ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประกอบ คุปรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 3
3 ประกอบ คุปรัตน์ 2
4 อัจฉรา จันทร์ฉาย 1
5 สุจิตรา ภักดีสงคราม 1
6 สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 1
7 วชิรา เพ็ญโรจน์ 1
8 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 1
9 เสน่ห์ จุ้ยโต 1
10 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
11 สุภางค์ จันทวานิช 1
12 จีรภรณ์ กาญจนไพบูลย์กุล 1
13 ศิรินาถ บุณยสงวน 1
14 วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย 1
15 สุรพล เรืองรอง 1
16 สมหมาย จันทร์เรือง 1
17 วันชัย ศิริชนะ 1
18 สุภาวดี ตรีรัตน์ 1
19 รัชนี อมรพันธุ์ 1
20 ดิลก บุญเรืองรอด 1
21 เปล่งศรี อิงคนินันท์ 1
22 ประพจน์ นันทรามาศ 1
23 ทวีชัย บุญเติม 1
24 วิชิต ดาราบถ 1
25 พิมใจ ตรีสัตยพันธ์ 1
26 บุญเรือง เนียมหอม 1
27 พรรณวิภา ธัญญะคุปต์ 1
28 ชูพันธ์ สมเกื้อ 1
29 นิตยา กิจกำแหง 1
30 นิรมล รุ่งปัจฉิม 1
31 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
32 อัจฉรา ภาณุรัตน์ 1
33 สนานจิตร สุคนธทรัพย์ 1
34 เสนาะ เพียรธัญกรณ์ 1
35 เสริมศรี สวนไพรินทร์ 1
36 ทัศนีย์ แก้วจุมพล 1
37 ประเสริฐ จริยานุกูล 1
38 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
39 สว่างจิต ศรีระษา 1
40 สุจริต ทวีศักดิ์ 1
41 วรรณดี สุทธินรากร 1
42 นฤมล กิจไพศาลรัตนา 1
43 อุทัย ดุลยเกษม 1
44 Asian Institute of Technology 1
45 กฤศวรรณ โอปนพันธุ์ 1
46 Pracob Cooparat 1
47 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 1
48 ประจักษ์ พุ่มวิเศษ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2546 1
3 2541 1
4 2539 1
5 2538 1
6 2537 2
7 2536 2
8 2533 1
9 2532 2
10 2531 6
11 2530 2
12 2529 3
13 2528 3
14 2527 3
15 2526 1
16 2525 1
17 2524 1
18 2523 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
2 ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน : ทบทวนองค์ความรู้และประเมินสถานการณ์เพื่อพัฒนาชุดโครงการ
ปี พ.ศ. 2541
3 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารอุดมศึกษา : กรณีศึกษาของผู้บริหารระดับสูง
ปี พ.ศ. 2539
4 การศึกษาระบบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2538
5 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับลักษณะนิสิตนักศึกษา ด้านมาเคียวิลเลียนนิสซึ่มด้านสิทธันต์และความคิดเห็นที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
6 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
7 การพัฒนาดัชนีรวมชี้คุณลักษณะของนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536
8 ปัจจัยภายในและภายนอกวิทยาลัยครูที่มีส่วนปลูกฝังค่านิยม ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครูของนักศึกษาครูชาติพันธุ์ไทยเขมร
9 การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การในการบริหารสถาบัน ของวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2533
10 สถานภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2532
11 การเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกประกอบอาชีพของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
13 ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 เรื่องของข้อสอบแบบปรนัย : ความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทย
15 บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
16 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย
17 การเสนอเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างพุทธศักราช 2531-2540
18 การนำเสนอเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างพุทธศักราช 2528-2537
ปี พ.ศ. 2530
19 ทัศนคติแบบราชการและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ ในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
20 วิถีชีวิตนักศึกษาแพทย์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2529
21 การนำเสนอเป้าประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างพุทธศักราช 2528-2537
22 สถานภาพทางวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคตะวันออก
23 การศึกษาเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
24 เป้าหมายในการผลิตนายทหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
25 การเปรียบเทียบลักษณะทีพึงประสงค์ของอาจารย์ตามความคิดเห็น ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีลักษณะเชิงสิทธันต์ต่างกัน
26 ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของอาจารย์ในสถาบันผลิตครู
ปี พ.ศ. 2527
27 ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
28 การยอมตามอำนาจผู้บังคับบัญชาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น : การศึกษาเฉพาะกรณี
29 เป้าหมายและรูปแบบของวิทยาลัยครูกลุ่มภาคใต้
ปี พ.ศ. 2526
30 ทัศนคติทางสังคมและการเมืองของผู้นำกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2525
31 ทัศนคติแบบบังคับบัญชาและแบบวิชาชีพของอาจารย์วิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2524
32 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2523
33 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคใต้