คุปรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 3
3 ประกอบ คุปรัตน์ 2
4 สุภางค์ จันทวานิช 1
5 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
6 ศิรินาถ บุณยสงวน 1
7 เปล่งศรี อิงคนินันท์ 1
8 เสน่ห์ จุ้ยโต 1
9 นฤมล กิจไพศาลรัตนา 1
10 วรรณดี สุทธินรากร 1
11 บุญเรือง เนียมหอม 1
12 วชิรา เพ็ญโรจน์ 1
13 ประจักษ์ พุ่มวิเศษ 1
14 อัจฉรา จันทร์ฉาย 1
15 ประพจน์ นันทรามาศ 1
16 ทวีชัย บุญเติม 1
17 วิชิต ดาราบถ 1
18 ดิลก บุญเรืองรอด 1
19 วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย 1
20 พิมใจ ตรีสัตยพันธ์ 1
21 สุจริต ทวีศักดิ์ 1
22 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 1
23 สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 1
24 จีรภรณ์ กาญจนไพบูลย์กุล 1
25 สุจิตรา ภักดีสงคราม 1
26 Asian Institute of Technology 1
27 เสนาะ เพียรธัญกรณ์ 1
28 เสริมศรี สวนไพรินทร์ 1
29 ทัศนีย์ แก้วจุมพล 1
30 อัจฉรา ภาณุรัตน์ 1
31 สนานจิตร สุคนธทรัพย์ 1
32 สุภาวดี ตรีรัตน์ 1
33 รัชนี อมรพันธุ์ 1
34 สุรพล เรืองรอง 1
35 สมหมาย จันทร์เรือง 1
36 วันชัย ศิริชนะ 1
37 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
38 พรรณวิภา ธัญญะคุปต์ 1
39 กฤศวรรณ โอปนพันธุ์ 1
40 Pracob Cooparat 1
41 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 1
42 อุทัย ดุลยเกษม 1
43 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
44 ประเสริฐ จริยานุกูล 1
45 ชูพันธ์ สมเกื้อ 1
46 นิตยา กิจกำแหง 1
47 นิรมล รุ่งปัจฉิม 1
48 สว่างจิต ศรีระษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2541 1
3 2539 1
4 2538 1
5 2537 2
6 2536 2
7 2533 1
8 2532 2
9 2531 6
10 2530 2
11 2529 3
12 2528 3
13 2527 3
14 2526 1
15 2525 1
16 2524 1
17 2523 2
18 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
2 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารอุดมศึกษา : กรณีศึกษาของผู้บริหารระดับสูง
ปี พ.ศ. 2539
3 การศึกษาระบบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2538
4 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับลักษณะนิสิตนักศึกษา ด้านมาเคียวิลเลียนนิสซึ่มด้านสิทธันต์และความคิดเห็นที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
5 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
6 การพัฒนาดัชนีรวมชี้คุณลักษณะของนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536
7 ปัจจัยภายในและภายนอกวิทยาลัยครูที่มีส่วนปลูกฝังค่านิยม ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครูของนักศึกษาครูชาติพันธุ์ไทยเขมร
8 การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การในการบริหารสถาบัน ของวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2533
9 สถานภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2532
10 การเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกประกอบอาชีพของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
12 ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 เรื่องของข้อสอบแบบปรนัย : ความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทย
14 บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
15 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย
16 การเสนอเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างพุทธศักราช 2531-2540
17 การนำเสนอเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างพุทธศักราช 2528-2537
ปี พ.ศ. 2530
18 ทัศนคติแบบราชการและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ ในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
19 วิถีชีวิตนักศึกษาแพทย์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2529
20 การนำเสนอเป้าประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างพุทธศักราช 2528-2537
21 สถานภาพทางวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคตะวันออก
22 การศึกษาเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
23 เป้าหมายในการผลิตนายทหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
24 การเปรียบเทียบลักษณะทีพึงประสงค์ของอาจารย์ตามความคิดเห็น ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีลักษณะเชิงสิทธันต์ต่างกัน
25 ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของอาจารย์ในสถาบันผลิตครู
ปี พ.ศ. 2527
26 ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
27 การยอมตามอำนาจผู้บังคับบัญชาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น : การศึกษาเฉพาะกรณี
28 เป้าหมายและรูปแบบของวิทยาลัยครูกลุ่มภาคใต้
ปี พ.ศ. 2526
29 ทัศนคติทางสังคมและการเมืองของผู้นำกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2525
30 ทัศนคติแบบบังคับบัญชาและแบบวิชาชีพของอาจารย์วิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2524
31 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2523
32 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคใต้