ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรมะ สตะเวทิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 7
3 กุลชา สุนทรสิงห์ 5
4 สิรินันท์ บินรอซา 4
5 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
6 พิมลพรรณ สุทธิวงศ์ 1
7 จิตสุดา รูปงาม 1
8 จารุณี บุญนิพัทธ์ 1
9 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
10 สิริอร สังข์ทอง 1
11 พจนา วาสิกรัตน์ 1
12 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
13 ชมพูนุท นุตาคม 1
14 ต้องฤดี ปุณณกันต์ 1
15 นฤมล มังคลิกุล 1
16 พรเพ็ญ พยัคฆาภรณ์ 1
17 บุญชัย รัตนวีระประดิษฐ์ 1
18 พรทิพย์ เย็นจะบก 1
19 อำรุง จันทวานิช 1
20 ปัทมาวดี หล่อวิจิตร 1
21 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
22 ประไพพรรณ ธงอินเนตร 1
23 ศิริกมล จันทรปัญญา, 2505- 1
24 วันเพ็ญ ปรีติยาธร 1
25 ดวงหทัย วงษ์ราช, 2518- 1
26 ลำยอง ดวงคำ, 2517- 1
27 อรนุช งามขาว 1
28 ต้องจิตต์ สุวรรณศร 1
29 ปรเมศวร์ รัมยากูร 1
30 ศุภนาฎ บัวบางพลู 1
31 ปัทมา คงบุญ 1
32 ฐปนี สุวรรณฉัตรชัย, 2515- 1
33 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 1
34 ปัทมา พัฒนะคุณานันท์, 2519- 1
35 วรรณวิภา หาญสันเทียะ 1
36 สุมาลี ตั้งจิตต์ศีล 1
37 จริมา ทองสวัสดิ์, 2519- 1
38 นิตยา บุญชุ่ม 1
39 วิรัช ลภิรัตนกุล 1
40 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
41 เบญจพร บรรเจิดกิจ, 2520- 1
42 สุวารีย์ วงศ์วัฒนา 1
43 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
44 ถนอมนุช พิทักษ์โกศล 1
45 พรรณนิภา วงษ์มิตร 1
46 ปริยานุช ปัญจวงศ์ 1
47 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
48 อาภาพร เอกวัฒนากิจ 1
49 นุวดี สุพรรณรัตน์ 1
50 วิภาวรรณ ทองเพชร 1
51 สุทธนิภา ศรีไสย์ 1
52 อลิสา วีรพัฒนกุล 1
53 ธันวภรณ์ ปฏิสังข์ 1
54 โสภาพร สุทธิศักดิ์ 1
55 อรัญญา ม้าลายทอง 1
56 นาฏยา พิลางาม 1
57 สุนีย์ โรจนโอฬารรัตน์ 1
58 ลลิดา เปลี่ยนดี 1
59 ปัทมาพร ประทุมถิ่น 1
60 วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร 1
61 สาวิตรี สุตรา 1
62 อุไรศรี อะสันตารี 1
63 ภาวนา ทองศรี 1
64 สมหวัง พลรักดี 1
65 มันธนา หิมกร 1
66 วนิดา คณาจันทร์ 1
67 สริญญา สาระสุทธิ 1
68 วไลพร สวัสดิมงคล 1
69 สุภิดา ฉัตราภิรักษ์ 1
70 สุภารักษ์ จูตระกูล 1
71 ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์ 1
72 วิภาดา บุนนาค 1
73 ศวิตา ธรรมพิทักษ์ 1
74 โชติรส อุตสาหกิจ 1
75 นันทพร อดิเรกโชติกุล 1
76 อรทัย เวชภูมิ์ 1
77 รมณีย์ สงสำเภา 1
78 สุวิมล สุทธิพงศ์ 1
79 นิธี สตะเวทิน 1
80 จรัสลักษณ์ ผลบริบูรณ์เจริญ 1
81 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 4
2 2550 4
3 2549 5
4 2548 4
5 2546 5
6 2545 3
7 2544 4
8 2543 4
9 2542 6
10 2541 4
11 2540 5
12 2539 9
13 2537 4
14 2536 4
15 2534 5
16 2533 2
17 2532 1
18 2531 1
19 2527 1
20 2526 1
21 2525 1
22 2524 1
23 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายเซ็กซี่ของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
2 การเปิดรับข่าวสาร และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้น้ำมัน E20 ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายเซ็กซี่ของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของบุคลากร บริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
5 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายตามกฎของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
6 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "ยืดอก พกถุง" ของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
8 การเปิดรับข่าวสาร ความเครียด และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2549
9 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
10 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของโครงการ 60 ปี 60 ล้านความดี น้อมเกล้าฯ ถวายในหลวง
11 นัยของเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้าทางเพศที่นำเสนอทางสื่อสิ่งพิมพ์
12 การเปิดรับข่าวสารจากสื่อกับการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
14 การสื่อสารของกลุ่มอาชีพ ชุมชนยอดแก้ว อ. เมือง จ. หนองคาย
15 การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
16 วิธีการสื่อสารของสถานีวิทยุชุมชนและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชนบ้านจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
17 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ของผู้ปกครองกับผลการเรียนของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2546
18 การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสาร เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
19 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
20 พฤติกรรมการสื่อสาร ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ในเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ของพนักงานในกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
21 พฤติกรรมการสื่อสาร ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์ จากบริการกระดานข่าว ผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
22 ภาพลักษณ์กองทัพอากาศในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
23 การใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
24 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ข่าวสารด้านสุขภาพจากเว็บไซต์สุขภาพของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
25 การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์รณรงค์เที่ยวไทย ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ ท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานค
ปี พ.ศ. 2544
26 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยของศูนย์รัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
27 สื่อกับการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพพมหานครวันที่ 23 กรกฏาคม 2543 ของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง : รายงานการวิจัย
28 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติของข้าราชการไทยเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
29 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความต้องการออกนอกระบบราชการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
30 การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
31 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของประชาชนคนเดินเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร
32 ความต้องการข่าวสารด้านการเมือง การเปิดรับข่าวสารด้านการเมือง และการใช้ประโยชน์ข่าวสารจากเว็บไซต์การเมืองไทยของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
33 การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์
ปี พ.ศ. 2542
34 การแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
35 พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์กับการนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของอาจารย์วิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ
36 การเปิดรับข่าวสารกับการเข้าร่วมในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของเกษตรกรในเขตอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
37 การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติกับการตรวจมะเร็งเต้านมของสตรีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
38 ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนกับการใช้บริการของผู้หางาน
39 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ "โครงการน้ำประปาดื่มได้" ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
40 การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ความรู้ และการนำความรู้ไปใช้กับความพึงพอใจในการสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่
41 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเด็กไปรับวัคซีนโปลิโอ ในโครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ในเขตเมือง จังหวัดหนองคาย
42 การเปิดรับสาร ความรู้ ทัศนคติและความพึงพอในในการปฏิบัติ "การบริหารคุณภาพโดยองค์รวม" ของบุคลากรในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
43 การวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ (พ.ศ.2539-2541)
ปี พ.ศ. 2540
44 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตามกฎจราจร ของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร
45 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของชาวบ้าน ในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อ.เมือง จ.นราธิวาส
46 บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนากับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์
47 ปัจจัยทางสังคม, พฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อการป้องกันการใช้ยาบ้าของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในจังหวัดนนทบุรี
48 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับค่านิยม ที่เอื้อต่อการพัฒนาของประชาชน ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
49 การเปิดรับข่าวสารและการใช้การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของพนักงานในกลุ่มบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด(มหาชน)
50 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับระยะเวลาในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
51 บทบาทของสื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการดื่มไวน์ ของผู้บริหารในองค์กรธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
52 การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการออมของชาวชนบทในจังหวัดสุรินทร์
53 การศึกษาเปรียบเทียบการนำเสนอภาพลักษณ์ของตลาดหลักทรัพย์ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย กับ สมัยรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา โดยหนังสือพิมพ์
54 การศึกษาพฤติกรรมการรับฟัง ความต้องการ รูปแบบ และเนื้อหารายการเสียงตามสายในโรงพยาบาลของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
55 การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อมวลชน ของผู้สูงอายุไทย
56 ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ "รายการสนทนา 45 นาที ปัญหาบ้านเมือง" ของผู้ชม
57 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร กับความตระหนัก ทัศนคติและการมีส่วนร่วมเรื่องสิ่งแวดล้อม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม เขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2537
58 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำกับความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
59 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการทิ้งขยะแยกประเภท เพื่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (recycle) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
60 การรับทราบข่าวสารจากสื่อมวลชน กับการรับทราบข่าวสารการรณรงค์จากสื่อมวลชนจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการใช้น้ำอย่างประหยัดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
61 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการของหนังสือพิมพ์รายวันไทย (2535-2536)
ปี พ.ศ. 2536
62 พฤติกรรมเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของชุมชนชาวแพ จังหวัดพิษณุโลก
63 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรุงเทพมหานคร
64 ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์โครงการธิงค์เอิร์ธในการให้ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
65 การประชาสัมพันธ์ของกรมการฝึกหัดครู
ปี พ.ศ. 2534
66 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
67 บทบาทของสื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับบัตรเครดิตขวัญนคร ของชาวกรุงเทพมหานคร
68 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อมวลชนกับความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
69 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและประชากรกับความต้องการและความพึงพอใจในข่าวสารการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
70 การเปิดรับการสื่อสารกับการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนตามโครงการขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2533
71 การเปิดรับสื่อทางวิทยุและความต้องการรายการวิทยุ เพื่อการศึกษานอกโรงเรียนของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมปลายของศูนย์การนอกโรงเรียนภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
72 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาทางวิทยุโทรทัศน์ กับความสนใจ และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของเยาวชน : ศึกษาเฉพาะเยาวชนที่เป็นสมาชิกของศูนย์ส่งเสริมกีฬา ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
ปี พ.ศ. 2532
73 หน้าที่ของหอกระจายข่าวในการให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน แก่ประชาชนในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2531
74 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ การดูโทรทัศน์ และทัศนคติของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2527
75 การเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน กับพฤติกรรมทางการเมืองของสตรี ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2526
76 การแพร่กระจายข่าวสารสาธารณสุขในระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ภูมิคุ้มกันโรคในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2525
77 บทบาทของครูในการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องการรักษาความสะอาด : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2524
78 สถานภาพของบุคลากรและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย