ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสกสรร พาป้อง 9
2 Seksan Papong 9
3 Pomthong Malakul Na Ayudhaya 7
4 Pomthong Malakul 5
5 Pechda Buasomboon 3
6 เพชรดา บัวสมบูรณ์ 3
7 สมรัฐ เกิดสุวรรณ 3
8 Somrat Kerdsuwan 3
9 เพชรดา เวณุนันท์ 2
10 Pechda Wenunun 2
11 สุทธิวรรณ นกสง่า 2
12 Kirana Chomkumsri 2
13 กิตติพจน์ ดรรชนีกุล 2
14 กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส 2
15 Thumrongrut Mungcharoen 2
16 ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ 2
17 Chantana Yuvaniyama 2
18 ฉันธนา ยูวะนิยม 2
19 กิรณา จอมคำศรี 2
20 เมตตา เจริญพานิช 1
21 วิทยา เทพไพฑูรย์ 1
22 Boonrod Sajjakulnukit 1
23 เรืองเดช ธงศรี 1
24 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
25 นิรุตต์ นาคสุข 1
26 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
27 Suneerat Pipatmanomai 1
28 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
29 Ruangdaj Tongsri 1
30 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
31 จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ 1
32 สุวรรณี จุฑามณีพงษ์ 1
33 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
34 Pairash Thajchayapong 1
35 ไพศาล กิตติศุภกร 1
36 สุชปา เนตรประดิษฐ์ 1
37 สุนีรัตน์ พิพัฒน์มโนมัย 1
38 เกียรติไกร อายุวัฒน์ 1
39 Wittaya Teppaitoon 1
40 Kiatkrai Ayuwat 1
41 บุญรอด สัจจกุลนุกิจ 1
42 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
43 Tassaneewan Chom-In 1
44 Soottiwan Noksa-nga 1
45 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
46 จิตติ์พร เครือเนตร 1
47 ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์ 1
48 Sebastien Bonnet 1
49 Kanoksak Eam-o-pas 1
50 Kritana Prueksakorn 1
51 Shabbir H. Gheewala 1
52 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
53 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
54 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
55 จรัสพร มงคลขจิต 1
56 ดวงเดือน อาจองค์ 1
57 ดรุณี อัศวเสถียร 1
58 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
59 กตัญชลี ไม้งาม 1
60 วิจิตร ธรานนท์ 1
61 พสุ สิริสาลี 1
62 ดนุ พรหมมินทร์ 1
63 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 3
4 2551 4
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 2
8 2547 1
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การกำจัดสารปนเปื้อนประเภทโลหะหนักและสารอินทรีย์โดยใช้ซีโอไลต์ที่ถูกเปลี่ยนสภาพด้วยการใช้สารลดแรงตึงผิว
ปี พ.ศ. 2553
2 Energy analysis of Jatropha plantation systems for biodiesel production in Thailand
3 Life cycle energy efficiency and potentials of biodiesel production from palm oil in Thailand
ปี พ.ศ. 2552
4 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
5 การพัฒนาดัชนีชี้วัดเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เฟส 1 อุตสาหกรรมยางแห้ง
6 Life cycle energy and environmental analysis of bioethanol production from cassava in Thailand
ปี พ.ศ. 2551
7 การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น
8 Application of LCA to Energy System in Thailand
9 การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20
10 EcoDesign for Improvement of Eco-Products: Case Study of Reciprocating Compressor for Refrigerator
ปี พ.ศ. 2550
11 คอมเพรสเซอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
12 การกำจัดสารประกอบกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการดูดซับบนตัวดูดซับประเภทซีโอไลท์
ปี พ.ศ. 2549
13 คู่มือเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปของเสียด้วยกระบวนการทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2548
14 คู่มือป้องกันมลพิษในธุรกิจโรงพิมพ์แบบออฟเซ็ต ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
15 การศึกษาและพัฒนากรอบการดำเนินงาน เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต
ปี พ.ศ. 2547
16 การประเมินเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมกับประเทศไทย