ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสกสรร พาป้อง 9
2 Seksan Papong 9
3 Pomthong Malakul Na Ayudhaya 7
4 Pomthong Malakul 5
5 Pechda Buasomboon 3
6 เพชรดา บัวสมบูรณ์ 3
7 สมรัฐ เกิดสุวรรณ 3
8 Somrat Kerdsuwan 3
9 กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส 2
10 เพชรดา เวณุนันท์ 2
11 กิตติพจน์ ดรรชนีกุล 2
12 กิรณา จอมคำศรี 2
13 Pechda Wenunun 2
14 Kirana Chomkumsri 2
15 สุทธิวรรณ นกสง่า 2
16 Chantana Yuvaniyama 2
17 Thumrongrut Mungcharoen 2
18 ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ 2
19 ฉันธนา ยูวะนิยม 2
20 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
21 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
22 นิรุตต์ นาคสุข 1
23 ดรุณี อัศวเสถียร 1
24 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
25 กตัญชลี ไม้งาม 1
26 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
27 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
28 จรัสพร มงคลขจิต 1
29 ดวงเดือน อาจองค์ 1
30 สุนีรัตน์ พิพัฒน์มโนมัย 1
31 Suneerat Pipatmanomai 1
32 บุญรอด สัจจกุลนุกิจ 1
33 ดนุ พรหมมินทร์ 1
34 เกียรติไกร อายุวัฒน์ 1
35 Boonrod Sajjakulnukit 1
36 วิทยา เทพไพฑูรย์ 1
37 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
38 Ruangdaj Tongsri 1
39 เรืองเดช ธงศรี 1
40 เมตตา เจริญพานิช 1
41 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
42 ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์ 1
43 สุวรรณี จุฑามณีพงษ์ 1
44 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
45 Pairash Thajchayapong 1
46 Kanoksak Eam-o-pas 1
47 จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ 1
48 ไพศาล กิตติศุภกร 1
49 Wittaya Teppaitoon 1
50 Kiatkrai Ayuwat 1
51 สุชปา เนตรประดิษฐ์ 1
52 Kritana Prueksakorn 1
53 Shabbir H. Gheewala 1
54 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
55 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
56 วิจิตร ธรานนท์ 1
57 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
58 จิตติ์พร เครือเนตร 1
59 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
60 Sebastien Bonnet 1
61 Tassaneewan Chom-In 1
62 Soottiwan Noksa-nga 1
63 พสุ สิริสาลี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 3
4 2551 4
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 2
8 2547 1
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การกำจัดสารปนเปื้อนประเภทโลหะหนักและสารอินทรีย์โดยใช้ซีโอไลต์ที่ถูกเปลี่ยนสภาพด้วยการใช้สารลดแรงตึงผิว
ปี พ.ศ. 2553
2 Energy analysis of Jatropha plantation systems for biodiesel production in Thailand
3 Life cycle energy efficiency and potentials of biodiesel production from palm oil in Thailand
ปี พ.ศ. 2552
4 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
5 การพัฒนาดัชนีชี้วัดเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เฟส 1 อุตสาหกรรมยางแห้ง
6 Life cycle energy and environmental analysis of bioethanol production from cassava in Thailand
ปี พ.ศ. 2551
7 การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น
8 Application of LCA to Energy System in Thailand
9 การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20
10 EcoDesign for Improvement of Eco-Products: Case Study of Reciprocating Compressor for Refrigerator
ปี พ.ศ. 2550
11 คอมเพรสเซอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
12 การกำจัดสารประกอบกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการดูดซับบนตัวดูดซับประเภทซีโอไลท์
ปี พ.ศ. 2549
13 คู่มือเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปของเสียด้วยกระบวนการทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2548
14 คู่มือป้องกันมลพิษในธุรกิจโรงพิมพ์แบบออฟเซ็ต ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
15 การศึกษาและพัฒนากรอบการดำเนินงาน เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต
ปี พ.ศ. 2547
16 การประเมินเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมกับประเทศไทย