ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การออกแบบและพัฒนาระบบเก็บข้อมูลภูมิอากาศโดยส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์สามจีและใช้งานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศบริเวณชายฝั่งทะเล
2 การออกแบบและพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับตรวจจับระดับน้ำและคลื่นบริเวณชายฝั่งทะเล
3 การเปรียบเทียบตัวแบบของเครือข่ายประสาทเทียม อารีมา และการแปลงเวฟเล็กสำหรับการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2559
4 การออกแบบและสร้างเครื่องเตือนภัยดินถล่มแบบไร้สายพลังงานผสมผสานสำหรับพื้นที่ชุมชนเสี่ยงภัย
5 เปรียบเทียบสมบัติทางเคมี กายภาพ และสารอาหารของข้าวกล้องและข้าวนึ่งสังข์หยดที่ปลูกต่างพื้นที่
ปี พ.ศ. 2558
6 การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้านตำบลบ่อหินอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2557
7 ผลขอสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการเจริญเติบโตการรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกัน แบบไม่จำเพาะเจาะจงของ กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanname) และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio spp.
8 ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบถังเลี้ยงหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ
9 ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบถังเลี้ยงหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2551
10 การผลิตลูกพันธุ์หอยแคลงจากโรงเพาะฟัก
11 การพัฒนาโรงเรือนอบผลิตภัณฑ์ปลาทะเลตากแห้งด้วยพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า
12 การวิจัยและพัฒนากระบวนการการผลิตปลาทะเลตากแห้ง เพื่อยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สู่ตลาด OTOP:กรณีศึกษา กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
ปี พ.ศ. 2550
13 การประเมินผลกระทบปรากฏการณ์ธรณีพิบัติภัยต่อระบบนิเวศหญ้าทะเลและชุมชนประมงชายฝั่งบริเวณจังหวัดตรัง
14 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการระบบฐานข้อมูลสัตว์น้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
15 ผลของกระบวนการผลิต สภาวะการเก็บรักษาและการบรรจุที่มีผลต่อการเกิดฮิสตามีนในปลาสีเสียด
16 การพัฒนาและประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเพื่อพยากรณ์ความต้องการกำลังไฟฟ้าระยะสั้นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
17 โปรแกรมวิเคราะห์พันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2546
18 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเพื่อการพยากรณ์ ความต้องการกำลังไฟฟ้าระยะสั้น